φιάλαι
φιάλας
φιάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • saucer, a broad shallow cup
  • bowl, offering bowl
 • Note: origin of English words "phial" and "vial"
 • Forms:
φιάλην
φιαλῶν
φιλάγαθον
φιλάγαθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving what is good
 • Forms:
φιλαδελφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • brotherly love (kindness)
  • love of brothers and sisters
  • fraternal affection
 • Forms:
φιλαδελφίᾳ
φιλαδελφίαν
φιλαδελφίας
φιλάδελφοι
φιλάδελφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving family, loving one's brother and sister, fraternal
 • Forms:
φιλαδέλφῳ
φίλαι
 • Parse:
  • Adj: Dat Sing Fem
  • Adj: Nom Plur Fem
 • Meaning: loving, kind
 • Root: φίλος
φιλαλήθης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving truth, lover of truth
φιλαμαρτήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loving sin
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφιλαμαρτήμωνφιλαμαρτήμον
GENφιλαμαρτήμονος
DATφιλαμαρτήμονι
ACCφιλαμαρτήμοναφιλαμαρτήμον
Plural
 MascFemNeut
NOMφιλαμαρτήμονεςφιλαμαρτήμονα
GENφιλαμαρτημόνων
DATφιλαμαρτήμοσι
ACCφιλαμαρτήμοναςφιλαμαρτήμονα
φιλάνδρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: loving her husband
 • Forms:
φιλάνδρους
φιλάνθρωπα
φιλανθρωπεῖ
φιλανθρωπέω
 • Meaning: to treat humanely, treat kindly, deal kindly with, treat generously
 • Forms:
  • ἐφιλανθρώπησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
φιλανθρωπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • love towards mankind
  • kindliness
  • benevolence
  • clemency
 • Note: origin of English word "philanthropy"
 • Forms:
φιλανθρωπίᾳ
φιλανθρωπίαν
φιλανθρωπίας
φιλάνθρωπον
φιλάνθρωπος
φιλανθρωπότατον
 • Parse:
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc
  • Superlative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: most benevolent, most humane
 • Root: φιλάνθρωπος
φιλανθρωπότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most benevolent, most humane
φιλανθρωπότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: more benevolent, more humane
φιλανθρώπου
φιλανθρώπως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: courteously, benevolently, kindly, i.e., humanely
 • Note: origin of English word "philanthropically"
 • φιλαργυρεῖν
  φιλαργυρέω
  • Meaning: to love money, be avaricious
  • Forms:
   • φιλαργυρεῖν Verb: Pres Act Infin
   • φιλαργυρήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  φιλαργυρήσαντες
  φιλαργυρία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: love of money, avarice, miserliness, greed
  • Forms:
  φιλαργυρίαν
  φιλαργυρίας
  φιλάργυροι
  φιλαργύροις
  φιλάργυρον
  • Parse:
   • Adj: Nom Sing Neut
   • Adj: Acc Sing MFN
  • Meaning: avaricious, fond of money
  • Root: φιλάργυρος
  φιλάργυρος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: fond of money, avaricious
  • Note: Also see the opposite: ἀφιλάργυρος
  • Forms:
  φιλαργύρους
  φιλαργύρων
  φιλαρχία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: love of rule, lust of power, lust for power, ambition
  • Forms:
  φιλαρχίας
  φίλας
  φίλαυτοι
  φίλαυτος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: lover of own self, selfish
  • Forms:
  φίλε
  φιλεῖ
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Root: φιλέω
  φιλεῖν
  φιλεῖς
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • Root: φιλέω
  φιλεῖσθαι
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • Meaning: to love
  • Root: φιλέω
  φιλελεήμων
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: compassionate, merciful
  • Forms:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMφιλελεήμωνφιλελεήμον
  GENφιλελεήμονος
  DATφιλελεήμονι
  ACCφιλελεήμοναφιλελεήμον
  Plural
   MascFemNeut
  NOMφιλελεήμονεςφιλελεήμονα
  GENφιλελεημόνων
  DATφιλελεήμοσι(ν)
  ACCφιλελεήμοναςφιλελεήμονα
  φίλεργος, φιλεργός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: industrious
  φιλέρημον
  • Parse:
   • Adj: Nom Sing Neut
   • Adj: Acc Sing MFN
  • Meaning: fond of solitude
  • Root: φιλέρημος
  φιλέρημος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: fond of solitude
  φιλεχθρέω
  • Meaning: to quarrel, exercise enmity, be ready to quarrel with
  • Forms:
   • φιλεχθρήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  φιλεχθρήσῃς
  φιλέω
  • Meaning:
   • to love, like, have affection for
   • to be a friend
   • to feel attracted to
   • to kiss
  • Forms:
  Present
  • φιλῇς Verb: Pres/Aor Act Subj 2nd Sing
  • φιλεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φιλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • φιλεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • φιλούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • φιλοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • φιλοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • φιλοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • φιλούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • φιλοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φιλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φιλῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • φιλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  Imperfect
  • ἐφίλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  Future
  • φιλήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  Aorist
  • ἐφίλησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐφίλησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • φιλῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • φιλησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • φίλησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • φιλήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  Perfect
  • πεφιλήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  φίλη
  φίλῃ
  • Parse: Adj: Dat Sing Fem
  • Meaning: loving, kind
  • Root: φίλος
  φιλήδονοι
  φιλήδονος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning:
   • Adjectival:
    • loving pleasure, obsessed with pleasure
   • Substantival:
    • lover of pleasure, voluptuous
  • Forms:
  φιληκοΐα
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: fondness for listening to, love of hearing
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMφιληκοΐαφιληκοΐαι
  GENφιληκοΐαςφιληκοϊῶν
  DATφιληκοΐᾳφιληκοΐαις
  ACCφιληκοΐανφιληκοΐας
  φιληκοΐαν
  φιλήκοος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: fond of hearing
  φίλημα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: a kiss
  • Forms:
  φιλήματα
  φιλήματι
  φιλημάτων
  φίλην
  • Parse: Adj: Acc Sing Fem
  • Meaning: loving, kind
  • Root: φίλος
  φιλῇς
  • Parse: Adj: Dat Plur Fem
  • Root: φίλος
  • ----------
  • Parse: Verb: Pres/Aor Act Subj 2nd Sing
  • Root: φιλέω
  φίλης
  • Parse: Adj: Gen Sing Fem
  • Meaning: loving, kind
  • Root: φίλος
  φιλῆσαι
  • Parse:
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Root: φιλέω
  φιλησάτω
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • Root: φιλέω
  φίλησον
  • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Root: φιλέω
  φιλήσουσι, φιλήσουσιν
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • Root: φιλέω
  φιλήσω
  • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Root: φιλέω
  φιλία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: friendship, fondness, affection, love
  • Forms:
  φιλίᾳ
  φιλιάζειν
  φιλιάζεις
  φιλιάζω
  • Meaning: to be a friend with, act friendly toward, act as a friend to (someone)
  • Forms:
   • φιλίαις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • ἐφιλίασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
   • ἐφιλίασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • ἐφιλίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • φιλιάζειν Verb: Pres Act Infin
   • φιλιάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
   • φιλιάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  φιλιάζων
  φιλίαις
  φιλίαν
  φιλίας
  • Parse:
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • Root: φιλία
  φιλικῶς
  • Parse: Adverb
  • Meaning: friendly
  φίλιος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: friendly
  • Forms:
   • φιλίαις Adj: Dat Plur Fem
  φιλογέωργος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: fond of a country life, fond of farming, fond of agriculture
  • Forms:
  φιλογύναιος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: fond of one's wife, fond of women
  • Forms:
  φιλογύνης
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: lover of women
  φιλοδέσποτον
  • Parse:
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Root: φίλιος
  φιλοδέσποτος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: loving one's master
  • Forms:
  φιλοδίκαιος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: loving justice, loving the right
  φιλοδοξέω
  φιλοδοξία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: love of honour, love of glory, love of fame, love of good reputation
  • Forms:
  φιλοδοξίᾳ
  φιλοδοξίας
  • Parse:
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • Meaning: to love honour, love of fame
  • Root: φιλοδοξία
  φιλόζωον
  φιλόζωος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: loving life, tenacious of life
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMφιλόζωοςφιλόζωοι
  GENφιλόζωουφιλοζωῶν
  DATφιλόζωῳφιλόζωοις
  ACCφιλόζωονφιλόζωους
  VOCφιλόζωεφιλόζωοι
  φιλόθεοι
  φιλόθεος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • Adjectival:
    • loving God, devout
   • Substantival:
    • lover of God
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMφιλόθεοςφιλόθεοι
  GENφιλόθεουφιλόθεῶν
  DATφιλόθεῳφιλόθεοις
  ACCφιλόθεονφιλόθεους
  VOCφιλόθεεφιλόθεοι
  φίλοι
  φίλοις
  φιλόκοσμος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: loving ornament, fond of adornment
  • Forms:
  φιλοκόσμῳ
  φιλόλογος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: fond of learning
  • Forms:
  φιλομάθεια
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: love of learning
  • Forms:
  φιλομαθεῖν
  φιλομαθεῖς
  φιλομαθέω
  • Meaning: to be fond of learning
  • Forms:
   • φιλομαθεῖν Verb: Pres Act Infin
   • φιλομαθοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  φιλομαθῆ
  • Parse:
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Meaning: fond of larning
  • Root: φιλομαθής
  φιλομαθής
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: fond of learning, eager after knowledge
  • Forms:
  φιλομαθῶς
  • Parse: Adverb
  • Meaning: eager to learn
  φιλομαθοῦντας
  φιλομήτορες
  φιλομήτωρ
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: loving one's mother
  • Forms:
  Masculine
   SingularPlural
  NOMφιλομήτωρφιλομήτορες
  GENφιλομήτοροςφιλομητόρων
  DATφιλομήτοριφιλομήτόρων
  ACCφιλομήτοραφιλομήτορας
  φίλον
  • Parse:
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Root: φίλος
  φιλονεικέω
  • Meaning:
   • to be fond of strife
   • to engage in eager rivalry
   • to be contentious
   • to love arguments
  • Forms:
   • φιλονεικοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  φιλονεικία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • love of contentiousness
   • love of dispute, strife
   • love of rivalry
  φιλονεικίαις
  φιλονεικίαν
  φιλονεικίας
  φιλόνεικοι
  φιλόνεικος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning:
   • Bad sense: fond of strife, contentious, quarrelsome, disputatious, stubborn
   • Good sense: emulous, eager to emulate, competitive
  • Forms:
  φιλονεικοῦντας
  φιλονεικοῦντες
  φιλονεικούντων
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
   • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Meaning: to be fond of strife
  • Root: φιλονεικέω
  φιλονεικοῦσαι
  φιλονικία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • contentiousness
   • dispute, strife
  • Forms:
  φιλονικίας
  φιλόνικοι
  φιλόνικος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning:
   • Bad sense: contentious, quarrelsome, disputatious
   • Good sense: emulous, eager to emulate
  • Forms:
  φιλοξενία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: hospitality
  • Forms:
  φιλοξενίᾳ
  φιλοξενίαν
  φιλοξενίας
  φιλόξενοι
  φιλόξενον
  φιλόπατρις
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: loving one's country, patriotic
  φιλόξενος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: hospitable
  • Forms:
  φιλοποιέω
  φιλοπολίτης
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • one who loves his fellow-citizens, patriot, loving compatriot
   • one who loves his compatriot
   • patriot
  • Forms:
  φιλοπονεῖν
  φιλοπονέω
  • Meaning:
   • Active:
    • to exert oneself
    • to devote oneself
    • to work eagerly
    • to love labour, work hard, be industrious
   • Passive:
    • to be lovingly worked through
  • Forms:
   • φιλοπονεῖν Verb: Pres Act Infin
   • πεφιλοπονημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Neut
  φιλοπονία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: love of labour, labouriousness, industry, eagerness to work
  • Forms:
  φιλοπονίαν
  φιλόπονος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: diligent, laborious, industrious
  • Forms:
  φιλοπρωτεύω
  • Meaning: to love to have the preeminence, want to be first, like to be leader
  • Forms:
   • φιλοπρωτεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  φιλοπρωτεύων
  φίλος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • Adjectival:
    • loving, kind, devoted, beloved, dear
   • Substantival:
    • friend, beloved
  • Forms:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMφίλοςφίληφίλον
  GENφίλουφίληςφίλου
  DATφίλῳφίλῃφίλῳ
  ACCφίλονφίληνφίλον
  VOCφίλεφίληφίλε
  Plural
   MascFemNeut
  NOMφίλοιφίλαιφίλα
  GENφίλωνφίλωνφίλων
  DATφίλοιςφίλαις
  φιλῇς
  φίλοις
  ACCφίλουςφίλαςφίλα
  VOCφίλοιφίλαιφίλα
  φιλόσοφε
  φιλοσοφεῖν
  φιλοσοφέω
  • Meaning:
   • to love knowledge, pursue knowledge, philosophize
   • to be a philosopher
   • to learn the philosophy of (something)
   • to practice philosophical reasoning, contemplate over
  • Forms:
   • φιλοσοφεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
   • φιλοσοφεῖν Verb: Pres Act Infin
   • φιλοσοφήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • φιλοσοφοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
   • φιλοσοφῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  φιλοσοφήσεις
  φιλοσοφία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • "philosophy", i.e., (esp.), Jewish sophistry
   • love of knowledge and wisdom, pursuit of knowledge and wisdom
   • speculation, study
   • philosophical exposition
   • philosopher's way of life
  • Forms:
  φιλοσοφίᾳ
  φιλοσοφίαν
  φιλοσοφίας
  φιλόσοφος
  φιλοσοφοῦντες
  φιλοσόφους
  φιλοσοφῶν, φιλοσόφων
  φιλοσοφώτατον
  φιλοσοφώτατος
  • Parse: Superlative Adj: Acc Sing Masc
  • Note: Superlative of φιλόσοφος
  • Meaning: most loving of wisdom
  φιλοσοφώτερος
  • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
  • Note: Comparative of φιλόσοφος
  • Meaning: more loving of wisdom
  φιλόστοργε
  φιλοστοργία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: tender love, affection
  • Forms:
  φιλοστοργίαν
  φιλόστοργοι
  φιλόστοργος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: loving dearly, devoted to, yearning
  • Forms:
  φιλοστόργως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: kindly, loving tenderly, affectionately
  φιλότεκνα
  φιλοτεκνία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: love of one's children, parental love, maternal love
  • Forms:
  φιλοτεκνίαν
  φιλοτεκνίας
  φιλότεκνος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Note: For comparative, see φιλοτεκνότερος
  • Meaning: loving one's child or children; maternal, paternal
  • Forms:
  φιλοτεκνοτέρα
  φιλοτεκνότεραι
  φιλοτεκνότερος
  • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
  • Note: Comparative of φιλότεκνος
  • Meaning: more loving of one's child(ren)
  φιλοτέκνους
  φιλοτιμεῖσθαι
  φιλοτιμέομαι
  • Meaning:
   • to love honour, seek honour
   • to aspire, consider it an honour, have as one's ambition
   • to be ambitious, emulous, jealous
  • Forms:
   • φιλοτιμηθέντες Part: Aor Mid/Pass Nom Plur Masc
   • φιλοτιμεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
   • φιλοτιμούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
   • φιλοτιμούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  φιλοτιμία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • respect, honour, love of honour, ambition
   • worship, religion, love for honouring superstition
  • Forms:
  φιλοτιμίαν
  φιλότιμος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: loving honour, covetous of honour, ambitious, emulous, glorious, worthy of emulation, zealous
  • Forms:
  φιλοτίμου
  φιλοτιμούμεθα
  φιλοτιμούμενον
  φιλοτίμως
  • Parse: Adverb
  • Meaning:
   • ambitiously, honourably, diligently, intensely, bravely, zealously, manfully
  φίλου
  φιλόϋλον
  φιλόϋλος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: loving material things
  • Forms:
  φιλοῦμαι
  φιλούμενος
  • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • Root: φιλέω
  φιλοῦντας
  • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • Root: φιλέω
  φιλοῦντες
  • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • Root: φιλέω
  φιλοῦντος
  • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • Root: φιλέω
  φιλούντων
  • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Root: φιλέω
  φίλους
  φιλοῦσι, φιλοῦσιν
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Root: φιλέω
  φιλοφρονέομαι
  • Meaning: to treat affectionately, to show kindness to
  φιλόφρονες
  φιλοφρονέω
  • Meaning:
   • to be positively inclined
   • to treat affectionately
   • to show kindness to
   • to be of a friendly disposition toward
   • to be of a kindly mind toward
  • Forms:
  φιλοφρονηθείς
  φιλοφρόνησις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: kind treatment, courtesy
  φιλοφρονοῦσιν
  φιλοφρόνως
  • Parse: Adverb
  • Meaning:
   • courteously, friendly, kindly, hospitably, honourably, obligingly, benevolently
   • friendly based on prudence and wisdom
  φιλοφροσύνη
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: friendliness, kindliness
  φιλοφροσύνῃ
  φιλοφροσύνης
  φιλόφρων
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: courteous, friendly
  • Forms:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMφιλόφρωνφιλόφρον
  GENφιλόφρονος
  DATφιλόφρονι
  ACCφιλόφροναφιλόφρον
  Plural
   MascFemNeut
  NOMφιλόφρονεςφιλόφρονα
  GENφιλοφρόνων
  DATφιλόφροσι(ν)
  φιλόφρουσι(ν)
  ACCφιλόφροναςφιλόφρονα
  φιλοχρηματία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: love of money
  φιλόψυχε
  φιλόψυχος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning:
   • loving one's life, loving the living, loving one's soul
   • cowardly, dastardly, faint-hearted
   • loving human beings, loving men
  • Forms:
  φίλτρα
  φίλτρον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • charm, a love-charm, love bond
   • affection
  • Forms:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMφίλτρονφίλτρα
  GENφίλτρουφίλτρων
  DATφίλτρῳφίλτροις
  ACCφίλτρονφίλτρα
  φιλῶ
  φίλῳ
  φιλῶν
  φίλων
  φιμόν
  φιμός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • a muzzle, bridle
   • a nose band
  φιμοῦ
  φιμοῦν
  φιμοῦται
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Root: φιμόω
  φιμόω
  • Meaning:
   • Active:
    • to muzzle, gag
    • to silence
    • to be silenced
   • Passive:
    • to be inhibited, be restrained, be subdued, be still
  • Forms:
   • ἐφιμώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
   • ἐφίμωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἐφίμωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἐφίμωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • πεφίμωσο Verb: Perf Mid/Pass Imperative 2nd Sing
   • φιμοῦν Verb: Pres Act Infin
   • φιμοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • φιμώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
   • φιμώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  φιμώθητι
  • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • Root: φιμόω
  φιμώσεις
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Root: φιμόω