ὑπολαβεῖν
ὑπολάβῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Meaning: to receive
 • Root: ὑπολαμβάνω
ὑπολάβῃς
ὑπολάβητε
ὑπολάβοι
ὑπολαβόντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to receive
 • Root: ὑπολαμβάνω
ὑπολαβόντες
ὑπολαβοῦσα
ὑπολαβών
ὑπολαμβάνειν
ὑπολαμβάνεις
ὑπολαμβάνεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to take up by getting under
 • Root: ὑπολαμβάνω
ὑπολαμβάνετε
ὑπολαμβάνομεν
ὑπολαμβάνονται
ὑπολαμβάνοντες
ὑπολαμβάνουσιν, ὑπολαμβάνουσι
ὑπολαμβάνω
 • Meaning:
  • to receive (into the bosom)
  • to prepare to pounce
  • to take up by getting under
  • to lift up, uphold
  • to bear up, support
  • to take by the hand
  • to seize or come suddenly upon (of fear, fit of madness, pestilence)
  • to come suddenly upon (a change of events)
  • to respond (orally)
  • to take up the discourse and answer, reply, rejoin, retort
  • to take up, interrupt
  • to assume mentally
  • to form an assumption (about something); to form a view about (something), to come to know the meaning of

   Ὑπελάβομεν ὁ θεός τὸ ἔλεός σου
   Oh God, we have come to know the meaning of your mercy (Ps 48:9 LXX=47:10)

  • to take up a notion, assume, suppose
  • to confront (an enemy)
  • to take up a charge
  • to undertake (a task)
  • to receive and protect
  • to accept or entertain a proposal
  • to apprehend (something)
  • to suspect, disbelieve
  • to take secretly
  • to draw off from duty, seduce
 • Forms:
Present
 • ὑπολαμβάνειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑπολαμβάνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ὑπολαμβάνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ὑπολαμβάνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ὑπολαμβάνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὑπολαμβάνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὑπολαμβάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ὑπελάμβανον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ὑπελάμβανον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
Aorist
 • ὑπέλαβε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπέλαβες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὑπελάβομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ὑπέλαβον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑπολαβεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ὑπολάβῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ὑπολάβητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ὑπολάβοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ὑπολαβόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ὑπολαβών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
 • ὑπειληφότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
ὑπολαμβάνων
ὑπολαμπάδες
ὑπολαμπάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: window, roof covered alcove without glass (for glass in windows was not invented until about 1000AD)
 • Note: Also see θυρίς
 • Forms:
ὑπόλειμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: remnant, remainder, residue
 • Forms:
ὑπολείπεσθαι
ὑπολείπεσθε
ὑπολείπεται
ὑπολειπόμενα
ὑπολείποιτο
ὑπολειπόμενοι
ὑπόλειπον
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Neut
 • Root: ὑπολείπω
ὑπολείπω
 • Active Meaning:
  • to leave for (something, someone)
  • to leave to
  • to leave remaining
 • Middle Meaning:
  • to remain, stay put
  • to leave behind
  • to leave (something)
  • to leave for
  • to leave, spare
  • to reserve
 • Passive Meaning:
  • to be left
  • to be left behind
  • to remain, be remaining
  • to be spared
 • Forms:
Present
 • ὑπολείπεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ὑπολείπεται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 3rd Sing
 • ὑπολειπόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ὑπολειπόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
Imperfect
 • ὑπελείποντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ὑπολείψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ὑπολειφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ὑπολειφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ὑπολείψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ὑπολείψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ὑπολείψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ὑπολειψόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
Aorist
 • ὑπολειφθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • ὑπελίπου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ὑπελείφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὑπελείφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ὑπελείφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ὑπέλιπε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπελίπετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ὑπελίποντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ὑπελίπω Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ὑπολειφθεῖσιν Part: Aor Pass Dat Plur Neut
 • ὑπολειφθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ὑπολειφθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ὑπολειφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ὑπολειφθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ὑπολείπεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ὑπολίπεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ὑπολίποιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • ὑπολείποιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • ὑπολίπωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ὑπολείπωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
 • ὑπολέλειμμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ὑπολελειμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ὑπολελειμμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ὑπολελειμμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ὑπολελειμμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ὑπολελειμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ὑπολελειμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ὑπολελειμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ὑπολελειμμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ὑπολελειμμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ὑπολέλειπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ὑπολείπωμεν
ὑπολειφθεῖσι, ὑπολειφθεῖσιν
ὑπολειφθέν
ὑπολειφθέντα
ὑπολειφθέντας
ὑπολειφθέντος
ὑπολειφθῇ
ὑπολειφθῆναι
ὑπολειφθήσεται
ὑπολειφθησομένοις
ὑπολειφθήσονται
ὑπολειφθῶσι, ὑπολειφθῶσιν
ὑπολείψεις
ὑπολείψεται
ὑπολείψῃ
ὑπολείψομαι
ὑπολειψόμεθα
ὑπολέλειμμαι
ὑπολελειμμένα
ὑπολελειμμέναι
ὑπολελειμμένοι
ὑπολελειμμένοις
ὑπολελειμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὑπολείπω
ὑπολελειμμένος
ὑπολελειμμένους
ὑπολελειμμένων
ὑπολέλειπται
ὑπόλημψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prejudice
  • assumption, speculation
 • Forms:
ὑπολήνια
ὑπολήνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wine-vat, the trough under a press to receive the juice of crushed grapes or olives
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὑπολήνιονὑπολήνια
GENὑποληνίουὑποληνίων
DATὑποληνίῳὑποληνίοις
ACCὑπολήνιονὑπολήνια
ὑποληνίων
ὑπόληψιν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: act of taking up (e.g., taking up the remainder of a story)
 • Root: ὑπόληψις
ὑπόληψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of taking up (e.g., taking up the remainder of a story)
ὑπολιμπάνω
 • Meaning: to leave (something) behind (for someone)
 • Forms:
  • ὑπολιμπάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ὑπολιμπάνων
ὑπολίπεσθε
ὑπολίποιτο
ὑπολίπωμεν
ὑπόλοιπον
ὑπόλοιπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • remaining, surviving, left behind, staying behind
  • something that is left over
 • Forms:
ὑπόλοξος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: somewhat obscure
ὑπόλοξως
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning: obliquely, obscurely
ὑπολύειν
ὑπολυθέντος
ὑπόλυσαι
ὑπολύσει
ὑπόλυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • loosening, weakening (of knees)
  • putting out of joint
  • relaxing underneath
ὑπολύω
 • Meaning:
  • to remove, loose from under, undo (sandals)
  • to loosen beneath
 • Forms:
  • ὑπολύειν Verb: Pres Act Infin
  • ὑπελύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὑπελύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ὑπολυθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
  • ὑπόλυσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ὑπολύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing