topWar-7

After the fall of Jerusalem

Chapter 1 Jerusalem is demolished. Titus thanks and rewards his soldiers

Chapter 2 Games in Caesarea Philippi. Simon is held for the triumph in Rome

Chapter 3 Titus has many captives killed. Danger to the Jews in Antioch

Chapter 4 Vespasian's welcome in Rome; Germans and Sarmatians revolt

Chapter 5 A strange river in Syria; Triumph of Titus and Vespasian, in Rome

Chapter 6 Lucilius Bassus captures Machaerus and other places

Chapter 7 Ruin of Commagene king. Alans ravage the Medes and Armenians

Chapter 8 Masada besieged by Silva. Eleazar's speeches to the besieged

Chapter 9 The people in Masada, persuaded by Eleazar, agree to kill each other

Chapter 10 Sicarii flee to Alexandria, putting its Jewish community at risk

Chapter 11 Jonathan stirs up rebellion in Cyrene and accuses the innocent.

Chapter 1
Jerusalem is demolished. Titus thanks and rewards his soldiers

[1] Ἐπεὶ δ’ οὔτε φονεύειν οὔτε διαρπάζειν εἶχεν στρατιὰ πάντων τοῖς θυμοῖς ἐπιλειπόντων , οὐ γὰρ δή γε φειδοῖ τινος ἔμελλον ἀφέξεσθαι δρᾶν ἔχοντες , κελεύει Καῖσαρ ἤδη τήν τε πόλιν ἅπασαν καὶ τὸν νεὼν κατασκάπτειν , πύργους μὲν ὅσοι τῶν ἄλλων ὑπερανειστήκεσαν καταλιπόντας , Φασάηλον Ἱππικὸν Μαριάμμην , τεῖχος δ’ ὅσον ἦν ἐξ ἑσπέρας τὴν πόλιν περιέχον ,
[2] τοῦτο μέν , ὅπως εἴη τοῖς ὑπολειφθησομένοις φρουροῖς στρατόπεδον , τοὺς πύργους δέ , ἵνα τοῖς ἔπειτα σημαίνωσιν οἵας πόλεως καὶ τίνα τρόπον ὀχυρᾶς οὕτως ἐκράτησεν Ῥωμαίων ἀνδραγαθία .
[3] Τὸν δ’ ἄλλον ἅπαντα τῆς πόλεως περίβολον οὕτως ἐξωμάλισαν οἱ κατασκάπτοντες , ὡς μηδεπώποτ’ οἰκηθῆναι πίστιν ἂν ἔτι παρασχεῖν τοῖς προσελθοῦσι .
[4] Τοῦτο μὲν οὖν τὸ τέλος ἐκ τῆς τῶν νεωτερισάντων ἀνοίας Ἱεροσολύμοις ἐγένετο , λαμπρᾷ τε πόλει καὶ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις διαβοηθείσῃ .

001When the army had nobody left to kill or plunder, since none were left on whom to vent their fury, and any survivors would not have been spared, Caesar ordered them to demolish the entire city and temple, and leave standing only the highest of the towers: Phasael and Hippicus and Mariamne, and the part of the wall enclosing the city on the west side.

002 This wall was spared as a place of encampment for those who were to remain as garrison, and the towers were spared to show to descendants what a well fortified city had been subdued by Roman bravery.

003 All the rest of the wall was so fully flattened to the ground by digging it to its foundation, that nothing was left to give visitors an impression it had ever been inhabited.

004 This was the end that the madness of the rebels brought on Jerusalem, that magnificent city famed among all mankind.

[5] Καῖσαρ δὲ φυλακὴν μὲν αὐτόθι καταλιπεῖν ἔγνω τῶν ταγμάτων τὸ δέκατον καί τινας ἴλας ἱππέων καὶ λόχους πεζῶν , πάντα δ’ ἤδη τὰ τοῦ πολέμου διῳκηκὼς ἐπαινέσαι τε σύμπασαν ἐπόθει τὴν στρατιὰν ἐπὶ τοῖς κατορθώμασιν καὶ τὰ προσήκοντα γέρα τοῖς ἀριστεύσασιν ἀποδοῦναι .
[6] Ποιηθέντος οὖν αὐτῷ μεγάλου κατὰ μέσην τὴν πρότερον παρεμβολὴν βήματος , καταστὰς ἐπὶ τοῦτο μετὰ τῶν ἡγεμόνων εἰς ἐπήκοον ἁπάσῃ τῇ στρατιᾷ ἔλεγε χάριν μὲν πολλὴν ἔχειν αὐτοῖς τῆς πρὸς αὐτὸν εὐνοίας , χρώμενοι διατελοῦσιν ·
[7] ἐπῄνει δὲ τῆς ἐν παντὶ πολέμῳ πειθαρχίας , ἣν ἐν πολλοῖς καὶ μεγάλοις κινδύνοις ἅμα τῇ κατὰ σφᾶς ἀνδρείᾳ παρέσχον , τῇ μὲν πατρίδι καὶ δι’ αὐτῶν τὸ κράτος αὔξοντες , φανερὸν δὲ πᾶσιν ἀνθρώποις καθιστάντες , ὅτι μήτε πλῆθος πολεμίων μήτε χωρίων ὀχυρότητες μεγέθη πόλεων τῶν ἀντιτεταγμένων ἀλόγιστοι τόλμαι καὶ θηριώδεις ἀγριότητες δύναιντ’ ἄν ποτε τὴν Ῥωμαίων ἀρετὴν διαφυγεῖν , κἂν εἰς πολλά τινες τὴν τύχην εὕρωνται συναγωνιζομένην .
[8] Καλὸν μὲν οὖν ἔφη καὶ τῷ πολέμῳ τέλος αὐτοὺς ἐπιθεῖναι πολλῷ χρόνῳ γενομένῳ · μηδὲ γὰρ εὔξασθαί τι τούτων ἄμεινον , ὅτ’ εἰς αὐτὸν καθίσταντο ·
[9] τούτου δὲ κάλλιον αὐτοῖς καὶ λαμπρότερον ὑπάρχειν , ὅτι τοὺς ἡγησομένους καὶ τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς ἐπιτροπεύσοντας αὐτῶν χειροτονησάντων εἴς τε τὴν πατρίδα προπεμψάντων ἄσμενοι πάντες προσίενται καὶ τοῖς ὑπ’ αὐτῶν ἐγνωσμένοις ἐμμένουσι , χάριν ἔχοντες τοῖς ἑλομένοις .
[10] Θαυμάζειν μὲν οὖν ἔφη πάντας καὶ ἀγαπᾶν , εἰδὼς ὅτι τοῦ δυνατοῦ τὴν προθυμίαν οὐδεὶς ἔσχε βραδυτέραν ·
[11] τοῖς μέντοι διαπρεπέστερον ἀγωνισαμένοις ὑπὸ ῥώμης πλείονος καὶ τὸν μὲν αὑτῶν βίον ἀριστείαις κεκοσμηκόσι , τὴν δ’ αὐτοῦ‎ στρατείαν ἐπιφανεστέραν διὰ τῶν κατορθωμάτων πεποιηκόσιν ἔφη τὰ γέρα καὶ τὰς τιμὰς εὐθὺς ἀποδώσειν , καὶ μηδένα τῶν πλέον πονεῖν ἑτέρου θελησάντων τῆς δικαίας ἀμοιβῆς ἁμαρτήσεσθαι .
[12] Πλείστην γὰρ αὐτῷ τούτου γενήσεσθαι τὴν ἐπιμέλειαν , ἐπεὶ καὶ μᾶλλον ἐθέλειν τὰς ἀρετὰς τιμᾶν τῶν συστρατευομένων κολάζειν τοὺς ἁμαρτάνοντας .

005 Caesar resolved to leave the tenth legion there to guard it, along with some cavalry and infantry troops. Then, having entirely settled matters regarding the war, he wished to praise his whole army for their exploits in it and to properly reward those who had distinguished themselves.
006 For this he had a great tribunal erected in the middle of the place of his former camp and stood upon it surrounded by his chief officers and spoke so as to be heard by the whole army, thanking them handsomely for the goodwill they had shown him.
007 In particular he commended them for their prompt obedience during this whole war, through the many great dangers they had bravely endured, and for the courage they had shown. By this, not only had they increased their country's power but they had made clear to all mankind that neither the number of the enemy, nor the strength of their places, nor the size of their cities, nor the rash audacity and brutish rage of their fighters could ever prevail over Roman bravery, even if some of them often seemed to have fortune on their side.
008 It was a fine thing to put an end to this long war, in a manner better than they could have wished for when they begun it.
009 Even finer and more glorious was the fact that their officers whom they had chosen to assume the government of the Roman empire and sent into their own country for that purpose, were being greeted and acknowledged with thankfulness by the population.
010 Therefore he admired and appreciated them all, knowing that each of them had gone diligently about their work to the full extent of their abilities.
011 He would however, grant special rewards to those who had fought with distinction and whose exploits had won fame not only for themselves but for his army. He said he would bestow these rewards and honours immediately, and nobody who had been willing to make a greater effort than others would fail to be properly rewarded.
012 He would be very careful about this for he much preferred to reward the virtues of his fellow soldiers than to punish those who had offended .

[13] Εὐθέως οὖν ἐκέλευσεν ἀναγινώσκειν τοῖς ἐπὶ τοῦτο τεταγμένοις ὅσοι τι λαμπρὸν ἦσαν ἐν τῷ πολέμῳ κατωρθωκότες .
[14] Καὶ κατ’ ὄνομα καλῶν ἐπῄνει τε παριόντας ὡς ἂν ὑπερευφραινόμενός τις ἐπ’ οἰκείοις κατορθώμασι καὶ στεφάνους ἐπετίθει χρυσοῦς , περιαυχένιά τε χρυσᾶ καὶ δόρατα μικρὰ χρυσᾶ καὶ σημαίας ἐδίδου πεποιημένας ἐξ ἀργύρου ,
[15] καὶ τὴν ἑκάστου τάξιν ἤλλαττεν εἰς τὸ κρεῖττον , οὐ μὴν ἀλλὰ κἀκ τῶν λαφύρων ἄργυρον καὶ χρυσὸν ἐσθῆτάς τε καὶ τῆς ἄλλης αὐτοῖς Λείας δαψιλῶς ἀπένειμε .
[16] Πάντων δὲ τετιμημένων ὅπως αὐτὸς ἕκαστον ἠξίωσε , τῇ συμπάσῃ στρατιᾷ ποιησάμενος εὐχὰς ἐπὶ πολλῇ κατέβαινεν εὐφημίᾳ τρέπεταί τε πρὸς θυσίας ἐπινικίους , καὶ πολλοῦ βοῶν πλήθους τοῖς βωμοῖς παρεστηκότος καταθύσας πάντας τῇ στρατιᾷ διαδίδωσιν εἰς εὐωχίαν .
[17] Αὐτὸς δὲ τοῖς ἐν τέλει τρεῖς ἡμέρας συνεορτάσας τὴν μὲν ἄλλην στρατιὰν διαφίησιν καλῶς εἶχεν ἑκάστους ἀπιέναι , τῷ δεκάτῳ δὲ τάγματι τὴν τῶν Ἱεροσολύμων ἐπέτρεψε φυλακὴν οὐκέτι αὐτοὺς ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ἀποστείλας , ἔνθα πρότερον ἦσαν .
[18] Μεμνημένος δὲ τοῦ δωδεκάτου τάγματος , ὅτι Κεστίου στρατηγοῦντος ἐνέδωκαν τοῖς Ἰουδαίοις , τῆς μὲν Συρίας αὐτὸ παντάπασιν ἐξήλασεν , ἦν γὰρ τὸ παλαιὸν ἐν Ῥαφανέαις , εἰς δὲ τὴν Μελιτηνὴν καλουμένην ἀπέστειλε · παρὰ τὸν Εὐφράτην ἐν μεθορίοις τῆς Ἀρμενίας ἐστὶ καὶ Καππαδοκίας .
[19] Δύο δὲ ἠξίωσεν αὐτῷ μέχρι τῆς εἰς Αἴγυπτον ἀφίξεως , τὸ πέμπτον καὶ τὸ πεντεκαιδέκατον , παραμένειν .
[20] Καὶ καταβὰς ἅμα τῷ στρατῷ πρὸς τὴν ἐπὶ τῇ θαλάττῃ Καισάρειαν εἰς ταύτην τό τε πλῆθος τῶν λαφύρων ἀπέθετο καὶ τοὺς αἰχμαλώτους προσέταξεν ἐν αὐτῇ φυλάττεσθαι · τὸν γὰρ εἰς τὴν Ἰταλίαν πλοῦν χειμὼν ἐκώλυε .

013 He immediately ordered those in charge to read the list of all who had performed any spectacular exploit in this war.
014Calling each of them to him by name he commended them before the company and congratulated them as heartily as a man would have rejoiced in his own exploits, placing crowns of gold on their heads and golden ornaments about their necks and giving them long spears of gold,
015and ensigns made of silver, and promoting each of them to a higher rank. Besides, out of the spoils and the other booty they had taken, he assigned them a generous amount of silver and gold and clothing.
016When they all had been honoured way according as he deemed them worthy, and he had prayed for prosperity for the whole army, he came down amid great acclamations and went to offer the victory sacrifice. After many oxen had been offered at the altars he distributed them to the soldiers for a feast.
017While he himself stayed on for three days of celebration with his chief officers, he sent away the rest of his army to their various appropriate places, leaving the tenth legion as a garrison to Jerusalem and not sending them back across the Euphrates, where they had been before.
018Remembering how the twelfth legion under Cestius had given way to the Jews, he expelled them from Syria altogether, for they had formerly been stationed in Raphanea, and sent them away to a place called Melitene, near the Euphrates, on the borders of Armenia and Cappadocia.
019He also decided to keep two of the legions, the fifth and the fifteenth, with him until his departure to Egypt.
020Then going down with his army to Caesarea-on-sea he deposited there the bulk of his spoils and ordered the captives to be kept there, for the winter season prevented any sailing to Italy .
Chapter 2
Games in Caesarea Philippi. Simon is held for the triumph in Rome

[21] Καθ’ δὲ καιροῦ Τίτος Καῖσαρ τοῖς Ἱεροσολύμοις πολιορκῶν προσήδρευεν , ἐν τούτῳ νεὼς φορτίδος Οὐεσπασιανὸς ἐπιβὰς ἀπὸ τῆς Ἀλεξανδρείας εἰς Ῥόδον διέβαινεν .
[22] Ἐντεῦθεν δὲ πλέων ἐπὶ τριήρων καὶ πάσας τὰς ἐν τῷ παράπλῳ πόλεις ἐπελθὼν εὐκταίως αὐτὸν δεχομένας , ἀπὸ τῆς Ἰωνίας εἰς τὴν Ἑλλάδα περαιοῦται κἀκεῖθεν ἀπὸ Κερκύρας ἐπ’ ἄκραν Ἰαπυγίαν , ὅθεν ἤδη κατὰ γῆν ἐποιεῖτο τὴν πορείαν .
[23] Τίτος δὲ ἀπὸ τῆς ἐπὶ θαλάττῃ Καισαρείας ἀναζεύξας εἰς τὴν Φιλίππου καλουμένην Καισάρειαν ἧκε συχνόν
[24] τ’ ἐν αὐτῇ χρόνον ἐπέμεινεν παντοίας θεωρίας ἐπιτελῶν καὶ πολλοὶ τῶν αἰχμαλώτων ἐνταῦθα διεφθάρησαν , οἱ μὲν θηρίοις παραβληθέντες , οἱ δὲ κατὰ πληθὺν ἀλλήλοις ἀναγκαζόμενοι χρήσασθαι πολεμίοις .
[25] Ἐνταῦθα καὶ τὴν Σίμωνος τοῦ Γιώρα σύλληψιν ἐπύθετο τοῦτον γενομένην τὸν τρόπον .

021While Titus Caesar pressed on with the siege of Jerusalem, Vespasian got on board a merchant ship and sailed from Alexandria to Rhodes.
022From there he sailed in a trireme, and as he called in at several cities on his voyage, he was joyfully received by all and so crossed from Ionia to Greece, and from Corfu to the Iapygean peninsula, from which he continued his journey overland.
023Titus marched from Caesarea-on-sea and came to the place named Caesarea Philippi, where he stayed a long time and put on all sorts of shows.
024Here many of the captives were killed, some being thrown to wild beasts and many others forced to kill each other like enemies.
025Titus was told about the capture of Simon the son of Gioras, which happened as follows .

[26] Σίμων οὗτος Ἱεροσολύμων πολιορκουμένων ἐπὶ τῆς ἄνω πόλεως ὤν , ἐπεὶ τῶν τειχῶν ἐντὸς Ῥωμαίων στρατιὰ γενομένη πᾶσαν ἐπόρθει τὴν πόλιν , τότε τῶν φίλων τοὺς πιστοτάτους παραλαβὼν καὶ σὺν αὐτοῖς λιθοτόμους τε καὶ τὸν πρὸς τὴν ἐργασίαν ἐπιτήδειον τούτοις σίδηρον τροφήν τε διαρκεῖν εἰς πολλὰς ἡμέρας δυναμένην , σὺν ἐκείνοις ἅπασι καθίησιν αὑτὸν εἴς τινα τῶν ἀφανῶν ὑπονόμων .
[27] Καὶ μέχρι μὲν ἦν τὸ παλαιὸν ὄρυγμα , προυχώρουν δι’ αὐτοῦ‎ , τῆς στερεᾶς δὲ γῆς ὑπαντώσης ταύτην ὑπενόμευον , ἐλπίδι τοῦ πορρωτέρω δυνήσεσθαι προελθόντες ἐν ἀσφαλεῖ ποιησάμενοι τὴν ἀνάδυσιν ἀποσώζεσθαι .
[28] ψευδῆ δὲ τὴν ἐλπίδα διήλεγχεν πεῖρα τῶν ἔργων · ὀλίγον τε γὰρ μόλις προύβαινον οἱ μεταλλεύοντες , τε τροφὴ καίτοι ταμιευομένοις ἔμελλεν ἐπιλείψειν .
[29] Τότε δὴ τοίνυν ὡς δι’ ἐκπλήξεως ἀπατῆσαι τοὺς Ῥωμαίους δυνησόμενος λευκοὺς ἐνδιδύσκει χιτωνίσκους καὶ πορφυρᾶν ἐμπερονησάμενος χλανίδα κατ’ αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν τόπον , ἐν τὸ ἱερὸν ἦν πρόσθεν , ἐκ τῆς γῆς ἀνεφάνη .
[30] Τὸ μὲν οὖν πρῶτον τοῖς ἰδοῦσι θάμβος προσέπεσε καὶ κατὰ χώραν ἔμενον , ἔπειτα δ’ ἐγγυτέρω προσελθόντες ὅστις ἐστὶν ἤροντο .
[31] Καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἐδήλου Σίμων αὐτοῖς , καλεῖν δὲ τὸν ἡγεμόνα προσέταττεν . Καὶ ταχέως πρὸς αὐτὸν δραμόντων ἧκεν Τερέντιος Ῥοῦφος · οὗτος γὰρ ἄρχων τῆς στρατιᾶς κατελέλειπτο · πυθόμενός τε παρ’ αὐτοῦ‎ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν τὸν μὲν ἐφύλαττε δεδεμένον , Καίσαρι δ’ ὅπως εἴη συνειλημμένος ἐδήλου .
[32] Σίμωνα μὲν οὖν εἰς δίκην τῆς κατὰ τῶν πολιτῶν ὠμότητος , ὧν πικρῶς αὐτὸς ἐτυράννησεν , ὑπὸ τοῖς μάλιστα μισοῦσι πολεμίοις ἐποίησεν θεός ,
[33] οὐ βίᾳ γενόμενον αὐτοῖς ὑποχείριον , ἀλλ’ αὑτὸν ἑκουσίως εἰς τὴν τιμωρίαν παραβαλόντα , δι’ πολλοὺς αὐτὸς ὠμῶς ἀπέκτεινε ψευδεῖς αἰτίας ἐπιφέρων τῆς πρὸς Ῥωμαίους μεταβολῆς .
[34] Οὐδὲ γὰρ διαφεύγει πονηρία θεοῦ χόλον , οὐδὲ ἀσθενὴς δίκη , χρόνῳ δὲ μέτεισι τοὺς εἰς αὐτὴν παρανομήσαντας καὶ χείρω τὴν τιμωρίαν ἐπιφέρει τοῖς πονηροῖς , ὅτι καὶ προσεδόκησαν αὐτῆς ἀπηλλάχθαι μὴ παραυτίκα κολασθέντες . ἔγνω τοῦτο καὶ Σίμων εἰς τὰς Ῥωμαίων ὀργὰς ἐμπεσών .
[35] δ’ ἐκείνου γῆθεν ἄνοδος πολὺ καὶ τῶν ἄλλων στασιαστῶν πλῆθος ὑπ’ ἐκείνας τὰς ἡμέρας ἐν τοῖς ὑπονόμοις φωραθῆναι παρεσκεύασε .
[36] Καίσαρι δὲ εἰς τὴν παράλιον ἐπανελθόντι Καισάρειαν Σίμων προσήχθη δεδεμένος · κἀκεῖνον μὲν εἰς ὃν ἐπιτελεῖν ἐν Ῥώμῃ παρεσκευάζετο θρίαμβον προσέταξε φυλάττειν .

026During the siege of Jerusalem, this Simon had occupied the upper city, but when the Roman army got inside the ramparts and were destroying the city, he took his most faithful friends, with some stone-masons among them, with the iron tools belonging to their trade and enough provisions to last them a long time and they all let themselves down into a subterranean cave that was not visible from above ground.
027They went forward easily along it as far as it had already been dug, but where they met with solid earth, they mined through it, in the hope of being able to get far enough away to come up in a safety and so escape.
028But in the event it proved a false hope, for the miners were with difficulty able to make but little progress, so that even though they rationed them, their provisions began to run out.
029Then, thinking he might be able to shock and mislead the Romans, Simon dressed in a white robe and wrapped a purple cloak around him and appeared out of the ground where the temple had formerly stood.
030At first, indeed, those who saw him were amazed and stayed where they were, but later they approached and asked him who he was.
031Simon would not tell them, but had them call their captain, and when they ran to call him, Terentius Rufus soon arrived. He was commander of the army there, and got the whole truth from him and put him in chains, letting Caesar know that he had been captured.
032That is how God had Simon punished by his worst enemies, for the bitter, savage way he had tyrannised his countrymen.
033Though not subdued by force, he freely surrendered to be punished, he who had wrongly accused and killed so many Jews for turning to the Romans.
034But he did not escape God's wrath, nor is justice unable to punish offenders, but in time it catches up with transgressors and punishes the wicked the more severely, as they expected to escape once they were not immediately caught. This Simon learned, by falling under the anger of the Romans.
035His coming up also caused many of the other rebels who had hidden underground to be found.
036When Caesar returned to Caesarea-on-Sea, Simon was brought to him in chains, and he ordered him kept alive for the triumph which he intended to celebrate in Rome .
Chapter 3
Titus has many captives killed. Danger to the Jews in Antioch

[37] Διατρίβων δ’ αὐτόθι τὴν τἀδελφοῦ γενέθλιον ἡμέραν ἐπιφανῶς ἑώρταζε , πολὺ καὶ τῆς τῶν Ἰουδαίων κολάσεως εἰς τὴν ἐκείνου τιμὴν ἀνατιθείς .
[38] γὰρ ἀριθμὸς τῶν ἔν τε ταῖς πρὸς τὰ θηρία μάχαις καὶ τῶν καταπιμπραμένων ἔν τε ταῖς ἀλληλοκτονίαις ἀναιρουμένων πεντακοσίους ἐπὶ τοῖς δισχιλίοις ὑπερέβαλε . Πάντα μέντοι Ῥωμαίοις ἐδόκει ταῦτα μυρίοις αὐτῶν ἀπολλυμένων τρόποις ἐλάττων κόλασις εἶναι .
[39] μετὰ τοῦτο Καῖσαρ εἰς Βηρυτὸν ἧκεν · δ’ ἐστὶν ἐν τῇ Φοινίκῃ πόλις Ῥωμαίων ἄποικος · κἀνταῦθα χρονιωτέραν ἐποιήσατο τὴν ἐπιδημίαν πλείονι χρώμενος τῇ λαμπρότητι περὶ τὴν τοῦ πατρὸς ἡμέραν γενέθλιον ἔν τε ταῖς τῶν θεωριῶν πολυτελείαις καὶ κατὰ τὴν ἄλλην ἐπίνοιαν τῶν ἄλλων ἀναλωμάτων .
[40] Τὸ δὲ τῶν αἰχμαλώτων πλῆθος τὸν αὐτὸν τρόπον ὡς πρόσθεν ἀπώλλυτο .

037While Titus was in Caesarea, he celebrated the birthday of his brother in a splendid manner and executed many of the captive Jews in honour of him.
038The number of those who at this time were killed in fighting with beasts or against each other, or who were burned alive, exceeded two thousand five hundred. But to the Romans, though they died in thousands of ways, all this seemed less of a penalty than they deserved.
039After this Caesar came to Berytus, a city of Phoenicia and a Roman colony, where he stayed somewhat longer and displayed still more pomp and ceremony about his father's birthday, both in the splendour of the shows and his great expenses relating to it.
040Here too, a large number of the prisoners died in the same way as before .

[41] Γενέσθαι δὲ συνέβη περὶ τὸν καιρὸν τοῦτον καὶ τοῖς ἐν Ἀντιοχείᾳ τῶν Ἰουδαίων ὑπολειπομένοις ἐγκλήματα καὶ κίνδυνον ὀλέθρου τῆς πόλεως ἐπ’ αὐτοὺς τῶν Ἀντιοχέων ἐκταραχθείσης διά τε τὰς ἐν τῷ παρόντι διαβολὰς αὐτοῖς ἐπενεχθείσας καὶ διὰ τὰ ὑπηργμένα χρόνῳ πρόσθεν οὐ πολλῷ ,
[42] περὶ ὧν ἀναγκαῖόν ἐστι διὰ συντόμων προειπεῖν , ἵνα καὶ τῶν μετὰ ταῦτα πραχθέντων εὐπαρακολούθητον ποιήσωμαι τὴν διήγησιν .

041About this time, the remaining Jews in Antioch were indicted and in danger of death, since the city of the Antiochians was riled at them because of slanders spread about them and also some incidents that had occurred in the recent past.
042These I must certainly describe, even if briefly, to better connect the rest of my narrative with what has gone before .

[43] Τὸ γὰρ Ἰουδαίων γένος πολὺ μὲν κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην παρέσπαρται τοῖς ἐπιχωρίοις , πλεῖστον δὲ τῇ Συρίᾳ κατὰ τὴν γειτνίασιν ἀναμεμιγμένον ἐξαιρέτως ἐπὶ τῆς Ἀντιοχείας ἦν πολὺ διὰ τὸ τῆς πόλεως μέγεθος · μάλιστα δ’ αὐτοῖς ἀδεᾶ τὴν ἐκεῖ κατοίκησιν οἱ μετ’ Ἀντίοχον βασιλεῖς παρέσχον ·
[44] Ἀντίοχος μὲν γὰρ κληθεὶς Ἐπιφανὴς Ἱεροσόλυμα πορθήσας τὸν νεὼν ἐσύλησεν , οἱ δὲ μετ’ αὐτὸν τὴν βασιλείαν παραλαβόντες τῶν ἀναθημάτων ὅσα χαλκᾶ πεποίητο πάντα τοῖς ἐπ’ Ἀντιοχείας Ἰουδαίοις ἀπέδοσαν εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν ἀναθέντες , καὶ συνεχώρησαν αὐτοῖς ἐξ ἴσου τῆς πόλεως τοῖς Ἕλλησι μετέχειν .
[45] Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τῶν μετὰ ταῦτα βασιλέων αὐτοῖς προσφερομένων εἴς τε πλῆθος ἐπέδωκαν καὶ τῇ κατασκευῇ καὶ τῇ πολυτελείᾳ τῶν ἀναθημάτων τὸ ἱερὸν ἐξελάμπρυναν , ἀεί τε προσαγόμενοι ταῖς θρησκείαις πολὺ πλῆθος Ἑλλήνων , κἀκείνους τρόπῳ τινὶ μοῖραν αὐτῶν πεποίηντο .
[46] Καθ’ ὃν δὲ καιρὸν πόλεμος ἀνακεκήρυκτο , νεωστὶ δ’ εἰς τὴν Συρίαν Οὐεσπασιανὸς καταπεπλεύκει , τὸ δὲ κατὰ τῶν Ἰουδαίων παρὰ πᾶσιν ἤκμαζε μῖσος ,
[47] τότε δή τις Ἀντίοχος εἷς ἐξ αὐτῶν τὰ μάλιστα διὰ τὸν πατέρα τιμώμενος , ἦν γὰρ ἄρχων τῶν ἐπ’ Ἀντιοχείας Ἰουδαίων , τοῦ δήμου τῶν Ἀντιοχέων ἐκκλησιάζοντος εἰς τὸ θέατρον παρελθὼν τόν τε πατέρα τὸν αὐτοῦ‎ καὶ τοὺς ἄλλους ἐνεδείκνυτο κατηγορῶν , ὅτι νυκτὶ μιᾷ καταπρῆσαι τὴν πόλιν ἅπασαν διεγνώκεισαν , καὶ παρεδίδου ξένους Ἰουδαίους τινὰς ὡς κεκοινωνηκότας τῶν βεβουλευμένων .
[48] Ταῦτα ἀκούων δῆμος τὴν ὀργὴν οὐ κατεῖχεν , ἀλλ’ ἐπὶ μὲν τοὺς παραδοθέντας πῦρ εὐθὺς ἐκέλευον κομίζειν , καὶ παραχρῆμα πάντες ἐπὶ τοῦ θεάτρου κατεφλέγησαν ,
[49] ἐπὶ δὲ τὸ πλῆθος ὥρμητο τῶν Ἰουδαίων ἐν τῷ τάχιον ἐκείνους τιμωρίᾳ περιβαλεῖν τὴν αὐτῶν πατρίδα σώζειν νομίζοντες .
[50] Ἀντίοχος δὲ προσεπέτεινε τὴν ὀργήν , περὶ μὲν τῆς αὐτοῦ‎ μεταβολῆς καὶ τοῦ μεμισηκέναι τὰ τῶν Ἰουδαίων ἔθη τεκμήριον ἐμπαρέχειν οἰόμενος τὸ ἐπιθύειν ὥσπερ νόμος ἐστὶ τοῖς Ἕλλησιν ·
[51] ἐκέλευε δὲ καὶ τοὺς ἄλλους τὸ αὐτὸ ποιεῖν ἀναγκάζειν · φανεροὺς γὰρ γενήσεσθαι τῷ μὴ θέλειν τοὺς ἐπιβεβουλευκότας . χρωμένων δὲ τῇ πείρᾳ τῶν Ἀντιοχέων ὀλίγοι μὲν ὑπέμειναν , οἱ δὲ μὴ βουληθέντες ἀνῃρέθησαν .
[52] Ἀντίοχος δὲ στρατιώτας παρὰ τοῦ Ῥωμαίων ἡγεμόνος λαβὼν χαλεπὸς ἐφειστήκει τοῖς αὐτοῦ‎ πολίταις , ἀργεῖν τὴν ἑβδόμην οὐκ ἐπιτρέπων , ἀλλὰ βιαζόμενος πάντα πράττειν ὅσα δὴ καὶ ταῖς ἄλλαις ἡμέραις .
[53] Οὕτως τε τὴν ἀνάγκην ἰσχυρὰν ἐποίησεν , ὡς μὴ μόνον ἐπ’ Ἀντιοχείας καταλυθῆναι τὴν ἑβδομάδα ἀργὴν ἡμέραν , ἀλλ’ ἐκεῖθεν ἀρξαμένου τοῦ πράγματος κἀν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν ὁμοίως βραχύν τινα χρόνον .

043The Jewish nation is widely scattered among the inhabitants of countries all over the world and mainly in Syria because of its proximity, and, due to the size of the city, large numbers of them live in Antioch, where the kings, after Antiochus, had allowed them to live in untroubled tranquillity.
044For though Antiochus, called Epiphanes, sacked Jerusalem and looted the temple, his successors in the kingdom restored to the Jews of Antioch all the donations made of brass, to be stored in their synagogue, and granted them the enjoyment of equal privileges in the city as the Greeks themselves.
045When succeeding kings treated them in the same way, they multiplied in number and contributed much to the adornment of the temple by gifts of fine ornaments. They also made converts of many of the Greeks and thereby in a way got them to share in their own destiny.
046But about the time the war began and Vespasian had recently sailed to Syria and
047hatred of the Jews was everywhere, a man named Antiochus, one of their number and greatly respected due to his father who was ruler of the Jews in Antioch, came to the theatre during an Antiochene assembly and denounced his own father, accusing both him and others of planning to to burn the whole city in a single night. He also handed over to them some Jews who were foreigners, as partners in this plan.
048When the people heard it they could not contain their rage, but ordered those handed over to them to be burned, and then and there they were consigned to the flames in the theatre.
049They also violently attacked the whole Jewish population, thinking that only by quickly punishing them could they save their own city.
050Antiochus aggravated their rage and thought to prove to them his own conversion and his hatred of Jewish customs, by sacrificing in the style of the Greeks.
051He got them to compel others to do the same, for in that way they could find out who the schemers were, since they would not do so. When the people of Antioch tried the experiment, a few complied, but those who would not do so were killed.
052Antiochus got soldiers from the Roman commander and domineered over his fellow-Jews, not letting them to rest on the sabbath day, but forcing them to work as on other days.
053He pressed them so hard on this matter that the sabbath rest was cancelled not only in Antioch, for its example was followed in other cities too, for some time .

[54] Τοιούτων δὴ τοῖς ἐπ’ Ἀντιοχείας Ἰουδαίοις τῶν κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν κακῶν γεγενημένων δευτέρα πάλιν συμφορὰ προσέπεσε , περὶ ἧς ἐπιχειρήσαντες ἀφηγεῖσθαι καὶ ταῦτα διεξήλθομεν .
[55] Ἐπεὶ γὰρ συνέβη καταπρησθῆναι τὴν τετράγωνον ἀγορὰν ἀρχεῖά τε καὶ γραμματοφυλάκιον καὶ τὰς βασιλικάς , μόλις τε τὸ πῦρ ἐκωλύθη μετὰ πολλῆς βίας ἐπὶ πᾶσαν τὴν πόλιν περιφερόμενον , ταύτην Ἀντίοχος τὴν πρᾶξιν Ἰουδαίων κατηγόρει .
[56] Καὶ τοὺς Ἀντιοχεῖς , εἰ καὶ μὴ πρότερον εἶχον πρὸς αὐτοὺς ἀπεχθῶς , τάχιστα τῇ διαβολῇ παρὰ τὴν ἐκ τοῦ συμβεβηκότος ταραχὴν ὑπαχθέντας πολὺ μᾶλλον ἐκ τῶν προυπηργμένων τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ‎ λεγομένοις πιστεύειν παρεσκεύασεν , ὡς μόνον οὐκ αὐτοὺς τὸ πῦρ ἐνιέμενον ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἑωρακότας ,
[57] καὶ καθάπερ ἐμμανεῖς γεγενημένοι μετὰ πολλοῦ τινος οἴστρου πάντες ἐπὶ τοὺς διαβεβλημένους ὥρμηντο .
[58] Μόλις δ’ αὐτῶν ἐδυνήθη τὰς ὁρμὰς ἐπισχεῖν Ναῖος Κολλήγας τις πρεσβευτής , ἀξιῶν ἐπιτρέψαι Καίσαρι δηλωθῆναι περὶ τῶν γεγονότων ·
[59] τὸν γὰρ ἡγεμονεύοντα τῆς Συρίας Καισέννιον Παῖτον ἤδη μὲν Οὐεσπασιανὸς ἐξαπεστάλκει , συνέβαινε δὲ παρεῖναι μηδέπω .
[60] Ποιούμενος δὲ ἐπιμελῆ τὴν ἀναζήτησιν Κολλήγας ἐξεῦρε τὴν ἀλήθειαν , καὶ τῶν μὲν τὴν αἰτίαν ὑπ’ Ἀντιόχου λαβόντων Ἰουδαίων οὐδεὶς οὐδ’ ἐκοινώνησεν ,
[61] ἅπαν δὲ τοὖργον ἔπραξαν ἄνθρωποί τινες ἀλιτήριοι διὰ χρεῶν ἀνάγκας νομίζοντες , εἰ τὴν ἀγορὰν καὶ τὰ δημόσια καταπρήσειαν γράμματα , τῆς ἀπαιτήσεως ἀπαλλαγὴν ἕξειν .
[62] Ἰουδαῖοι μὲν οὖν ἐπὶ μετεώροις ταῖς αἰτίαις τὸ μέλλον ἔτι καραδοκοῦντες ἐν φόβοις χαλεποῖς ἀπεσάλευον .

054After these misfortunes of the Jews in Antioch, a second disaster befell them, which I was about to describe when I prefaced it with the foregoing account.
055A fire occurred that burned down the market square as well as the town hall and the public archives and the palaces, and raged so furiously that only with difficulty was it prevented from engulfing the whole city, and Antiochus accused the Jews of this deed.
056The people of Antioch would have believed this, even if they had not previously borne them any ill-will. Now in their confusion and in the light of what had gone before, they felt certain his words were as true as if with their own eyes they had seen the Jews lighting the fire.
057Like madmen driven by a rage they violently attacked those who were accused and
058the governor, Gneius Collegas, barely prevailed on them to let the matter be laid before Caesar.
059As it happened, Cesennius Petus, the governor of Syria had already been sent out by Vespasian and had not yet returned.
060But when Collegas made careful inquiry into the matter, he found out the truth and that not one of the Jews accused by Antiochus had any hand in it,
061but that the whole thing was done by some scoundrels deeply in debt, who thought that by setting fire to the forum and burning the public records, they could get clear of them.
062So the Jews were in a state great alarm and uncertainty as they awaited the upshot of the accusations against them .
Chapter 4
Vespasian's welcome in Rome; Germans and Sarmatians revolt

[63] Τίτος δὲ Καῖσαρ τῆς περὶ τοῦ πατρὸς ἀγγελίας αὐτῷ κομισθείσης , ὅτι πάσαις μὲν ποθεινὸς ταῖς κατὰ τὴν Ἰταλίαν πόλεσιν ἐπῆλθεν , μάλιστα δ’ Ῥώμη μετὰ πολλῆς αὐτὸν ἐδέξατο προθυμίας καὶ λαμπρότητος , εἰς πολλὴν χαρὰν καὶ θυμηδίαν ἐτράπετο , τῶν περὶ αὐτοῦ‎ φροντίδων ὡς ἥδιστον ἦν ἀπηλλαγμένος .
[64] Οὐεσπασιανὸν γὰρ ἔτι μὲν καὶ μακρὰν ἀπόντα πάντες οἱ κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἄνθρωποι ταῖς γνώμαις περιεῖπον ὡς ἥκοντα , τὴν προσδοκίαν ἐκ τοῦ πάνυ θέλειν ἄφιξιν αὐτοῦ‎ νομίζοντες καὶ πάσης ἀνάγκης ἐλευθέραν τὴν πρὸς αὐτὸν ἔχοντες εὔνοιαν .
[65] Τῇ τε γὰρ βουλῇ κατὰ μνήμην τῶν γεγενημένων ἐν ταῖς τῶν ἡγεμόνων μεταβολαῖς συμφορῶν εὐκταῖον ἦν ἀπολαβεῖν ἡγεμόνα γήρως σεμνότητι καὶ πράξεων ἀκμῇ πολεμικῶν κεκοσμημένον , τὴν ὑπεροχὴν πρὸς μόνην ἠπίσταντο τὴν τῶν ἀρχομένων σωτηρίαν ἐσομένην .
[66] Καὶ μὴν δῆμος ὑπὸ τῶν ἐμφυλίων κακῶν τετρυχωμένος ἔτι μᾶλλον ἐλθεῖν αὐτὸν ἔσπευδε , τότε δὴ βεβαίως μὲν ἀπαλλαγήσεσθαι τῶν συμφορῶν ὑπολαμβάνων , ἀπολήψεσθαι δὲ τὴν χρόνου μετὰ τῆς εὐετηρίας πεπιστευκώς .
[67] Ἐξαιρέτως δὲ τὸ στρατιωτικὸν εἰς αὐτὸν ἀφεώρα · μάλιστα γὰρ οὗτοι τῶν κατωρθωμένων αὐτῷ πολέμων ἐγίνωσκον τὸ μέγεθος , τῆς ἀπειρίας δὲ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων καὶ τῆς ἀνανδρίας πεπειραμένοι πολλῆς μὲν αἰσχύνης αὐτοὺς ἐπεθύμουν ἀπηλλάχθαι , τὸν μόνον δὲ καὶ σώζειν αὐτοὺς καὶ κοσμεῖν δυνάμενον ἀπολαβεῖν ηὔχοντο .
[68] Τοιαύτης δὲ εὐνοίας ἐξ ἁπάντων ὑπαρχούσης τοῖς μὲν κατὰ τὰς ἀξιώσεις προύχουσι τῶν ἀνδρῶν οὐκέτ’ ἀνεκτὸν ἦν ἀναμένειν , ἀλλὰ πορρωτάτω τῆς Ῥώμης αὐτῷ προεντυχεῖν ἔσπευδον .
[69] Οὐ μὴν οὐδὲ τῶν ἄλλων τις ἠνείχετο τῆς ἐντεύξεως τὴν ἀναβολήν , ἀλλ’ οὕτως ἐξεχέοντο πάντες ἀθρόοι καὶ πᾶσιν εὐπορώτερον καὶ ῥᾷον ἐδόκει τοῦ μένειν τὸ ἀπιέναι , ὡς καὶ τὴν πόλιν αὐτὴν τότε πρῶτον ἐν ἑαυτῇ λαβεῖν ὀλιγανθρωπίας αἴσθησιν ἰδίαν · ἦσαν γὰρ ἐλάττους τῶν ἀπιόντων οἱ μένοντες .
[70] Ἐπεὶ δὲ προσιὼν ἠγγέλλετο , καὶ τὴν ἡμερότητα τῆς ἐντεύξεως αὐτοῦ‎ τὴν πρὸς ἑκάστους ἐδήλουν οἱ προσελθόντες , ἅπαν ἤδη τὸ λοιπὸν πλῆθος ἅμα γυναιξὶ καὶ παισὶν ἐπὶ ταῖς παρόδοις ἐξεδέχετο ,
[71] καὶ καθ’ οὓς γένοιτο παριὼν οὗτοι πρὸς τὴν ἡδονὴν τῆς θέας καὶ τὸ μειλίχιον αὐτοῦ‎ τῆς ὄψεως παντοίας ἠφίεσαν φωνάς , τὸν εὐεργέτην καὶ σωτῆρα καὶ μόνον ἄξιον ἡγεμόνα τῆς Ῥώμης ἀνακαλοῦντες · ἅπασα δ’ πόλις ὡς νεὼς ἦν στεφανωμάτων καὶ θυμιαμάτων ἀνάπλεως .
[72] Μόλις δ’ ὑπὸ πλήθους τῶν περὶ αὐτὸν ἱσταμένων δυνηθεὶς εἰς τὸ βασίλειον ἐλθεῖν αὐτὸς μὲν τοῖς ἔνδον θεοῖς θυσίας τῆς ἀφίξεως χαριστηρίους ἐπετέλει ,
[73] προτρέπεται δὲ τὰ πλήθη πρὸς εὐωχίαν καὶ κατὰ φυλὰς καὶ γένη καὶ γειτονίας ποιούμενοι τὰς ἑστιάσεις ηὔχοντο τῷ θεῷ σπένδοντες αὐτόν τ’ ἐπὶ πλεῖστον χρόνον Οὐεσπασιανὸν ἐπιμεῖναι τῇ Ῥωμαίων ἡγεμονίᾳ , καὶ παισὶν αὐτοῦ‎ καὶ τοῖς ἐξ ἐκείνων ἀεὶ γινομένοις φυλαχθῆναι τὸ κράτος ἀνανταγώνιστον .
[74] μὲν οὖν Ῥωμαίων πόλις οὕτως Οὐεσπασιανὸν ἐκδεξαμένη προθύμως εὐθὺς εἰς πολλὴν εὐδαιμονίαν ἐπεδίδου .

063Titus Caesar, hearing the news about his father, that his coming was desired by all the Italian cities and that Rome especially received him with warmth and splendor, was delighted and most agreeably set free from anxiety.
064For everyone in Italy respected Vespasian and even before his arrival, imagined him as already present among them, and their goodwill towards him was entirely free and spontaneous.
065The senate, who well remembered the troubles they had endured during their recent changes of leadership, felt relieved to find a ruler hallowed with the gravity of age and highly skilled in the art of war, whom they knew would be concerned for nothing else than the safety of those he ruled.
066The people too, after being so harassed by civil woes, were even more eager for his arrival, thinking it would firmly rescue them from their troubles and trusting he would restore them to secure peace and prosperity.
067But the soldiery had the greatest regard of all for him, being most aware of his great exploits in war, and having had to endure the lack of skill and lack of courage in other officers, they wanted to be free from the great shame they had suffered through them and heartily desired a ruler who would bring them security and credit.
068Since this goodwill towards him was universal, the high dignitaries could not just stay in Rome, but hurried to meet him far outside it.
069None of the others either could wait to see him, but all poured out of the city in crowds, all feeling that it was better to go out than to stay at home, so that for the first time the city happily saw itself almost empty, since those who stayed at home were fewer than those who went out.
070When the news came that he was near and those who met him first told with what good humour he received every one who came to him, even the crowd that had stayed in the city came to the roadside with their wives and children, and waited for him there.
071As he passed by, they cheered him in every way, delighted to see him and the pleasant expression he showed them. They acclaimed him as Benefactor and Saviour and the only one worthy to govern the city of Rome. The city was like a temple, full of garlands and sweet scents,
072and if the thronging crowds all round made it hard for him to reach the royal palace, he finally got there and performed his thanks to his household gods for his safe return to the city.
073The crowd set to feasting and celebrated drink-offerings by tribes and families in their neighbourhoods, and prayed to God that Vespasian, his sons and all their descendants, might continue to govern Rome for a very long time, as secure and unopposed rulers.
074This was how the city of Rome joyfully welcomed Vespasian and soon reached great prosperity .

[75] Πρὸ δὲ τούτων τῶν χρόνων , ἐν οἷς Οὐεσπασιανὸς μὲν περὶ Ἀλεξάνδρειαν ἦν , Τίτος δὲ τῇ τῶν Ἱεροσολύμων προσήδρευε πολιορκίᾳ ,
[76] πολὺ μέρος Γερμανῶν ἐκινήθη πρὸς ἀπόστασιν , οἷς καὶ Γαλατῶν οἱ πλεῖστοι συμφρονήσαντες κοινῇ μεγάλας ἐλπίδας αὐτοῖς συνέθεσαν ὡς καὶ τῆς Ῥωμαίων ἀπαλλαξόμενοι δεσποτείας .
[77] Ἐπῆρε δὲ τοὺς Γερμανοὺς ἅψασθαι τῆς ἀποστάσεως καὶ τὸν πόλεμον ἐξενεγκεῖν πρώτη μὲν φύσις οὖσα λογισμῶν ἔρημος ἀγαθῶν καὶ μετὰ μικρᾶς ἐλπίδος ἑτοίμως ῥιψοκίνδυνος ·
[78] ἔπειτα δὲ καὶ μῖσος τὸ πρὸς τοὺς κρατοῦντας , ἐπεὶ μόνοις ἴσασι Ῥωμαίοις τὸ γένος αὐτῶν δουλεύειν βεβιασμένον . Οὐ μὴν ἀλλὰ μάλιστά γε πάντων καιρὸς αὐτοῖς θάρσος ἐνεποίησεν ·
[79] ὁρῶντες γὰρ τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν ταῖς συνεχέσι τῶν αὐτοκρατόρων ἀλλαγαῖς ἐν ἑαυτῇ τεταραγμένην , πᾶν τε μέρος τῆς ὑπ’ αὐτοῖς οἰκουμένης πυνθανόμενοι μετέωρον εἶναι καὶ κραδαίνεσθαι , τοῦτον σφίσιν αὐτοῖς ἄριστον ὑπὸ τῆς ἐκείνων κακοπραγίας καὶ στάσεως καιρὸν ᾠήθησαν παραδεδόσθαι .
[80] Ἐνῆγον δὲ τὸ βούλευμα καὶ ταύταις αὐτοὺς ταῖς ἐλπίσιν ἐτύφουν Κλασσικός τις καὶ Οὐίτιλλος τῶν παρ’ αὐτοῖς [ ὄντες ] ἡγεμόνων , οἳ δῆλον μὲν ὡς ἐκ μακροῦ ταύτης ἐφίεντο τῆς νεωτεροποιίας ,
[81] ὑπὸ τοῦ καιροῦ δὲ θαρσῆσαι προαχθέντες τὴν αὐτῶν γνώμην ἐξέφηναν · ἔμελλον δὲ προθύμως διακειμένοις τὴν πεῖραν τοῖς πλήθεσι προσφέρειν .
[82] Πολλοῦ δὲ μέρους ἤδη τῶν Γερμανῶν τὴν ἀποστασίαν ἀνωμολογηκότος καὶ τῶν ἄλλων οὐκ ἄνδιχα φρονησάντων , ὥσπερ ἐκ δαιμονίου προνοίας Οὐεσπασιανὸς πέμπει γράμματα Πετιλίῳ Κερεαλίῳ τὸ πρότερον ἡγεμόνι Γερμανίας γενομένῳ , τὴν ὕπατον διδοὺς τιμὴν καὶ κελεύων ἄρξοντα Βρεττανίας ἀπιέναι .
[83] Πορευόμενος οὖν ἐκεῖνος ὅποι προσετέτακτο καὶ τὰ περὶ τὴν ἀπόστασιν τῶν Γερμανῶν πυθόμενος , ἤδη συνειλεγμένοις αὐτοῖς ἐπιπεσὼν καὶ παραταξάμενος πολύ τε πλῆθος αὐτῶν ἀναιρεῖ κατὰ τὴν μάχην καὶ τῆς ἀνοίας παυσαμένους ἠνάγκασε σωφρονεῖν .
[84] Ἔμελλον δὲ κἀκείνου μὴ θᾶττον εἰς τοὺς τόπους παραβαλόντος δίκην οὐκ εἰς μακρὰν ὑφέξειν ·
[85] ἡνίκα γὰρ πρῶτον τῆς ἀποστάσεως αὐτῶν ἀγγελία τῇ Ῥώμῃ προσέπεσε , Δομετιανὸς Καῖσαρ πυθόμενος οὐχ ὡς ἂν ἕτερος ἐν τούτῳ τῆς ἡλικίας , νέος γὰρ ἦν ἔτι παντάπασιν , τηλικοῦτον ἄρασθαι μέγεθος πραγμάτων ὤκνησεν ,
[86] ἔχων δὲ πατρόθεν ἔμφυτον τὴν ἀνδραγαθίαν καὶ τελειοτέραν τὴν ἄσκησιν τῆς ἡλικίας πεποιημένος ἐπὶ τοὺς βαρβάρους εὐθὺς ἤλαυνεν .
[87] Οἱ δὲ πρὸς τὴν φήμην τῆς ἐφόδου καταπεσόντες ἐπ’ αὐτῷ σφᾶς αὐτοὺς ἐποιήσαντο μέγα τοῦ φόβου κέρδος εὑράμενοι τὸ χωρὶς συμφορῶν ὑπὸ τὸν αὐτὸν πάλιν ζυγὸν ὑπαχθῆναι .
[88] Πᾶσιν οὖν ἐπιθεὶς τοῖς περὶ τὴν Γαλατίαν τάξιν τὴν προσήκουσαν Δομετιανός , ὡς μηδ’ αὖθις ἄν ποτε ῥᾳδίως ἔτι τἀκεῖ ταραχθῆναι , λαμπρὸς καὶ περίβλεπτος ἐπὶ κρείττοσι μὲν τῆς ἡλικίας , πρέπουσι δὲ τῷ πατρὶ κατορθώμασιν εἰς τὴν Ῥώμην ἀνέζευξε .

075But before this, while Vespasian was near Alexandria and Titus was at the siege of Jerusalem, many of the Germans were in upheaval and revolt,
076and as their neighbours the Gauls joined in with them, they had great hopes of success in freeing themselves from Roman rule.
077What spurred the Germans to this attempted revolt and to begin the war, was first of all their nature, incapable of good judgment and ready to throw themselves rashly into danger;
078and then their hatred of their rulers, as their nation had never been subject to any but the Romans and that only by force. More than anything else, the opportunity that now offered itself urged them on,
079for seeing the Roman state in disorder due to its continual change of emperors, and that every part of the world under them was unsettled and tottering, they reckoned this their best possible opportunity to rebel, with their rulers in such a divided state.
080Two of their officers, Classicus and Vitellius, pushed this plan and puffed them up with such hopes.
081These had for a long time been known to long for such a change and were induced by the present opportunity to declare their feelings openly; and when they did, the people gladly supported them.
082When a large section of the Germans joined the rebellion and the rest were no better disposed, Vespasian, guided by divine Providence, sent letters to Petilius Cerealius, who had formerly been in command in Germany, promoting him to consul and telling him to go away as governor to Britain.
083As he was going in fulfilment of his orders, he was told of the revolt of the Germans, attacking them as soon as they had gathered and with his army in battle-array he killed many of them in the battle and forced them to learn their lesson and put a stop to their madness.
084Even if he had not so suddenly attacked them on the spot, they would have been brought to justice before long,
085for as soon as the news of their revolt came to Rome and Domitian Caesar learned of it, even though he was very young he made no delay in undertaking this vital matter.
086Having a courageous mind from his father, he had grown up more quickly than his age, so he immediately marched against the barbarians,
087whose hearts failed them at the very rumour of his approach and they surrendered to him out of fear and thought themselves fortunate to be brought back under their old yoke without a disaster.
088So when Domitian had settled all the affairs of Gaul in such an order that it would not easily be shaken any further, he returned to Rome with honour and glory, having performed exploits beyond his own age and worthy of so great a father .

[89] Τῇ δὲ προειρημένῃ Γερμανῶν ἀποστάσει κατὰ τὰς αὐτὰς ἡμέρας καὶ Σκυθικὸν τόλμημα πρὸς Ῥωμαίους συνέδραμεν .
[90] Οἱ γὰρ καλούμενοι Σκυθῶν Σαρμάται , πολὺ πλῆθος ὄντες , ἄδηλοι μὲν τὸν Ἴστρον ἐπεραιώθησαν εἰς τὴν ἐπιτάδε , πολλῇ δὲ βίᾳ καὶ χαλεποὶ διὰ τὸ παντάπασιν ἀνέλπιστον τῆς ἐφόδου προσπεσόντες πολλοὺς μὲν τῶν ἐπὶ τῆς φρουρᾶς Ῥωμαίων ἀναιροῦσι ,
[91] καὶ τὸν πρεσβευτὴν τὸν ὑπατικὸν Φοντήιον Ἀγρίππαν ὑπαντιάσαντα καρτερῶς μαχόμενον κτείνουσι , τὴν δ’ ὑποκειμένην χώραν ἅπασαν κατέτρεχον ἄγοντες καὶ φέροντες ὅτῳ περιπέσοιεν .
[92] Οὐεσπασιανὸς δὲ τὰ γεγενημένα καὶ τὴν πόρθησιν τῆς Μυσίας πυθόμενος Ῥούβριον Γάλλον ἐκπέμπει δίκην ἐπιθήσοντα τοῖς Σαρμάταις .
[93] Ὑφ’ οὗ πολλοὶ μὲν αὐτῶν ἐν ταῖς μάχαις ἀπέθανον , τὸ δὲ περισωθὲν μετὰ δέους εἰς τὴν οἰκείαν διέφυγεν .
[94] Τοῦτο δὲ τῷ πολέμῳ τέλος ἐπιθεὶς στρατηγὸς καὶ τῆς εἰς τὸ μέλλον ἀσφαλείας προυνόησε · πλείοσι γὰρ καὶ μείζοσι φυλακαῖς τὸν τόπον διέλαβεν , ὡς εἶναι τοῖς βαρβάροις τὴν διάβασιν τελέως ἀδύνατον .
[95] μὲν οὖν περὶ τὴν Μυσίαν πόλεμος ταχεῖαν οὕτως ἔλαβε τὴν κρίσιν .

089At the time of the aforesaid revolt of the Germans the Scythians made a bold attempt against the Romans.
090Those of the Scythians who are called Sarmatians, a very numerous people, crossed over the Danube into Mysia, without being noticed. Then in a violent and unexpected attack, they killed many of the Romans that guarded the frontiers,
091and as the consular legate Fonteius Agrippa came to meet them and fought them bravely, he was killed by them, and they overran all the region that had been subject to him, tearing and plundering whatever fell in their way.
092When Vespasian learned what had happened and how Mysia was destroyed, he sent Rubrius Gallus to punish these Sarmatians.
093Many of them died in the battles he fought against them and those who escaped fled with fear to their own country.
094When he had put an end to the war, the general provided for the future security of the country, placing more and better garrisons in the place, until he made it quite impossible for the barbarians to cross the river any more.
095And so this war in Mysia came to a sudden end .
Chapter 5
A strange river in Syria; Triumph of Titus and Vespasian, in Rome

[96] Τίτος δὲ Καῖσαρ χρόνον μέν τινα διέτριβεν ἐν Βηρυτῷ , καθὰ προειρήκαμεν , ἐκεῖθεν δὲ ἀναζεύξας καὶ δι’ ὧν ᾔει πόλεων τῆς Συρίας ἐν πάσαις θεωρίας τε συντελῶν πολυτελεῖς καὶ τῶν Ἰουδαίων τοὺς αἰχμαλώτους εἰς ἐπίδειξιν τῆς ἑαυτῶν ἀπωλείας ἀποχρώμενος , θεᾶται κατὰ τὴν πορείαν ποταμοῦ φύσιν ἀξίαν ἱστορηθῆναι .
[97] ῥεῖ μὲν γὰρ μέσος Ἀρκέας τῆς Ἀγρίππα βασιλείας καὶ Ῥαφανέας , ἔχει δὲ θαυμαστὴν ἰδιότητα ·
[98] πολὺς γὰρ ὤν , ὅτε ῥεῖ , καὶ κατὰ τὴν φορὰν οὐ σχολαῖος , ἔπειτα δὲ πᾶς ἐκ τῶν πηγῶν ἐπιλείπων ἓξ ἡμερῶν ἀριθμὸν ξηρὸν παραδίδωσιν ὁρᾶν τὸν τόπον ·
[99] Εἶθ’ ὥσπερ οὐδεμιᾶς γενομένης μεταβολῆς ὅμοιος κατὰ τὴν ἑβδόμην ἐκδίδωσι , καὶ ταύτην ἀεὶ τὴν τάξιν ἀκριβῶς τετήρηται διαφυλάττων · ὅθεν δὴ καὶ Σαββατικὸν αὐτὸν κεκλήκασιν ἀπὸ τῆς ἱερᾶς τῶν Ἰουδαίων ἑβδόμης οὕτως ὀνομάσαντες .

096As we have said, Titus Caesar delayed some time at Berytus. Moving on from there he gave magnificent shows in all the cities of Syria through which he passed, using the Jewish prisoners to demonstrate their own destruction, and on the journey he saw a river worthy of special mention.
097It flows from Arcea in Agrippa's kingdom to Raphanea and is notable in that,
098when it runs, its current is strong and plentiful, after which its sources fail for six days in a row, leaving its channel visibly dry.
099Then on the seventh day it flows as it did before, as though it had not changed at all. It has also been observed to keep this order always and exactly, and so they call it the Sabbatical River, a name taken from the sacred seventh day among the Jews .

[100] δὲ τῶν Ἀντιοχέων δῆμος ἐπεὶ πλησίον ὄντα Τίτον ἐπυνθάνοντο , μένειν μὲν ἐντὸς τειχῶν ὑπὸ χαρᾶς οὐχ ὑπέμενον , ἔσπευδον δὲ ἐπὶ τὴν ὑπάντησιν ·
[101] καὶ τριάκοντα σταδίων ἐπὶ πλέον προῆλθον οὐκ ἄνδρες μόνον ἀλλὰ καὶ γυναικῶν πλῆθος ἅμα παισὶ τῆς πόλεως ἐκχεόμενοι .
[102] Κἀπειδήπερ ἐθεάσαντο προσιόντα , παρὰ τὴν ὁδὸν ἑκατέρωθεν καταστάντες τάς τε δεξιὰς προύτεινον προσαγορεύοντες καὶ παντοίοις ἐπιφημίσμασι χρώμενοι συνυπέστρεφον ·
[103] συνεχὴς δὲ ἦν αὐτῶν παρὰ πάσας ἅμα τὰς εὐφημίας δέησις ἐκβαλεῖν τῆς πόλεως τοὺς Ἰουδαίους .
[104] Τίτος μὲν οὖν οὐδὲν ἐνέδωκεν πρὸς ταύτην τὴν δέησιν , ἀλλ’ ἡσυχῆ τῶν λεγομένων ἐπήκουεν · ἐπ’ ἀδήλῳ δὲ τῷ τί φρονεῖ καὶ τί ποιήσει πολὺς καὶ χαλεπὸς τοῖς Ἰουδαίοις φόβος ἦν ·
[105] οὐδὲ γὰρ ὑπέμεινεν ἐν Ἀντιοχείᾳ Τίτος , ἀλλ’ εὐθὺς ἐπὶ τὸ Ζεῦγμα τὸ κατὰ τὸν Εὐφράτην συνέτεινε τὴν πορείαν , ἔνθα δὴ καὶ παρὰ τοῦ Πάρθων βασιλέως Βολογέσου πρὸς αὐτὸν ἧκον στέφανον χρυσοῦν ἐπὶ τῇ κατὰ τῶν Ἰουδαίων νίκῃ κομίζοντες .
[106] Ὃν δεξάμενος εἱστία τοὺς βασιλικούς , κἀκεῖθεν εἰς τὴν Ἀντιόχειαν ἐπανέρχεται .
[107] Τῆς δὲ βουλῆς καὶ τοῦ δήμου τῶν Ἀντιοχέων πολλὰς ποιησαμένων δεήσεις ἐλθεῖν εἰς τὸ θέατρον αὐτόν , ἐν πᾶν τὸ πλῆθος ἠθροισμένον ἐξεδέχετο , φιλανθρώπως ὑπήκουσε .
[108] Πάλιν δ’ αὐτῶν σφόδρα λιπαρῶς ἐγκειμένων καὶ συνεχῶς δεομένων ἐξελάσαι τῆς πόλεως τοὺς Ἰουδαίους , εὔστοχον ἐποιήσατο τὴν ἀπόκρισιν ,
[109] εἰπών " ἀλλ’ γε πατρὶς αὐτῶν , εἰς ἣν ἐκβαλεῖν ἐχρῆν ὄντας Ἰουδαίους , ἀνῄρηται , καὶ δέξαιτ’ ἂν οὐδεὶς αὐτοὺς ἔτι τόπος .
[110] Ἐπὶ δευτέραν οὖν Ἀντιοχεῖς τρέπονται δέησιν τῆς προτέρας ἀποστάντες · τὰς γὰρ χαλκᾶς ἠξίουν δέλτους ἀνελεῖν αὐτόν , ἐν αἷς γέγραπται τὰ δικαιώματα τῶν Ἰουδαίων .
[111] Οὐ μὴν οὐδὲ τοῦτο Τίτος ἐπένευσεν αὐτοῖς , ἀλλ’ ἐάσας πάντα κατὰ χώραν τοῖς ἐπ’ Ἀντιοχείας Ἰουδαίοις ὡς πρότερον εἶχον εἰς Αἴγυπτον ἀπηλλάττετο .
[112] Καὶ κατὰ τὴν πορείαν τοῖς Ἱεροσολύμοις προσελθὼν καὶ τὴν λυπρὰν ἐρημίαν βλεπομένην ἀντιτιθεὶς τῇ ποτε τῆς πόλεως λαμπρότητι , καὶ τὸ μέγεθος τῶν ἐρρηγμένων κατασκευασμάτων καὶ τὸ πάλαι κάλλος εἰς μνήμην βαλλόμενος , ᾤκτειρε τῆς πόλεως τὸν ὄλεθρον ,
[113] οὐχ ὥσπερ ἄν τις αὐχῶν ὅτι τηλικαύτην οὖσαν καὶ τοσαύτην εἷλε κατὰ κράτος , ἀλλὰ πολλάκις ἐπαρώμενος τοῖς αἰτίοις τῆς ἀποστάσεως ὑπάρξασι καὶ ταύτην ἐπὶ τῇ πόλει τὴν τιμωρίαν γενέσθαι παρασκευάσασιν · οὕτως ἔκδηλος ἦν οὐκ ἂν θελήσας ἐκ τῆς συμφορᾶς τῶν κολασθέντων γενέσθαι τῆς ἀρετῆς τὴν ἐπιφάνειαν .
[114] Τοῦ δὲ πολλοῦ πλούτου τῆς πόλεως ἔτι κἀν τοῖς ἐρειπίοις οὐκ ὀλίγον μέρος ἀνηυρίσκετο ·
[115] τὰ μὲν γὰρ πολλὰ ἀνέσκαπτον οἱ Ῥωμαῖοι , τὰ πλείω δὲ ἐκ μηνύσεως τῶν αἰχμαλώτων ἀνῃροῦντο , χρυσόν τε καὶ ἄργυρον καὶ τῆς ἄλλης τὰ τιμιώτατα κατασκευῆς , ἅπερ οἱ κεκτημένοι πρὸς τὰς ἀδήλους τοῦ πολέμου τύχας κατὰ γῆς ἀποτεθησαυρίκεσαν .

100When the people of Antioch were told that Titus was near they were so glad that they could not stay within their walls, but hurried out to meet him,
101going as far as thirty furlongs and more for that purpose, and not just the men only, but many women and their children streamed out from the city.
102Seeing him come level with them, they stood on both sides of the road, stretching out their hands and blessing him in all ways and returned with him.
103Among all their acclamations ran a petition to expel the Jews from their city.
104Titus did not yield to this petition, but listened to them quietly, leaving the Jews in terrible fear, uncertain of what his opinion was.
105Titus did not stay on in Antioch, but immediately continued on to Zeugma on the Euphrates, where messengers from Vologeses king of Parthia came to him bringing him a crown of gold for his victory over the Jews.
106He accepted this and gave a feast for the king's messengers and then returned to Antioch.
107When the senate and people of Antioch asked him to come to their theatre, where the population was assembled and waiting for him, he very cordially agreed,
108but when they pressed him and earnestly implored him to expel the Jews from their city, he gave them this apt answer :
109"But their own country, to which as Jews I should send them back, has been destroyed and nowhere else will receive them!"
110The people of Antioch, having failed in their first request, made another, asking him to remove the brass plaques on which the Jews' privileges were engraved.
111This too, Titus refused, and allowed the Jews of Antioch to enjoy the same privileges as before, and then he left for Egypt.
112On his journey he visited Jerusalem and constrasting its sad desolation with the city's former glory, its present vast ruins compared to its ancient splendor, he pitied the ruin of the city.
113Far from boasting of having captured so fine and great a city by storm, he said many curses against those who had caused the revolt and brought such a penalty on the city, making it clear that he never wished the disaster of their punishment to be the proof of his courage.
114No small amount of the city's vast riches was still being found among its ruins,
115much of which the Romans dug up, though most had been found by the prisoners, who carried it away, the gold and silver and other valuables which the owners had stored under ground, against the uncertain fortunes of war .

[116] Τίτος δὲ τὴν προκειμένην ποιούμενος πορείαν ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ τὴν ἔρημον τάχιστα διανύσας ἧκεν εἰς Ἀλεξάνδρειαν ,
[117] καὶ πλεῖν ἐπὶ τῆς Ἰταλίας διεγνωκὼς δυοῖν αὐτῷ ταγμάτων συνηκολουθηκότων ἑκάτερον ὅθεν περ ἀφῖκτο πάλιν ἀπέστειλεν , εἰς μὲν τὴν Μυσίαν τὸ πέμπτον , εἰς Παννονίαν δὲ τὸ πεντεκαιδέκατον .
[118] Τῶν αἰχμαλώτων δὲ τοὺς μὲν ἡγεμόνας Σίμωνα καὶ Ἰωάννην , τόν τ’ ἄλλον ἀριθμὸν ἑπτακοσίους ἄνδρας ἐπιλέξας μεγέθει τε καὶ κάλλει σωμάτων ὑπερβάλλοντας , προσέταξεν εἰς τὴν Ἰταλίαν αὐτίκα μάλα κομίζεσθαι βουλόμενος αὐτοὺς ἐν τῷ θριάμβῳ παραγαγεῖν .
[119] Τοῦ πλοῦ δὲ αὐτῷ κατὰ νοῦν ἀνυσθέντος ὁμοίως μὲν Ῥώμη περὶ τὴν ὑποδοχὴν εἶχε καὶ τὰς ὑπαντήσεις ὥσπερ ἐπὶ τοῦ πατρός , λαμπρότερον δ’ ἦν Τίτῳ καὶ αὐτὸς πατὴρ ὑπαντῶν καὶ δεχόμενος .
[120] Τῷ δὲ πλήθει τῶν πολιτῶν δαιμόνιόν τινα τὴν χαρὰν παρεῖχε τὸ βλέπειν αὐτοὺς ἤδη τοὺς τρεῖς ἐν ταὐτῷ γεγονότας .
[121] Οὐ πολλῶν δὲ ἡμερῶν διελθουσῶν ἕνα καὶ κοινὸν ἔγνωσαν τὸν ἐπὶ τοῖς κατωρθωμένοις ποιήσασθαι θρίαμβον , καίπερ ἑκατέρῳ τῆς βουλῆς ἴδιον ψηφισαμένης .
[122] Προδιασαφηθείσης δὲ τῆς ἡμέρας ἐφ’ ἧς ἔμελλεν πομπὴ γενήσεσθαι τῶν ἐπινικίων , οὐδεὶς οἴκοι καταλέλειπτο τῆς ἀμέτρου πληθύος ἐν τῇ πόλει , πάντες δὲ ὅπη καὶ στῆναι μόνον ἦν οἷον προεληλυθότες τοὺς τόπους κατειλήφεσαν , ὅσον τοῖς ὀφθησομένοις μόνον εἰς πάροδον ἀναγκαίαν καταλιπόντες .

116So Titus pursued his intended journey into Egypt and crossed the desert as quickly as possible and came to Alexandria.
117Here, resolving to sail to Italy, he dismissed the two legions that accompanied him, sending each back to where they had come from : the fifth to Mysia and the fifteenth to Pannonia.
118Of the captives, he ordered their officers, Simon and John, along with the other seven hundred men he had chose for their stature and physique, to be brought soon to Italy, to parade them in his triumph.
119So after a successful voyage the city of Rome welcomed him as it had his father, but for Titus the most splendid moment was when his father met and welcomed him.
120The thronging citizens were ecstatic to see all three of them together, as they did now.
121A few days later they decided to celebrate their exploits with one common triumph, although the senate had decreed one for each of them.
122When advance notice was given of the day appointed celebrate their victories, not a person stayed at home, but everyone went out to gain standing room, leaving only enough leeway as was needed for those in the procession itself .

[123] Τοῦ δὲ στρατιωτικοῦ παντὸς ἔτι νύκτωρ κατὰ λόχους καὶ τάξεις ὑπὸ τοῖς ἡγεμόσι διεξωδευκότος καὶ περὶ θύρας ὄντος οὐ τῶν ἄνω βασιλείων ἀλλὰ πλησίον τοῦ τῆς Ἴσιδος ἱεροῦ , ἐκεῖ γὰρ ἀνεπαύοντο τῆς νυκτὸς ἐκείνης οἱ αὐτοκράτορες ,
[124] περὶ αὐτὴν ἀρχομένην ἤδη τὴν ἕω προίασιν Οὐεσπασιανὸς καὶ Τίτος δάφνῃ μὲν ἐστεφανωμένοι , πορφυρᾶς δ’ ἐσθῆτας πατρίους ἀμπεχόμενοι , καὶ παρίασιν εἰς τοὺς Ὀκταουίας περιπάτους ·
[125] ἐνταῦθα γὰρ τε βουλὴ καὶ τὰ τέλη τῶν ἀρχόντων οἵ τε ἀπὸ τῶν τιμημάτων ἱππεῖς τὴν ἄφιξιν αὐτῶν ἀνέμενον .
[126] Πεποίητο δὲ βῆμα πρὸ τῶν στοῶν δίφρων αὐτοῖς ἐλεφαντίνων ἐπ’ αὐτοῦ‎ κειμένων , ἐφ’ οὓς παρελθόντες ἐκαθέσθησαν , καὶ τὸ στρατιωτικὸν εὐθέως ἐπευφήμει πολλὰς αὐτοῖς τῆς ἀρετῆς μαρτυρίας ἀποδιδόντες ἅπαντες · κἀκεῖνοι χωρὶς ὅπλων ἦσαν ἐν ἐσθήσεσιν σηρικαῖς ἐστεφανωμένοι δάφναις .
[127] Δεξάμενος δ’ αὐτῶν τὴν εὐφημίαν Οὐεσπασιανὸς ἔτι βουλομένων λέγειν τὸ τῆς σιγῆς ἐποιήσατο σύμβολον ,
[128] καὶ πολλῆς ἐκ πάντων ἡσυχίας γενομένης ἀναστὰς καὶ τῷ περιβλήματι τὸ πλέον τῆς κεφαλῆς μέρος ἐπικαλυψάμενος εὐχὰς ἐποιήσατο τὰς νενομισμένας · ὁμοίως δὲ καὶ Τίτος ηὔξατο .
[129] μετὰ δὲ τὰς εὐχὰς εἰς κοινὸν ἅπασιν Οὐεσπασιανὸς βραχέα διαλεχθεὶς τοὺς μὲν στρατιώτας ἀπέλυσεν ἐπὶ τὸ νενομισμένον ἄριστον αὐτοῖς ὑπὸ τῶν αὐτοκρατόρων εὐτρεπίζεσθαι ,
[130] πρὸς δὲ τὴν πύλην αὐτὸς ἀνεχώρει τὴν ἀπὸ τοῦ πέμπεσθαι δι’ αὐτῆς αἰεὶ τοὺς θριάμβους τῆς προσηγορίας ἀπ’ αὐτῶν τετυχυῖαν .
[131] Ἐνταῦθα τροφῆς τε προαπογεύονται καὶ τὰς θριαμβικὰς ἐσθῆτας ἀμφιασάμενοι τοῖς τε παριδρυμένοις τῇ πύλῃ θύσαντες θεοῖς ἔπεμπον τὸν θρίαμβον διὰ τῶν θεάτρων διεξελαύνοντες , ὅπως εἴη τοῖς πλήθεσιν θέα ῥᾴων .

123During the night all the soldiery marched out in their companies and troops, under their officers, and were gathered at the doors not of the upper palace, but near the temple of Isis, for it was there that the emperors had rested the night.
124At dawn that day, Vespasian and Titus came out crowned with laurel and clothed in the traditional purple, and went as far as Octavian's Promenade,
125where the senate and chief magistrates and those of the equestrian register, waited for them.
126A tribunal had been erected before the porticoes and ivory chairs had been set upon it, and they came and sat on them. All the soldiers immediately made them joyful acclamations, bearing witness their bravery, while they themselves were unarmed and were robed in silk and crowned with laurel.
127Vespasian accepted the acclamations, but while they still wanted to continue he signalled for silence.
128As everyone stayed quite still, he stood up and covering most of his head with his mantle, recited the ritual prayers, and Titus prayed likewise.
129After the prayers Vespasian made a short speech to the assembly and then sent away the soldiers to the traditional meal provided for them by the emperors.
130Then he withdrew to the gate from which triumphal processions always begin, and which is consequently named the triumphal gate.
131There they first had some food and when they had put on their triumphal clothing and had offered sacrifices to the gods at the gate, they began the triumphal march, starting through the theatres, to let the crowds have an easier view .

[132] Ἀμήχανον δὲ κατὰ τὴν ἀξίαν εἰπεῖν τῶν θεαμάτων ἐκείνων τὸ πλῆθος καὶ τὴν μεγαλοπρέπειαν ἐν ἅπασιν οἷς ἄν τις ἐπινοήσειεν τεχνῶν ἔργοις πλούτου μέρεσιν φύσεως σπανιότησιν ·
[133] σχεδὸν γὰρ ὅσα τοῖς πώποτε ἀνθρώποις εὐδαιμονήσασιν ἐκτήθη κατὰ μέρος ἄλλα παρ’ ἄλλοις θαυμαστὰ καὶ πολυτελῆ , ταῦτα ἐπὶ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἀθρόα τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἔδειξε τὸ μέγεθος .
[134] Ἀργύρου γὰρ καὶ χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος ἐν παντοίαις ἰδέαις κατασκευασμάτων ἦν ὁρᾶν οὐχ ὥσπερ ἐν πομπῇ κομιζόμενον πλῆθος , ἀλλ’ ὡς ἂν εἴποι τις ῥέοντα ποταμόν , καὶ τὰ μὲν ἐκ πορφύρας ὑφάσματα τῆς σπανιωτάτης φερόμενα , τὰ δ’ εἰς ἀκριβῆ ζωγραφίαν πεποικιλμένα τῇ Βαβυλωνίων τέχνῃ ·
[135] λίθοι τε διαφανεῖς , οἱ μὲν χρυσοῖς ἐμπεπλεγμένοι στεφάνοις , οἱ δὲ κατ’ ἄλλας ποιήσεις , τοσοῦτοι παρηνέχθησαν , ὥστε μαθεῖν ὅτι μάτην εἶναί τι τούτων σπάνιον ὑπειλήφαμεν .
[136] Ἐφέρετο δὲ καὶ θεῶν ἀγάλματα τῶν παρ’ αὐτοῖς μεγέθεσι θαυμαστὰ καὶ κατὰ τὴν τέχνην οὐ παρέργως πεποιημένα , καὶ τούτων οὐδέν , τι μὴ τῆς ὕλης τῆς πολυτελοῦς , ζῴων τε πολλαὶ φύσεις παρήγοντο κόσμον οἰκεῖον ἁπάντων περικειμένων .
[137] Ἦν δὲ καὶ τὸ κομίζον ἕκαστα τούτων πλῆθος ἀνθρώπων ἁλουργαῖς ἐσθῆσι καὶ διαχρύσοις κεκοσμημένον , οἵ τ’ εἰς αὐτὸ τὸ πομπεύειν διακριθέντες ἐξαίρετον εἶχον καὶ καταπληκτικὴν περὶ αὐτοὺς τοῦ κόσμου τὴν πολυτέλειαν .
[138] Ἐπὶ τούτοις οὐδὲ τὸν αἰχμάλωτον ἦν ἰδεῖν ὄχλον ἀκόσμητον , ἀλλ’ τῶν ἐσθήτων ποικιλία καὶ τὸ κάλλος αὐτοῖς τὴν ἀπὸ τῆς κακώσεως τῶν σωμάτων ἀηδίαν ἔκλεπτε τῆς ὄψεως .
[139] Θαῦμα δ’ ἐν τοῖς μάλιστα παρεῖχεν τῶν φερομένων πηγμάτων κατασκευή · καὶ γὰρ διὰ μέγεθος ἦν δεῖσαι τῷ βεβαίῳ τῆς φορᾶς ἀπιστήσαντα ,
[140] τριώροφα γὰρ αὐτῶν πολλὰ καὶ τετρώροφα πεποίητο , καὶ τῇ πολυτελείᾳ τῇ περὶ τὴν κατασκευὴν ἦν ἡσθῆναι μετ’ ἐκπλήξεως .
[141] Καὶ γὰρ ὑφάσματα πολλοῖς διάχρυσα περιβέβλητο , καὶ χρυσὸς καὶ ἐλέφας οὐκ ἀποίητος πᾶσι περιεπεπήγει .
[142] Διὰ πολλῶν δὲ μιμημάτων πόλεμος ἄλλος εἰς ἄλλα μεμερισμένος ἐναργεστάτην ὄψιν αὑτοῦ παρεῖχεν ·
[143] ἦν γὰρ ὁρᾶν χώραν μὲν εὐδαίμονα δῃουμένην , ὅλας δὲ φάλαγγας κτεινομένας πολεμίων , καὶ τοὺς μὲν φεύγοντας τοὺς δ’ εἰς αἰχμαλωσίαν ἀγομένους , τείχη δ’ ὑπερβάλλοντα μεγέθει μηχαναῖς ἐρειπόμενα καὶ φρουρίων ἁλισκομένας ὀχυρότητας καὶ πόλεων πολυανθρώπους περιβόλους κατ’ ἄκρας ἐχομένους ,
[144] καὶ στρατιὰν ἔνδον τειχῶν εἰσχεομένην , καὶ πάντα φόνου πλήθοντα τόπον , καὶ τῶν ἀδυνάτων χεῖρας ἀνταίρειν ἱκεσίας , πῦρ τε ἐνιέμενον ἱεροῖς καὶ κατασκαφὰς οἴκων ἐπὶ τοῖς δεσπόταις ,
[145] καὶ μετὰ πολλὴν ἐρημίαν καὶ κατήφειαν ποταμοὺς ῥέοντας οὐκ ἐπὶ γῆν γεωργουμένην , οὐδὲ ποτὸν ἀνθρώποις βοσκήμασιν , ἀλλὰ διὰ τῆς ἐπιπανταχόθεν φλεγομένης · ταῦτα γὰρ Ἰουδαῖοι πεισομένους αὑτοὺς τῷ πολέμῳ παρέδοσαν .
[146] τέχνη δὲ καὶ τῶν κατασκευασμάτων μεγαλουργία τοῖς οὐκ ἰδοῦσι γινόμενα τότ’ ἐδείκνυεν ὡς παροῦσι .
[147] Τέτακτο δ’ ἐφ’ ἑκάστῳ τῶν πηγμάτων τῆς ἁλισκομένης πόλεως στρατηγὸς ὃν τρόπον ἐλήφθη .
[148] Πολλαὶ δὲ καὶ νῆες εἵποντο . Λάφυρα δὲ τὰ μὲν ἄλλα χύδην ἐφέρετο , διέπρεπε δὲ πάντων τὰ ἐγκαταληφθέντα τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις ἱερῷ , χρυσῆ τε τράπεζα τὴν ὁλκὴν πολυτάλαντος καὶ λυχνία χρυσῆ μὲν ὁμοίως πεποιημένη , τὸ δ’ ἔργον ἐξήλλακτο τῆς κατὰ τὴν ἡμετέραν χρῆσιν συνηθείας .
[149] μὲν γὰρ μέσος ἦν κίων ἐκ τῆς βάσεως πεπηγώς , λεπτοὶ δ’ ἀπ’ αὐτοῦ‎ μεμήκυντο καυλίσκοι τριαίνης σχήματι παραπλησίαν τὴν θέσιν ἔχοντες , λύχνον ἕκαστος αὐτῶν ἐπ’ ἄκρον κεχαλκευμένος · ἑπτὰ δ’ ἦσαν οὗτοι τῆς παρὰ τοῖς Ἰουδαίοις ἑβδομάδος τὴν τιμὴν ἐμφανίζοντες .
[150] τε νόμος τῶν Ἰουδαίων ἐπὶ τούτοις ἐφέρετο τῶν λαφύρων τελευταῖος .
[151] Ἐπὶ τούτοις παρῄεσαν πολλοὶ Νίκης ἀγάλματα κομίζοντες · ἐξ ἐλέφαντος δ’ ἦν πάντων καὶ χρυσοῦ κατασκευή .
[152] Μεθ’ Οὐεσπασιανὸς ἤλαυνε πρῶτος καὶ Τίτος εἵπετο , Δομετιανὸς δὲ παρίππευεν , αὐτός τε διαπρεπῶς κεκοσμημένος καὶ τὸν ἵππον παρέχων θέας ἄξιον .

132One cannot adequately describe the size of the spectacle and its magnificence, for it surpassed all imagination in the workmen's craft, the variety of riches and the rarities of nature.
133Almost every admirable and costly rarity which the most fortunate men could ever collect piece by piece, was here all heaped together on that day to show the might of the Roman empire.
134Masses of silver and gold and ivory were on display, shaped into all sorts of things and did not seem to be merely carried along in a procession but, one could say, running along like a river. There were tapestries of the rarest purple being carried along, and others embroidered with detailed life, forms in the manner of the Babylonians.
135There were precious stones that were transparent, some within in crowns of gold and some in other styles, in such numbers that we were made to realise how wrong we were in thinking of them as rarities!
136The images of the gods were also carried, wonderful in size, and marvellously wrought, with nothing but the most costly materials, and beasts of many kinds, each with its own ornaments.
137The many men carrying the various items wore purple clothing, interwoven with gold and everyone chosen for going in the pageant wore magnificent and colourful ornaments.
138Even the many captives were not unadorned, and the variety and texture of their clothing concealed from sight the deformity of their bodies.
139Most striking of all was the structure of the floats in the pageant, so large that the onlookers afraid that the bearers would not be able to support them,
140for many of them were made in three or even four stories, one above another, of a texture both pleasing and amazing.
141On many of them were laid carpets of gold, and they were festooned with wrought gold and ivory and
142with many images of the war in a lively variety of ways.
143These depicted a prosperous country destroyed and entire cohorts of enemies killed, some running away and some being taken prisoner, with walls of great height and size destroyed and ruined by machines, strong fortifications and the walls of populous cities on hilltops being captured
144and an army pouring through the ramparts, and everywhere full of slaughter, with hands upraised in surrender when they could no longer strike, and fire set to temples and houses falling upon their owners' heads.
145On top of this, they depicted rivers running not through a cultivated land or supplying drink to man and beast, but through a wasteland still on fire on every side, and all that had happened the Jews for getting into this war.
146The art and craft of these representations was so lifelike that it showed the incidents to those who did not see them, as if they had been there.
147On the top of each of these floats the commander of the captured city was shown in the way he had been taken, and a number of ships were towed.
148Other spoils were carried in great plenty, but foremost of all were those taken in the temple of Jerusalem, that is, the golden table, weighing many talents, and the candlestick, also made of gold, though of a different shape from that which we normally used.
149Its middle shaft was fixed on a base and from it stretched slender branches in the form of a trident, with a bronze lamp at the top of each. There were seven of these lamps representing the importance of the number seven to the Jews.
150Last of all, at the end of the spoils, was carried the Law of the Jews.
151Then came a group of men carrying images of Victory, made entirely of ivory and gold.
152Behind them came first Vespasian followed by Titus, and with him Domitian, magnificently robed and riding a splendid horse .

[153] Ἦν δὲ τῆς πομπῆς τὸ τέλος ἐπὶ τὸν νεὼ τοῦ Καπετωλίου Διός , ἐφ’ ὃν ἐλθόντες ἔστησαν · ἦν γὰρ παλαιὸν πάτριον περιμένειν , μέχρις ἂν τὸν τοῦ στρατηγοῦ τῶν πολεμίων θάνατον ἀπαγγείλῃ τις .
[154] Σίμων οὗτος ἦν Γιώρα , τότε πεπομπευκὼς ἐν τοῖς αἰχμαλώτοις , βρόχῳ δὲ περιβληθεὶς εἰς τὸν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἐσύρετο τόπον αἰκιζομένων αὐτὸν ἅμα τῶν ἀγόντων · νόμος δ’ ἐστὶ Ῥωμαίοις ἐκεῖ κτείνειν τοὺς ἐπὶ κακουργίᾳ θάνατον κατεγνωσμένους .
[155] Ἐπεὶ δ’ ἀπηγγέλθη τέλος ἔχων καὶ πάντες εὐφήμησαν , ἤρχοντο τῶν θυσιῶν , ἃς ἐπὶ ταῖς νομιζομέναις καλλιερήσαντες εὐχαῖς ἀπῄεσαν εἰς τὸ βασίλειον .
[156] Καὶ τοὺς μὲν αὐτοὶ πρὸς εὐωχίαν ὑπεδέχοντο , τοῖς δ’ ἄλλοις ἅπασιν εὐτρεπεῖς κατὰ τὸ οἰκεῖον αἱ τῆς ἑστιάσεως ἦσαν παρασκευαί .
[157] Ταύτην γὰρ τὴν ἡμέραν Ῥωμαίων πόλις ἑώρταζεν ἐπινίκιον μὲν τῆς κατὰ τῶν πολεμίων στρατείας , πέρας δὲ τῶν ἐμφυλίων κακῶν , ἀρχὴν δὲ τῶν ὑπὲρ τῆς εὐδαιμονίας ἐλπίδων .

153The pageant ended at the temple of Zeus Capitolinus, where when they had arrived, they stood still, for it was the Romans' ancient custom to wait until someone brought news that the general of the enemy was killed.
154This general was Simon, son of Gioras, who had been led among the captives in the triumph, with a rope around his neck, scourged by those leading him along, and he had been brought to the usual place in the forum as ddirected in Roman law for condemned criminals to be executed.
155When his end was announced and the people applauded, they began the traditional sacrifices and recited the proper prayers and when they were finished, returned to the palace.
156They entertained some at their own feast, and all the rest had banquets in their homes,
157for the city of Rome was in festival that day for the victory of their army over the enemy, and that an end was now put to their civil woes and hopes for future prosperity had dawned.

[158] μετὰ δὲ τοὺς θριάμβους καὶ τὴν βεβαίωσιν τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας κατάστασιν Οὐεσπασιανὸς ἔγνω τέμενος Εἰρήνης κατασκευάσαι · ταχὺ δὲ δὴ μάλα καὶ πάσης ἀνθρωπίνης κρεῖττον ἐπινοίας ἐτετελείωτο .
[159] Τῇ γὰρ ἐκ τοῦ πλούτου χορηγίᾳ δαιμονίῳ χρησάμενος ἔτι καὶ τοῖς ἔκπαλαι κατωρθωμένοις γραφῆς τε καὶ πλαστικῆς ἔργοις αὐτὸ κατεκόσμησεν ·
[160] πάντα γὰρ εἰς ἐκεῖνον τὸν νεὼ συνήχθη καὶ κατετέθη , δι’ ὧν τὴν θέαν ἄνθρωποι πρότερον περὶ πᾶσαν ἐπλανῶντο τὴν οἰκουμένην , ἕως ἄλλο παρ’ ἄλλοις ἦν κείμενον ἰδεῖν ποθοῦντες .
[161] Ἀνέθηκε δὲ ἐνταῦθα καὶ τὰ ἐκ τοῦ ἱεροῦ τῶν Ἰουδαίων χρυσᾶ κατασκευάσματα σεμνυνόμενος ἐπ’ αὐτοῖς .
[162] Τὸν δὲ νόμον αὐτῶν καὶ τὰ πορφυρᾶ τοῦ σηκοῦ καταπετάσματα προσέταξεν ἐν τοῖς βασιλείοις ἀποθεμένους φυλάττειν .

158With the triumph over and the affairs of the Romans settled on a firm foundation, Vespasian resolved to build a temple to Peace, and this was completed in an unbelievably short time and quite magnificently.
159For with his vast wealth he adorned it with valuable ancient pictures and statues,
160and in it were collected and kept such treasures as in the past people used to wander round the world to see, finding them piece by piece wherever they were.
161He also stored there the golden vessels from the Jewish temple, to his own honour,
162but he ordered that their Law and the purple veils of the holy place should be safely guarded in the palace .
Chapter 6
Lucilius Bassus captures Machaerus and other places

[163] Εἰς δὲ τὴν Ἰουδαίαν πρεσβευτὴς Λουκίλιος Βάσσος ἐκπεμφθεὶς καὶ τὴν στρατιὰν παρὰ Κερεαλίου Οὐετιλιανοῦ παραλαβὼν τὸ μὲν ἐν τῷ Ἡρωδείῳ φρούριον προσηγάγετο μετὰ τῶν δυσμενῶς ,
[164] μετὰ ταῦτα δὲ πᾶν ὅσον ἦν στρατιωτικὸν συναγαγών , πολὺ δ’ ἦν κατὰ μέρη διῃρημένον , καὶ τῶν ταγμάτων τὸ δέκατον , ἔγνω στρατεύειν ἐπὶ Μαχαιροῦντα · πάνυ γὰρ ἦν ἀναγκαῖον ἐξαιρεθῆναι τὸ φρούριον , μὴ διὰ τὴν ὀχυρότητα πολλοὺς εἰς ἀποστασίαν ἐπαγάγηται .
[165] Καὶ γὰρ τοῖς κατέχουσι βεβαίαν ἐλπίδα σωτηρίας καὶ τοῖς ἐπιοῦσιν ὄκνον καὶ δέος τοῦ χωρίου φύσις ἦν παρασχεῖν ἱκανωτάτη .
[166] Αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ τετειχισμένον πετρώδης ὄχθος ἐστὶν εἰς μήκιστον ὕψος ἐγηγερμένος , ὡς εἶναι καὶ διὰ τοῦτο δυσχείρωτος , μεμηχάνηται δ’ ὑπὸ τῆς φύσεως εἶναι μηδὲ προσιτός ·
[167] φάραγξιν γὰρ πάντοθεν ἀσύνοπτον ἐχούσαις τὸ βάθος περιτετάφρευται , μήτε περαθῆναι ῥᾳδίως δυναμέναις καὶ χωσθῆναι παντάπασιν ἀμηχάνοις .
[168] μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς ἑσπέρας περιτέμνουσα παρατείνει σταδίους ἑξήκοντα πέρας αὑτῆς τὴν Ἀσφαλτῖτιν ποιουμένη λίμνην · κατὰ τοῦτο δέ πῃ καὶ αὐτὸς Μαχαιροῦς τὴν ὑψηλοτάτην ἔχει κορυφὴν ὑπερανίσχουσαν ·
[169] αἱ δ’ ἀπὸ τῆς ἄρκτου καὶ μεσημβρίας φάραγγες μεγέθει μὲν ἀπολείπονται τῆς προειρημένης , ὁμοίως δ’ εἰσὶν ἀμήχανοι πρὸς ἐπιχείρησιν .
[170] Τῆς δὲ πρὸς ἀνατολὴν φάραγγος τὸ μὲν βάθος οὐκ ἔλαττον ἑκατὸν εὑρίσκεται πήχεων , τέρμα δὲ γίνεται πρὸς ὄρος ἀπαντικρὺ κείμενον Μαχαιροῦντος .

163Lucilius Bassus was sent as legate into Judea and there he received the army from Cerealius Vitellianus and captured the Herodium citadel and its garrison.
164After this he gathered all his forces which were numerous and divided into several groups, along with the tenth legion and set out to attack Machaerus, since it was essential to demolish this citadel due to its strength, or it might entice many into revolt.
165The nature of the place inspired in those who occupied it a great sense of security, and could cause its attackers much delay and anxiety,
166for it was a rocky walled-in place on a great height, which of itself made it formidable and so shaped by nature that access to it was difficult.
167It was entrenched on all sides between apparently bottomless gorges that were not easy to cross, and impossible to bank up with earth.
168The gorge which cuts it off on the west goes for sixty furlongs and only ends at lake Asphaltitis, and on that side, too, Machaerus reaches its highest point.
169While not so extensive as the former, the gorges on the north and south sides are equally difficult to tackle,
170while the gorge to the east is no less than a hundred feet deep and ends at a mountain facing Machaerus .

[171] Ταύτην τοῦ τόπου κατιδὼν τὴν φύσιν βασιλεὺς Ἰουδαίων Ἀλέξανδρος πρῶτος ἐπ’ αὐτοῦ‎ τειχίζει φρούριον , μετὰ ταῦτα Γαβίνιος Ἀριστοβούλῳ πολεμῶν καθεῖλεν .
[172] Ἡρώδῃ δὲ βασιλεύοντι παντὸς ἔδοξε μᾶλλον ἐπιμελείας ἄξιον εἶναι καὶ κατασκευῆς ὀχυρωτάτης μάλιστα καὶ διὰ τὴν τῶν Ἀράβων γειτνίασιν · κεῖται γὰρ ἐν ἐπικαίρῳ πρὸς τὴν ἐκείνων γῆν ἀποβλέπον .
[173] Μέγαν μὲν οὖν τόπον τείχεσιν καὶ πύργοις περιβαλὼν πόλιν ἐνταῦθα κατῴκισεν , ἐξ ἧς ἄνοδος εἰς αὐτὴν ἔφερε τὴν ἀκρώρειαν .
[174] Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ περὶ αὐτὴν ἄνω τὴν κορυφὴν τεῖχος ἐδείματο καὶ πύργους ἐπὶ ταῖς γωνίαις ἕκαστον ἑξήκοντα πηχῶν ἀνέστησεν .
[175] Μέσον δὲ τοῦ περιβόλου βασίλειον ᾠκοδομήσατο μεγέθει τε καὶ κάλλει τῶν οἰκήσεων πολυτελές ,
[176] πολλὰς δὲ καὶ δεξαμενὰς εἰς ὑποδοχὴν ὕδατος καὶ χορηγίαν ἄφθονον ἐν τοῖς ἐπιτηδειοτάτοις τῶν τόπων κατεσκεύασεν , ὥσπερ πρὸς τὴν φύσιν ἁμιλληθείς , ἵν’ αὐτὸς τὸ κατ’ ἐκείνην τοῦ τόπου δυσάλωτον ὑπερβάληται ταῖς χειροποιήτοις ὀχυρώσεσιν ·
[177] ἔτι γὰρ καὶ βελῶν πλῆθος καὶ μηχανημάτων ἐγκατέθετο καὶ πᾶν ἐπενόησεν ἑτοιμάσασθαι τὸ παρασχεῖν δυνάμενον τοῖς ἐνοικοῦσιν μηκίστης πολιορκίας καταφρόνησιν .

171Having noted the nature of this place, the Jewish king Alexander was the first to built a citadel here, which was later demolished by Gabinius, in his war with Aristobulus.
172But when Herod became king, he thought the location should be fortified as solidly as possible, especially as it lay so close to Arabia and conveniently looked out towards that country.
173So he surrounded a large area with walls and towers and built a city there, from which a path led up to the citadel.
174Further, he built a wall round the top of the hill with towers at the corners, a hundred and sixty feet high.
175In the middle he built a palace in magnificent style, with large, ornate buildings.
176In the most suitable places there, he also made many reservoirs for water, to have a plentiful supply for all uses. It was as though he wrestled with the nature of the place and added man-made fortifications to its natural security, by which it was already hard to take.
177There he also stored up many spears and other weapons and anything else tto ensure its inhabitants' security, under the longest of sieges .

[178] Ἐπεφύκει δ’ ἐν τοῖς βασιλείοις πήγανον ἄξιον τοῦ μεγέθους θαυμάσαι · συκῆς γὰρ οὐδεμιᾶς ὕψους καὶ πάχους ἐλείπετο .
[179] Λόγος δὲ ἦν ἀπὸ τῶν Ἡρώδου χρόνων αὐτὸ διαρκέσαι , κἂν ἐπὶ πλεῖστον ἴσως ἔμεινεν , ἐξεκόπη δὲ ὑπὸ τῶν παραλαβόντων τὸν τόπον Ἰουδαίων .
[180] Τῆς φάραγγος δὲ τῆς κατὰ τὴν ἄρκτον περιεχούσης τὴν πόλιν Βαάρας ὀνομάζεταί τις τόπος , φύει ῥίζαν ὁμωνύμως λεγομένην αὐτῷ .
[181] Αὕτη φλογὶ μὲν τὴν χροίαν ἔοικε , περὶ δὲ τὰς ἑσπέρας σέλας ἀπαστράπτουσα τοῖς ἐπιοῦσι καὶ βουλομένοις λαβεῖν αὐτὴν οὐκ ἔστιν εὐχείρωτος , ἀλλ’ ὑποφεύγει καὶ οὐ πρότερον ἵσταται , πρὶν ἄν τις οὖρον γυναικὸς τὸ ἔμμηνον αἷμα χέῃ κατ’ αὐτῆς .
[182] Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τότε τοῖς ἁψαμένοις πρόδηλός ἐστι θάνατος , εἰ μὴ τύχοι τις αὐτὴν ἐκείνην ἐπενεγκάμενος τὴν ῥίζαν ἐκ τῆς χειρὸς ἀπηρτημένην .
[183] Ἁλίσκεται δὲ καὶ καθ’ ἕτερον τρόπον ἀκινδύνως , ὅς ἐστι τοιόσδε · κύκλῳ πᾶσαν αὐτὴν περιορύσσουσιν , ὡς εἶναι τὸ κρυπτόμενον τῆς ῥίζης βραχύτατον .
[184] Εἶτ’ ἐξ αὐτῆς ἀποδοῦσι κύνα , κἀκείνου τῷ δήσαντι συνακολουθεῖν ὁρμήσαντος μὲν ἀνασπᾶται ῥᾳδίως , θνήσκει δ’ εὐθὺς κύων ὥσπερ ἀντιδοθεὶς τοῦ μέλλοντος τὴν βοτάνην ἀναιρήσεσθαι · φόβος γὰρ οὐδεὶς τοῖς μετὰ ταῦτα λαμβάνουσιν .
[185] Ἔστι δὲ μετὰ τοσούτων κινδύνων διὰ μίαν ἰσχὺν περισπούδαστος · τὰ γὰρ καλούμενα δαιμόνια , ταῦτα δὲ πονηρῶν ἐστιν ἀνθρώπων πνεύματα τοῖς ζῶσιν εἰσδυόμενα καὶ κτείνοντα τοὺς βοηθείας μὴ τυγχάνοντας , αὕτη ταχέως ἐξελαύνει , κἂν προσενεχθῇ μόνον τοῖς νοσοῦσι .
[186] ῥέουσι δὲ καὶ θερμῶν ὑδάτων πηγαὶ κατὰ τὸν τόπον πολὺ τὴν γεῦσιν ἀλλήλων διαφέρουσαι · πικραὶ μὲν γὰρ αὐτῶν τινές εἰσιν , αἱ δὲ γλυκύτητος οὐδὲν ἀπολείπουσαι .
[187] Πολλαὶ δὲ καὶ ψυχρῶν ὑδάτων ἀναδόσεις οὐ μόνον ἐν τῷ χθαμαλωτέρῳ τὰς πηγὰς παραλλήλους ἔχουσαι ,
[188] ἀλλ’ ὡς ἂν καὶ μᾶλλόν τις θαυμάσειε , σπήλαιον γάρ τι πλησίον ὁρᾶται κοιλότητι μὲν οὐ βαθύ , τῇ πέτρᾳ δὲ προυχούσῃ σκεπόμενον ·
[189] ταύτης ἄνωθεν ὡσανεὶ μαστοὶ δύο ἀνέχουσιν ἀλλήλων ὀλίγῳ διεστῶτες , καὶ ψυχροτάτην μὲν ἅτερος πηγήν , ἅτερος δὲ θερμοτάτην ἐκδίδωσιν , αἳ μισγόμεναι ποιοῦσι λουτρὸν ἥδιστον παιώνιόν τε νοσημάτων , πολλῷ δὲ μάλιστα νεύρων ἄκεσιν . ἔχει δὲ τόπος καὶ θείου καὶ στυπτηρίας μέταλλα .

178Within this palace grew a plant of admirable size, no smaller than a fig tree in height or width.
179According to report, it had stood since Herod's time, and would probably have lasted a very long time had it not been cut down by the Jews who later occupied the place.
180Also in the gorge surrounding the city on the north side there is a place called Baaras, where there grows a root of the same name.
181It is flame-coloured and towards evening sends out a ray like lightning, and is not easy to pick, as it draws back from the hands of the picker, and cannot be taken with ease until either a woman's urine or her menstrual blood is poured upon it.
182Even then, it brings certain death to those who touch it, unless the root is taken and hung upside-down from the hand and so carried away.
183Another way to pick it safely is to dig a trench round it, until only a small part of the root remains buried;
184then a dog is tied to it and when the animal tries to follow the one who tied it, this root is easily plucked up, but the dog immediately dies, instead of the one who wants to take the plant. After this one need not fear to take it in one’s hands.
185This dangerous plant is prized for one single power, for just to bring it to a patient soon drives away so-called demons, which are none other than the spirits of the wicked, that enter into living people and kill them, unless they get some help against them.
186Thermal springs also flow there, which have very different tastes, some of them bitter while others are quite sweet.
187There are also many fresh-water springs, not only in the lower-lying places where the springs are near to each other.
188More remarkably, one can see nearby a shallow cave which is overshadowed by a prominent rock.
189Above it stand two breast-like hills, a little apart from each other, from one of which flows a very cold spring and from the other one that is very hot, and when mixed together they give a pleasant therapeutic bath, especially for strengthening the nerves. The place also contains mines of sulfur and alum .

[190] Βάσσος δὲ περισκεψάμενος τὸ χωρίον ἔγνω ποιεῖσθαι τὴν πρόσοδον χωννὺς τὴν Φάραγγα τὴν πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς καὶ τῶν ἔργων εἴχετο , σπουδὴν ποιούμενος τάχος ἐξᾶραι τὸ χῶμα καὶ δι’ αὐτοῦ‎ ῥᾳδίαν ποιῆσαι τὴν πολιορκίαν .
[191] Οἱ δ’ ἔνδον ἀπειλημμένοι τῶν Ἰουδαίων αὐτοὶ καθ’ ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν ξένων διακριθέντες ἐκείνους μὲν ἠνάγκασαν , ὄχλον ἄλλως εἶναι νομίζοντες , ἐν τῇ κάτω πόλει παραμένειν καὶ τοὺς κινδύνους προεκδέχεσθαι ,
[192] τὸ δ’ ἄνω φρούριον αὐτοὶ καταλαβόντες εἶχον καὶ διὰ τὴν ἰσχὺν τῆς ὀχυρότητος καὶ προνοίᾳ τῆς σωτηρίας αὐτῶν · τεύξεσθαι γὰρ ἀφέσεως ὑπελάμβανον , εἰ τὸ χωρίον Ῥωμαίοις ἐγχειρίσειαν .
[193] Πείρᾳ δὲ πρότερον ἐβούλοντο τὰς ὑπὲρ τοῦ διαφεύξεσθαι τὴν πολιορκίαν ἐλπίδας ἐλέγξαι . Διὰ τοῦτο καὶ προθύμως ἐποιοῦντο τὰς ἐξόδους ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν , καὶ τοῖς χοῦσι συμπλεκόμενοι πολλοὶ μὲν ἔθνησκον , πολλοὺς δὲ τῶν Ῥωμαίων ἀνῄρουν .
[194] Ἀεὶ δὲ τὸ κρατεῖν καιρὸς ἐβράβευεν ἑκατέροις τὸ πλέον , τοῖς μὲν Ἰουδαίοις , εἰ πρὸς ἀφυλακτοτέρους προσπέσοιεν , τοῖς δὲ ἐπὶ τῶν χωμάτων προιδομένοις , εἰ τὴν ἐκδρομὴν αὐτῶν δέχοιντο πεφραγμένως .
[195] Ἀλλ’ οὐκ ἐν τούτοις ἔμελλεν γενήσεσθαι τὸ πέρας τῆς πολιορκίας , ἔργον δέ τι πραχθὲν ἐκ συντυχίας παράλογον τῆς παραδόσεως τοῦ φρουρίου τὴν ἀνάγκην ἐπέστησε τοῖς Ἰουδαίοις .
[196] Ἦν ἐν τοῖς πολιορκουμένοις νεανίας τολμῆσαί τε θρασὺς καὶ κατὰ χεῖρα δραστήριος , Ἐλεάζαρος ὄνομα ·
[197] γεγόνει δὲ οὗτος ἐν ταῖς ἐκδρομαῖς ἐπιφανὴς τοὺς πολλοὺς ἐξιέναι καὶ κωλύειν τὴν χῶσιν παρακαλῶν καὶ κατὰ τὰς μάχας πολλὰ καὶ δεινὰ τοὺς Ῥωμαίους διατιθείς , τοῖς δὲ σὺν αὐτῷ τολμῶσιν ἐπεκτρέχειν ῥᾳδίαν μὲν τὴν προσβολὴν τιθέμενος , ἀκίνδυνον δὲ παρέχων τὴν ἀναχώρησιν τῷ τελευταῖος ἀπιέναι .
[198] Καὶ δή ποτε τῆς μάχης διακριθείσης καὶ γεγονυίας ἀμφοτέρων ἀναχωρήσεως αὐτὸς ἅτε δὴ περιφρονῶν καὶ νομίζων οὐκ ἂν ἔτι τῶν πολεμίων οὐδένα τότε μάχης ἄρξειν , μείνας τῶν πυλῶν ἔξω τοῖς ἐπὶ τοῦ τείχους διελάλει καὶ πᾶς πρὸς ἐκείνοις τὴν διάνοιαν ἦν .
[199] Ὁρᾷ δὲ τὸν καιρὸν τοῦ Ῥωμαικοῦ τις στρατοπέδου Ῥοῦφος , γένος Αἰγύπτιος , καὶ μηδενὸς ἂν προσδοκήσαντος ἐξαίφνης ἐπιδραμὼν σὺν αὐτοῖς ἀράμενος αὐτὸν τοῖς ὅπλοις , ἕως κατεῖχε τοὺς ἀπὸ τῶν τειχῶν ἰδόντας ἔκπληξις , φθάνει τὸν ἄνδρα μεταθεὶς πρὸς τὸ Ῥωμαίων στρατόπεδον .
[200] Τοῦ δὲ στρατηγοῦ κελεύσαντος γυμνὸν διαλαβεῖν αὐτὸν καὶ καταστήσαντας εἰς τὸ φανερώτατον τοῖς ἐκ τῆς πόλεως ἀποβλέπουσι μάστιξιν αἰκίζεσθαι , σφόδρα τοὺς Ἰουδαίους τὸ περὶ τὸν νεανίαν πάθος συνέχεεν , ἀθρόα τε πόλις ἀνῴμωξε , καὶ θρῆνος ἦν μείζων καθ’ ἑνὸς ἀνδρὸς συμφοράν .
[201] Τοῦτο συνιδὼν Βάσσος κατὰ τῶν πολεμίων ἀρχὴν ἐποιήσατο στρατηγήματος , καὶ βουληθεὶς αὐτῶν ἐπιτεῖναι τὸ περιαλγές , ἵνα βιασθῶσιν ἀντὶ τῆς σωτηρίας τἀνδρὸς ποιήσασθαι τοῦ φρουρίου παράδοσιν , τῆς ἐλπίδος οὐ διήμαρτεν .
[202] μὲν γὰρ προσέταξε καταπηγνύναι σταυρὸν ὡς αὐτίκα κρεμῶν τὸν Ἐλεάζαρον , τοῖς δὲ ἀπὸ τοῦ φρουρίου τοῦτο θεασαμένοις ὀδύνη τε πλείων προσέπεσε , καὶ διωλύγιον ἀνῴμωζον οὐκ ἀνασχετὸν εἶναι τὸ πάθος βοῶντες .
[203] Ἐνταῦθα δὴ τοίνυν Ἐλεάζαρος ἱκέτευεν αὐτοὺς μήτε αὐτὸν περιιδεῖν ὑπομείναντα θανάτων τὸν οἴκτιστον καὶ σφίσιν αὐτοῖς τὴν σωτηρίαν παρασχεῖν τῇ Ῥωμαίων εἴξαντας ἰσχύι καὶ τύχῃ μετὰ πάντας ἤδη κεχειρωμένους .
[204] Οἱ δὲ καὶ πρὸς τοὺς ἐκείνου λόγους κατακλώμενοι καὶ πολλῶν ἔνδον ὑπὲρ αὐτοῦ‎ δεομένων , ἦν γὰρ ἐκ μεγάλης καὶ σφόδρα πολυανθρώπου συγγενείας , παρὰ τὴν αὐτῶν φύσιν εἰς οἶκτον ἐνέδωκαν ·
[205] καί τινας ἐξαποστείλαντες κατὰ τάχος διελέγοντο ποιεῖσθαι τὴν παράδοσιν τοῦ φρουρίου ἀξιοῦντες , ἵν’ ἀδεεῖς ἀπαλλάττωνται κομισάμενοι τὸν Ἐλεάζαρον .
[206] Δεξαμένων δὲ τῶν Ῥωμαίων καὶ τοῦ στρατηγοῦ ταῦτα , τὸ πλῆθος τῶν ἐν τῇ κάτω πόλει τὴν γεγενημένην ἰδίᾳ τοῖς Ἰουδαίοις πυθόμενοι σύμβασιν αὐτοὶ κατὰ νύκτα λαθόντες ἔγνωσαν ἀποδρᾶναι .
[207] Τὰς πύλας δὲ αὐτῶν ἀνοιξάντων παρὰ τῶν τὴν ὁμολογίαν πεποιημένων πρὸς τὸν Βάσσον ἧκεν μήνυσις , εἴτ’ οὖν τῆς σωτηρίας αὐτοῖς φθονησάντων εἴτε [ καὶ ] διὰ δέος , μὴ τὴν αἰτίαν αὐτοὶ λάβωσι τῆς ἐκείνων ἀποδράσεως .
[208] Οἱ μὲν οὖν ἀνδρειότατοι τῶν ἐξιόντων ἔφθασαν διεκπαίσασθαι καὶ διαφυγεῖν , τῶν δ’ ἔνδον καταλειφθέντων ἄνδρες μὲν ἀνῃρέθησαν ἐπὶ τοῖς χιλίοις ἑπτακόσιοι , γύναια δὲ καὶ παῖδες ἠνδραποδίσθησαν .
[209] Τὰς δὲ πρὸς τοὺς παραδόντας τὸ φρούριον ὁμολογίας οἰόμενος δεῖν Βάσσος διαφυλάττειν αὐτούς τε ἀφίησιν καὶ τὸν Ἐλεάζαρον ἀπέδωκε .

190When Bassus had looked around this place, he decided to besiege it by filling up the gorge on the east side, so he got to work and with great effort raised his earthworks as soon as possible, to facilitate the siege.
191The Jews trapped in this place drew back from the foreigners among them, forcing those foreigners, whom they regarded as a mere crowd, to stay in the lower part of the city and face the danger first,
192while themselves occupying the upper citadel on account of its strength, with a view to their own safety. They expected to obtain a pardon if the citadel were taken by the Romans,
193but wanted first to see if they could avoid being besieged. With this in mind they made vigorous sorties every day against those who were digging the earthworks and while many of them died doing this, they also killed many of the Romans.
194Victory went to whichever side took best advantage of any opportunity arising, the Jews when they could catch the others off guard, and the latter whenever they were alert and ready for the attack.
195But the outcome of the siege was not determined by these raids, but by a surprising incident which forced the Jews to surrender the citadel.
196Among the besieged there was a very daring and energetic young man named Eleazar,
197who distinguished himself in those raids and encouraged many of the Jews to go out, to prevent the raising of the earthworks, and in the fighting he did the Romans a lot of harm. By always bringing up the rear, he directed operations so that those who ventured out with him could make their attacks with ease and get back inside without danger.
198But once when the fighting was over and both sides had separated and retired, in order to show his scorn for the enemy and thinking that none of them would start to fight again, this man stayed outside the gates, talking to those who were up on the wall, giving his full attention to their conversation.
199Taking his chance, a man named Rufus, an Egyptian by birth, suddenly ran out at him from the Roman ranks and carried him off in his armour, and the and the onlookers from the wall were so stunned by the speed of it that he brought the man back to the Roman camp.
200The general had him tied up naked and scourged in full view of the city, so that the Jews were terribly downcast at this young man's misfortune and the city grieved for him and mourned to an unusual degree for the fate of one man.
201When Bassus noticed this, he hatched a plan to use against the enemy, to increase their grief and get them to surrender the city in order to save that man, and in this hope he was not mistaken.
202He ordered a cross to be to set up, as if intending to crucify Eleazar without delay, which caused such grief among those in the citadel who saw it that they groaned and shouted aloud that this tragedy was unbearable.
203Eleazar implored them not to let him suffer so terrible a death, and to save themselves by yielding to the power and fortune of the Romans, along with so many who were conquered already.
204They were much moved by his words, and there were many inside the city also praying on his behalf, for he came from an eminent and numerous family, so that, contrary to their nature, they yielded to pity,
205and sent some people out to parley with the Romans about surrendering the citadel, asking to be allowed to leave and take Eleazar along with them.
206When the Romans and their general agreed to this, the foreigners in the lower part of the city, hearing of the agreement made by the Jews for themselves alone, resolved to escape secretly in the night,
207but as soon as they had opened the gates, those who had come to terms with Bassus told him of it, either out of envy that the others might escape free, or out of fear that they would be blamed for the men's escape.
208The bravest of those who got out were too quick for the enemy and fled away but those who were caught were killed, as many as a thousand seven hundred of them, and their women and children were taken into slavery.
209As Bassus felt bound to keep his agreement with those who surrendered the citadel, he let them leave and gave Eleazar back to them .

[210] Ταῦτα δὲ διοικησάμενος ἠπείγετο τὴν στρατιὰν ἄγων ἐπὶ τὸν προσαγορευόμενον Ἰάρδην δρυμόν · πολλοὶ γὰρ εἰς αὐτὸν ἠγγέλθησαν ἠθροῖσθαι τῶν κατὰ τὰς πολιορκίας πρότερον ἔκ τε Ἱεροσολύμων καὶ Μαχαιροῦντος ἀποδράντων .
[211] Ἐλθὼν οὖν ἐπὶ τὸν τόπον καὶ γνοὺς τὴν ἀγγελίαν οὐκ ἐψευσμένην πρῶτον μὲν τοῖς ἱππεῦσιν ἅπαν κυκλοῦται τὸ χωρίον , ὅπως τοῖς διεκπαίεσθαι τολμῶσιν τῶν Ἰουδαίων ἄπορος φυγὴ γίνηται διὰ τοὺς ἱππέας · τοὺς δὲ πεζοὺς ἐκέλευσεν δενδροτομεῖν τὴν ὕλην , εἰς ἣν καταπεφεύγεσαν .
[212] Καθίστανται δὲ διὰ τοῦτο πρὸς ἀνάγκην οἱ Ἰουδαῖοι τοῦ δρᾶν τι γενναῖον ὡς ἐκ παραβόλου ἀγωνίσασθαι τάχα ἂν καὶ διαφυγόντες , ἀθρόοι δὲ καὶ μετὰ βοῆς ᾄξαντες ἐνέπιπτον τοῖς κεκυκλωμένοις .
[213] Οἱ δ’ αὐτοὺς ἐδέχοντο καρτερῶς , καὶ πολλῇ τῶν μὲν ἀπονοίᾳ τῶν δὲ φιλονεικίᾳ χρωμένων χρόνος μὲν οὐκ ὀλίγος διὰ τοῦτο τῇ μάχῃ προύβη , τέλος δ’ αὐτῆς οὐχ ὅμοιον ἀπέβη τοῖς ἀγωνισαμένοις .
[214] Ῥωμαίων μὲν γὰρ δώδεκα τοὺς πάντας συνέβη πεσεῖν ὀλίγους τε τρωθῆναι , Ἰουδαίων δὲ ἐκ τῆς μάχης ταύτης οὐδεὶς διέφυγεν , ἀλλ’ ὄντες οὐκ ἐλάττους τρισχιλίων πάντες ἀπέθανον ,
[215] καὶ στρατηγὸς αὐτῶν Ἰούδας τοῦ Ἀρεῖ παῖς , περὶ οὗ πρότερον εἰρήκαμεν ὅτι τάξεως ἡγούμενός τινος ἐν τῇ πολιορκίᾳ τῶν Ἱεροσολύμων κατά τινας διαδὺς τῶν ὑπονόμων ἔλαθεν ἀποδράς .

210Having settled these matters, he led his forces on to what is called the forest of Jarden, having heard that many of those who had earlier fled from Jerusalem and Machaerus had assembled there.
211When he reached it and found the report correct, he first surrounded the whole place with his cavalry, so that any Jews brave enough to try to break through would find their way blocked by the horses, and got his infantry to cut down the trees in the wood where they had fled.
212To have any hope of escape, the Jews had to attempt some noble and desperate battle, so with a loud shout they attacked those who surrounded them.
213These resisted stubbornly, and the fight was long, with one side fighting in desperation and the other unwilling to yield. But the battle ended differently for the two sets of combatants,
214for no more than twelve died on the Roman side, plus a few who were wounded, but none of the Jews escaped, for all of them, no less than three thousand, were killed.
215Their general, Judas, son of Jairus was among them, of whom we have already said that he had been the officer of a company at the siege of Jerusalem and had secretly escaped through an underground tunnel .

[216] Περὶ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν ἐπέστειλε Καῖσαρ Βάσσῳ καὶ Λαβερίῳ Μαξίμῳ , οὗτος δὲ ἦν ἐπίτροπος , κελεύων πᾶσαν γῆν ἀποδόσθαι τῶν Ἰουδαίων .
[217] Οὐ γὰρ κατῴκισεν ἐκεῖ πόλιν ἰδίαν αὑτῷ τὴν χώραν φυλάττων , ὀκτακοσίοις δὲ μόνοις ἀπὸ τῆς στρατιᾶς διαφειμένοις χωρίον ἔδωκεν εἰς κατοίκησιν , καλεῖται μὲν Ἀμμαοῦς , ἀπέχει δὲ τῶν Ἱεροσολύμων σταδίους τριάκοντα .
[218] Φόρον δὲ τοῖς ὁπουδηποτοῦν οὖσιν Ἰουδαίοις ἐπέβαλεν δύο δραχμὰς ἕκαστον κελεύσας ἀνὰ πᾶν ἔτος εἰς τὸ Καπετώλιον φέρειν , ὥσπερ πρότερον εἰς τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις νεὼν συνετέλουν . Καὶ τὰ μὲν Ἰουδαίων τότε τοιαύτην εἶχε κατάστασιν .

216About the same time Caesar sent orders to Bassus and the procurator, Liberius Maximus, that all the land of Judea should be offered for sale;
217for he founded no city there but kept the country for himself; and for eight hundred men discharged from his army he assigned a place to live in, called Emmaus, thirty furlongs from Jerusalem.
218He also imposed a tax upon the Jews wherever they lived, obliging each of them to send two drachmae to the Capitol every year, just as they used to pay to the temple in Jerusalem. Such was the state of Jewish affairs at the time .
Chapter 7
Ruin of Commagene king. Alans ravage the Medes and Armenians

[219] Ἤδη δὲ ἔτος τέταρτον Οὐεσπασιανοῦ διέποντος τὴν ἡγεμονίαν συνέβη τὸν βασιλέα τῆς Κομμαγηνῆς Ἀντίοχον μεγάλαις συμφοραῖς πανοικεσίᾳ περιπεσεῖν ἀπὸ τοιαύτης αἰτίας ·
[220] Καισέννιος Παῖτος , τῆς Συρίας ἡγεμὼν τότε καθεστηκώς , εἴτ’ οὖν ἀληθεύων εἴτε καὶ διὰ τὴν πρὸς Ἀντίοχον ἔχθραν , οὐ σφόδρα γὰρ τὸ σαφὲς ἠλέγχθη ,
[221] γράμματα πρὸς Καίσαρα διεπέμψατο , λέγων τὸν Ἀντίοχον μετὰ τοῦ παιδὸς Ἐπιφανοῦς διεγνωκέναι Ῥωμαίων ἀφίστασθαι συνθήκας πρὸς τὸν βασιλέα τῶν Πάρθων πεποιημένον ·
[222] δεῖν οὖν προκαταλαβεῖν αὐτούς , μὴ φθάσαντες τῶν πραγμάτων [ ἄρξασθαι ] πᾶσαν τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν πολέμῳ συνταράξωσιν .
[223] Ἔμελλε Καῖσαρ τοιούτου μηνύματος αὐτῷ προσπεσόντος μὴ περιορᾶν · καὶ γὰρ γειτνίασις τῶν βασιλέων ἐποίει τὸ πρᾶγμα μείζονος ἄξιον προνοίας ·
[224] τὰ γὰρ Σαμόσατα τῆς Κομμαγηνῆς μεγίστη πόλις κεῖται παρὰ τὸν Εὐφράτην , ὥστ’ εἶναι τοῖς Πάρθοις , εἴ τι τοιοῦτον διενενόηντο , ῥᾴστην μὲν τὴν διάβασιν βεβαίαν δὲ τὴν ὑποδοχήν .
[225] Πιστευθεὶς οὖν Παῖτος καὶ λαβὼν ἐξουσίαν πράττειν δοκεῖ συμφέρειν οὐκ ἐμέλλησεν , ἐξαίφνης δὲ τῶν περὶ τὸν Ἀντίοχον οὐδὲν προσδοκώντων εἰς τὴν Κομμαγηνὴν ἐνέβαλεν , τῶν μὲν ταγμάτων ἄγων τὸ ἕκτον καὶ πρὸς τούτῳ λόχους καί τινας ἴλας ἱππέων ·
[226] συνεμάχουν δὲ καὶ βασιλεῖς αὐτῷ τῆς μὲν Χαλκιδικῆς λεγομένης Ἀριστόβουλος , τῆς Ἐμέσης δὲ καλουμένης Σόαιμος .
[227] Ἦν δ’ αὐτοῖς τὰ περὶ τὴν εἰσβολὴν ἀνανταγώνιστα · τῶν γὰρ κατὰ τὴν χώραν οὐδεὶς ἤθελε χεῖρας ἀνταίρειν .
[228] Ἀντίοχος δὲ τῆς ἀγγελίας ἀδοκήτως προσπεσούσης πολέμου μὲν οὐδὲ ἐπίνοιαν πρὸς Ῥωμαίους ἔσπασεν , ἔγνω δὲ πᾶσαν τὴν βασιλείαν ὡς εἶχεν ἐπὶ σχήματος καταλιπὼν μετὰ γυναικὸς καὶ τέκνων ὑπεξελθεῖν , οὕτως ἂν οἰόμενος καθαρὸν Ῥωμαίοις αὑτὸν ἀποδεῖξαι τῆς ἐπενηνεγμένης αἰτίας .
[229] Καὶ προελθὼν ἀπὸ τῆς πόλεως ἑκατὸν σταδίους πρὸς τοῖς εἴκοσιν εἰς τὸ πεδίον ἐν αὐτῷ καταυλίζεται .

219In the fourth year of Vespasian's reign, king Antiochus of Commagene and all his family, suffered a great misfortune, as follows.
220The governor of Syria, Cesennius Petus, either for the love of truth or out of hatred to Antiochus, for his reason was never fully disclosed,
221sent a letter to Caesar, stating that Antiochus and his son Epiphanes planned to rebel against the Romans and had made a treaty with the king of Parthia to that effect.
222Something clearly must be done before they began a war that could shake the Roman empire.
223When the matter was brought to Caesar's attention he took it seriously, since the proximity of those kings made it worthy of special attention.
224Samosata, the capital of Commagene, lies on the Euphrates and in any such campaign could allow the Parthians an easy crossing and a secure base.
225Petus was believed and given authority to do what he thought best in the situation, so he set about it without delay and attacked Commagene with the tenth legion, and some cohorts and troops of cavalry, before Antiochus and his people expected it.
226His allies were king Aristobulus, of the region called Chalcidike, and Sohemus, king of the region called Emesa.
227His forces met no opposition when they entered the kingdom, for nobody in the land was ready to raise a hand against them.
228When Antiochus heard this unexpected news, he could no longer think of making war on the Romans, but decided to leave his whole kingdom as it was and to retire secretly, with his wife and children, thinking that this would prove to the Romans that he was innocent of the accusation against him.
229So he left the city and camped in a plain a hundred and twenty furlongs away .

[230] Παῖτος δὲ ἐπὶ μὲν τὰ Σαμόσατα τοὺς καταληψομένους ἀποστέλλει καὶ δι’ ἐκείνων εἶχε τὴν πόλιν , αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς ἄλλης δυνάμεως ἐπ’ Ἀντίοχον ἐποιεῖτο τὴν ὁρμήν .
[231] Οὐ μὴν βασιλεὺς οὐδ’ ὑπὸ τῆς ἀνάγκης προήχθη πρᾶξαί τι πρὸς Ῥωμαίους πολεμικόν , ἀλλὰ τὴν αὐτοῦ‎ τύχην ὀδυρόμενος τι δέοι παθεῖν ὑπέμενε ·
[232] νέοις δὲ καὶ πολέμων ἐμπείροις καὶ ῥώμῃ σωμάτων διαφέρουσιν οὐ ῥᾴδιον ἦν τοῖς παισὶν αὐτοῦ‎ τὴν συμφορὰν ἀμαχεὶ καρτερεῖν · τρέπονται οὖν πρὸς ἀλκὴν Ἐπιφανής τε καὶ Καλλίνικος .
[233] Σφοδρᾶς δὲ τῆς μάχης καὶ παρ’ ὅλην τὴν ἡμέραν γενομένης αὐτοὶ τὴν ἀνδρείαν διαπρεπῆ παρέσχον καὶ μηδὲν ἐλαττωθείσῃ τῇ σφετέρᾳ δυνάμει [ ἑσπέρᾳ ] διελύθησαν .
[234] Ἀντιόχῳ δ’ οὐδ’ ἐπὶ τῇ μάχῃ τοῦτον κεχωρηκυίᾳ τὸν τρόπον μένειν ἀνεκτὸν ἐδόκει , λαβὼν δὲ τὴν γυναῖκα καὶ τὰς θυγατέρας μετ’ ἐκείνων ἐποιεῖτο τὴν φυγὴν εἰς Κιλικίαν , καὶ τοῦτο πράξας τὰ φρονήματα τῶν οἰκείων στρατιωτῶν κατέκλασεν ·
[235] ὡς γὰρ κατεγνωσμένης ὑπ’ αὐτοῦ‎ τῆς βασιλείας ἀπέστησαν καὶ πρὸς τοὺς Ῥωμαίους μετεβάλοντο , καὶ πάντων πρόδηλος ἦν ἀπόγνωσις .
[236] Πρὶν οὖν τελέως ἐρημωθῆναι τῶν συμμάχων τοῖς περὶ τὸν Ἐπιφανῆ σώζειν αὑτοὺς ἐκ τῶν πολεμίων ἦν ἀναγκαῖον , καὶ γίνονται δέκα σύμπαντες ἱππεῖς οἱ μετ’ αὐτῶν τὸν Εὐφράτην διαβαλόντες ,
[237] ἔνθεν ἤδη μετ’ ἀδείας πρὸς τὸν βασιλέα τῶν Πάρθων Βολογέσην κομισθέντες οὐχ ὡς φυγάδες ὑπερηφανήθησαν , ἀλλ’ ὡς ἔτι τὴν παλαιὰν ἔχοντες εὐδαιμονίαν πάσης τιμῆς ἠξιώθησαν .

230Petus sent some men to capture Samosata and through them occupied the city, while he himself attacked Antiochus with the rest of his forces.
231In his plight the king was unwilling to attempt any battle with the Romans, but simply cursed his hard fate and bore with patience what he could not prevent.
232But his sons, who were young and untried in war, though strong in body, could not be persuaded to accept this disaster without a fight. So Epiphanes and Callinicus took to arms,
233and the battle was hard fought all day, and due to their bravery only the approach of night put an end to it, without either force yielding.
234At the end of the battle, however, Antiochus would not remain there but fled with his wife and daughters to Cilicia, which totally demoralised his own soldiers.
235They rebelled and went over to the Romans, not believing that he could retain the kingdom, as all regarded his situation as hopeless.
236Epiphanes and his soldiers therefore had to escape from the enemy before they lost all their allies, and he had only ten cavalry with him when he crossed the Euphrates.
237From there they easily reached Vologeses, the king of Parthia, where they were not despised as fugitives, but respected as if they had retained their former success .

[238] Ἀντιόχῳ δ’ εἰς Ταρσὸν ἀφιγμένῳ τῆς Κιλικίας ἑκατοντάρχην Παῖτος ἐπιπέμψας δεδεμένον αὐτὸν εἰς Ῥώμην ἀπέστειλεν .
[239] Οὐεσπασιανὸς δ’ οὕτως οὐχ ὑπέμεινεν πρὸς αὐτὸν ἀναχθῆναι τὸν βασιλέα , τῆς παλαιᾶς ἀξιῶν φιλίας μᾶλλον αἰδῶ λαβεῖν διὰ τὴν τοῦ πολέμου πρόφασιν ἀπαραίτητον ὀργὴν διαφυλάττειν .
[240] Κελεύει δὴ καθ’ ὁδὸν ἔτ’ ὄντος αὐτοῦ‎ τῶν δεσμῶν ἀφαιρεθῆναι καὶ παρέντα τὴν εἰς τὴν Ῥώμην ἄφιξιν τὸ νῦν ἐν Λακεδαίμονι διάγειν , δίδωσί τε μεγάλας αὐτῷ προσόδους χρημάτων , ὅπως μὴ μόνον ἄφθονον ἀλλὰ καὶ βασιλικὴν ἔχοι τὴν δίαιταν .
[241] Ταῦτα τοῖς περὶ τὸν Ἐπιφανῆ πυθομένοις , πρότερον σφόδρα περὶ τοῦ πατρὸς δεδιόσιν ἀνείθησαν αἱ ψυχαὶ μεγάλης καὶ δυσδιαθέτου φροντίδος .
[242] Ἐλπὶς δὲ καὶ αὐτοῖς τῶν παρὰ Καίσαρος διαλλαγῶν ἐγένετο Βολογέσου περὶ αὐτῶν ἐπιστείλαντος · οὐδὲ γὰρ εὐδαιμονοῦντες ὑπέμενον ἔξω τῆς Ῥωμαίων ζῆν ἡγεμονίας .
[243] Δόντος δὲ Καίσαρος ἡμέρως αὐτοῖς τὴν χρόνου εἰς Ῥώμην παρεγένοντο , τοῦ τε πατρὸς ὡς αὐτοὺς ἐκ τῆς Λακεδαίμονος εὐθὺς ἐλθόντος πάσης ἀξιούμενοι τιμῆς κατέμενον ἐνταῦθα .

238When Antiochus reached Tarsus in Cilicia, Petus ordered a centurion to go to him and send him in chains to Rome.
239But Vespasian could not bear to have a king brought to him in that manner, preferring to recall their former friendship than show implacable anger on account of the war.
240He ordered his chains removed while he was still on the way and not to have him brought to Rome, but now sent him to live in Sparta, alloting him a large enough income to be able to live not only richly, but royally.
241Hearing this, Epiphanes and his party, who up to then were fearful about the father's fate, were relieved of their anxious concern,
242and they too began to hope for reconciliation with Caesar, at the intercession of Vologeses, for although wealthy enough, they could not bear living outside the Roman empire.
243When Caesar amiably gave permission, they came to Rome, and their father soon arrived there from Sparta, so that, welcomed with all respect, they remained there .

[244] Τὸ δὲ τῶν Ἀλανῶν ἔθνος ὅτι μέν εἰσι Σκύθαι περὶ τὸν Τάναιν καὶ τὴν Μαιῶτιν λίμνην κατοικοῦντες , πρότερόν που δεδηλώκαμεν ,
[245] κατὰ τούτους δὲ τοὺς χρόνους διανοηθέντες εἰς τὴν Μηδίαν καὶ προσωτέρω ταύτης ἔτι καθ’ ἁρπαγὴν ἐμβαλεῖν τῷ βασιλεῖ τῶν Ὑρκανῶν διαλέγονται · τῆς παρόδου γὰρ οὗτος δεσπότης ἐστίν , ἣν βασιλεὺς Ἀλέξανδρος πύλαις σιδηραῖς κλειστὴν ἐποίησε .
[246] Κἀκείνου τὴν εἴσοδον αὐτοῖς παρασχόντος ἀθρόοι καὶ μηδὲν προυποπτεύσασι τοῖς Μήδοις ἐπιπεσόντες χώραν πολυάνθρωπον καὶ παντοίων ἀνάμεστον βοσκημάτων διήρπαζον μηδενὸς αὐτοῖς τολμῶντος ἀνθίστασθαι .
[247] Καὶ γὰρ βασιλεύων τῆς χώρας Πάκορος ὑπὸ δέους εἰς τὰς δυσχωρίας ἀναφεύγων τῶν μὲν ἄλλων ἁπάντων παρακεχωρήκει , μόλις δὲ παρ’ αὐτῶν ἐρρύσατο τήν τε γυναῖκα καὶ τὰς παλλακὰς αἰχμαλώτους γενομένας ἑκατὸν δοὺς τάλαντα .
[248] μετὰ πολλῆς οὖν ῥᾳστώνης ἀμαχεὶ ποιούμενοι τὰς ἁρπαγὰς μέχρι τῆς Ἀρμενίας προῆλθον πάντα λεηλατοῦντες .
[249] Τιριδάτης δ’ αὐτῆς ἐβασίλευεν , ὃς ὑπαντιάσας αὐτοῖς καὶ ποιησάμενος μάχην παρὰ μικρὸν ἦλθεν ἐπ’ αὐτῆς ζωὸς ἁλῶναι τῆς παρατάξεως ·
[250] βρόχον γὰρ αὐτῷ περιβαλών τις ἔμελλεν ἐπισπάσειν , εἰ μὴ τῷ ξίφει θᾶττον ἐκεῖνος τὸν τόνον κόψας ἔφθη διαφυγεῖν .
[251] Οἱ δὲ καὶ διὰ τὴν μάχην ἔτι μᾶλλον ἀγριωθέντες τὴν μὲν χώραν ἐλυμήναντο , πολὺ δὲ πλῆθος ἀνθρώπων καὶ τῆς ἄλλης Λείας ἄγοντες ἐξ ἀμφοῖν τῶν βασιλειῶν πάλιν εἰς τὴν οἰκείαν ἀνεκομίσθησαν .

244The Alans, as already said, were a nation of the Scythians and lived around lake Maeotis.
245About this time this nation planned to attack and plunder Media and parts beyond, and so parleyed with the king of the Hyrcanians, who controlled the pass which king Alexander had shut up with iron gates.
246This king let them pass through them, so they came in large numbers and took the Medes by surprise and looted their country, which they found very populous and abundant in livestock; and no one dared to stand against them.
247Even Pacorus, the king of the country, had fled in fear to a remote place, surrendering to them all that he owned and only with difficulty managing to save his wife and concubines, who had been captured, by paying a ransom of a hundred talents.
248So with no opposition they easily looted his country and went as far as Armenia, destroying everything before them.
249Tiridates the king of that country met and fought them, but was nearly captured alive in the battle,
250for a man threw a net over him from a great distance and would have dragged him in if he had not immediately cut the cord with his sword and escaped.
251Frustrated by this, the Alans ransacked the country and took away with them a large crowd of people and much of what they had looted from both kingdoms, and then returned to their own country .
Chapter 8
Masada besieged by Silva. Eleazar's speeches to the besieged

[252] Ἐπὶ δὲ τῆς Ἰουδαίας Βάσσου τελευτήσαντος Φλαύιος Σίλβας διαδέχεται τὴν ἡγεμονίαν , καὶ τὴν μὲν ἄλλην ὁρῶν ἅπασαν τῷ πολέμῳ κεχειρωμένην , ἓν δὲ μόνον ἔτι φρούριον ἀφεστηκός , ἐστράτευσεν ἐπὶ τοῦτο πᾶσαν τὴν ἐν τοῖς τόποις δύναμιν συναγαγών · καλεῖται δὲ τὸ φρούριον Μασάδα .
[253] Προειστήκει δὲ τῶν κατειληφότων αὐτὸ σικαρίων δυνατὸς ἀνὴρ Ἐλεάζαρος , ἀπόγονος Ἰούδα τοῦ πείσαντος Ἰουδαίους οὐκ ὀλίγους , ὡς πρότερον δεδηλώκαμεν , μὴ ποιεῖσθαι τὰς ἀπογραφάς , ὅτε Κυρίνιος τιμητὴς εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἐπέμφθη .
[254] Τότε γὰρ οἱ σικάριοι συνέστησαν ἐπὶ τοὺς ὑπακούειν Ῥωμαίων θέλοντας καὶ πάντα τρόπον ὡς πολεμίοις προσεφέροντο , τὰς μὲν κτήσεις ἁρπάζοντες καὶ περιελαύνοντες , ταῖς δ’ οἰκήκεσιν αὐτῶν πῦρ ἐνιέντες ·
[255] οὐδὲν γὰρ ἀλλοφύλων αὐτοὺς ἔφασκον διαφέρειν οὕτως ἀγεννῶς τὴν περιμάχητον Ἰουδαίοις ἐλευθερίαν προεμένους καὶ δουλείαν αἱρεῖσθαι τὴν ὑπὸ Ῥωμαίοις ἀνωμολογηκότας .
[256] Ἦν δ’ ἄρα τοῦτο πρόφασις εἰς παρακάλυμμα τῆς ὠμότητος καὶ τῆς πλεονεξίας ὑπ’ αὐτῶν λεγόμενον · σαφὲς δὲ διὰ τῶν ἔργων ἐποίησαν .
[257] Οἱ μὲν γὰρ αὐτοῖς τῆς ἀποστάσεως ἐκοινώνησαν καὶ τοῦ πρὸς Ῥωμαίους συνήραντο πολέμου Καὶ παρ’ ἐκείνων δὲ τολμήματα χείρω πρὸς αὐτοὺς ἐγένετο ,
[258] κἀπὶ τῷ ψεύδεσθαι πάλιν τὴν πρόφασιν ἐξελεγχόμενοι μᾶλλον ἐκάκουν τοὺς τὴν πονηρίαν αὐτῶν διὰ τῆς δικαιολογίας ὀνειδίζοντας .
[259] ἐγένετο γάρ πως χρόνος ἐκεῖνος παντοδαπῆς ἐν τοῖς Ἰουδαίοις πονηρίας πολύφορος , ὡς μηδὲν κακίας ἔργον ἄπρακτον καταλιπεῖν , μηδ’ εἴ τι ἐπίνοια διαπλάττειν ἐθελήσειεν , ἔχειν ἄν τι καινότερον ἐξευρεῖν .
[260] Οὕτως ἰδίᾳ τε καὶ κοινῇ πάντες ἐνόσησαν , καὶ προσυπερβάλλειν ἀλλήλους ἔν τε ταῖς πρὸς θεὸν ἀσεβείαις καὶ ταῖς εἰς τοὺς πλησίον ἀδικίαις ἐφιλονείκησαν , οἱ μὲν δυνατοὶ τὰ πλήθη κακοῦντες , οἱ πολλοὶ δὲ τοὺς δυνατοὺς ἀπολλύναι σπεύδοντες ·
[261] ἦν γὰρ ἐκείνοις μὲν ἐπιθυμία τοῦ τυραννεῖν , τοῖς δὲ τοῦ βιάζεσθαι καὶ τὰ τῶν εὐπόρων διαρπάζειν .
[262] Πρῶτον οὖν οἱ σικάριοι τῆς παρανομίας καὶ τῆς πρὸς τοὺς συγγενεῖς ἤρξαντο ὠμότητος , μήτε λόγον ἄρρητον εἰς ὕβριν μήτ’ ἔργον ἀπείρατον εἰς ὄλεθρον τῶν ἐπιβουλευθέντων παραλιπόντες .
[263] Ἀλλὰ καὶ τούτους Ἰωάννης ἀπέδειξεν αὐτοῦ‎ μετριωτέρους · οὐ γὰρ μόνον ἀνῄρει πάντας ὅσοι τὰ δίκαια καὶ συμφέροντα συνεβούλευον , καθάπερ ἐχθίστοις μάλιστα δὴ τῶν πολιτῶν τοῖς τοιούτοις προσφερόμενος , ἀλλὰ καὶ κοινῇ τὴν πατρίδα μυρίων ἐνέπλησε κακῶν , οἷα πράξειν ἔμελλεν ἄνθρωπος ἤδη καὶ τὸν θεὸν ἀσεβεῖν τετολμηκώς ·
[264] τράπεζάν τε γὰρ ἄθεσμον παρετίθετο καὶ τὴν νενομισμένην καὶ πάτριον ἐξεδιῄτησεν ἁγνείαν , ἵν’ μηκέτι θαυμαστόν , εἰ τὴν πρὸς ἀνθρώπους ἡμερότητα καὶ κοινωνίαν οὐκ ἐτήρησεν τῆς πρὸς θεὸν εὐσεβείας οὕτω καταμανείς .
[265] Πάλιν τοίνυν Γιώρα Σίμων τί κακὸν οὐκ ἔδρασεν ; ποίας ὕβρεως ἐλευθέρων ἀπέσχοντο σωμάτων οἳ τοῦτον ἀνέδειξαν τύραννον ;
[266] Ποία δὲ αὐτοὺς φιλία , ποία δὲ συγγένεια πρὸς τοὺς ἐφ’ ἑκάστης ἡμέρας φόνους οὐχὶ θρασυτέρους ἐποίησε ; τὸ μὲν γὰρ τοὺς ἀλλοτρίους κακῶς ποιεῖν ἀγεννοῦς ἔργον πονηρίας [ εἶναι ] ὑπελάμβανον , λαμπρὰν δὲ φέρειν ἐπίδειξιν ἡγοῦντο τὴν ἐν τοῖς οἰκειοτάτοις ὠμότητα .
[267] Παρημιλλήσατο δὲ καὶ τὴν τούτων ἀπόνοιαν τῶν Ἰδουμαίων μανία · ἐκεῖνοι γὰρ οἱ μιαρώτατοι τοὺς ἀρχιερέας κατασφάξαντες , ὅπως μηδὲ μέρος τι τῆς πρὸς τὸν θεὸν εὐσεβείας διαφυλάττηται , πᾶν ὅσον ἦν λείψανον ἔτι πολιτικοῦ σχήματος ἐξέκοψαν ,
[268] καὶ τὴν τελεωτάτην εἰσήγαγον διὰ πάντων ἀνομίαν , ἐν τὸ τῶν ζηλωτῶν κληθέντων γένος ἤκμασεν , οἳ τὴν προσηγορίαν τοῖς ἔργοις ἐπηλήθευσαν ·
[269] πᾶν γὰρ κακίας ἔργον ἐξεμιμήσαντο , μηδ’ εἴ τι πρότερον προυπάρχον μνήμη παραδέδωκεν αὐτοὶ παραλιπόντες ἀζήλωτον .
[270] Καίτοι τὴν προσηγορίαν αὑτοῖς ἀπὸ τῶν ἐπ’ ἀγαθῷ ζηλουμένων ἐπέθεσαν , κατειρωνευόμενοι τῶν ἀδικουμένων διὰ τὴν αὐτῶν θηριώδη φύσιν τὰ μέγιστα τῶν κακῶν ἀγαθὰ νομίζοντες .
[271] Τοιγαροῦν προσῆκον ἕκαστοι τὸ τέλος εὕροντο τοῦ θεοῦ τὴν ἀξίαν ἐπὶ πᾶσιν αὐτοῖς τιμωρίαν βραβεύσαντος ·
[272] ὅσας γὰρ ἀνθρώπου δύναται φύσις κολάσεις ὑπομεῖναι , πᾶσαι κατέσκηψαν εἰς αὐτοὺς μέχρι καὶ τῆς ἐσχάτης τοῦ βίου τελευτῆς , ἣν ὑπέμειναν ἐν πολυτρόποις αἰκίαις ἀποθανόντες .
[273] Οὐ μὴν ἀλλὰ φαίη τις ἂν αὐτοὺς ἐλάττω παθεῖν ὧν ἔδρασαν · τὸ γὰρ δικαίως ἐπ’ αὐτῶν οὐ προσῆν .
[274] Τοὺς δὲ ταῖς ἐκείνων ὠμότησι περιπεσόντας οὐ τοῦ παρόντος ἂν εἴη καιροῦ κατὰ τὴν ἀξίαν ὀδύρεσθαι · πάλιν οὖν ἐπάνειμι πρὸς τὸ καταλειπόμενον μέρος τῆς διηγήσεως .

252After Bassus died, Flavius Silva succeeded him as procurator in Judea, and seeing the rest of the country subdued in this war and that there was only one stronghold still in rebel hands, he gathered his whole army from its different bases and attacked it.
253This stronghold was called Masada and it had been taken by Eleazar, a powerful man and commander of the Sicarii. He was descended from the Judas who, as we have already reported, persuaded many of the Jews not to submit to taxation when Quirinius was sent to collect it in Judea.
254It was then that the Sicarii attacked those who wanted to submit to the Romans treating them in every way like enemies, looting them of what they had, driving away their livestock and setting fire to their houses.
255They considered them no different than foreigners, for meekly betraying the freedom which true Jews should defend to the end, and by openly preferring slavery under the Romans rather than this struggle.
256In fact this was no more than a pretext and cover for their savagery and to conceal their avarice, which later became clear from their actions.
257Those who joined in their rebellion also took part in the war against the Romans and went even further in their rash attacks on them.
258When their claims turned out to be spurious they heaped still more abuse on those who had justly reproached them for their wickedness.
259It was a most fertile time for all sorts of evil practices, when no kind of crime was left undone and it was impossible to devise any new form of vice,
260so deeply were they all infected and rivalling each other, individually and in groups, as to who would be most impious towards God and unjust towards their neighbours, with the powerful oppressing the people and the people strenuously seeking to destroy the powerful.
261Each man wished to tyrannize over others and everyone was ready for violence and for looting those richer than himself.
262It was the Sicarii who began these crimes and began showing savagery towards those allied to them and left no insults unsaid and no dreadful acts untried, to do away with those whom they targeted.
263But by his actions John showed that even these Sicarii were more moderate than he, for not only did he destroy all who advised him to do the right thing, but treated them worst of all, as his most bitter enemies among all the citizens. He filled the whole country with thousands of evils, suited to a character already well hardened in impiety towards God.
264The food set upon his table was unlawful and he rejected the purifications ordained by the law of his country, so it was no wonder that, mad in his impiety towards God, he did not observe any rules of gentleness and common affection towards men.
265Again, what wrongdoing did Simon, son of Gioras, not try? What kind of abuses did he not heap on the same free people who had helped him become a tyrant?
266What friendship or ties of family restrained him from his daily murders? They regarded only the harming of strangers as a trifle and saw savagery towards their nearest relatives as an achievement.
267The Idumaeans even competed with them for first prize in madness, for the villains cut the throats of the high priests, that so no vestige of religious regard to God was preserved. Then they proceeded to wipe out the last remains of political government
268and introduced the fullest possible scenario of wrong-doing. This was where the so-called Zealots flourished and true to their name they were zealous for evil.
269If memory recalled any evil done in the past, they zealously put it in practice,
270and though named after zeal for what was good, it suited them only by way of irony, to mock those they had wronged in their wild and brutishness, or because the saw the greatest harms as the greatest good.
271They all met with fitting ends from God who punishes justly,
272for everything that human nature can undergo, up to the last moments of life and death itself, came upon them in various kinds of torment.
273Even then one might say that they endured less than they inflicted, and it was hardly to punish them as they deserved.
274But here is the place to deplore all that people endured from their men's savagery, so I return to the remaining part of the narrative .

[275] Ἐπὶ γὰρ τὸν Ἐλεάζαρον καὶ τοὺς κατέχοντας σὺν αὐτῷ τὴν Μασάδαν σικαρίους τῶν Ῥωμαίων στρατηγὸς ἧκε τὰς δυνάμεις ἄγων , καὶ τῆς μὲν χώρας ἁπάσης εὐθὺς ἐκράτει φρουρὰς ἐν τοῖς ἐπικαιροτάτοις αὐτῆς μέρεσιν ἐγκαταστήσας ,
[276] τεῖχος δὲ περιέβαλε κύκλῳ περὶ πᾶν τὸ φρούριον , ὅπως μηδενὶ τῶν πολιορκουμένων ῥᾴδιον διαφυγεῖν , καὶ διανέμει τοὺς φυλάξοντας .
[277] Αὐτὸς δὲ καταστρατοπεδεύει τόπον ὡς μὲν πρὸς τὴν πολιορκίαν ἐπιτηδειότατον ἐκλαβών , καθ’ ὃν αἱ τοῦ φρουρίου πέτραι τῷ πλησίον ὄρει συνήγγιζον , ἄλλως δὲ πρὸς ἀφθονίαν τῶν ἐπιτηδείων δύσκολον ·
[278] οὐ γὰρ τροφὴ μόνον πόρρωθεν ἐκομίζετο καὶ σὺν μεγάλῃ ταλαιπωρίᾳ τῶν ἐπὶ τοῦτο τεταγμένων Ἰουδαίων , ἀλλὰ καὶ τὸ ποτὸν ἦν ἀγώγιμον [ εἰς τὸ στρατόπεδον ] τοῦ τόπου μηδεμίαν ἐγγὺς πηγὴν ἀναδιδόντος .
[279] Ταῦτ’ οὖν προοικονομησάμενος Σίλβας ἐπὶ τὴν πολιορκίαν ἐτράπετο πολλῆς ἐπιτεχνήσεως καὶ ταλαιπωρίας δεομένην διὰ τὴν ὀχυρότητα τοῦ φρουρίου τοιοῦδε τὴν φύσιν ὑπάρχοντος ·

275The Roman general, meanwhile, led his army against Eleazar and the Sicarii who with him held the Masada fortress and soon captured all the adjoining countryside. After putting garrisons in appropriate places
276he built a wall around the entire fortress, setting his men to guard its various parts so that none of the besieged could easily escape.
277He encamped in a suitable place, chosen for the siege, where the citadel within the fortress was nearest to the neighbouring mountain. It was a difficult place for provisions,
278or not only had food to be brought from a great distance, at the cost of much labour to the Jews assigned to it, but water too had to be brought to the camp, because the place had no springs near it.
279After Silva had organised these matters, he set to besieging the place, a siege that was likely to need much skill and effort because of the strength of the fortress, whose quality I will now describe .

[280] Πέτραν οὐκ ὀλίγην τῇ περιόδῳ καὶ μῆκος ὑψηλὴν πανταχόθεν περιερρώγασι βαθεῖαι φάραγγες κάτωθεν ἐξ ἀοράτου τέρματος κρημνώδεις καὶ πάσῃ βάσει ζῴων ἀπρόσιτοι , πλὴν ὅσον κατὰ δύο τόπους τῆς πέτρας εἰς ἄνοδον οὐκ εὐμαρῆ παρεικούσης .
[281] Ἔστι δὲ τῶν ὁδῶν μὲν ἀπὸ τῆς Ἀσφαλτίτιδος λίμνης πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα , καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς δύσεως ῥᾷον *πορευθῆναι .
[282] Καλοῦσι δὲ τὴν ἑτέραν ὄφιν , τῇ στενότητι προσεικάσαντες καὶ τοῖς συνεχέσιν ἑλιγμοῖς · κλᾶται γὰρ περὶ τὰς τῶν κρημνῶν ἐξοχὰς καὶ πολλάκις εἰς αὑτὴν ἀνατρέχουσα καὶ κατὰ μικρὸν αὖθις ἐκμηκυνομένη μόλις ψαύει τοῦ πρόσω .
[283] Δεῖ δὲ παραλλὰξ τὸν δι’ αὐτῆς βαδίζοντα τὸν ἕτερον τῶν ποδῶν ἐρείδεσθαι . ἔστι δὲ πρόδηλος ὄλεθρος · ἑκατέρωθεν γὰρ βάθος κρημνῶν ὑποκέχηνε τῇ φοβερότητι πᾶσαν εὐτολμίαν ἐκπλῆξαι δυνάμενον .
[284] Διὰ τοιαύτης οὖν ἐλθόντι σταδίους τριάκοντα κορυφὴ τὸ λοιπόν ἐστιν οὐκ εἰς ὀξὺ τέρμα συνηγμένη , ἀλλ’ ὥστ’ εἶναι κατ’ ἄκρας ἐπίπεδον .
[285] Ἐπὶ ταύτῃ πρῶτον μὲν ἀρχιερεὺς ᾠκοδομήσατο φρούριον Ἰωνάθης καὶ προσηγόρευσε Μασάδαν , ὕστερον δ’ Ἡρώδῃ τῷ βασιλεῖ διὰ πολλῆς ἐγένετο σπουδῆς τοῦ χωρίου κατασκευή .
[286] Τεῖχός τε γὰρ ἤγειρε περὶ πάντα τὸν κύκλον τῆς κορυφῆς ἑπτὰ σταδίων ὄντα λευκοῦ μὲν λίθου πεποιημένον , ὕψος δὲ δώδεκα καὶ πλάτος ὀκτὼ πήχεις ἔχον ,
[287] τριάκοντα δὲ αὐτῷ καὶ ἑπτὰ πύργοι πεντηκονταπήχεις ἀνειστήκεσαν , ἐξ ὧν ἦν εἰς οἰκήματα διελθεῖν περὶ πᾶν τὸ τεῖχος ἔνδον ᾠκοδομημένα .
[288] Τὴν γὰρ κορυφὴν πίονα καὶ πεδίου παντὸς οὖσαν μαλακωτέραν ἀνῆκεν εἰς γεωργίαν βασιλεύς , ἵν’ εἴ ποτε τῆς ἔξωθεν τροφῆς ἀπορία γένοιτο , μηδὲ ταύτῃ κάμοιεν οἱ τὴν αὐτῶν σωτηρίαν τῷ φρουρίῳ πεπιστευκότες .
[289] Καὶ βασίλειον δὲ κατεσκεύασεν ἐν αὐτῷ κατὰ τὴν ἀπὸ τῆς ἑσπέρας ἀνάβασιν , ὑποκάτω μὲν τῶν τῆς ἄκρας τειχῶν , πρὸς δὲ τὴν ἄρκτον ἐκκλίνον . Τοῦ δὲ βασιλείου τὸ τεῖχος ἦν ὕψει μέγα καὶ καρτερόν , πύργους ἔχον ἑξηκονταπήχεις ἐγγωνίους τέτταρας .
[290] τε τῶν οἰκημάτων ἔνδον καὶ στοῶν καὶ βαλανείων κατασκευὴ παντοία καὶ πολυτελὴς ἦν , κιόνων μὲν ἁπανταχοῦ μονολίθων ὑφεστηκότων , τοίχων δὲ καὶ τῶν ἐν τοῖς οἰκήμασιν ἐδάφων λίθου στρώσει πεποικιλμένων .
[291] Πρὸς ἕκαστον δὲ τῶν οἰκουμένων τόπων ἄνω τε καὶ περὶ τὸ βασίλειον καὶ πρὸ τοῦ τείχους πολλοὺς καὶ μεγάλους ἐτετμήκει λάκκους ἐν ταῖς πέτραις φυλακτῆρας ὑδάτων , μηχανώμενος εἶναι χορηγίαν ὅση τῷ ἐκ πηγῶν ἐστι χρωμένοις .
[292] Ὀρυκτὴ δ’ ὁδὸς ἐκ τοῦ βασιλείου πρὸς ἄκραν τὴν κορυφὴν ἀνέφερε τοῖς ἔξωθεν ἀφανής . Οὐ μὴν οὐδὲ ταῖς φανεραῖς ὁδοῖς ἦν οἷόν τε χρήσασθαι ῥᾳδίως πολεμίους ·
[293] μὲν γὰρ ἑῴα διὰ τὴν φύσιν , ὡς προείπαμεν , ἐστὶν ἄβατος , τὴν δ’ ἀπὸ τῆς ἑσπέρας μεγάλῳ κατὰ τὸ στενότατον πύργῳ διετείχισεν ἀπέχοντι τῆς ἄκρας πήχεων οὐκ ἔλαττον διάστημα χιλίων , ὃν οὔτε παρελθεῖν δυνατὸν ἦν οὔτε ῥᾴδιον ἑλεῖν · δυσέξοδος δὲ καὶ τοῖς μετὰ ἀδείας βαδίζουσιν ἐπεποίητο .
[294] Οὕτως μὲν οὖν πρὸς τὰς τῶν πολεμίων ἐφόδους φύσει τε καὶ χειροποιήτως τὸ φρούριον ὠχύρωτο .

280There was a rock, large in circumference and very high, surrounded with ravines so deep that their bases were invisible and so steep that no living thing could approach it except at two places where the rock allows for ascent, though with difficulty.
281Of the paths leading to it, one is that from lake Asphaltitis, on the east side, and the other is from the west, where the ascent is easier.
282They call the other track The Snake, for it resembles that creature in its narrowness and perpetual windings. Its line is broken by prominent outcrops and and it often turns back on itself and with difficulty goes forward by gradual lengths.
283Whoever walks along it must alternately shift his weight from one leg to the other, and destruction awaits if your feet should slip, for the chasms on either side are deep enough to daunt the bravest.
284After going thirty furlongs along this path, one reaches the summit, which is not a tapering peak but a plateau.
285Here Jonathan the high priest first built a fortress and called it Masada, and later king Herod devoted attention to refurbishing the place.
286He built a wall round the entire top of the hill, seven furlongs in length and made from white stone, twelve feet high and eight feet thick.
287Built into that wall were thirty seven towers, each of fifty feet high, which gave access to the buildings that were all enclosed by the wall.
288The king reserved the topmost area, with its rich soil, softer for agriculture than any valley, so that any who fled to this fortress to save their lives might not be lacking in food, even if none could be got in from outside.
289He built a palace there on its slope beneath the ramparts of the citadel, facing north, surrounded by a very high, strong wall, with towers sixty feet high at its four corners.
290The buildings, porticoes and baths were furnished in a most elaborate and costly style, and were supported on every side by monolith columns. The ramparts and even the floors of the buildings were paved with stones of various colours.
291He also had cut from the rock at each dwelling-place on the plateau, round the palace and beside the wall, many great cisterns as reservoirs, and by this means provided a supply of water as if there were wells there.
292There was also a road dug from the palace and leading to the very top of the mountain, which could not be seen by those who were outside; nor indeed could enemies easily use the open approaches,
293for the road on the east side, as we have noted, was unviable by its nature, and he built a large tower at the narrowest point on the western path, no less than a thousand feet from the top of the hill. This tower could not be passed and was not easy to capture; and even if one were daring enough to reach it, to escape from it would be hard.
294This was how the citadel was fortified, both by nature and by human hands, to frustrate the attacks of enemies .

[295] Τῶν δ’ ἔνδον ἀποκειμένων παρασκευῶν ἔτι μᾶλλον ἄν τις ἐθαύμασε τὴν λαμπρότητα καὶ τὴν διαμονήν ·
[296] σῖτός τε γὰρ ἀπέκειτο πολὺς καὶ πολὺν χρόνον ἀρκεῖν ἱκανώτατος οἶνός τε πολὺς ἦν καὶ ἔλαιον , ἔτι δὲ παντοῖος ὀσπρίων καρπὸς καὶ φοίνικες ἐσεσώρευντο .
[297] Πάντα δὲ εὗρεν Ἐλεάζαρος τοῦ φρουρίου μετὰ τῶν σικαρίων ἐγκρατὴς δόλῳ γενόμενος ἀκμαῖα καὶ μηδὲν τῶν νεωστὶ κειμένων ἀποδέοντα · καίτοι σχεδὸν ἀπὸ τῆς παρασκευῆς εἰς τὴν ὑπὸ Ῥωμαίοις ἅλωσιν ἑκατὸν ἦν χρόνος ἐτῶν · ἀλλὰ καὶ Ῥωμαῖοι τοὺς περιλειφθέντας τῶν καρπῶν εὗρον ἀδιαφθόρους .
[298] Αἴτιον δ’ οὐκ ἂν ἁμάρτοι τις ὑπολαμβάνων εἶναι τὸν ἀέρα τῆς διαμονῆς ὕψει τῷ περὶ τὴν ἄκραν πάσης ὄντα γεώδους καὶ θολερᾶς ἀμιγῆ κράσεως .
[299] Εὑρέθη δὲ καὶ παντοίων πλῆθος ὅπλων ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἀποτεθησαυρισμένων , ὡς ἀνδράσιν ἀρκεῖν μυρίοις , ἀργός τε σίδηρος καὶ χαλκὸς ἔτι δὲ καὶ μόλιβος , ἅτε δὴ τῆς παρασκευῆς ἐπὶ μεγάλαις αἰτίαις γενομένης ·
[300] λέγεται γὰρ αὑτῷ τὸν Ἡρώδην τοῦτο τὸ φρούριον εἰς ὑποφυγὴν ἑτοιμάζειν διπλοῦν ὑφορώμενον κίνδυνον , τὸν μὲν παρὰ τοῦ πλήθους τῶν Ἰουδαίων , μὴ καταλύσαντες ἐκεῖνον τοὺς πρὸ αὐτοῦ‎ βασιλέας ἐπὶ τὴν ἀρχὴν καταγάγωσι , τὸν μείζω δὲ καὶ χαλεπώτερον ἐκ τῆς βασιλευούσης Αἰγύπτου Κλεοπάτρας .
[301] Αὕτη γὰρ τὴν αὑτῆς γνώμην οὐκ ἐπεῖχεν , ἀλλὰ πολλάκις Ἀντωνίῳ λόγους προσέφερε τὸν μὲν Ἡρώδην ἀνελεῖν ἀξιοῦσα , χαρίσασθαι δ’ αὐτῇ τὴν βασιλείαν τῶν Ἰουδαίων δεομένη .
[302] Καὶ μᾶλλον ἄν τις ἐθαύμασεν , ὅτι μηδέπω τοῖς προστάγμασιν Ἀντώνιος ὑπακηκόει κακῶς ὑπὸ τοῦ πρὸς αὐτὴν ἔρωτος δεδουλωμένος , οὐχ ὅτι περὶ τοῦ μὴ χαρίσασθαι προσεδόκησεν .
[303] Διὰ τοιούτους μὲν φόβους Ἡρώδης Μασάδαν κατεσκευασμένος ἔμελλεν Ῥωμαίοις ἀπολείψειν ἔργον τοῦ πρὸς Ἰουδαίους πολέμου τελευταῖον .

295The materials stored in this fortress were still more amazing, in quality and durability.
296Large supplies of corn were stored there, enough to last for a long time, along with abundant wine and oil, with all sorts of pulse and heaps of dates.
297hen by a ruse he and his Sicarii took the fortress, Eleazar found all this, still in good condition and not inferior to fruits newly brought in, although almost a hundred years had passed from when they were put there until the place was taken by the Romans, who had found what remained of the fruits unspoiled.
298It would not be wrong to attribute their durability to the atmosphere of the place, with the fortress being so high and untainted by admixture of dust or other particles.
299Also found here was a heap of all sorts of weapons that had been stored there by the king, enough for thousands of men, along with cast iron and brass and tin, clearly prepared for some emergency.
300They say that Herod prepared this fortress as a refuge for himself, against danger of two kinds : first, for fear the Jewish populace might depose him and restore their former royal house, and second, the greater and more serious danger, from Cleopatra queen of Egypt,
301who did not conceal her intentions, but was constantly asking and imploring Antony to depose Herod to grant her the kingdom of Judea.
302The surprising thing is that, miserably enslaved though he was by his passion for her, Antony never did give in to her demands on this point.
303On account of such fears, Herod rebuilt Masada and so left it as the final challenge for the Romans in the war with the Jews .

[304] Ἐπεὶ γὰρ ἔξωθεν ἤδη περιτετειχίκει πάντα τὸν τόπον τῶν Ῥωμαίων , ὡς προείπαμεν , ἡγεμών , καὶ τοῦ μή τινα ἀποδρᾶναι πρόνοιαν ἐπεποίητο τὴν ἀκριβεστάτην , ἐνεχείρει τῇ πολιορκίᾳ μόνον εὑρὼν ἕνα τόπον ἐπιβολὴν χωμάτων δέξασθαι δυνάμενον .
[305] μετὰ γὰρ τὸν διατειχίζοντα πύργον τὴν ἀπὸ τῆς δύσεως ὁδὸν ἄγουσαν εἴς τε τὸ βασίλειον καὶ τὴν ἀκρώρειαν ἦν τις ἐξοχὴ πέτρας εὐμεγέθης τῷ πλάτει καὶ πολὺ προκύπτουσα , τοῦ δὲ ὕψους τῆς Μασάδας τριακοσίους πήχεις ὑποκάτω · Λευκὴν δ’ αὐτὴν ὠνόμαζον .
[306] Ἐπὶ ταύτην οὖν ἀναβὰς καὶ κατασχὼν αὐτὴν Σίλβας ἐκέλευε τὸν στρατὸν χοῦν ἐπιφέρειν . Τῶν δὲ προθύμως καὶ μετὰ πολλῆς χειρὸς ἐργαζομένων στερεὸν εἰς διακοσίους πήχεις ὑψώθη τὸ χῶμα .
[307] Οὐ μὴν οὔτε βέβαιον οὔτε αὔταρκες ἐδόκει τοῦτο τὸ μέτρον εἶναι τοῖς μηχανήμασιν εἰς ἐπιβάθραν , ἀλλ’ ἐπ’ αὐτοῦ‎ βῆμα λίθων μεγάλων συνηρμοσμένων ἐποιήθη πεντήκοντα πήχεων εὖρός τε καὶ ὕψος .
[308] Ἦν δὲ τῶν ἄλλων τε μηχανημάτων κατασκευὴ παραπλησία τοῖς ὑπὸ μὲν Οὐεσπασιανοῦ πρότερον , μετὰ ταῦτα δ’ ὑπὸ Τίτου πρὸς τὰς πολιορκίας ἐπινοηθεῖσι ,
[309] καὶ πύργος ἑξηκοντάπηχυς συνετελέσθη σιδήρῳ καταπεφραγμένος ἅπας , ἐξ οὗ πολλοῖς ὀξυβελέσι καὶ πετροβόλοις βάλλοντες οἱ Ῥωμαῖοι τοὺς ἀπὸ τοῦ τείχους μαχομένους ταχέως ἀνέστειλαν καὶ προκύπτειν ἐκώλυσαν .
[310] Ἐν ταὐτῷ δὲ καὶ κριὸν Σίλβας μέγαν κατασκευασάμενος , συνεχεῖς κελεύσας ποιεῖσθαι τῷ τείχει τὰς ἐμβολὰς μόλις μὲν ἀλλ’ οὖν ἀναρρήξας τι μέρος κατήρειψε .
[311] Φθάνουσι δ’ οἱ σικάριοι ταχέως ἔνδοθεν οἰκοδομησάμενοι τεῖχος ἕτερον , μηδὲ ὑπὸ τῶν μηχανημάτων ἔμελλεν ὅμοιόν τι πείσεσθαι · μαλακὸν γὰρ αὐτὸ καὶ τὴν σφοδρότητα τῆς ἐμβολῆς ὑπεκλύειν δυνάμενον τοιῷδε τρόπῳ κατεσκεύασαν .
[312] Δοκοὺς μεγάλας ἐπὶ μῆκος προσεχεῖς ἀλλήλαις κατὰ τὴν τομὴν συνέθεσαν . Δύο δὲ ἦσαν τούτων στίχοι παράλληλοι τοσοῦτον διεστῶτες ὅσον εἶναι πλάτος τείχους , καὶ μέσον ἀμφοῖν τὸν χοῦν ἐνεφόρουν .
[313] Ὅπως δὲ μηδὲ ὑψουμένου τοῦ χώματος γῆ διαχέοιτο , πάλιν ἑτέραις δοκοῖς ἐπικαρσίαις τὰς κατὰ μῆκος κειμένας διέδεον .
[314] Ἦν οὖν ἐκείνοις μὲν οἰκοδομίᾳ τὸ ἔργον παραπλήσιον , τῶν μηχανημάτων δ’ αἱ πληγαὶ φερόμεναι πρὸς εἶκον ἐξελύοντο καὶ τῷ σάλῳ συνιζάνον ἐποίουν αὐτὸ στεριφώτερον .
[315] Τοῦτο συνιδὼν Σίλβας πυρὶ μᾶλλον αἱρήσειν ἐνόμιζεν τὸ τεῖχος , καὶ τοῖς στρατιώταις προσέταττε λαμπάδας αἰθομένας ἀθρόους ἐσακοντίζειν .
[316] Τὸ δὲ οἷα δὴ ξύλων τὸ πλέον πεποιημένον ταχὺ τοῦ πυρὸς ἀντελάβετο καὶ τῇ χαυνότητι πυρωθὲν διὰ βάθους φλόγα πολλὴν ἐξεπύρσευσεν .
[317] Ἀρχομένου μὲν οὖν ἔτι τοῦ πυρὸς βορρᾶς ἐμπνέων τοῖς Ῥωμαίοις φοβερὸς ἦν · ἄνωθεν γὰρ ἀποστρέφων ἐπ’ ἐκείνους ἤλαυνε τὴν φλόγα , καὶ σχεδὸν ἤδη τῶν μηχανημάτων ὡς συμφλεγησομένων ἀπέγνωσαν ·
[318] ἔπειτα δ’ αἰφνίδιον νότος μεταβαλὼν καθάπερ ἐκ δαιμονίου προνοίας καὶ πολὺς ἐναντίον πνεύσας τῷ τείχει φέρων αὐτὴν προσέβαλε , καὶ πᾶν ἤδη διὰ βάθους ἐφλέγετο .
[319] Ῥωμαῖοι μὲν οὖν τῇ παρὰ τοῦ θεοῦ συμμαχίᾳ κεχρημένοι χαίροντες εἰς τὸ στρατόπεδον ἀπηλλάττοντο μεθ’ ἡμέραν ἐπιχειρεῖν τοῖς πολεμίοις διεγνωκότες καὶ τὰς φυλακὰς νύκτωρ ἐπιμελεστέρας ἐποιήσαντο , μή τινες αὐτῶν λάθωσιν ἀποδράντες .

304When the Roman commander Silva had built an enclosing wall around this whole place, as already said, and thereby had taken care to prevent any of the besieged from escaping, he took the siege in hand, though he found only one place that would allow for earthworks to be raised.
305Behind the tower that barred the path from the west to the palace and to the top of the hill was a large outcrop called the White Rock, broad and very prominent, but three hundred feet beneath the top of Masada.
306Getting up and seizing it he ordered the army to put up earthworks, and when they willingly set to that work with many hands, a solid earthwork was raised, two hundred feet high.
307Even this bank was not thought stable or large enough for the machines that were to be set upon it, so on top of it was set a platform of large stones closely fitted together, fifty feet wide and the same high.
308The war-machines that were now got ready were like those used in sieges first by Vespasian and then by Titus.
309A tower sixty feet high was made and plated all over with iron, from which the Romans rapidly launched spears and stones at the fighters on the ramparts and prevented them from showing themselves.
310At the same time Silva ordered the great battering ram he had prepared to be brought to bear constantly against the wall and with some difficulty broke down and destroyed a part of it.
311But the Sicarii hurried to built another wall inside, which should not be as vulnerable to the rams as the other, making it soft and yielding and capable of absorbing the terrible blows that shook the other. This was how they made it.
312They laid great beams of wood lengthways, close together and joined at the ends, in two parallel rows a wall's width apart and filled the space between those rows with earth.
313That the earth might not fall away when this bank was raised higher, they further laid other beams across to bind together diagonally the beams that lay lengthways.
314This work looked like a real structure, and when the rams were applied, the blows were absorbed by its yielding, and as the materials were shaken closer together by this pounding, and it became firmer than before.
315When Silva saw this, he thought it easier to take this wall by burning it, so he commanded the soldiers to shower blazing torches upon it.
316As it was mainly made of wood, it soon caught fire, and when once it was ablaze, its hollowness made that fire grow to a mighty flame.
317At the start of this fire, a wind from the north proved dire to the Romans, for it blew the flame downward upon them until they almost despaired, fearing their machines would be burned.
318But then the wind suddenly changed to the south, as if by divine Providence, and blew strongly in the opposite direction, carrying the flame hard against the wall, which was now on fire through its entire thickness.
319So with this divine help the Romans returned happily to their camp, intending to attack the enemy the following day, and kept watch more vigilantly that night, to prevent any of the Jews escaping them unseen .

[320] Οὐ μὴν οὔτε αὐτὸς Ἐλεάζαρος ἐν νῷ δρασμὸν ἔλαβεν οὔτε ἄλλῳ τινὶ τοῦτο ποιεῖν ἔμελλεν ἐπιτρέψειν .
[321] Ὁρῶν δὲ τὸ μὲν τεῖχος ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἀναλούμενον , ἄλλον δὲ οὐδένα σωτηρίας τρόπον οὐδ’ ἀλκῆς ἐπινοῶν , δὲ ἔμελλον Ῥωμαῖοι δράσειν αὐτοὺς καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας [ αὐτῶν ] , εἰ κρατήσειαν , ὑπ’ ὀφθαλμοὺς αὑτῷ τιθέμενος , θάνατον κατὰ πάντων ἐβουλεύσατο .
[322] Καὶ τοῦτο κρίνας ἐκ τῶν παρόντων ἄριστον , τοὺς ἀνδρωδεστάτους τῶν ἑταίρων συναγαγὼν τοιούτοις ἐπὶ τὴν πρᾶξιν λόγοις παρεκάλει ·

320But Eleazar had not thought of escaping nor would he allow anyone else do so.
321When he saw their wall consumed by the fire and could see no way out and no room for further bravery, he described what the Romans would do to them, their children and their wives, if they got their hands on them, and considered having them all killed.
322Judging this to be the best they could do in the circumstances, he assembled the bravest of his companions and encouraged them to take that course by the following speech :

[323] " πάλαι διεγνωκότας ἡμᾶς , ἄνδρες ἀγαθοί , μήτε Ῥωμαίοις μήτ’ ἄλλῳ τινὶ δουλεύειν θεῷ , μόνος γὰρ οὗτος ἀληθής ἐστι καὶ δίκαιος ἀνθρώπων δεσπότης , ἥκει νῦν καιρὸς ἐπαληθεῦσαι κελεύων τὸ φρόνημα τοῖς ἔργοις .
[324] Πρὸς ὃν αὑτοὺς μὴ καταισχύνωμεν πρότερον μηδὲ δουλείαν ἀκίνδυνον ὑπομείναντες , νῦν δὲ μετὰ δουλείας ἑλόμενοι τιμωρίας ἀνηκέστους , εἰ ζῶντες ὑπὸ Ῥωμαίοις ἐσόμεθα · πρῶτοί τε γὰρ πάντων ἀπέστημεν καὶ πολεμοῦμεν αὐτοῖς τελευταῖοι .
[325] Νομίζω δὲ καὶ παρὰ θεοῦ ταύτην δεδόσθαι χάριν τοῦ δύνασθαι καλῶς καὶ ἐλευθέρως ἀποθανεῖν , ὅπερ ἄλλοις οὐκ ἐγένετο παρ’ ἐλπίδα κρατηθεῖσιν .
[326] Ἡμῖν δὲ πρόδηλος μέν ἐστιν γενησομένη μεθ’ ἡμέραν ἅλωσις , ἐλευθέρα δὲ τοῦ γενναίου θανάτου μετὰ τῶν φιλτάτων αἵρεσις . Οὔτε γὰρ τοῦτ’ ἀποκωλύειν οἱ πολέμιοι δύνανται πάντως εὐχόμενοι ζῶντας ἡμᾶς παραλαβεῖν , οὔθ’ ἡμεῖς ἐκείνους ἔτι νικᾶν *μαχόμενοι .
[327] Ἔδει μὲν γὰρ εὐθὺς ἴσως ἐξ ἀρχῆς , ὅτε τῆς ἐλευθερίας ἡμῖν ἀντιποιεῖσθαι θελήσασι πάντα καὶ παρ’ ἀλλήλων ἀπέβαινε χαλεπὰ καὶ παρὰ τῶν πολεμίων χείρω , τῆς τοῦ θεοῦ γνώμης στοχάζεσθαι καὶ γινώσκειν , ὅτι τὸ πάλαι φίλον αὐτῷ φῦλον Ἰουδαίων κατέγνωστο ·
[328] μένων γὰρ εὐμενὴς μετρίως γοῦν ἀπηχθημένος , οὐκ ἂν τοσούτων μὲν ἀνθρώπων περιεῖδεν ὄλεθρον , προήκατο δὲ τὴν ἱερωτάτην αὐτοῦ‎ πόλιν πυρὶ καὶ κατασκαφαῖς πολεμίων .
[329] Ἡμεῖς δ’ ἄρα καὶ μόνοι τοῦ παντὸς Ἰουδαίων γένους ἠλπίσαμεν περιέσεσθαι τὴν ἐλευθερίαν φυλάξαντες , ὥσπερ ἀναμάρτητοι πρὸς τὸν θεὸν γενόμενοι καὶ μηδεμιᾶς μετασχόντες , Οἳ καὶ τοὺς ἄλλους ἐδιδάξαμεν ;
[330] Τοιγαροῦν ὁρᾶτε , πῶς ἡμᾶς ἐλέγχει μάταια προσδοκήσαντας κρείττονα τῶν ἐλπίδων τὴν ἐν τοῖς δεινοῖς ἀνάγκην ἐπαγαγών ·
[331] οὐδὲ γὰρ τοῦ φρουρίου φύσις ἀνάλωτος οὖσα πρὸς σωτηρίαν ὠφέληκεν , ἀλλὰ καὶ τροφῆς ἀφθονίαν καὶ πλῆθος ὅπλων καὶ τὴν ἄλλην ἔχοντες παρασκευὴν περιττεύουσαν ὑπ’ αὐτοῦ‎ περιφανῶς τοῦ θεοῦ τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας ἀφῃρήμεθα .
[332] Τὸ γὰρ πῦρ εἰς τοὺς πολεμίους φερόμενον οὐκ αὐτομάτως ἐπὶ τὸ κατασκευασθὲν τεῖχος ὑφ’ ἡμῶν ἀνέστρεψεν , ἀλλ’ ἔστι ταῦτα χόλος πολλῶν ἀδικημάτων , μανέντες εἰς τοὺς ὁμοφύλους ἐτολμήσαμεν .
[333] Ὑπὲρ ὧν μὴ τοῖς ἐχθίστοις Ῥωμαίοις δίκας ἀλλὰ τῷ θεῷ δι’ ἡμῶν αὐτῶν ὑπόσχωμεν · αὗται δέ εἰσιν ἐκείνων μετριώτεραι ·
[334] θνησκέτωσαν γὰρ γυναῖκες ἀνύβριστοι καὶ παῖδες δουλείας ἀπείρατοι , μετὰ δ’ αὐτοὺς ἡμεῖς εὐγενῆ χάριν ἀλλήλοις παράσχωμεν καλὸν ἐντάφιον τὴν ἐλευθερίαν φυλάξαντες .
[335] Πρότερον δὲ καὶ τὰ χρήματα καὶ τὸ φρούριον πυρὶ διαφθείρωμεν · λυπηθήσονται γὰρ Ῥωμαῖοι , σαφῶς οἶδα , μήτε τῶν ἡμετέρων σωμάτων κρατήσαντες καὶ τοῦ κέρδους ἁμαρτόντες .
[336] Τὰς τροφὰς μόνας ἐάσωμεν · αὗται γὰρ ἡμῖν τεθνηκόσι μαρτυρήσουσιν ὅτι μὴ κατ’ ἔνδειαν ἐκρατήθημεν , ἀλλ’ ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς διέγνωμεν , θάνατον ἑλόμενοι πρὸ δουλείας ."


323"My generous friends, since long ago we resolved never to be slaves to the Romans, nor to any other than to God himself, who alone is the true and just Lord of mankind, the time has now come for us to carry out that resolve.
324Let us not now shame ourselves, for formerly we would not accept even safe slavery, but now, along with slavery, we face intolerable tortures, I mean, if the Romans capture us alive. We were the very first to revolt from them and we are the last to still resist them,
325so I really see it as a grace from God that we still have the power to die bravely and in a state of freedom, which was not the case for others, who were unexpectedly defeated.
326Clearly we shall be taken within the next day, but we may still choose an honourable death, along with our dearest friends. This our enemies cannot prevent, dearly though they want to take us alive, any more than we can hope to defeat them.
327We should have given thought from the start, to God's purpose, when we were so eager to defend our liberty and when we treated each other so harshly and got even worse from our enemies.
328We should have known that our Jewish nation once favoured by God is now doomed to destruction. If his favour had continued or had he been less angry with us, he would not have ignored the death of so many, or handed over his most holy city to be burned and demolished by our enemies.
329Did we hope we alone could guard our freedom, as if we had not sinned against God, or had no part in crime, while we taught it to others?
330See how God has shown how vain were our hopes, by bringing such dire distress upon us now, worse than anything we feared,
331for the invincible nature of this fortress has not proved able to save us, and even though we still have lots of food and more weapons and other essentials than we need, God has clearly removed all hope of our being saved.
332It was not of its own accord that the fire we poured upon our enemies turned back upon the wall that we built. No, it shows wrath against us for the many mad wrongs we inflicted on our countrymen.
333Let us accept the punishment for these not from the Romans, but from God himself, dying by our own hands, a milder penalty.
334Let our wives die before they are dishonoured and our children before they have tasted slavery, and having killed them, let us mutually give each other that noble gift, keeping liberty as our winding-sheet.
335But first let us burn our money and the fortress itself, for I am quite sure that this will greatly annoy the Romans, not only to be unable to take us alive but also to miss out on our wealth.
336Let us leave nothing behind but our provisions, to witness when we are dead that we were not subdued for lack of essentials, but that we kept to our original resolve and preferred death to slavery ."

[337] Ταῦτα Ἐλεάζαρος ἔλεγεν . Οὐ μὴν κατ’ αὐτὸ ταῖς γνώμαις προσέπιπτε τῶν παρόντων , ἀλλ’ οἱ μὲν ἔσπευδον ὑπακούειν καὶ μόνον οὐχ ἡδονῆς ἐνεπίμπλαντο καλὸν εἶναι τὸν θάνατον νομίζοντες ,
[338] τοὺς δ’ αὐτῶν μαλακωτέρους γυναικῶν καὶ γενεᾶς οἶκτος εἰσῄει , πάντως δὲ καὶ τῆς ἑαυτῶν προδήλου τελευτῆς εἰς ἀλλήλους ἀποβλέποντες τοῖς δακρύοις τὸ μὴ βουλόμενον τῆς γνώμης ἐσήμαινον .
[339] Τούτους ἰδὼν Ἐλεάζαρος ἀποδειλιῶντας καὶ πρὸς τὸ μέγεθος τοῦ βουλεύματος τὰς ψυχὰς ὑποκλωμένους ἔδεισε , μή ποτε καὶ τοὺς ἐρρωμένως τῶν λόγων ἀκούσαντας αὐτοὶ συνεκθηλύνωσι ποτνιώμενοι καὶ δακρύοντες .
[340] Οὔκουν ἀνῆκε τὴν παρακέλευσιν , ἀλλ’ αὑτὸν ἐπεγείρας καὶ πολλοῦ λήματος πλήρης γενόμενος λαμπροτέροις ἐνεχείρει λόγοις περὶ ψυχῆς ἀθανασίας ,
[341] μέγα τε σχετλιάσας καὶ τοῖς δακρύουσιν ἀτενὲς ἐμβλέψας " πλεῖστον , εἶπεν , ἐψεύσθην νομίζων ἀνδράσιν ἀγαθοῖς τῶν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἀγώνων συναρεῖσθαι , ζῆν καλῶς τεθνάναι διεγνωκόσιν .
[342] Ὑμεῖς δὲ ἦτε τῶν τυχόντων οὐδὲν εἰς ἀρετὴν οὐδ’ εὐτολμίαν διαφέροντες , οἵ γε καὶ τὸν ἐπὶ μεγίστων ἀπαλλαγῇ κακῶν φοβεῖσθε θάνατον δέον ὑπὲρ τούτου μήτε μελλῆσαι μήτε σύμβουλον ἀναμεῖναι .
[343] Πάλαι γὰρ εὐθὺς ἀπὸ τῆς πρώτης αἰσθήσεως παιδεύοντες ἡμᾶς οἱ πάτριοι καὶ θεῖοι λόγοι διετέλουν ἔργοις τε καὶ φρονήμασι τῶν ἡμετέρων προγόνων αὐτοὺς βεβαιούντων , ὅτι συμφορὰ τὸ ζῆν ἐστιν ἀνθρώποις , οὐχὶ θάνατος .
[344] Οὗτος μὲν γὰρ ἐλευθερίαν διδοὺς ψυχαῖς εἰς τὸν οἰκεῖον καὶ καθαρὸν ἀφίησι τόπον ἀπαλλάσσεσθαι πάσης συμφορᾶς ἀπαθεῖς ἐσομένας , ἕως δέ εἰσιν ἐν σώματι θνητῷ δεδεμέναι καὶ τῶν τούτου κακῶν συναναπίμπλανται , τἀληθέστατον εἰπεῖν , τεθνήκασι ·
[345] κοινωνία γὰρ θείῳ πρὸς θνητὸν ἀπρεπής ἐστι . Μέγα μὲν οὖν δύναται ψυχὴ καὶ σώματι συνδεδεμένη · ποιεῖ γὰρ αὐτῆς ὄργανον αἰσθανόμενον ἀοράτως αὐτὸ κινοῦσα καὶ θνητῆς φύσεως περαιτέρω προάγουσα ταῖς πράξεσιν ·
[346] οὐ μὴν ἀλλ’ ἐπειδὰν ἀπολυθεῖσα τοῦ καθέλκοντος αὐτὴν βάρους ἐπὶ γῆν καὶ προσκρεμαμένου χῶρον ἀπολάβῃ τὸν οἰκεῖον , τότε δὴ μακαρίας ἰσχύος καὶ πανταχόθεν ἀκωλύτου μετέχει δυνάμεως , ἀόρατος μένουσα τοῖς ἀνθρωπίνοις ὄμμασιν ὥσπερ αὐτὸς θεός ·
[347] οὐδὲ γὰρ ἕως ἐστὶν ἐν σώματι θεωρεῖται · πρόσεισι γὰρ ἀφανῶς καὶ μὴ βλεπομένη πάλιν ἀπαλλάττεται , μίαν μὲν αὐτὴ φύσιν ἔχουσα τὴν ἄφθαρτον , αἰτία δὲ σώματι γινομένη μεταβολῆς .
[348] Ὅτου γὰρ ἂν ψυχὴ προσψαύσῃ , τοῦτο ζῇ καὶ τέθηλεν , ὅτου δ’ ἂν ἀπαλλαγῇ , μαρανθὲν ἀποθνήσκει · τοσοῦτον αὐτῇ περίεστιν ἀθανασίας .
[349] ὕπνος δὲ τεκμήριον ὑμῖν ἔστω τῶν λόγων ἐναργέστατον , ἐν ψυχαὶ τοῦ σώματος αὐτὰς μὴ περισπῶντος ἡδίστην μὲν ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἐφ’ αὑτῶν γενόμεναι , θεῷ δ’ ὁμιλοῦσαι κατὰ συγγένειαν πάντη μὲν ἐπιφοιτῶσι , πολλὰ δὲ τῶν ἐσομένων προθεσπίζουσι .
[350] Τί δὴ δεῖ δεδιέναι θάνατον τὴν ἐν ὕπνῳ γινομένην ἀνάπαυσιν ἀγαπῶντας ; πῶς δ’ οὐκ ἀνόητόν ἐστιν τὴν ἐν τῷ ζῆν ἐλευθερίαν διώκοντας τῆς ἀιδίου φθονεῖν αὑτοῖς ;
[351] Ἔδει μὲν οὖν ἡμᾶς οἴκοθεν πεπαιδευμένους ἄλλοις εἶναι παράδειγμα τῆς πρὸς θάνατον ἑτοιμότητος · οὐ μὴν ἀλλ’ εἰ καὶ τῆς παρὰ τῶν ἀλλοφύλων δεόμεθα πίστεως , βλέψωμεν εἰς Ἰνδοὺς τοὺς σοφίαν ἀσκεῖν ὑπισχνουμένους .
[352] Ἐκεῖνοί τε γὰρ ὄντες ἄνδρες ἀγαθοὶ τὸν μὲν τοῦ ζῆν χρόνον ὥσπερ ἀναγκαίαν τινὰ τῇ φύσει λειτουργίαν ἀκουσίως ὑπομένουσι ,
[353] σπεύδουσι δὲ τὰς ψυχὰς ἀπολῦσαι τῶν σωμάτων , καὶ μηδενὸς αὐτοὺς ἐπείγοντος κακοῦ μηδ’ ἐξελαύνοντος πόθῳ τῆς ἀθανάτου διαίτης προλέγουσι μὲν τοῖς ἄλλοις ὅτι μέλλουσιν ἀπιέναι , καὶ ἔστιν κωλύσων οὐδείς , ἀλλὰ πάντες αὐτοὺς εὐδαιμονίζοντες πρὸς τοὺς οἰκείους ἕκαστοι διδόασιν ἐπιστολάς ·
[354] οὕτως βεβαίαν καὶ ἀληθεστάτην ταῖς ψυχαῖς τὴν μετ’ ἀλλήλων εἶναι δίαιταν πεπιστεύκασιν .
[355] Οἱ δ’ ἐπειδὰν ἐπακούσωσι τῶν ἐντεταλμένων αὐτοῖς , πυρὶ τὸ σῶμα παραδόντες , ὅπως δὴ καὶ καθαρωτάτην ἀποκρίνωσι τοῦ σώματος τὴν ψυχήν , ὑμνούμενοι τελευτῶσιν ·
[356] ῥᾷον γὰρ ἐκείνους εἰς τὸν θάνατον οἱ φίλτατοι προπέμπουσιν τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἕκαστοι τοὺς πολίτας εἰς μηκίστην ἀποδημίαν , καὶ σφᾶς μὲν αὐτοὺς δακρύουσιν , ἐκείνους δὲ μακαρίζουσιν ἤδη τὴν ἀθάνατον τάξιν ἀπολαμβάνοντας .
[357] ἆρ’ οὖν οὐκ αἰδούμεθα χεῖρον Ἰνδῶν φρονοῦντες καὶ διὰ τῆς αὑτῶν ἀτολμίας τοὺς πατρίους νόμους , οἳ πᾶσιν ἀνθρώποις εἰς ζῆλον ἥκουσιν , αἰσχρῶς ὑβρίζοντες ;
[358] Ἀλλ’ εἴ γε καὶ τοὺς ἐναντίους ἐξ ἀρχῆς λόγους ἐπαιδεύθημεν , ὡς ἄρα μέγιστον ἀγαθὸν ἀνθρώποις ἐστὶ τὸ ζῆν συμφορὰ δ’ θάνατος , γοῦν καιρὸς ἡμᾶς παρακαλεῖ φέρειν εὐκαρδίως αὐτὸν θεοῦ γνώμῃ καὶ κατ’ ἀνάγκας τελευτήσαντας ·
[359] πάλαι γάρ , ὡς ἔοικε , κατὰ τοῦ κοινοῦ παντὸς Ἰουδαίων γένους ταύτην ἔθετο τὴν ψῆφον θεός , ὥσθ’ ἡμᾶς τοῦ ζῆν ἀπηλλάχθαι μὴ μέλλοντας αὐτῷ χρῆσθαι κατὰ τρόπον .
[360] Μὴ γὰρ αὐτοῖς ὑμῖν ἀνάπτετε τὰς αἰτίας μηδὲ χαρίζεσθε τοῖς Ῥωμαίοις , ὅτι πάντας ἡμᾶς πρὸς αὐτοὺς πόλεμος διέφθειρεν · οὐ γὰρ ἐκείνων ἰσχύι ταῦτα συμβέβηκεν , ἀλλὰ κρείττων αἰτία γενομένη τὸ δοκεῖν ἐκείνοις νικᾶν παρέσχηκε .
[361] Ποίοις γὰρ ὅπλοις Ῥωμαίων τεθνήκασιν οἱ Καισάρειαν Ἰουδαῖοι κατοικοῦντες ;
[362] Ἀλλ’ οὐδὲ μελλήσαντας αὐτοὺς ἐκείνων ἀφίστασθαι , μεταξὺ δὲ τὴν ἑβδόμην ἑορτάζοντας τὸ πλῆθος τῶν Καισαρέων ἐπιδραμὸν μηδὲ χεῖρας ἀνταίροντας ἅμα γυναιξὶ καὶ τέκνοις κατέσφαξαν , οὐδ’ αὐτοὺς Ῥωμαίους ἐντραπέντες , οἳ μόνους ἡμᾶς ἡγοῦντο πολεμίους τοὺς ἀφεστηκότας .
[363] Ἀλλὰ φήσει τις , ὅτι Καισαρεῦσιν ἦν ἀεὶ διαφορὰ πρὸς τοὺς παρ’ αὐτοῖς , καὶ τοῦ καιροῦ λαβόμενοι τὸ παλαιὸν μῖσος ἀπεπλήρωσαν .
[364] Τί οὖν τοὺς ἐν Σκυθοπόλει φῶμεν ; ἡμῖν γὰρ ἐκεῖνοι διὰ τοὺς Ἕλληνας πολεμεῖν ἐτόλμησαν , ἀλλ’ οὐ μετὰ τῶν συγγενῶν ἡμῶν Ῥωμαίους ἀμύνεσθαι .
[365] Πολὺ τοίνυν ὤνησεν αὐτοὺς πρὸς ἐκείνους εὔνοια καὶ πίστις · ὑπ’ αὐτῶν μέντοι πανοικεσίᾳ πικρῶς κατεφονεύθησαν ταύτην τῆς συμμαχίας ἀπολαβόντες ἀμοιβήν ·
[366] γὰρ ἐκείνους ὑφ’ ἡμῶν ἐκώλυσαν ταῦθ’ ὑπέμειναν ὡς αὐτοὶ δρᾶσαι θελήσαντες . Μακρὸν ἂν εἴη νῦν ἰδίᾳ περὶ ἑκάστων λέγειν ·
[367] ἴστε γὰρ ὅτι τῶν ἐν Συρίᾳ πόλεων οὐκ ἔστιν ἥτις τοὺς παρ’ αὐτῇ κατοικοῦντας Ἰουδαίους οὐκ ἀνῄρηκεν , ἡμῖν πλέον Ῥωμαίοις ὄντας πολεμίους ·
[368] ὅπου γε Δαμασκηνοὶ μηδὲ πρόφασιν εὔλογον πλάσαι δυνηθέντες φόνου μιαρωτάτου τὴν αὐτῶν πόλιν ἐνέπλησαν ὀκτακισχιλίους πρὸς τοῖς μυρίοις Ἰουδαίους ἅμα γυναιξὶ καὶ γενεαῖς ἀποσφάξαντες .
[369] Τὸ δ’ ἐν Αἰγύπτῳ πλῆθος τῶν μετ’ αἰκίας ἀνῃρημένων ἕξ που μυριάδας ὑπερβάλλειν ἐπυνθανόμεθα . Κἀκεῖνοι μὲν ἴσως ἐπ’ ἀλλοτρίας γῆς οὐδὲν ἀντίπαλον εὑράμενοι τοῖς πολεμίοις οὕτως ἀπέθανον , τοῖς δ’ ἐπὶ τῆς οἰκείας τὸν πρὸς Ῥωμαίους πόλεμον ἀραμένοις ἅπασι τε τῶν ἐλπίδα νίκης ἐχυρᾶς παρασχεῖν δυναμένων οὐχ ὑπῆρξε ;
[370] Καὶ γὰρ ὅπλα καὶ τείχη καὶ φρουρίων δυσάλωτοι κατασκευαὶ καὶ φρόνημα πρὸς τοὺς ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας κινδύνους ἄτρεπτον πάντας πρὸς τὴν ἀπόστασιν ἐπέρρωσεν .
[371] Ἀλλὰ ταῦτα πρὸς βραχὺν χρόνον ἀρκέσαντα καὶ ταῖς ἐλπίσιν ἡμᾶς ἐπάραντα μειζόνων ἀρχὴ κακῶν ἐφάνη · πάντα γὰρ ἥλω , καὶ πάντα τοῖς πολεμίοις ὑπέπεσεν , ὥσπερ εἰς τὴν ἐκείνων εὐκλεεστέραν νίκην , οὐκ εἰς τὴν τῶν παρασκευασαμένων σωτηρίαν εὐτρεπισθέντα .
[372] Καὶ τοὺς μὲν ἐν ταῖς μάχαις ἀποθνήσκοντας εὐδαιμονίζειν προσῆκον · ἀμυνόμενοι γὰρ καὶ τὴν ἐλευθερίαν οὐ προέμενοι τεθνήκασι · τὸ δὲ πλῆθος τῶν ὑπὸ Ῥωμαίοις γενομένων τίς οὐκ ἂν ἐλεήσειε ; τίς οὐκ ἂν ἐπειχθείη πρὸ τοῦ ταὐτὰ παθεῖν ἐκείνοις ἀποθανεῖν ;
[373] ὧν οἱ μὲν στρεβλούμενοι καὶ πυρὶ καὶ μάστιξιν αἰκιζόμενοι τεθνήκασιν , οἱ δ’ ἀπὸ θηρίων ἡμίβρωτοι πρὸς δευτέραν αὐτοῖς τροφὴν ζῶντες ἐφυλάχθησαν , γέλωτα καὶ παίγνιον τοῖς πολεμίοις παρασχόντες .
[374] Ἐκείνων μὲν οὖν ἀθλιωτάτους ὑποληπτέον τοὺς ἔτι ζῶντας , οἳ πολλάκις εὐχόμενοι τὸν θάνατον λαβεῖν οὐκ ἔχουσιν .
[375] Ποῦ δ’ μεγάλη πόλις , τοῦ παντὸς Ἰουδαίων γένους μητρόπολις , τοσούτοις μὲν ἐρυμνὴ τειχῶν περιβόλοις , τοσαῦτα δ’ αὑτῆς φρούρια καὶ μεγέθη πύργων προβεβλημένη , μόλις δὲ χωροῦσα τὰς εἰς τὸν πόλεμον παρασκευάς , τοσαύτας δὲ μυριάδας ἀνδρῶν ἔχουσα τῶν ὑπὲρ αὐτῆς μαχομένων ;
[376] Ποῦ γέγονεν ἡμῖν τὸν θεὸν ἔχειν οἰκιστὴν πεπιστευμένη ; πρόρριζος ἐκ βάθρων ἀνήρπασται , καὶ μόνον αὐτῆς μνημεῖον ἀπολείπεται τὸ τῶν ἀνῃρημένων ἔτι τοῖς λειψάνοις ἐποικοῦν .
[377] Πρεσβῦται δὲ δύστηνοι τῇ σποδῷ τοῦ τεμένους παρακάθηνται καὶ γυναῖκες ὀλίγαι πρὸς ὕβριν αἰσχίστην ὑπὸ τῶν πολεμίων τετηρημέναι .
[378] Ταῦτα τίς ἐν νῷ βαλλόμενος ἡμῶν καρτερήσει τὸν ἥλιον ὁρᾶν , κἂν δύνηται ζῆν ἀκινδύνως ; τίς οὕτω τῆς πατρίδος ἐχθρός , τίς οὕτως ἄνανδρος καὶ φιλόψυχος , ὡς μὴ καὶ περὶ τοῦ μέχρι νῦν ζῆσαι μετανοεῖν ;
[379] Ἀλλ’ εἴθε πάντες ἐτεθνήκειμεν πρὶν τὴν ἱερὰν ἐκείνην πόλιν χερσὶν ἰδεῖν κατασκαπτομένην πολεμίων , πρὶν τὸν ναὸν τὸν ἅγιον οὕτως ἀνοσίως ἐξορωρυγμένον .
[380] Ἐπεὶ δὲ ἡμᾶς οὐκ ἀγεννὴς ἐλπὶς ἐβουκόλησεν , ὡς τάχα που δυνήσεσθαι τοὺς πολεμίους ὑπὲρ αὐτῆς ἀμύνασθαι , φρούδη δὲ γέγονε νῦν καὶ μόνους ἡμᾶς ἐπὶ τῆς ἀνάγκης καταλέλοιπεν , σπεύσωμεν καλῶς ἀποθανεῖν , ἐλεήσωμεν ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ τὰ τέκνα καὶ τὰς γυναῖκας , ἕως ἡμῖν ἔξεστιν παρ’ ἡμῶν αὐτῶν λαβεῖν τὸν ἔλεον .
[381] Ἐπὶ μὲν γὰρ θάνατον ἐγεννήθημεν καὶ τοὺς ἐξ αὑτῶν ἐγεννήσαμεν , καὶ τοῦτον οὐδὲ τοῖς εὐδαιμονοῦσιν ἔστι διαφυγεῖν ·
[382] ὕβρις δὲ καὶ δουλεία καὶ τὸ βλέπειν γυναῖκας εἰς αἰσχύνην ἀγομένας μετὰ τέκνων οὐκ ἔστιν ἀνθρώποις κακὸν ἐκ φύσεως ἀναγκαῖον , ἀλλὰ ταῦτα διὰ τὴν αὐτῶν δειλίαν ὑπομένουσιν οἱ παρὸν πρὸ αὐτῶν ἀποθανεῖν μὴ θελήσαντες .
[383] Ἡμεῖς δὲ ἐπ’ ἀνδρείᾳ μέγα φρονοῦντες Ῥωμαίων ἀπέστημεν καὶ τὰ τελευταῖα νῦν ἐπὶ σωτηρίᾳ προκαλουμένων ἡμᾶς οὐχ ὑπηκούσαμεν .
[384] Τίνι τοίνυν οὐκ ἔστιν θυμὸς αὐτῶν πρόδηλος , εἰ ζώντων ἡμῶν κρατήσουσιν ; ἄθλιοι μὲν οἱ νέοι τῆς ῥώμης τῶν σωμάτων εἰς πολλὰς αἰκίας ἀρκέσοντες , ἄθλιοι δὲ οἱ παρηβηκότες φέρειν τῆς ἡλικίας τὰς συμφορὰς οὐ δυναμένης .
[385] ὄψεταί τις γυναῖκα πρὸς βίαν ἀγομένην , φωνῆς ἐπακούσεται τέκνου πατέρα βοῶντος χεῖρας δεδεμένος .
[386] Ἀλλ’ ἕως εἰσὶν ἐλεύθεραι καὶ ξίφος ἔχουσιν , καλὴν ὑπουργίαν ὑπουργησάτωσαν · ἀδούλωτοι μὲν ὑπὸ τῶν πολεμίων ἀποθάνωμεν , ἐλεύθεροι δὲ μετὰ τέκνων καὶ γυναικῶν τοῦ ζῆν συνεξέλθωμεν .
[387] Ταῦθ’ ἡμᾶς οἱ νόμοι κελεύουσι , ταῦθ’ ἡμᾶς γυναῖκες καὶ παῖδες ἱκετεύουσι · τούτων τὴν ἀνάγκην θεὸς ἀπέσταλκε , τούτων Ῥωμαῖοι τἀναντία θέλουσι , καὶ μή τις ἡμῶν πρὸ τῆς ἁλώσεως ἀποθάνῃ δεδοίκασι .
[388] Σπεύσωμεν οὖν ἀντὶ τῆς ἐλπιζομένης αὐτοῖς καθ’ ἡμῶν ἀπολαύσεως ἔκπληξιν τοῦ θανάτου καὶ θαῦμα τῆς τόλμης καταλιπεῖν ."

337This was Eleazar's speech to them, but not all the hearers agreed to it. Some of them wanted to put his advice in practice and were somehow pleased at it and regarded death as a blessing,
338but the gentler sort felt pity for their wives and families, and being deeply moved by the prospect of their own certain death, they looked wistfully at each other and through the tears in their eyes declared their dissent from his view.
339Seeing them so fearful and in such low spirits at his drastic proposal, Eleazar was afraid that these gentler folk, by their sighs and tears, might enfeeble those who had heard his words with courage, so he went on urging them.
340Stirring himself to find suitable arguments to raise their spirits, he spoke more forcefully and fully to them about the immortality of the soul.
341Fixing his eyes intently on those who wept, with a deep groan he said, "How mistaken I was in thinking I was helping brave men struggling hard for their liberty and people who were resolved either to live with honour, or to die.
342Now I find you no better or braver than others, afraid of death, even though it will free you from such great sorrows. But you should not hesitate in this matter, nor need advice from anyone.
343As soon as we had the use of reason the ancient laws of our country and our God have taught us, and our ancestors have shown by their actions and bravery of mind, that it is life that is burdensome to humans, not death.
344By contrast, death gives our souls their freedom and sends them off to their own place of purity, where they will not feel misery of any kind. For while souls are tied to a mortal body, they share in its burdens, and are, so to speak, dead, in the troublesome union of the divine and mortal elements.
345The power of the soul is indeed great, even when imprisoned in a mortal body, for by invisibly moving it it makes the body a conscious instrument and enables it to act in ways beyond the power of mortal nature.
346Once freed from that cloying weight that binds it to the earth, it reaches its proper place and then shares in that blessed power and those abilities, which cannot in any way be hindered in their operations.
347It stays invisible to human eyes, like God himself, for being there invisibly it is not seen while in the body, and when freed from it, it remains unseen. This soul has one incorruptible nature, but yet it is the cause of changes observed in the body.
348Whatever the soul touches, lives and flourishes, and any body from which it is removed, withers away and dies; such is its immortal nature.
349The state of sleep as a clear proof of what I say. Undistracted by the body, souls have in sleep the sweetest state and converse with God, in alliance to him and there they travel elsewhere and foretell many future events.
350Why then do we fear death, if the repose we have in sleep is so pleasant? And how absurd to seek liberty while we are alive but deny it to ourselves where it will be eternal!
351We who are reared in our special discipline should be an example to others by our readiness to die. But if we need the support of foreigners in this matter, consider those Indians who profess to practise philosophy.
352These good folk endure the time of life unwillingly and regard it as a necessary servitude.
353They look forward to releasing their souls from their bodies even when no misfortune presses or drives them to it. They so desire the immortal life that they tell others in advance of their intention to depart, and nobody hinders them. Rather, all think them happy and give them letters to bring to their friends,
354so firmly do they believe that souls converse with each other.
355When these have heard all such orders to be delivered, they consign their body to the fire, and, to ensure a most pure separation of the soul from the body, they die amidst hymns of gladness.
356Indeed their dearest friends conduct them to their death more readily than do the rest of mankind bid farewell to their companions before going a very long journey, at the same time weeping for themselves but regarding the others as happy, soon to share in the order of immortal beings.
357Are we not ashamed to have lower ideas than the Indians? By our cowardice will we besmirch the laws of our country, so much asked about and imitated by all mankind?
358Even if we had been reared in another doctrine and were taught that life is the greatest good of humans and that death is a disaster - even then, the present moment should lead us to bear if bravely, since it is inevitable and by God's will that we are to die.
359For it now appears that God has decreed that the whole Jewish nation is to be deprived of this life which we would not use properly.
360For do not blame yourselves for our present condition, nor think the Romans are the truly the reason that our war with them has become so destructive to us all. It was not by their power that these things happened, but a more powerful cause intervened, making us give them the chance of seeming to triumph over us.
361Tell me, was it by Roman weapons that the Jews in Caesarea were killed?
362No, but while they were in no way rebellious, but were keeping their sabbath festival and never lifted their hands against the Caesareans, still those citizens crowded over them and cut their throats, with their wives and children. This had nothing to do with the Romans, who never saw us as enemies until we rebelled from them.
363Some may say that the people of Caesarea always had a quarrel with those living among them and that when opportunity offered, they only satisfied their old grudge against them.
364What then shall we say about those of Scythopolis, who went to war with us due to the Greeks?
365It was not an act of revenge upon the Romans, when they acted in concert with our countrymen. See how little our goodwill and fidelity to them profited us, when our families were brutally killed, which was the thanks we got for helping the others.
366We suffered the very fate we had saved them from, just as if we had been ready to act against them.
367It would take too long for me now to describe every evil brought upon us, for you must know how there was no Syrian city which did not kill their Jewish inhabitants hating us more than even the Romans do.
368Even the people of Damascus, though unable to allege any plausible charge, filled their city with the murder of our people and cut the throats of eighteen thousand Jews, with their wives and children.
369We have been told that were over sixty thousand were killed and tortured in Egypt, even though as exiles in a foreign country they had no means of defence against their enemies. But when we fought the Romans in our own country, had we not reason to have good hopes of victory?
370We had arms and walls and fortresses not easy to take, and courage unmoved by any dangers in the cause of liberty, which prompted all of us to revolt from the Romans.
371But these advantages kept us going for too short a time and only raised our hopes, while they now seem the cause of our woes, for all we had was taken from us and has fallen to our enemies, as though our advantages only served to render their victory more glorious and not for the safety of those who provided them.
372As for those who have died already in the war, it is right for us to reckon them blessed, for they died defending their freedom, and not betraying it. As to those who are now under the Romans, who would not pity their condition? Who would not rather die than suffer the same woes as they?
373Some of them were racked and tortured with fire and whips and so died. Some have been half devoured by wild beasts and yet kept alive to be devoured by them a second time, to afford laughter and sport to our enemies.
374The survivors are the most of all to be pitied who, longing for death, could not reach it.
375Where is now that great city, the heart of the Jewish nation, fortified by so many walls, defended by so many fortresses and towers, which could hardly contain the weapons of war and which had so many thousands of men to fight for it?
376Where is the city that was believed to have God himself dwelling there? It is now demolished to the very foundations, with nothing but its monument preserved, I mean the camp of those who destroyed it, which still stands upon its ruins.
377Some unfortunate old men also lie within the ashes of the temple and a few women are there kept alive by the enemy, for our bitter shame and reproach.
378Who can revolve these things in his mind and yet bear the sight of the sun, though he could live safe from danger? Who is there so much his country's enemy, so unmanly and so fond of life, as not to regret that he is still alive?
379I really wish that we had all died before seeing that holy city demolished by the hands of our enemies, or the foundations of our holy temple so profanely dug up.
380But since our noble hope deceived us, and the thought of avenging ourselves on our enemies has now become empty and leaves us alone in this calamity, let us die quickly and bravely.
381Let us show pity on ourselves, our children and our wives while it is in our power to pity them, for we were born to die, as well as those were whom we have begotten, and even the most fortunate of our race cannot avoid it.
382But savagery and slavery and the sight of our wives ignobly led away, with their children, such evils are not natural or necessary among men. They must only be borne by those who, in their cowardice, do not prefer death to such woes, when it is in their power to do so.
383With a high spirit of courage we rebelled from the Romans and when, at the very last, they invited us to save ourselves, we would not accept it.
384Is it not clear that they will vent their rage on us, if they can take us alive? Then woe betide the young men whose bodies are strong enough to sustain many tortures! Woe to those of elder years, unable to bear the pains which young men might sustain!
385A man must see his wife led off to be raped, or hear the voice of his son imploring his father's help, when his hands are bound.
386But our hands are still free and hold a sword. Let them serve us in our noble plan! Let us die rather than become slaves to our enemies and let us, our children and our wives, leave this world while we are still free. This
387it is that our laws demand and it is that our wives and children crave at our hands. It is God himself who makes this necessary, while the Romans desire the contrary and want none of us to die before we are taken.
388So we must hurry and, instead of giving them the pleasure they hope for in capturing us, leave them shocked by our death and amazed at our bravery ."
Chapter 9
The people in Masada, persuaded by Eleazar, agree to kill each other

[389] Ἔτι βουλόμενον αὐτὸν παρακαλεῖν πάντες ὑπετέμνοντο καὶ πρὸς τὴν πρᾶξιν ἠπείγοντο ἀνεπισχέτου τινὸς ὁρμῆς πεπληρωμένοι , καὶ δαιμονῶντες ἀπῄεσαν ἄλλος πρὸ ἄλλου φθάσαι γλιχόμενος καὶ ταύτην ἐπίδειξιν εἶναι τῆς ἀνδρείας καὶ τῆς εὐβουλίας νομίζοντες , τὸ μή τις ἐν ὑστάτοις γενόμενος ὀφθῆναι · τοσοῦτος αὐτοῖς γυναικῶν καὶ παιδίων καὶ τῆς αὑτῶν σφαγῆς ἔρως ἐνέπεσεν .
[390] Καὶ μὴν οὐδ’ ὅπερ ἄν τις ᾠήθη τῇ πράξει προσιόντες ἠμβλύνθησαν , ἀλλ’ ἀτενῆ τὴν γνώμην διεφύλαξαν οἵαν ἔσχον τῶν λόγων ἀκροώμενοι , τοῦ μὲν οἰκείου καὶ φιλοστόργου πάθους ἅπασι παραμένοντος , τοῦ λογισμοῦ δὲ ὡς τὰ κράτιστα βεβουλευκότος τοῖς φιλτάτοις ἐπικρατοῦντος .
[391] Ὁμοῦ γὰρ ἠσπάζοντο γυναῖκας περιπτυσσόμενοι καὶ τέκνα προσηγκαλίζοντο τοῖς ὑστάτοις φιλήμασιν ἐμφυόμενοι καὶ δακρύοντες ,
[392] Ὁμοῦ δὲ καθάπερ ἀλλοτρίαις χερσὶν ὑπουργούμενοι συνετέλουν τὸ βούλευμα , τὴν ἐπίνοιαν ὧν πείσονται κακῶν ὑπὸ τοῖς πολεμίοις γενόμενοι παραμύθιον τῆς ἐν τῷ κτείνειν ἀνάγκης ἔχοντες .
[393] Καὶ πέρας οὐδεὶς τηλικούτου τολμήματος ἥττων εὑρέθη , πάντες δὲ διὰ τῶν οἰκειοτάτων διεξῆλθον , ἄθλιοι τῆς ἀνάγκης , οἷς αὐτοχειρὶ γυναῖκας τὰς αὑτῶν καὶ τέκνα κτεῖναι κακῶν ἔδοξεν εἶναι τὸ κουφότατον .
[394] Οὔτε δὴ τοίνυν τὴν ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις ὀδύνην ἔτι φέροντες καὶ τοὺς ἀνῃρημένους νομίζοντες ἀδικεῖν εἰ καὶ βραχὺν αὐτοῖς ἔτι χρόνον ἐπιζήσουσι , ταχὺ μὲν τὴν κτῆσιν ἅπασαν εἰς ταὐτὸ σωρεύσαντες πῦρ εἰς αὐτὴν ἐνέβαλον ,
[395] κλήρῳ δ’ ἐξ αὑτῶν ἑλόμενοι δέκα τοὺς ἁπάντων σφαγεῖς ἐσομένους , καὶ γυναικί τις αὑτὸν καὶ παισὶ κειμένοις παραστρώσας καὶ τὰς χεῖρας περιβαλών , παρεῖχον ἑτοίμους τὰς σφαγὰς τοῖς τὴν δύστηνον ὑπουργίαν ἐκτελοῦσιν .
[396] Οἱ δ’ ἀτρέπτως πάντας φονεύσαντες τὸν αὐτὸν ἐπ’ ἀλλήλοις τοῦ κλήρου νόμον ὥρισαν , ἵν’ λαχὼν τοὺς ἐννέα κτείνας ἑαυτὸν ἐπὶ πᾶσιν ἀνέλῃ · πάντες οὕτως αὑτοῖς ἐθάρρουν μήτ’ εἰς τὸ δρᾶν μήτ’ εἰς τὸ παθεῖν ἄλλος ἄλλου διαφέρειν .
[397] Καὶ τέλος οἱ μὲν τὰς σφαγὰς ὑπέθεσαν , δ’ εἷς καὶ τελευταῖος τὸ πλῆθος τῶν κειμένων περιαθρήσας , μή πού τις ἔτ’ ἐν πολλῷ φόνῳ τῆς αὐτοῦ‎ λείπεται χειρὸς δεόμενος , ὡς ἔγνω πάντας ἀνῃρημένους , πῦρ μὲν πολὺ τοῖς βασιλείοις ἐνίησιν , ἀθρόᾳ δὲ τῇ χειρὶ δι’ αὑτοῦ πᾶν ἐλάσας τὸ ξίφος πλησίον τῶν οἰκείων κατέπεσε .
[398] Καὶ οἱ μὲν ἐτεθνήκεσαν ὑπειληφότες οὐδὲν ἔχον ψυχὴν ὑποχείριον ἐξ αὑτῶν Ῥωμαίοις καταλιπεῖν ,
[399] Ἔλαθεν δὲ γυνὴ πρεσβῦτις καὶ συγγενὴς ἑτέρα τις Ἐλεαζάρου , φρονήσει καὶ παιδείᾳ πλεῖστον γυναικῶν διαφέρουσα , καὶ πέντε παιδία τοῖς ὑπονόμοις , οἳ ποτὸν ἦγον ὕδωρ διὰ γῆς , ἐγκατακρυβῆναι τῶν ἄλλων πρὸς τῇ σφαγῇ τὰς διανοίας δυσμενῶς ,
[400] οἳ τὸν ἀριθμὸν ἦσαν ἑξήκοντα πρὸς τοῖς ἐνακοσίοις γυναικῶν ἅμα καὶ παίδων αὐτοῖς συναριθμουμένων .
[401] Καὶ τὸ πάθος ἐπράχθη πεντεκαιδεκάτῃ Ξανθικοῦ μηνός .

389Eleazar wanted to continue his exhortation but they all cut him short and hurried to do the deed, full of invincible ardour. Like people possessed, they went off intending to outdo each other and thinking to prove their courage and goodwill by avoiding being seen among the last, such was their passion to kill their wives and children and themselves.
390Nor did their courage fail, as one would expect, when it came to the act, but unwaveringly they held to the resolve they had felt at hearing the speech, for while each felt the natural passion of love for themselves and their families, the reasoning convinced them as just, even for those dearest to them.
391So while husbands tenderly embraced their wives and took their children into their arms and with tears in their eyes gave them lengthy final kisses,
392they still carried out their resolve, as though executing them by the hands of others, with no solace but the need to kill them, to avoid the woes they would suffer from the enemy.
393None of them evaded acting his part in this terrible deed, but each despatched his closest family, forced by necessity to kill their own wives and children with their own hands, as the lesser of the evils facing them.
394Unable to bear any longer their grief at what they had done and thinking it wronged the slain to live even a short while after them, they soon piled all their property in a heap and set fire to it.
395Then they chose by lot ten of their number to kill all the rest. Each man lay down alongside his wife and children and throwing his arms about them offered his neck to the stroke of whoever by lot fulfilled that sad duty.
396When these ten had killed all the rest, they followed the same rule by casting lots for themselves, so that he who drew the lot should first kill the other nine and finally kill himself. All were too brave to lag behind each other in action or suffering.
397In the end they offered their necks to the executioner and he who was last of all looked round all the other bodies, in case amid the slaughter someone might still need his help. When he saw that all were dead, he set fire to the palace and then raised his hand and ran himself through with his sword and fell dead alongside his own relatives.
398So these died, believing they had not left one of them alive to be subject to the Romans.
399But one old woman and another, a relative of Eleazar's who surpassed most women in prudence and learning, and five children, had hidden in caves under ground and had brought water there to drink and stayed concealed there while the rest were intent upon killing each other.
400The others were nine hundred and sixty in number, including women and children.
401This awful slaughter took place on the fifteenth day of the month Xanthicus .

[402] Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι μάχην ἔτι προσδοκῶντες , ὑπὸ τὴν ἕω διασκευασάμενοι καὶ τὰς ἀπὸ τῶν χωμάτων ἐφόδους ταῖς ἐπιβάθραις γεφυρώσαντες προσβολὴν ἐποιοῦντο .
[403] Βλέποντες δ’ οὐδένα τῶν πολεμίων , ἀλλὰ δεινὴν πανταχόθεν ἐρημίαν καὶ πῦρ ἔνδον καὶ σιωπήν , ἀπόρως εἶχον τὸ γεγονὸς συμβαλεῖν , καὶ τέλος ὡς εἰς ἄφεσιν βολῆς ἠλάλαξαν , εἴ τινα τῶν ἔνδον προκαλέσαιντο .
[404] Τῆς δὲ βοῆς αἴσθησις γίνεται τοῖς γυναίοις , κἀκ τῶν ὑπονόμων ἀναδῦσαι τὸ πραχθὲν ὡς εἶχε πρὸς τοὺς Ῥωμαίους ἐμήνυον , πάντα τῆς ἑτέρας ὡς ἐλέχθη τε καὶ τίνα τρόπον ἐπράχθη σαφῶς ἐκδιηγουμένης .
[405] Οὐ μὴν ῥᾳδίως αὐτῇ προσεῖχον τῷ μεγέθει τοῦ τολμήματος ἀπιστοῦντες , ἐπεχείρουν τε τὸ πῦρ σβεννύναι καὶ ταχέως ὁδὸν δι’ αὐτοῦ‎ τεμόντες τῶν βασιλείων ἐντὸς ἐγένοντο .
[406] Καὶ τῷ πλήθει τῶν πεφονευμένων ἐπιτυχόντες οὐχ ὡς ἐπὶ πολεμίοις ἥσθησαν , τὴν δὲ γενναιότητα τοῦ βουλεύματος καὶ τὴν ἐν τοσούτοις ἄτρεπτον ἐπὶ τῶν ἔργων ἐθαύμασαν τοῦ θανάτου καταφρόνησιν .

402The Romans expected combat in the morning, so they put on their armour and laid bridges of planks upon their ladders from the earthworks.
403When they attacked the fortress they saw none of the enemy, but a terrible solitude on every side, with the place on fire, and all perfectly still. Perplexed to know what had happened, they raised a shout, as loud as a blow of the battering ram, to see if they could bring anyone out from inside.
404The women heard this noise and came out of their underground cave and told the Romans what had been done, and one of them clearly described both the speech and the way the deed was done.
405These found it hard to take seriously the scale of the bold act, and disbelieved it, and tried to put out the fire, quickly cutting a way through to the inside of the palace.
406When they came upon the number of the fallen, what they felt was not rejoicing over enemies but admiration for the nobility of their resolve and the firm contempt of death shown by so many, to carry it out .
Chapter 10
Sicarii flee to Alexandria, putting its Jewish community at risk

[407] Τοιαύτης δὲ τῆς ἁλώσεως γενομένης ἐπὶ μὲν τοῦ φρουρίου καταλείπει φυλακὴν στρατηγός , αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως ἀπῆλθεν εἰς Καισάρειαν .
[408] Οὐδὲ γὰρ ὑπελείπετό τις τῶν κατὰ τὴν χώραν πολεμίων , ἀλλ’ ἤδη πᾶσα διὰ μακροῦ τοῦ πολέμου κατέστραπτο πολλοῖς καὶ τῶν ἀπωτάτω κατοικούντων αἴσθησιν καὶ κίνδυνον ταραχῆς παρασχόντος .
[409] Ἔτι δὲ καὶ περὶ Ἀλεξάνδρειαν τὴν ἐν Αἰγύπτῳ μετὰ ταῦτα συνέβη πολλοὺς Ἰουδαίων ἀποθανεῖν ·
[410] τοῖς γὰρ ἐκ τῆς στάσεως τῶν σικαρίων ἐκεῖ διαφυγεῖν δυνηθεῖσιν οὐκ ἀπέχρη τὸ σώζεσθαι , πάλιν δὲ καινοτέροις ἐνεχείρουν πράγμασι καὶ πολλοὺς τῶν ὑποδεξαμένων ἔπειθον τῆς ἐλευθερίας ἀντιποιεῖσθαι , καὶ Ῥωμαίους μὲν μηδὲν κρείττους αὑτῶν ὑπολαμβάνειν , θεὸν δὲ μόνον ἡγεῖσθαι δεσπότην .
[411] Ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς τῶν οὐκ ἀφανῶν τινες Ἰουδαίων ἀντέβαινον , τοὺς μὲν ἀπέσφαξαν , τοῖς δ’ ἄλλοις ἐνέκειντο πρὸς τὴν ἀπόστασιν παρακαλοῦντες .
[412] Ὁρῶντες δ’ αὐτῶν τὴν ἀπόνοιαν οἱ πρωτεύοντες τῆς γερουσίας οὐκέτ’ ἀσφαλὲς αὐτοῖς ἐνόμιζον περιορᾶν , ἀλλὰ πάντας ἀθροίσαντες εἰς ἐκκλησίαν