εὔφημα
εὐφημέω
 • Meaning:
  • to acclaim, express approval
  • to laud, praise
  • to observe a godly silence
 • Forms:
  • εὐφημοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
εὐφημήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to acclaim, express approval
 • Root: εὐφημέω
εὐφημία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • good report, good repute
  • good speech, i.e., praise
 • Note: origin of English word "euphemism"
 • Forms:
εὐφημίας
εὔφημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: auspicious, well-sounding, praiseworthy, attractive, reputable
 • Forms:
εὐφημότερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • more auspicious
εὐφημοῦντες
εὔφθαρτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: easily destroyed, perishable
 • Forms:
εὐφθάρτων
εὐφορέω
 • Meaning: to bear good crops, yield well, be fruitful, be fertile
 • Forms:
  • εὐφόρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εὐφόρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
εὐφόρησε, εὐφόρησεν
εὐφορία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • peaceably disposed
 • Forms:
  • εὐφορίας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
εὐφορίας
εὐφραίνει
εὐφραίνεσθαι
εὐφραίνεσθε
εὐφραινέσθω
εὐφραινέσθωσαν
εὐφραίνεται
εὐφραίνετο
εὐφραίνηται
εὐφραινόμεθα
εὐφραίνομεν
εὐφραινομένη
εὐφραινομένην
εὐφραινομένης
εὐφραινόμενοι
εὐφραινόμενος
εὐφραινομένους
εὐφραινομένων
εὐφραινόμην
εὐφραίνοντα
εὐφραίνονται
εὐφραίνοντο
εὐφραίνου
εὐφραίνουσι, εὐφραίνουσιν
εὐφραίνω
 • Active Meaning:
  • to gladden, cheer, cheer up (someone), take pleasure
 • Passive Meaning:
  • to be glad, celebrate, enjoy oneself, rejoice
 • Forms:
Present
 • εὐφραίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • εὐφραίνοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • εὐφραινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • εὐφραινόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • εὐφραινομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • εὐφραινομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • εὐφραινομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • εὐφραινομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • εὐφραινομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
Imperfect
 • εὐφραινόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • εὐφραίνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εὐφραίνετο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Sing
Future
 • εὐφρανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • εὐφρανεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • εὐφρανθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • εὐφρανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • εὐφρανθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • εὐφρανθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • εὐφρανθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • εὐφρανθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • εὐφρανοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • εὐφρανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • εὐφρᾶναι Verb: Aor Act Infin
 • εὐφράναι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • εὐφράναι Verb: Aor Act Infin
 • εὐφράναι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • εὔφραναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • εὔφρανας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • εὔφρανε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὐφρανθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • εὐφρανθείημεν Verb: Aor Pass Opt 1st Plur
 • εὐφρανθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • εὐφρανθείητε Verb: Aor Pass Opt 2nd Plur
 • εὐφρανθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • εὐφράνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • εὐφρανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • εὐφράνθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • εὐφράνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • εὐφρανθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • εὐφρανθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • εὐφράνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • εὐφράνθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • εὐφράνθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • εὐφρανθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • εὐφρανθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • εὐφρανθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • εὐφρανθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • εὐφρανθῶσι(ν) Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • εὔφρανον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ηὔφραναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ηὔφρανας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ηὔφρανε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ηὐφράνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ηὐφράνθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ηὐφράνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ηὐφράνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ηὐφραίνεσθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
εὐφραίνων
εὐφράναι
εὐφρᾶναι
εὔφραναν
εὔφρανας
εὐφρανεῖ
εὐφρανεῖς
εὔφρανε, εὔφρανεν
εὐφρανθείη
εὐφρανθείημεν
εὐφρανθείησαν
εὐφρανθείητε
εὐφρανθέντες
εὐφράνθη
εὐφρανθῇ
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: εὐφραίνω
εὐφράνθημεν
εὐφράνθην
εὐφρανθῆναι
εὐφρανθῇς
εὐφράνθησαν
εὐφρανθήσεσθε
εὐφρανθήσεται
εὐφρανθήσῃ
εὐφρανθήσομαι
εὐφρανθησόμεθα
εὐφρανθήσονται
εὐφράνθητε
εὐφράνθητι
εὐφρανθήτω
εὐφρανθήτωσαν
εὐφρανθῶ
εὐφρανθῶμεν
εὐφρανθῶσι, εὐφρανθῶσιν
εὔφρανον
εὐφρανοῦσι, εὐφρανοῦσιν
εὐφρανῶ
εὐφροσύναι
εὐφροσύναις
εὐφροσύνας
εὐφροσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • gladness, joy, joyfulness, cheerfulness, mirth, delights
  • merrymaking, festivity, celebration
 • Forms:
εὐφροσύνῃ
εὐφροσύνην
εὐφροσύνης
εὐφρόσυνον
εὐφρόσυνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • merry, cheery, in good cheer, joyful
  • indicative of cheerfulness
 • Note: Normally the endings of the Nom Sing (Masc, Fem, Neut) would be -ος, -η, -ον but in some instances it is -ος -ος -ον meaning that both the Masc and Fem have the same form
 • Forms:
εὐφροσύνους
εὐφυεῖ
 • Parse: Adj: Dat Sing MFN
 • Meaning: shapely, goodly
 • Root: εὐφυής
εὐφυεῖς
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: shapely, goodly
 • Root: εὐφυής
εὐφυῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: εὐφυής
εὐφυής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • well-grown, shapely, goodly
  • naturally clever, proficient, skilled
  • naturally gifted
  • convenient, suitable, well-suited
 • Forms:
εὐφυίαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: shapely
 • Root: εὐφυεῖ
εὐφυῶς
εὐφωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goodness of voice
εὐφωνίαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: goodness of voice
 • Root: εὐφωνία
εὔφωνον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Meaning: sweet-voiced, musical
 • Root: εὔφωνος
εὔφωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: sweet-voiced, musical