ματαία
μάταια
ματαίᾳ
μάταιαι
ματαίαις
ματαίαν
ματαίας
μάταιοι
ματαίοις
ματαιολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • meaningless talk, worthless speech, empty talk, useless talk
  • fruitless discussion, babble, vanities, idle talk
  • worthless talk, profitless talk
  • irreverent talk, frivolous speech
  • false talk, counterfeit speech
 • Forms:
ματαιολογίαν
ματαιολόγοι
ματαιολόγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: vain talker; an idle (i.e., senseless or mischievous) talker, i.e., a wrangler
 • Forms:
  • ματαιολόγοι Adj: Nom Plur Masc
μάταιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μάταιος
ματαιοπονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fruitless toil
 • Forms:
ματαιοπονίαν
μάταιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • idle, empty, fruitless, worthless, useless
  • frivolous, trivial, petty
  • irreverent
  • meaningless, worthless
  • powerless, lacking truth
  • lacking in substance, groundless, baseless, unfounded, unsupported
  • false, counterfeit
  • throes, painful struggles
 • Forms:
ματαιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • something that lacks substance, vanities
  • frivolous thing, trivial thing, petty thing
  • emptiness, futility, purposelessness, transitoriness
 • Forms:
ματαιότητα
ματαιότητας
ματαιότητες
ματαιότητι
ματαιότητος
ματαιοτήτων
ματαίους
ματαιοῦσι, ματαιοῦσιν
ματαιόφρονες
ματαιόφρων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: weak-minded, vain-minded
 • Forms:
  • ματαιόφρονες Noun: Nom Plur Masc
ματαιόω
 • Active Meaning:
  • to render futile, worthless
  • to involve oneself in something senseless
  • to bring to naught
  • to thwart, prevent the successful conclusion of something
  • to invent (Jer. 23:16)
 • Passive Meaning:
  • to be brought to naught, be in vain
  • to act senselessly
  • to become foolish, act foolishly (I Sam. 13:13)
  • to turn out to be baseless
  • to be given over to worthlessness, think about idle or worthless things
 • Forms:
  • ἐματαιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐματαιώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐματαιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ματαιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ματαιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μεματαίωμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • μεματαίωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ματαίῳ
ματαιωθήσεται
ματαίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: vanity, emptiness, worthlessness
 • Forms:
ματαιωμάτων
ματαίων
ματαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ineffectually, vainly, unjustifiably, foolishly
μάτην
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • ineffectively
  • in vain, folly, to no end, causeless, without cause, randomly, purposelessly