ἀνάβα
ἀναβαθμίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: step, stair
 • Forms:
ἀναβαθμίσιν
ἀναβαθμοί
ἀναβαθμοῖς
ἀναβαθμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • flight of stairs, stairway, step, stairs
  • degree or markings on a dial
ἀναβαθμούς
ἀναβαθμῶν
ἀνάβαινε
ἀναβαίνει
ἀναβαίνειν
ἀναβαίνεις
ἀναβαίνετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἀναβαίνω
ἀναβαινέτω
ἀναβαινέτωσαν
ἀναβαίνῃς
ἀναβαίνομεν
ἀναβαῖνον
ἀναβαίνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀναβαίνω
ἀναβαίνοντας
ἀναβαίνοντες
ἀναβαίνοντος
ἀναβαινόντων
ἀναβαίνουσα
ἀναβαίνουσαι
ἀναβαινούσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀναβαίνω
ἀναβαινούσης
ἀναβαίνουσι, ἀναβαίνουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀναβαίνω
ἀναβαίνω
 • Meaning:
  • Indicating upward movement
   • Upward motion: to go up, ascend, arise, climb, come up, scale (a wall), clamber up, scramble up
   • Vegetation: to grow up, rise up, spring up, shoot up
   • Travel: to mount up, mount to (i.e., go up to a better country)
   • Water: to flow from, gush up (of rivers, fountains, springs)
   • Sound: to cry out, clamour, shout
   • Smell: to increase, ascend (foul odour rising)
   • Nautical: to go up into a ship, embark
   • Equestrian: to mount a horse (e.g., a rider mounts his horse); to mount a mare (the action of animal copulation)
   • Fire: to rise into the sky (flames or smoke rises up)
   • Cloud: to lift up (as the Shikinah glory lifted off the tabernacle)
   • Military: to set out on a military campaign
  • Without indicating upward movement
   • Appearance: to emerge, make an appearance (with no necessary upward movement implied)
   • Emotion: to arise (of anger, feelings)
   • Food: to arise, appear (e.g., quails appeared in the evening, Ex 16:13)
   • Time: to dawn (of mornings, daybreak)
   • Thought: to think a thought, (e.g., a thought arose in his mind)
   • Medical: to bring healing (Jer 8:22)
   • Medical Symptom: to increase in condition (e.g., leprosy rose up in the skin)
   • Social: to promote to a higher rank or position
 • Forms:
Present
 • ἀνάβαινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναβαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀναβαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναβαίνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀναβαίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀναβαινέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀναβαινέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ἀναβαίνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἀναβαίνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀναβαῖνον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀναβαίνοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀναβαίνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀναβαίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀναβαίνοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀναβαινόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἀναβαίνουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἀναβαίνουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • ἀναβαινούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • ἀναβαινούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ἀναβαίνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀναβαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀναβαίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἀναβαίνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἀνέβαινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεβαίνετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἀνεβαίνομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἀνέβαινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀνέβαινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀναβήσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀναβήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἀναβήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀναβήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀναβήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀναβησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἀναβήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀνέβαιναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνάβα Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing, Apocopated form
 • ἀναβάντα Part: 2Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἀναβάντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἀναβάντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀναβάντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • ἀναβάντος Part: Aor Act Gen Sing Neut
 • ἀναβάντων Part: 2Aor Act Gen Plur MFN
 • ἀναβάς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀναβᾶσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἀνάβατε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd, Plur
 • ἀναβῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνάβηθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναβῆναι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνάβητε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd, Plur
 • ἀναβήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀναβήτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἀναβῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀναβῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀναβῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀνέβη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέβημεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀνέβην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνέβην Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνέβης Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνέβησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνέβητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
Perfect
 • ἀναβέβηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἀναβέβηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀναβεβηκόσιν Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • ἀναβεβηκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • ἀναβεβηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • ἀναβεβηκυῖαν Part: Perf Act Acc Sing Fem
ἀναβαίνων
ἀναβαίνωσι, ἀναβαίνωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀναβαίνω
ἀναβάλλομαι
ἀναβαλλόμενος
ἀναβάλλω
 • Active Meaning:
  • to toss up, throw upward
  • to wear, throw a cloak over the shoulder
 • Middle Meaning:
  • to postpone, defer, put off, adjourn
  • to provoke
  • to get into action or possibly to put off an action (Ps 77(78):21)
  • to adjourn (a trial); dismiss the case (because it is a minor issue or have no urgency)
 • Forms:
  • ἀναβάλλομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀναβαλλόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἀναβεβλημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἀνέβαλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεβάλετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀνέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεβάλου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
ἀναβάντα
ἀναβάντας
ἀναβάντες
ἀναβάντι
ἀναβάντος
ἀναβάντων
ἀναβάς
ἀναβᾶσα
ἀναβάσει
ἀναβάσεις
ἀναβάσεων
ἀναβάσεως
ἀνάβασιν
ἀνάβασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ascent, a going up, mounting
  • uphill road, path, passage
  • something that has emerged
ἀναβαστάζω
 • Meaning: to raise, lift up, grab and move upward
 • Forms:
  • ἀνεβάστασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναβάται
ἀναβάταις
ἀναβάτας
ἀνάβατε
ἀναβάτῃ
ἀναβάτην
ἀναβάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a rider, one who is mounted, horseman, charioteer, cavalry
ἀναβέβηκα
ἀναβέβηκεν
ἀναβεβηκόσι, ἀναβεβηκόσιν
ἀναβεβηκότες
ἀναβεβηκότων
ἀναβεβηκυῖαν
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Fem
  • Part: Perf Act Gen Plur Fem
 • Root: ἀναβαίνω
ἀναβεβλημένος
ἀναβῇ
ἀνάβηθι
ἀναβῆναι
ἀναβήσει
ἀναβήσεσθε
ἀναβήσεται
ἀναβήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἀναβαίνω
ἀναβήσομαι
ἀναβησόμεθα
ἀναβήσονται
ἀνάβητε
ἀναβήτω
ἀναβήτωσαν
ἀναβιβάζουσι, ἀναβιβάζουσιν
ἀναβιβάζω
 • Meaning:
  • to bring up, carry up
  • to mount (a horse)
  • to climb (a mountain), go up
  • to transport, haul, carry
  • to offer up (on an altar)
  • to bring up against (someone)
  • to instigate against (someone)
  • to cause to move higher
  • to cause to launch a military attack
 • Forms:
Present
 • ἀναβιβάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀναβιβάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀναβιβασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναβιβάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀναβιβῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀναβιβάσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναβιβάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀναβιβάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀναβιβάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀναβιβασάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀναβίβασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνεβίβασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνεβίβασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνεβίβασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνεβίβασε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεβιβάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀναβιβάσαι
ἀναβιβάσαντες
ἀναβιβάσας
ἀναβιβάσατε
ἀναβιβασάτω
ἀναβιβάσει
ἀναβιβασθήσεται
ἀναβίβασον
ἀναβιβάσω
ἀναβιβῶ
ἀναβιόω
 • Meaning: to come to life again, return to life
 • Forms:
  • ἀναβιῶναι Verb: Aor Act Infin
  • ἀναβιῶσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • ἀναβιώσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
ἀναβιῶναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀναβιόω
ἀναβιῶσαι
ἀναβιώσας
ἀναβίωσι, ἀναβίωσιν
ἀναβίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: return to life, resurrection, act of reactivating
ἀναβλαστάνω
 • Meaning: to shoot up, grow up again, sprout up, emerge
 • Forms:
  • ἀναβλαστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀναβλαστήσει
ἀναβλέπειν
ἀναβλέπουσι, ἀναβλέπουσιν
ἀναβλέπω
 • Meaning:
  • to look upward
  • to gain sight, recover sight
 • Forms:
Present
 • ἀναβλέπουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀναβλέπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • ἀναβλέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀναβλέψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀνέβλεπον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνέβλεπον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀναβλέψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναβλέψαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • ἀναβλέψαντες Part: 1Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀναβλέψαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀναβλέψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀναβλέψασα Part: 1Aor Act Nom Sing Fem
 • ἀναβλέψασαι Part: Aor Act Nom Plur Fem
 • ἀναβλέψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀναβλέψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀναβλέψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀνάβλεψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναβλέψω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀνέβλεψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνεβλέψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀνέβλεψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνεβλέψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀνέβλεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέβλεψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναβλέψαι
ἀναβλέψαντα
ἀναβλέψαντες
ἀναβλέψαντος
ἀναβλέψας
ἀναβλέψασα
ἀναβλέψασαι
ἀναβλέψατε
ἀναβλέψει
ἀναβλέψῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀναβλέπω
ἀναβλέψῃς
ἀνάβλεψιν
ἀνάβλεψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: recovery of sight
 • Forms:
ἀνάβλεψον
ἀναβλέψονται
ἀναβλέψω
ἀναβοάω
 • Meaning: to shout aloud, utter a loud cry, yell out, halloo, call out
 • Forms:
Present
Imperfect
 • ἀνεβόων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀνεβόων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀναβοήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • ἀναβοῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναβοῆσαν Part: 1Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀναβοήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀναβοήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀναβόησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνεβόησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνεβοήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀνεβόησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνεβόησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναβοῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀναβοάω
ἀναβοῆσαν
ἀναβοήσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to cry, shout aloud
 • Root: ἀναβοάω
ἀναβοήσας
ἀναβοήσετε
ἀναβοήσῃς
ἀναβόησον
ἀναβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a fold, wrinkle (in a garment)
  • mantle, tunic, something thrown over the shoulder
  • something thrown up, a mound
  • euphemism for buttocks
  • something that swells higher than the surrounding surface of the land
  • a delay, a putting off, procrastination
 • Forms:
ἀναβολῇ
ἀναβολήν
ἀναβολῆς
ἀναβράζω
 • Meaning: to boil
ἀναβράσαι
ἀναβράσσοντος
ἀναβράσσω
 • Meaning:
  • to throw upward
  • to reject
  • to boil well, seethe
  • to jump (of a chariot)
  • to leap, bound
  • to cause to move swiftly upward
 • Forms:
  • ἀναβράσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀναβράσσοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἀνέβρασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναβρυάζω
 • Meaning: to neigh aloud
 • Forms:
  • ἀναβρυήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀναβρυήσει
ἀναβῶ
ἀναβῶμεν
ἀναβῶσι, ἀναβῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀναβαίνω