μία
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Root: εἷς
μιᾷ
 • Parse: Adj: Dat Sing Fem
 • Root: εἷς
μιαίνειν
μιαίνεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: μιαίνω
μιαίνεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μιαίνω
μιανθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: μιαίνω
μιαινομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: μιαίνω
μιαινόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: μιαίνω
μιαίνουσι, μιαίνουσιν
μιαίνω
 • Meaning:
  • to stain, defile, sully, taint, contaminate, dye
  • religious disloyalty
  • marital infidelity
  • illicit sexual intercourse
  • to declare defiled

   ὄψεται ὁ ἱερεὺς καὶ μιανεῖ αὐτόν
   the priest shall look and declare him defiled (Lev 13:3)

 • Forms:
Present
 • μιαίνει
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • μιαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • μιαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • μιαινόμενον
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • μιαίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • μιαίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • μιαινομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • μιαίνωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐμίαινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐμίαινον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐμιαίνου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐμιαίνεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐμιαίνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • μιανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • μιανεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • μιανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • μιανεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • μιανοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • μιανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • μιανθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • μιανθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist Active Verbs
 • μιᾶναι Verb: Aor Act Infin
 • ἐμίανας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • μιάνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐμίανε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐμιάνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐμίαναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • μιάνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • μιάνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • μιάνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
Aorist Passive Verbs
 • ἐμιάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμιάνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐμιάνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • μιανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • μιανθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • μιανθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • μιανθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
Aorist Participles
 • μιανθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • μιάνασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • μιάνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
 • μεμίανσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • μεμίανται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • μεμιαμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • μεμιαμμένον
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • μεμιαμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • μεμιαμμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • μεμιαμμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • μεμιασμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • μεμιασμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • μεμιασμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
μιαίνωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: μιαίνω
μιαιόω
 • Meaning: to taint, defile
 • Forms:
  • ἐμιαίωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
μιαιφονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pollution by murder, murder, blood-guiltiness, blood-thirstiness
 • Forms:
μιαιφονίαν
μιαιφόνοις
μιαιφόνον
μιαιφόνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • bloodthirsty, murderous, blood-stained
 • Substantival Meaning:
  • murderer, killer
 • Forms:
  • μιαιφόνοις Adj: Dat Plur MFN
  • μιαιφόνον Adj: Acc Sing Masc
  • μιαιφόνους Adj: Acc Plur Masc
μιαιφόνους
μιαιφονώτατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most bloodthirsty, most murderous
  • most blood-stained, bloodiest
μίαν
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem
 • Root: εἷς
μιᾶναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: μιαίνω
μιάνας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: μιαίνω
μιάνασα
μιάνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: μιαίνω
μιανεῖ
μιανεῖς
μιανεῖτε
μιάνῃ
μιάνῃς
μιανθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to stain, dye
 • Root: μιαίνω
μιανθῇ
μιανθῆναι
μιανθήσεσθε
μιανθήσεται
μιανθήσονται
μιανθῶσι, μιανθῶσιν
μιανοῦσι, μιανοῦσιν
μιάνσει
μίανσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pollution, defilement
μιανῶ
μιαρά
μιαραῖς
μιαρᾶς
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: μιαρός
μιαράς
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: μιαρός
μιαρία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • brutality
 • Forms:
  • μιαρίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
μιαρίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root:μιαρία
μιαροί
μιαρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μιαρός
μιαρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see μιαρώτατος
 • Meaning:
  • stained, defiled, polluted
  • abominable, wretched, foul, depraved, wanton, vile
 • Note: Also spelled μιερός
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMμιαρόςμιαρήμιαρόν
GENμιαροῦμιαρῆς
μιαρᾶς
μιαράς
μιαροῦ
DATμιαρῷμιαρῇ
μιαρᾷ
μιαρῷ
ACCμιαρόνμιαρήν
μιαράν
μιαρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMμιαροίμιαραίμιαρά
GENμιαρῶνμιαρῶνμιαρῶν
DATμιαροῖςμιαραῖςμιαροῖς
ACCμιαρούςμιαράς
μιαρᾶς
μιαρά
μιαροῦ
μιαροφαγέω
 • Meaning:
  • to eat religiously forbidden food
  • to eat abominable food, eat ritually unclean food
 • Forms:
  • ἐμιαροφάγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • μιαροφαγῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • μιαροφαγήσαιεν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • μιαροφαγήσαιμεν Verb: Aor Act Opt 1st Plur
  • μιαροφαγοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • μιαροφαγοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
μιαροφαγῆσαι
μιαροφαγήσαιεν
μιαροφαγήσαιμεν
μιαροφαγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: eating abominable food, eating unclean food
 • Forms:
μιαροφαγίᾳ
μιαροφαγίαν
μιαροφαγίας
μιαροφαγοῦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: μιαροφαγέω
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 4Macc 5:25
  Apostolic Fathers: _

μιαροφαγοῦντα
μιαρῶν
μιαρώτατε
μιαρώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of μιαρός
 • Meaning: most stained, most defiled, most depraved, most foul
μιαρώτερος
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • more stained, more defiled, more depraved, more foul
μιᾶς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: εἷς
μίασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • pollution, defilement, corruption, foulness
  • sexually violating a woman (Judith 9:2)
  • something that defiles
 • Forms:
μιάσματα
μιασμάτων
μιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pollution, defilement, corruption, uncleanness, contamination
 • Forms:
μιασμοῦ
μιασμῷ
μιγῇ
μίγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mixture, a compound
μιγνυμένους
μίγνυμι
 • Note: Also spelled μείγνυμι
 • Active Meaning:
  • to mix, mingle
 • Passive Meaning:
  • to associate oneself, mingle oneself
 • Forms:
Present
 • μιγνυμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • μίγνυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • μείγνυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐμίγησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἔμιξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔμιξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μείχθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • μιγῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • μίχθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • μίξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • μίξῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
Perfect
 • μεμιγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • μεμιγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • μεμιγμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • μεμιγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • μεμιγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
μίγνυται
μιερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: abominable, repulsive
 • Note: Also spelled μιαρός
μικρά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: μικρός
μικρᾷ
μικραί
μικράν
μικράς
μικρᾶς
μικρέμπορος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pedlar, huckster
μικροί
μικροῖς
μικρολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • small matter, a trifle
  • meanness, stinginess
 • Forms:
μικρολογίας
μικρολόγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: reckoning trifles, caring about petty expenses, penurious
 • Forms:
μικρολόγῳ
μικρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μικρός
μικρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • small, little, least, less, short, few, minimal, minor
  • insignificant, inconsequential, irrelevant, tivial
 • Note: For comparative, see ἐλάσσων
 • Note: For comparative, see μικρότερος
 • Note: For superlative, see μικρότατος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMμικρόςμικράμικρόν
GENμικροῦμικρᾶςμικροῦ
DATμικρῷμικρᾷμικρῷ
ACCμικρόνμικράνμικρόν
VOCμικρέμικράμικρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMμικροίμικραίμικρά
GENμικρῶν
DATμικροῖςμικραῖςμικροῖς
ACCμικρούςμικράςμικρά
VOCμικροίμικραίμικρά
μικρὸς δή
 • Parse: Adjective
 • Meaning: very small
μικρότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of μικρός
 • Meaning: smallest
μικρότερον
μικρότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of μικρός
 • Meaning: smaller
μικρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: smallness, littleness, meanness, pettiness, briefness
 • Forms:
μικρότητι
μικροῦ
μικρούς
μικροψυχία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • littleness of soul, meanness of spirit
 • Forms:
  • μικροψυχίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
μικροψυχίαν
μικρύνω
 • Meaning: to think meanly of, think little of, belittle, diminish
 • Forms:
μικρῷ
μικρῶν
μικρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: small, little, shortly, briefly, to a small degree
μίλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mile; a thousand paces (1478.5 metres)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμίλιονμίλια
GENμιλίουμιλίων
DATμιλίῳμιλίοις
ACCμίλιονμίλια
μίλτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: red earth, red chalk, red ochre, vermilion, ruddle
 • Forms:
μίλτῳ
μιμεῖσθαι
μιμεῖσθε
μιμεῖται
μιμέομαι
 • Meaning: to imitate, emulate, follow, use as a model
 • Forms:
  • μίμησιν Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • μιμησάμενοί Part: Aor Mid/Pass Nom Plur Masc
  • μιμούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • μιμήσηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • μιμήσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
  • ἐμιμοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • μιμεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μιμεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • μιμεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μιμήσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • μιμησώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • μιμοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • μιμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
μίμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a copy (of something)
  • image
  • imitated (something)
  • a counterfeit
 • Forms:
μιμήματα
μιμησάμενοί
μιμήσασθαι
μιμήσασθε
μιμήσεως
μιμήσηται
μίμησιν
 • Parse #1:
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: imitation
 • Root: μίμησις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Meaning: to imitate, to represent, to portray
 • Root: μιμέομαι
μίμησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • imitation
 • Forms:
  • μίμησιν Noun: Acc Sing Fem
  • μιμήσεως Noun: Gen Sing Fem
μιμησώμεθα
μιμηταί
μιμητάς
μιμητήν
μιμητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: follower; an imitator
 • Forms:
μιμητικόν
μιμητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: able to imitate
 • Forms:
  • μιμητικόν
   • Adj: Nom Sing Neut
   • Adj: Acc Sing MFN
μιμνῄσκεσθε, μιμνήσκεσθε
μιμνῄσκῃ, μιμνήσκῃ
μιμνῄσκομαι
μιμνῃσκόμεθα
μιμνῃσκόμενοι, μιμνησκόμενοι
μιμνῄσκου
μιμνήσκω
 • Active Meaning:
  • to be mindful, remember
  • Reflexive: to remind oneself, recall to mind, remember
  • to make mention of
  • to remember, think of, care for, be concerned about, take notice of
  • to keep in mind and not forget
  • to heed
  • to take into consideration
 • Passive Meaning:
  • to be mentioned, be called to remembrance
 • Forms:
Present
 • μιμνῄσκεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • μιμνῄσκῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • μιμνῄσκομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • μιμνῃσκόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • μιμνησκόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • μιμνῃσκόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • μιμνῄσκου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
Future
 • μνησθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • μνησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • μνησθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • μνησθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • μνησθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • μνησθείης Verb: Aor Pass Opt 2nd Sing
 • ἐμνήσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐμνήσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐμνήσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμνήσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐμνήσθησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • μνησθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • μνησθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • μνησθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • μνησθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • μνησθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • μνησθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • μνήσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • μνήσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • μνησθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • μνησθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
Perfect
 • μέμνησο Verb: Perf Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • μέμνηνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • μεμνῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • μεμνημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • μεμνημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • μεμνημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • μεμνημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • μέμνησαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • μέμνησθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • μέμνηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμεμνήμην Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐμέμνηντο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Plur
μῖμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: imitator, mimic
 • Forms:
μιμοῦ
μιμούμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to imitate, represent
 • Root: μιμέομαι
μιμούμενος
μιμοῦνται
μιμώ
μίξας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: μίγνυμι
μίξεις
 • Parse #1:
  • Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Meaning: mixing
 • Root: μίξις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Meaning: to mix
 • Root: μίγνυμι
μίξεσιν
μίξῃ
μίξις, μῖξις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mixing, mingling
 • Forms:
  • μίξεσιν Noun: Dat Plur Fem
μίξω
μισάγαθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hating good
 • Forms:
μισάδελφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hating one's brother
 • Forms:
μισάνθρωπε
μισάνθρωπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • hating mankind, misanthropic
 • Substantival Meaning:
  • hater of mankind, misanthrope
 • Forms:
  • μισάνθρωπε Adj: Voc Sing Masc
μισάρετε
μισάρετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • hating virtue
 • Substantival Meaning:
  • hater of virtue
 • Forms:
  • μισάρετε Adj: Voc Sing Masc
μίσγουσι, μίσγουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: μίσγω
μίσγω
 • Meaning: to mix, mingle
 • Forms:
  • μίσγουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μίσγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
μισεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: μισέω
μίσει
μισεῖν
μισεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: μισέω
μισεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: μισέω
μισεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μισέω
μισεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: μισέω
μισέω
 • Meaning:
  • to hate, despise, detest (esp. to persecute)
  • to strongly dislike
  • to refuse to have any further interest in
 • Forms:
Present Verbs
 • μισεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • μισοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • μισῆται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
 • μισεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μισεῖν Verb: Pres Act Infin
 • μισεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • μισεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • μισεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • μισῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μισοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • μισῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • μισῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • μισούσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Present Active Participles
 • μισοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • μισοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • μισοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • μισοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • μισούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • μισοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • μισοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • μισούσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • μισῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἐμισεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμίσει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐμίσεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐμισεῖτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐμίσουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐμίσουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • μισηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • μισήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • μισήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • μισήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist Verbs
 • μισήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐμίσησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐμίσησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐμίσησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐμισήσατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐμίσησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μισηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • μισηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • μισηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • μισῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • μισήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • μισήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • μίσησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • μισήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Aorist Participles
 • μισηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • μισήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • μισήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
 • μεμίσηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • μεμισήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • μεμίσηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • μεμισήκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • μεμισήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • μεμίσηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • μεμισημένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • μεμισημένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Neut
μισῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: μισέω
μισηθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: μισέω
μισηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: μισέω
μισηθῆναι
μισηθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: μισέω
μισηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μισέω
μισῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: μισέω
μισήσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: μισέω
μισήσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: μισέω
μισήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: μισέω
μισήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: μισέω
μισήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: μισέω
μισήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: μισέω
μίσησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: μισέω
μισήσουσι, μισήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: μισέω
μισήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: μισέω
μισήσωσι, μισήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: μισέω
μισητά
μισῆται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: μισέω
μισητή
μισητόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μισητός
μισητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hateful, hate, detest, despicable, disliked
 • Forms:
  • μισητά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • μισητή Adj: Nom Sing Fem
  • μισητόν Adj: Acc Sing Masc
μισθαποδοσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Positive: reward, payment of wages, compensation
  • Negative: retribution, punishment, penalty
  • Positive or Negative: requital
 • Forms:
μισθαποδοσίαν
μισθαποδότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • rewarder, payer
  • remunerator
  • paymaster (someone who pays wages)
μισθία
μίσθιοι
μίσθιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μίσθιος
μίσθιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • hired for pay
 • Substantival Meaning:
  • hired man, day labourer, a wage-earner
 • Forms:
μισθίου
μισθίων
μισθοδοτέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pay wages, to reward
 • Forms:
  • μισθοδότης
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Imperf Act Ind 2nd Sing
μισθοδότης
 • Parse #1:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: paymaster
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to pay wages
 • Root: μισθοδοτέω
μισθόν
μισθός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • payment for work done, wages, hire
  • profits made from commerce
  • reward for loyalty
  • reward for good moral conduct
  • requital, severe payment for poor service
 • Forms:
μισθοῦ
μισθούμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: μισθόω
μισθούς
μισοφορά
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • receipt of wages
μισθοφορέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to receive wages
μισθοφορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: service for wages, service as a mercenary
μισθοφορίαις
μισθόφορος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • serving for hire
μισθοφόρος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • receiving wages
μισθοφόρων
μισθόω
 • Active Meaning:
  • to let out for hire, farm out
 • Middle Meaning:
  • to hire, let out for wages
 • Passive Meaning:
  • to be hired for payment
 • Forms:
  • μισθωσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • ἐμισθοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐμισθωσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐμισθώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐμισθώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • μεμίσθωμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • μεμίσθωνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • μισθούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • μισθωσάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • μισθώσασθαι Verb: Aor Mid Infin
μισθῷ
μίσθωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • contracted amount of payment for services
  • payment, pay, wage
  • (a prostitute's) price
  • contract, price, rent, hire
  • hired house, something rented
 • Forms:
μισθώματα
μισθώματι
μισθώματος
μισθωμάτων
μισθωσάμενοι
μισθωσάμενος
μισθώσασθαι
μισθωταί
μισθωτέ
μισθωτοί
μισθωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • hired
 • Substantival Meaning:
  • employee, a wage-worker (good or bad)
  • hired man, hired hand, hireling
  • mercenary
 • Forms:
  • μισθωταί Adj: Nom Plur Fem
  • μισθωτέ Adj: Voc Sing Masc
  • μισθωτοί Adj: Nom Plur Masc
  • μισθωτοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • μισθωτῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • μισθωτῶν Adj: Gen Plur MFN
μισθωτοῦ
μισθωτῷ
μισθωτῶν
μισόκαλος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • hating the good
 • Forms:
  • μισοκάλῳ Adj: Dat Sing MFN
  • μισοκάλου Adj: Gen Sing MFN
μισοκάλου
μισοκάλῳ
μισοξενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hatred of strangers or guests
  • hatred toward foreign residents
 • Forms:
μισοξενίαν
μισοπονηρεῖ
μισοπονηρέω
 • Meaning:
  • to hate the wicked (person)
  • to hate wickedness, hate crime
  • to hate evil
 • Forms:
  • μισοπονηρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • μισοπονηρήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • μισοπονηρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
μισοπονηρῆσαι
μισοπονηρήσαντες
μισοπονηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hatred of evil
 • Forms:
μισοπονηρίαν
μισοπόνηρον
μισοπόνηρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • evil-hating, sin-hating
  • hateful of the wicked, hateful of wickedness
  • hating knaves, rascals, scoundrels
  • hating their actions
 • Forms:
  • μισοπόνηρον Adj: Acc Sing Masc
μῖσος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • act of hating
  • attitude of hating
  • hate, hatred
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμῖσοςμίση
GENμίσουςμισῶν
μισέων
DATμίσειμίσεσι(ν)
ACCμίσοςμίση
μισοῦμαι
μισουμένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: μισέω
μισουμένῃ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: μισέω
μισουμένης
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: μισέω
μισούμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: μισέω
μισουμένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: μισέω
μισοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μισέω
μισοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: μισέω
μισοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: μισέω
μισοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: μισέω
μισοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: μισέω
μισούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: μισέω
μίσους
μισοῦσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: μισέω
μισοῦσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: μισέω
μισούσι, μισούσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: μισέω
μίσυβρι
μίσυβρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hating insolence, hatred of pride
 • Forms:
  • μίσυβρι Noun: Dat Sing Masc
μισῶ
μισῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: μισέω
μισῶσι, μισῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: μισέω
μίτρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mitre, a turban, snood, headband, headdress
 • Forms:
μίτρᾳ
μίτραν
μίτρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: μίτρα
μίχθητε