φιάλαι
φιάλας
φιάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • saucer, a broad shallow cup
  • bowl, offering bowl
 • Note: origin of English words "phial" and "vial"
 • Forms:
φιάλην
φιαλῶν
φιλάγαθον
φιλάγαθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving what is good
 • Forms:
φιλαδελφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • brotherly love (kindness)
  • love of brothers and sisters
  • fraternal affection
 • Forms:
φιλαδελφίᾳ
φιλαδελφίαν
φιλαδελφίας
φιλάδελφοι
φιλάδελφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving family, loving one's brother and sister, fraternal
 • Forms:
φιλαδέλφῳ
φίλαι
 • Parse:
  • Adj: Dat Sing Fem
  • Adj: Nom Plur Fem
 • Meaning: loving, kind
 • Root: φίλος
φιλαλήθης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving truth, lover of truth
φιλαμαρτήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving sin
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλαμαρτήμωνφιλαμαρτήμον
GENφιλαμαρτήμονος
DATφιλαμαρτήμονι
ACCφιλαμαρτήμοναφιλαμαρτήμον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλαμαρτήμονεςφιλαμαρτήμονα
GENφιλαμαρτημόνων
DATφιλαμαρτήμοσι
ACCφιλαμαρτήμοναςφιλαμαρτήμονα
φιλάνδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Adjectival
   • loving her husband
  • Substantival
   • a lover of her husband; one who loves her husband
 • Forms:
φιλάνδρους
φιλάνθρωπα
φιλανθρωπεῖ
φιλανθρωπέω
 • Meaning: to treat humanely, treat kindly, deal kindly with, treat generously
 • Forms:
  • ἐφιλανθρώπησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
φιλανθρωπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • love towards mankind
  • kindliness
  • benevolence
  • clemency
 • Note: origin of English word "philanthropy"
 • Forms:
φιλανθρωπίᾳ
φιλανθρωπίαν
φιλανθρωπίας
φιλάνθρωπον
φιλάνθρωπος
φιλανθρωπότατον
 • Parse:
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc
  • Superlative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: most benevolent, most humane
 • Root: φιλάνθρωπος
φιλανθρωπότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most benevolent, most humane
φιλανθρωπότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: more benevolent, more humane
φιλανθρώπου
φιλανθρώπως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: courteously, benevolently, kindly, i.e., humanely, with consideration, civilly, affably, amiably, favourably
 • Note: origin of English word "philanthropically"
φιλαργυρεῖν
φιλαργυρέω
 • Meaning: to love money, be avaricious
 • Forms:
  • φιλαργυρεῖν Verb: Pres Act Infin
  • φιλαργυρήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
φιλαργυρήσαντες
φιλαργυρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: love of money, avarice, miserliness, greed
 • Forms:
φιλαργυρίαν
φιλαργυρίας
φιλάργυροι
φιλαργύροις
φιλάργυρον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Meaning: avaricious, fond of money
 • Root: φιλάργυρος
φιλάργυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fond of money, avaricious
 • Note: Also see the opposite: ἀφιλάργυρος
 • Forms:
φιλαργύρους
φιλαργύρων
φιλαρχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: love of rule, lust of power, lust for power, ambition
 • Forms:
φιλαρχίας
φίλας
φίλαυτοι
φίλαυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: lover of own self, selfish
 • Forms:
φίλε
φιλεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιλέω
φιλεῖν
φιλεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: φιλέω
φιλεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning: to love
 • Root: φιλέω
φιλελεήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: compassionate, merciful
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλελεήμωνφιλελεήμον
GENφιλελεήμονος
DATφιλελεήμονι
ACCφιλελεήμοναφιλελεήμον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλελεήμονεςφιλελεήμονα
GENφιλελεημόνων
DATφιλελεήμοσι(ν)
ACCφιλελεήμοναςφιλελεήμονα
φίλεργος, φιλεργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: industrious
φιλέρημον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Meaning: fond of solitude
 • Root: φιλέρημος
φιλέρημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fond of solitude
φιλεχθρέω
 • Meaning: to quarrel, exercise enmity, be ready to quarrel with
 • Forms:
  • φιλεχθρήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
φιλεχθρήσῃς
φιλέω
 • Meaning:
  • to love, like, have affection for
  • to be a friend
  • to feel attracted to
  • to kiss
 • Forms:
Present
 • φιλῇς Verb: Pres/Aor Act Subj 2nd Sing
 • φιλεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φιλεῖν Verb: Pres Act Infin
 • φιλεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • φιλούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • φιλοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • φιλοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • φιλοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • φιλούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • φιλοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φιλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φιλῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • φιλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐφίλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • φιλήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐφίλησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐφίλησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • φιλῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • φιλησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • φίλησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • φιλήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
Perfect
 • πεφιλήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
φίλη
φίλῃ
 • Parse: Adj: Dat Sing Fem
 • Meaning: loving, kind
 • Root: φίλος
φιλήδονοι
φιλήδονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • loving pleasure, obsessed with pleasure
 • Substantival Meaning:
  • lover of pleasure, voluptuous
 • Forms:
φιληκοΐα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fondness for listening to, love of hearing
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφιληκοΐαφιληκοΐαι
GENφιληκοΐαςφιληκοϊῶν
DATφιληκοΐᾳφιληκοΐαις
ACCφιληκοΐανφιληκοΐας
φιληκοΐαν
φιλήκοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fond of hearing
φίλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a kiss
 • Forms:
φιλήματα
φιλήματι
φιλημάτων
φίλην
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem
 • Meaning: loving, kind
 • Root: φίλος
φιλῇς
 • Parse #1: Adj: Dat Plur Fem
 • Root: φίλος
 • ——
 • Parse #2: Verb: Pres/Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: φιλέω
φίλης
 • Parse: Adj: Gen Sing Fem
 • Meaning: loving, kind
 • Root: φίλος
φιλῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: φιλέω
φιλησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: φιλέω
φίλησον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φιλέω
φιλήσουσι, φιλήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: φιλέω
φιλήσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: φιλέω
φιλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: friendship, fondness, affection, love
 • Forms:
φιλίᾳ
φιλιάζειν
φιλιάζεις
φιλιάζω
 • Meaning: to be a friend with, act friendly toward, act as a friend to (someone)
 • Forms:
  • φιλίαις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐφιλίασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐφιλίασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐφιλίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • φιλιάζειν Verb: Pres Act Infin
  • φιλιάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • φιλιάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
φιλιάζων
φιλίαις
φιλίαν
φιλίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: φιλία
φιλικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: friendly
φίλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: friendly
 • Forms:
φιλογέωργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fond of a country life, fond of farming, fond of agriculture
 • Forms:
φιλογύναιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fond of one's wife, fond of women
 • Forms:
φιλογύνης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lover of women
φιλοδέσποτον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φίλιος
φιλοδέσποτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving one's master
 • Forms:
φιλοδίκαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving justice, loving the right
φιλοδοξέω
 • Meaning: to love fame, seek honour
 • Forms:
  • φιλοδοξῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
φιλοδοξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: love of honour, love of glory, love of fame, love of good reputation
 • Forms:
φιλοδοξίᾳ
φιλοδοξίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: to love honour, love of fame
 • Root: φιλοδοξία
φιλοδοξῶν
φιλόζωον
φιλόζωος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: loving life, tenacious of life
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφιλόζωοςφιλόζωοι
GENφιλόζωουφιλοζωῶν
DATφιλόζωῳφιλόζωοις
ACCφιλόζωονφιλόζωους
VOCφιλόζωεφιλόζωοι
φιλόθεοι
φιλόθεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • loving God, devout
 • Substantival Meaning:
  • lover of God
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφιλόθεοςφιλόθεοι
GENφιλόθεουφιλόθεῶν
DATφιλόθεῳφιλόθεοις
ACCφιλόθεονφιλόθεους
VOCφιλόθεεφιλόθεοι
φίλοι
φίλοις
φιλόκοσμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving ornament, fond of adornment
 • Forms:
φιλοκόσμῳ
φιλόλογος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fond of learning
 • Forms:
φιλομάθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: love of learning
 • Forms:
  • φιλομάθειαν
   • Noun: Gen Plur Fem
   • Noun: Acc Sing Fem
φιλομάθειαν
φιλομαθεῖν
φιλομαθεῖς
φιλομαθέω
 • Meaning: to be fond of learning
 • Forms:
  • φιλομαθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • φιλομαθοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
φιλομαθῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: fond of larning
 • Root: φιλομαθής
φιλομαθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fond of learning, eager after knowledge
 • Forms:
φιλομαθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: eager to learn
φιλομαθοῦντας
φιλομήτορες
φιλομήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving one's mother
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφιλομήτωρφιλομήτορες
GENφιλομήτοροςφιλομητόρων
DATφιλομήτοριφιλομήτόρων
ACCφιλομήτοραφιλομήτορας
φίλον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φίλος
φιλονεικέω
 • Meaning:
  • to be fond of strife
  • to engage in eager rivalry
  • to be contentious
  • to love arguments
 • Forms:
  • φιλονεικοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
φιλονεικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • love of contentiousness
  • love of dispute, strife
  • love of rivalry
φιλονεικίαις
φιλονεικίαν
φιλονεικίας
φιλόνεικοι
φιλόνεικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Bad sense: fond of strife, contentious, quarrelsome, disputatious, stubborn
  • Good sense: emulous, eager to emulate, competitive
 • Forms:
φιλονεικοῦντας
φιλονεικοῦντες
φιλονεικούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to be fond of strife
 • Root: φιλονεικέω
φιλονεικοῦσαι
φιλονικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • contentiousness
  • dispute, strife
 • Forms:
φιλονικίας
φιλόνικοι
φιλόνικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Bad sense: contentious, quarrelsome, disputatious
  • Good sense: emulous, eager to emulate
 • Forms:
φιλοξενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hospitality toward strangers
 • Forms:
φιλοξενίᾳ
φιλοξενίαν
φιλοξενίας
φιλόξενοι
φιλόξενον
φιλόπατρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving one's country, patriotic
φιλόξενος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hospitable
 • Forms:
φιλοποιεῖσθαι
φιλοποιέω
 • Meaning: to make a friend of
 • Forms:
  • φιλοποιεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
φιλοπολίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • one who loves his fellow-citizens, patriot, loving compatriot
  • one who loves his compatriot
  • patriot
 • Forms:
φιλοπονεῖν
φιλοπονέω
 • Active Meaning:
  • to exert oneself
  • to devote oneself
  • to work eagerly
  • to love labour, work hard, be industrious
 • Passive Meaning:
  • to be lovingly worked through
 • Forms:
  • φιλοπονεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πεφιλοπονημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Neut
φιλοπονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: love of labour, labouriousness, industry, eagerness to work
 • Forms:
φιλοπονίαν
φιλόπονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: diligent, laborious, industrious
 • Forms:
φιλοπρωτεύω
 • Meaning: to love to have the preeminence, want to be first, like to be leader
 • Forms:
  • φιλοπρωτεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
φιλοπρωτεύων
φίλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • loving, kind, devoted, beloved, dear
 • Substantival Meaning:
  • friend, beloved
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφίλοςφίληφίλον
GENφίλουφίληςφίλου
DATφίλῳφίλῃφίλῳ
ACCφίλονφίληνφίλον
VOCφίλεφίληφίλε
Plural
 MascFemNeut
NOMφίλοιφίλαιφίλα
GENφίλωνφίλωνφίλων
DATφίλοιςφίλαις
φιλῇς
φίλοις
ACCφίλουςφίλαςφίλα
VOCφίλοιφίλαιφίλα
φιλόσοφε
φιλοσοφεῖν
φιλοσοφεῖς
φιλοσοφέω
 • Meaning:
  • to love knowledge, pursue knowledge, philosophize
  • to be a philosopher
  • to learn the philosophy of (something)
  • to practice philosophical reasoning, contemplate over
 • Forms:
  • φιλοσοφεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • φιλοσοφεῖν Verb: Pres Act Infin
  • φιλοσοφήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • φιλοσοφοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • φιλοσοφῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
φιλοσοφήσεις
φιλοσοφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • "philosophy", i.e., (esp.), Jewish sophistry
  • love of knowledge and wisdom, pursuit of knowledge and wisdom
  • speculation, study
  • philosophical exposition
  • philosopher's way of life
 • Forms:
φιλοσοφίᾳ
φιλοσοφίαν
φιλοσοφίας
φιλόσοφος
φιλοσοφοῦντες
φιλοσόφους
φιλοσοφῶν, φιλοσόφων
φιλοσοφώτατον
φιλοσοφώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Acc Sing Masc
 • Note: Superlative of φιλόσοφος
 • Meaning: most loving of wisdom
φιλοσοφώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of φιλόσοφος
 • Meaning: more loving of wisdom
φιλόστοργε
φιλοστοργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tender love, affection
 • Forms:
φιλοστοργίαν
φιλόστοργοι
φιλόστοργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving dearly, devoted to, yearning
 • Forms:
φιλοστόργως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: kindly, loving tenderly, affectionately
φιλότεκνα
φιλοτεκνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: love of one's children, parental love, maternal love
 • Forms:
φιλοτεκνίαν
φιλοτεκνίας
φιλότεκνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see φιλοτεκνότερος
 • Meaning:
  • Adjectival
   • loving one's child or children; maternal, paternal
  • Substantival
   • a lover of her child/children; one who loves her child/children
 • Forms:
φιλοτεκνοτέρα
φιλοτεκνότεραι
φιλοτεκνότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of φιλότεκνος
 • Meaning: more loving of one's child(ren)
φιλοτέκνους
φιλοτιμεῖσθαι
φιλοτιμέομαι
 • Meaning:
  • to love honour, seek honour
  • to strive eagerly, endeavour earnestly
  • to aspire, consider it an honour, have as one's ambition; to strive
  • to be ambitious, emulous, jealous
 • Forms:
  • φιλοτιμηθέντες Part: Aor Mid/Pass Nom Plur Masc
  • φιλοτιμεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • φιλοτιμούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • φιλοτιμούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
φιλοτιμηθέντες
φιλοτιμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • respect, honour, love of honour, ambition
  • worship, religion, love for honouring superstition
 • Forms:
φιλοτιμίαν
φιλότιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving honour, covetous of honour, ambitious, emulous, glorious, worthy of emulation, zealous
 • Forms:
φιλοτίμου
φιλοτιμούμεθα
φιλοτιμούμενον
φιλοτίμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • ambitiously, honourably, diligently, intensely, bravely, zealously, manfully
φίλου
φιλόϋλον
φιλόϋλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving material things
 • Forms:
φιλοῦμαι
φιλούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: φιλέω
φιλοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: φιλέω
φιλοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: φιλέω
φιλοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: φιλέω
φιλούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: φιλέω
φίλους
φιλοῦσι, φιλοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φιλέω
φιλοφρονεῖσθαι
φιλοφρονέομαι
 • Meaning: to treat affectionately, to show kindness to
φιλόφρονες
φιλοφρονέω
 • Meaning:
  • to be positively inclined
  • to treat affectionately
  • to show kindness to
  • to be of a friendly disposition toward
  • to be of a kindly mind toward
 • Forms:
  • φιλοφρονούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • φιλοφρονεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • φιλοφρονοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
φιλοφρονηθείς
φιλοφρονήσεσι
φιλοφρόνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: kind treatment, courtesy
φιλοφρονούμενος
φιλοφρονοῦσι, φιλοφρονοῦσιν
φιλοφρόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • courteously, friendly, kindly, hospitably, honourably, obligingly, benevolently
  • friendly based on prudence and wisdom
φιλοφροσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: friendliness, kindliness
φιλοφροσύνῃ
φιλοφροσύνης
φιλόφρων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: courteous, friendly
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλόφρωνφιλόφρον
GENφιλόφρονος
DATφιλόφρονι
ACCφιλόφροναφιλόφρον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλόφρονεςφιλόφρονα
GENφιλοφρόνων
DATφιλόφροσι(ν)
φιλόφρουσι(ν)
ACCφιλόφροναςφιλόφρονα
φιλοχρηματία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: love of money
φιλόψυχε
φιλόψυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • loving one's life, loving the living, loving one's soul
  • cowardly, dastardly, faint-hearted
  • loving human beings, loving men
 • Forms:
φίλτρα
φίλτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • charm, a love-charm, love bond
  • affection
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφίλτρονφίλτρα
GENφίλτρουφίλτρων
DATφίλτρῳφίλτροις
ACCφίλτρονφίλτρα
φιλῶ
φίλῳ
φιλῶν
φίλων
φιμόν
φιμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a muzzle, bridle
  • a nose band
φιμοῦ
φιμοῦν
φιμοῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φιμόω
φιμόω
 • Active Meaning:
  • to muzzle, gag
  • to silence
  • to be silenced
 • Passive Meaning:
  • to be inhibited, be restrained, be subdued, be still
 • Forms:
  • ἐφιμώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐφίμωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐφίμωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφίμωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεφίμωσο Verb: Perf Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • φιμοῦν Verb: Pres Act Infin
  • φιμοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • φιμώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • φιμώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
φιμώθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: φιμόω
φιμώσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: φιμόω