ἐπάγαγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐπάγω
ἐπαγαγεῖν
ἐπαγάγῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐπάγω
ἐπαγάγῃς
ἐπαγαγών
ἐπαγγειλάμενον
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Nom Sing Neut
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐπαγγέλλω
ἐπαγγειλάμενος
ἐπαγγειλαμένου
ἐπαγγείληται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Meaning: to tell, proclaim, announce
 • Root: ἐπαγγέλλω
ἐπαγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • announcement
  • promise, pledge, offer
  • demand, request
  • something someone has produced
 • Forms:
ἐπαγγελίᾳ
ἐπαγγελίαι
ἐπαγγελίαις
ἐπαγγελίαν
ἐπαγγελίας
ἐπαγγελιῶν
ἐπαγγέλλεται
ἐπηγγέλλετο
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to tell, proclaim
 • Root: ἐπαγγέλλω
ἐπαγγέλλομαι
ἐπαγγελλομέναις
ἐπαγγελλομένη
ἐπαγγελλόμενοι
ἐπαγγελλομένοις
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • Part: Aor Mid Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to tell, proclaim, announce
 • Root: ἐπαγγέλλω
ἐπαγγελλόμενος
ἐπαγγελλομένου
ἐπαγγελλομένους
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • Part: Aor Mid Acc Plur Masc
 • Meaning: to tell, proclaim, announce
 • Root: ἐπαγγέλλω
ἐπαγγελλομένων
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • Part: Aor Mid Gen MFN
 • Meaning: to tell, proclaim, announce
 • Root: ἐπαγγέλλω
ἐπαγγέλλονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to tell, proclaim, announce
 • Root: ἐπαγγέλλω
ἐπαγγέλλου
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἐπαγγέλλω
ἐπαγγέλλω
 • Active Meaning:
  • to announce, proclaim, tell
  • to promise (something) to (someone)
  • to offer
  • to lay claim to
  • to give oneself out as an expert in something
 • Middle Meaning:
  • to announce concerning one's self
  • to promise
  • to profess
 • Forms:
Present
 • ἐπαγγέλλου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐπαγγέλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαγγέλλομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐπαγγελλομέναις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Fem
 • ἐπαγγελλομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐπαγγελλόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐπαγγελλόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐπαγγελλομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
Imperfect
 • ἐπαγγέλλου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
Future
Aorist
 • ἐπαγγέλλου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐπαγγέλλου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐπηγγειλάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐπαγγειλαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπαγγειλάμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
 • ἐπαγγειλάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἐπηγγείλαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπηγγείλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπηγγείλω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
Perfect
 • ἐπηγγελμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐπήγγελται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐπάγγελμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: promise, announcement
 • Forms:
ἐπαγγέλματα
ἐπάγει
ἐπάγειν
ἐπαγείρω
 • Meaning:
  • to bring together
  • to stir up
 • Forms:
  • ἐπηγέρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπήγειρε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἐπάγεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning: to bring on
 • Root: ἐπάγω
ἐπάγη
ἐπάγης
ἐπάγοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἐπάγω
ἐπάγοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐπάγω
ἐπάγου
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐπάγω
ἐπάγουσα
ἐπάγουσι, ἐπάγουσιν
ἐπαγρύπνησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: watching for
ἐπάγω
 • Active Meaning:
  • to bring (on), fall upon
  • to bring (something) upon (someone) (mostly a bad thing)
  • to bring into
  • to lay on, apply to
  • to stretch upon
  • to punish for
  • to assail with
  • to cause to come true
  • to set in motion
  • to take resolute action
 • Middle Meaning:
  • to bring upon
  • to bring with one (as a companion)
 • Forms:
Present
 • ἐπάγειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπάγου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐπάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπάγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐπάγοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπάγουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἐπάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπάγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐπάγου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
Future
 • ἐπάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐπάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐπάξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπάξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐπάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπάξω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐπαχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐπάγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπαγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐπαγάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπαγάγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπαγαγών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπάξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπήγαγε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπήγαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἐπηγμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
ἐπαγωγά
ἐπαγωγαί
ἐπαγωγάς
ἐπαγωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a bringing in, supplying
  • distress, misery, trouble, calamity, affliction
  • attack
 • Forms:
ἐπαγωγῇ
ἐπαγωγήν
ἐπαγωγῆς
ἐπαγωγός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • attractive, tempting, alluring, seductive
  • alluring
 • Substantival Meaning:
  • inducement, attraction, bait, temptation
  • allurement, alluring offers
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐπαγωγόςἐπαγωγόν
GENἐπαγωγοῦ
DATἐπαγωγῷ
ACCἐπαγωγόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐπαγωγοίἐπαγωγά
GENἐπαγωγῶν
DATἐπαγωγοίς
ACCἐπαγωγούςἐπαγωγά
ἐπαγωγῶν
ἐπάγων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐπάγω
ἐπαγωνίζεσθαι
ἐπαγωνίζομαι
 • Meaning: to fight for, contend for
 • Forms:
  • ἐπαγωνίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin