κραβάττοις
κράβαττον
κράβαττος, κράββατος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a mattress, bed, pallet
κραβάττου
κραβάττων
κραββάτοις
κράββατον
κραββάτῳ
κραββάτων
κραδαίνω
 • Meaning: to quiver, swing, wave, brandish, shake, agitate
 • Forms:
  • κραδαίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • κραδάνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
κραδαίνων
κραδάνας
κράζει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κράζω
κράζειν
κράζεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: κράζω
κράζομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: κράζω
κρᾶζον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κράζω
κράζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: κράζω
κράζοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: κράζω
κράζοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: κράζω
κραζόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κράζω
κράζουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: κράζω
κράζουσι, κράζουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: κράζω
κράζω
 • Meaning:
  • to cry out, call out, call aloud
  • to bray (sound of a donkey)
  • to croak
 • Forms:
Present Verbs
 • κράζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κράζειν Verb: Pres Act Infin
 • κράζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • κράζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • κράζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Present Participles
 • κρᾶζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • κράζοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • κράζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • κράζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κραζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • κράζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • κράζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἔκραζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔκραζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔκραζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future Perfect
 • κεκράξεσθε Verb: FutPerf Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • κεκράξεται Verb: FutPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κεκράξῃ Verb: FutPerf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • κεκράξομαι Verb: FutPerf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • κεκράξονται Verb: FutPerf Mid/Pass Ind 3rd Plur
Aorist Verbs
 • ἔκραξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔκραξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔκραξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔκραξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔκραξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κεκράξαι Verb: Aor Act Infin
 • κεκράξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κράξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κέκραξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Aorist Participles
 • κεκράξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • κράξαν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • κράξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • κράξον Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • κράξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
Perfect Verbs
 • κεκραγότος Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • κεκραγότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • κεκραγυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • κέκραγας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • κέκραγα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • κεκράγασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • κέκραγε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κέκραγεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κεκραγέναι Verb: Perf Act Infin
 • κεκραγέτωσαν Verb: Perf Act Imperative 3rd Plur
 • κεκραγότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
Perfect Participles
 • κεκραγότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • κεκραγώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
κράζων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: κράζω
κραθέντες
κραιπαλάω
 • Meaning:
  • to be intoxicated, become drunk, be overpowered by wine
  • to have a hangover, have a sick headache, have a migraine
 • Forms:
  • κραιπαλῶντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • κεκραιπαληκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • κραιπαλήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • κραιπαλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
κραιπάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • intoxication, carousing, drunkenness, intemperance, dissipation
  • hangover, a headache from drunkenness
 • Forms:
κραιπάλῃ
κραιπαλήσατε
κραιπαλῶν
κραιπαλῶντας
κρᾶμα, κράμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mixture, mixed wine, mixed drink
κρανίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: Calvary, skull
 • Forms:
κρανίου
κράννυμι
 • Meaning: to hang
 • Forms:
  • ἐκρέμασε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
κράξαν
 • Parse: Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κράζω
κράξαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: κράζω
κράξας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: κράζω
κράξον
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: κράζω
κράξουσι, κράξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: κράζω
κρᾶσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of mixing, blending, compounding
κράσπεδα
κρασπέδοις
κράσπεδον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • corner (one of the four lower corners of an outer garment to which tassels were attached)
  • border, hem, edge, fringe
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκράσπεδονκράσπεδα
GENκρασπέδουκρασπέδων
DATκρασπέδῳκρασπέδοις
ACCκράσπεδονκράσπεδα
κρασπέδου
κρασπέδων
κραταιά
κραταιᾷ
κραταιάν
κραταιᾶς
κραταιοί
κραταιοῖς
κραταιόν
κραταιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see κραταιότερος
 • Meaning:
  • possessed with might
  • intense in effect
  • mighty, powerful, severe, strong, vehement
 • Forms:
κραταιότερον
κραταιότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of κραταιός
 • Meaning: mightier, stronger
κραταιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • physical strength
  • might, power
 • Forms:
κραταιότητι
κραταιοῦ
κραταιουμένης
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Meaning:
  • to strengthen
 • Root:κραταιόω
κραταιοῦντας
κραταιούς
κραταιοῦσθε
κραταιούσθω
κραταιούσθωσαν
κραταιοῦται
κραταιόω
 • Active Meaning:
  • to make strong
  • to lend (moral or material) support to
  • to strengthen
  • to prevail against
  • to commit oneself firmly (to a course of action)
  • to add to the intensity of
  • to establish a firm relationship with
  • to have the upper hand, to gain the upper hand
 • Passive Meaning:
  • to strengthen oneself
  • to be strong
  • to prove to be (too) strong
  • to prevail
  • to be determined, have determination
 • Forms:
Present
 • κραταιοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • κραταιώσῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • κραταιοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • κραταιοῦσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • κραταιούσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • κραταιούσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • κραταιοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
 • ἐκραταιοῦτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐκραταιοῦτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • κραταιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κραταιώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
Aorist
 • κραταιωθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • κραταιώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐκραταιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκραταιώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐκραταιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκραταίωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκραταίωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκραταίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κραταιωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κραταιωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • κραταιώθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • κραταιωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • κραταιωθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • κραταιωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • κραταιῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκραταίωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κραταιώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κραταίωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • κεκραταίωνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
κραταιῷ
κραταιωθέντες
κραταιωθῇ
κραταιωθῆναι
κραταιώθητε
κραταιωθήτω
κραταιωθῶμεν
κραταιωθῶσι, κραταιωθῶσιν
κραταίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • strength (mental or physical)
  • empowerment
κραταιῶν
κραταιῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • powerfully, mightily, severely, sharply
  • by applying considerable force (to punish)
κραταιῶσαι
κραταιώσει
κραταιώσῃ
κραταιώσητε
κραταίωσι, κραταίωσιν
κραταίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: strength
κραταιώσομεν
κραταίωσον
κραταιώσωμεν
κράτει
 • Parse #1: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: κράτος
 • ——
 • Parse #2: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κρατέω
κρατεῖ
κρατεῖν
κρατεῖς
κρατεῖσθαι
κρατεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κρατέω
κρατεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: κρατέω
κρατεύω
 • Meaning: to control
κρατέω
 • Meaning:
  • to be strong
  • to possess
  • to have power, have authority
  • to be master of, rule over, be lord over
  • to arrest, apprehend, take into custody
  • to have control over; gain control over
  • to subdue, conquer, prevail
  • to grasp, seize, take hold of
  • to attain, gain the purpose, gain control, obtain, occupy
  • to gain possession of, acquire
  • to hold securely (so that he cannot get away)
  • to hold (in one’s hand)
  • to hold fast to
  • to support, hold upright
  • to lend support to; to shore up
  • to have at one’s disposal
  • to restrain, hold back, hinder
  • to hold fast (to prevent escaping)
  • to hold fast (to something or someone) to stay closely united
  • to keep hold of, retain
  • to keep (a saying) to oneself
  • to remain strong, retain strength, gain strength
  • to retain (e.g., sins, John 20:23)
 • Forms:
Present
 • κρατοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κράτει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • κρατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κρατεῖν Verb: Pres Act Infin
 • κρατεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • κρατεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κρατεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κρατεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • κρατεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • κρατῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • κρατούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • κρατουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • κρατοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • κρατοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • κρατοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κρατοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • κρατοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • κρατούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • κρατοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • κρατοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κρατοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κρατῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • κρατῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐκράτει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐκρατοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • κρατήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κρατήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κρατήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • κρατῆσαν
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • κρατήσασαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • κρατήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • κρατηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • κρατήσαι
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Note: Also see κρατῆσαι
 • κραθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἐκρατήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκρατήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκράτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκρατήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐκράτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκράτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκρατήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐκράτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκράτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κρατηθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • κρατῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • κρατήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • κρατήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • κρατήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • κρατήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κρατήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κρατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κράτησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κρατήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • κρατήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • κεκρατήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • κεκρατήκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • κεκρατηκέναι Verb: Perf Act Infin
 • κεκρατημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κεκράτηνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
scale
κρατήρ
κράτη
κρατηθείς
κρατηθείσης
κρατήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mixing bowl for wine
  • hollow bowl of a candlestick (in the form of a flower blossom)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκρατήρκρατῆρες
GENκρατῆροςκρατήρων
DATκρατῆρικρατῆρσι(ν)
ACCκρατῆρακρατῆρας
κρατῆρα
κρατῆρας
κρατῆρες
κρατῆρος
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Meaning: mixing bowl
 • Root: κρατήρ
κρατήρων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Meaning: mixing bowl
 • Root: κρατήρ
κρατῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Note: Also see κρατήσαι
 • Root: κρατέω
κρατήσαι
κρατῆσαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root:κρατέω
κρατήσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κρατέω
κρατήσαντας
κρατήσαντες
κρατήσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κρατέω
κρατήσας
κρατήσασα
κρατήσασαν
κρατήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κρατέω
κρατήσει
κρατήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: κρατέω
κράτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • might, power, dominion, conquest
  • being possessed with supreme power
κράτησον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κρατέω
κρατήσουσι, κρατήσουσιν
κρατήσω
κρατήσωμεν
κρατήσωσι, κρατήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κρατέω
κρατῆτε
κράτιστα
κρατίσταις
κρατίστας
κράτιστε
κρατιστεύοντα
κρατιστεύω
 • Meaning: to be strongest, best, most excellent
 • Forms:
  • κρατιστεύοντα
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
κρατίστη
κρατίστῃ
κρατίστοις
κράτιστον
 • Parse:
  • Superlative Adj: Nom Sing Neut
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κράτιστος
κράτιστος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • best
  • most excellent (noble)
  • strongest, i.e., (in dignity)
  • very honourable
 • Note: Superlative of κρατύς or ἀγαθός
 • Note: For comparative, see κρείσσων
 • Forms:
κράτιστος δή
 • Parse: Adjective
 • Meaning: really the best; confessedly the best
κρατίστους
κρατίστῳ
κρατίστων
κράτος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • physical force
  • might, power
  • mighty deed
  • strength, intensity
  • authority
  • power, rule, sovereignty, dominion
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκράτοςκράτη
GENκράτουςκράτων
κρατέων
DATκράτεικράτεσι(ν)
ACCκράτοςκράτη
κρατούμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κρατέω
κρατουμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: κρατέω
κρατοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: κρατέω
κρατοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κρατέω
κρατοῦντας
κρατοῦντες
κρατοῦντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κρατέω
κρατοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κρατέω
κρατούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κρατέω
κράτους
κρατοῦσα
κρατοῦσι, κρατοῦσιν
κρατυνθέν
κρατῦναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root:κρατύνω
κρατύνας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root:κρατύνω
κρατύνειν
κρατύνηται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root:κρατύνω
κρατύνω
 • Active Meaning:
  • to confirm the validity of
  • to confirm the veracity of
  • to strengthen
 • Passive Meaning:
  • to grow strong
  • to increase in strength
 • Forms:
  • κρατῦναι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • κρατύνηται
   • Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • κρατύνειν Verb: Pres/Fut Act Infin
  • κρατύνας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • κρατυνθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
κρατύς
κρατῶμεν
κρατῶν
κραυγάζει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κραυγάζω
κραυγάζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: κραυγάζω
κραυγαζόντων
κραυγάζω
 • Meaning:
  • to utter a loud sound; to shout
  • human: to cry out, cry for help, scream, shout, clamour
  • animal: to grunt, whinny, moo, bray, honk, etc
 • Forms:
  • κραυγάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κραυγάζει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐκραύγασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκραύγασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκραυγαζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐκραυγαζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐκραύγασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκραύγασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κραυγάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κραυγάζοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • κραυγαζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
κραυγάσει
κραυγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a shout, shouting, clamour of excited people
  • a loud cry, shout, outcry
  • loud proclamation
 • Forms:
κραυγῇ
κραυγήν
κραυγῆς
κρέα
κρεάγρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a meat-hook, flesh-hook (for pulling meat out of a pot)
 • Forms:
κρεάγρᾳ
κρεάγρας
κρεαγρῶν
κρεανομέω
 • Meaning: to distribute meat, divide the meat/flesh of (something)
 • Forms:
  • ἐκρεανόμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κρέας
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • flesh, (butcher’s) meat
  • flesh (as a component of a human body)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκρέαςκρέα
κρέατα
GENκρέατος
κρέως
κρεῶν
DATκρέατικρέασι
ACCκρέαςκρέα
κρέατα
κρέως
κρέατος
κρέατα
κρεῖσσον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom Sing Masc/Neut
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: better, i.e., greater advantage
 • Forms:
  • κρείσσονα Comparative Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κρείσσων
κρείσσονα
κρείσσους
κρείσσω
κρείσσων
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • superior (in quality), best
  • more advantageous, most advantageous
  • more preferable, most preferable
  • better (best), stronger, nobler
 • Note: Comparative of κρατύς
 • Note: Alternate spelling of κρείττων
 • Note: For superlative, see κράτιστος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκρείσσωνκρεῖσσον
GENκρείσσονος
DATκρείσσονι
ACCκρείσσονακρεῖσσον
Plural
 MascFemNeut
NOMκρείσσονες
κρείσσους
κρείσσονα
κρείσσω
GENκρεισσόνων
DATκρείσσοσι(ν)
ACCκρείσσοναςκρείσσονα
κρεῖττον
κρείττονα
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Comparative Adj: Acc Sing Fem
 • Root: κρείσσων
κρείττονας
κρείττονες
κρείττονι
κρείττονος
κρειττόνων
κρείττοσι, κρείττοσιν
κρείττους
κρείττουσιν
κρείττω
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Comparative Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κρείσσων
κρείττων
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • superior (in quality), best
  • more advantageous, most advantageous
  • more preferable, most preferable
  • better (best), stronger, nobler
 • Note: Alternate spelling of κρείσσων
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκρείττων, κρείττωκρεῖττον
GENκρείττονος
DATκρείττονι
ACCκρείττονακρεῖττον
Plural
 MascFemNeut
NOMκρείττονες κρείττονα, κρείττω
GENκρειττόνων
DATκρείττοσι(ν)
κρείττουσιν
ACCκρείττονας
κρείττους
κρείττονα, κρείττω
κρεμάζω
 • Active Meaning:
  • to hang, suspend
 • Passive Meaning:
  • to become suspended
 • Forms:
Present
 • κρεμάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • κρεμαμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • κρεμάμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κρεμάμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κρεμάμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κρέμανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κρέμαται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • κρεμάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κρεμάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • κρεμασθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • κρεμάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κρέμασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκρέμασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκρεμάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐκρέμασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκρεμάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκρεμάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κρεμάσαι Verb: Aor Act Infin
 • κρεμάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κρεμάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κρεμασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • κρεμασθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • κρεμάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • κρεμασθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
 • κρεμασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
Perfect
 • κεκρεμάσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
κρεμάζων
κρεμαμένη
κρεμάμενοι
κρεμάμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: κρεμάζω
κρεμάμενος
κρεμαμένους
κρεμάννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alternate form of κρεμάζω
κρέμανται
κρεμάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κρεμάζω
κρεμάσαντες
κρεμάσατε
κρεμάσει
κρεμάσῃ
κρεμάσητε
κρεμασθεῖσα
κρεμασθέντων
κρεμασθῇ
κρεμασθῆναι
κρεμασθήτω
κρέμασον
κρεμαστά
κρεμαστόν
κρεμαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • hung, hung up, hanging
 • Substantival Meaning:
  • overhanging place
  • suspended object (like a hammock or like a curtain)
  • fortress
 • Forms:
  • κρεμαστά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • κρεμαστόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
κρεμάσω
κρέμαται
κρεμάω
 • Meaning: to hang
κρεμῶ
κρεουργέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cut up like a butcher
 • Forms:
  • κρεουργουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
κρεουργουμένων
κρεπάλη
κρεῶν
κρημνίζω
 • Meaning: to hurl down headlong
 • Forms:
  • ἐκρήμνισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
κρημνόν
κρημνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: steep slope, steep bank, overhanging cliff, precipice
 • Forms:
κρημνοῦ
κρημνώδη
κρημνώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: steep, precipitous
 • Forms:
  • κρημνώδους Adj: Gen Sing MFN
  • κρημνώδη Adj: Acc Sing MFN
κρημνώδους
κρήνας
κρήνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cistern, water storage facility built in the ground
  • well, fountain, spring, pool
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκρήνηκρῆναι
GENκρήνηςκρηνῶν
DATκρήνῃκρήναις
ACCκρήνηνκρήνας
VOCκρήνηκρῆναι
κρήνην
κρήνης
κρηπῖδα, κρηπίδα
κρηπῖδος, κρηπίδος
κρηπίδων
κρηπίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • river bank
  • foundation, base, foot (of an altar)
 • Forms:
κριθαί
κριθάς
κριθείσης
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Root: κρίνω
κριθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: κρίνω
κριθή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: barley
 • Forms:
κριθῇ
 • Parse #1: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: κριθή
 • ——
 • Parse #2: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κριθήν
κριθῆναι
κριθῆς
κριθήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: κρίνω
κριθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κριθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: κρίνω
κριθησόμενος
 • Parse: Part: Fut Pass Nom Sing Masc
 • Root: κρίνω
κριθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
κρίθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: κρίνω
κριθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: κρίνω
κρίθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κριθήτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: κρίνω
κρίθινον
κρίθινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • made from barley
 • Substantival Meaning:
  • beer
 • Forms:
  • κρίθινον Adj: Acc Sing Masc
  • κριθίνου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • κριθίνους Adj: Acc Plur Masc
  • κριθίνων Adj: Gen Plur MFN
κριθίνου
κριθίνους
κριθίνων
κριθῶμεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • Root: κρίνω
κριθῶν
κριθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: κρίνω
κρίκοι
κρίκοις
κρίκον
κρίκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ring, yoke-ring, nose ring
κρίκους
κρίμα, κρῖμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • lawsuit, forensic process in law court
  • legal dispute
  • decision, decree, sentence (handed down in court)
  • judicial verdict, sentence
  • judging, judgment, ruling
  • justice as a moral quality or principle
  • something that rightfully belongs to someone else

   ἁρπάζοντες κρίμα πενήτων
   seizing the just share of the poor (Isa 10:2)

  • injunction to be observed
  • fair claim

   σοὶ κρίμα παραλαβεῖν εἰς κτῆσιν
   you are entitled to take it into possession (Jer 39:7)

  • rule of conduct and practice accepted as generally applicable

   κατὰ τὸ κρίμα
   as it should happen (2Kings 11:14)

 • Forms:
κρίμασι, κρίμασιν
κρίματα
κρίματι
κρίματος
κριμάτων
κρίνα
κρίναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρῖναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρίναντας
 • Parse: Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • Root: κρίνω
κρίναντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: κρίνω
κρίναντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κρίνω
κρίνας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρίνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κρίνω
κρινάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρῖνε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρινεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνειας
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνειεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • Root:κρίνω
κρίνειν
κρίνεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κρινεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κριθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρίνεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: κρίνω
κρίνεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: κρίνω
κρινέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνῃς
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνηται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνοις
κρίνοιτο
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Opt 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνομαι
κρίνομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: κρίνω
κρινόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: κρίνω
κρινόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρινομένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κρίνω
κρινομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: κρίνω
κρινομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: κρίνω
κρίνον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • lily, white lily
  • lily-shaped, ornament that looks like a lily
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκρίνονκρίνα
GENκρίνουκρίνων
DATκρίνῳκρίνοις
ACCκρίνονκρίνα
κρῖνον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κρίνω
κρίνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρίνοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: κρίνω
κρίνοντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρίνοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κρίνω
κρινόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κρίνω
κρίνου
κρινοῦμεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: κρίνω
κρινοῦσι, κρινοῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
κρίνω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Active Meaning:
  • to judge, think, consider, look upon
  • to act as a judge over
  • to act as a just judge in the interest of
  • to judge, decide, call to a court, condemn, hand over for punishment
  • to vindicate, absolve, exonerate
  • to take up a legal case for
  • to determine a verdict, pronounce a verdict
  • to come to a conclusion and present it as such (but not judicially)
  • to decide in favour of
  • to execute judgment on
  • to decide
  • to resolve (a military conflict by winning it)
  • to interpret
  • to assess and form a judgment
  • to rule
  • to separate, distinguish, select, prefer
  • to reach a decision, decide, propose, intend
  • to dispute, confront
  • to avenge, conclude, condemn, damn, decree, determine, esteem, ordain, call in question, sentence to, think
 • Middle/Passive Meaning:
  • to argue a legal case, plead a legal case
  • to petition (legally to an authority)
  • to dispute, quarrel, debate
  • to contest a legal case
  • to contend with, contest with
 • Forms:
Present
 • κρινομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • κρῖνε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • κρίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κρίνειν Verb: Pres Act Infin
 • κρίνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • κρίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κρίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κρίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • κρίνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • κρινέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • κρίνῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κρίνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • κρίνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • κρινόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κρινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κρινομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • κρινῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • κρίνωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • κρίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • κρινομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • κρίνοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • κρίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κρίνοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • κρίνοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • κρινόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
Imperfect
 • ἐκρίνετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐκρινόμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἔκρινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔκρινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἔκρινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐκρίνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • κριθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • κρινεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κρινεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κρινοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • κρινοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κρινῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • κριθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κριθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • κριθησόμενος Part: Fut Pass Nom Sing Masc
 • κριθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • κρίνειεν
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • κρίνειας Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • κριθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • κριθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἐκρίθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκρίθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἔκρινα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκρίναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔκριναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔκρινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκρίνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔκρινε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκρίνοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κριθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • κριθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κριθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • κριθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • κρίθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • κριθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • κρίνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κρίνηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • κριθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • κριθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • κριθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • κρῖνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κρίνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • κρῖναι Verb: Aor Act Infin
 • κρίναντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • κρίναντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • κρίναντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • κρίνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κρίνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κρινάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
Perfect
 • ἐκεκρίκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • κέκρικας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • κέκρικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • κεκρίκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • κεκρίκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • κεκρίκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • κέκρικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κεκριμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • κεκριμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • κεκριμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κεκριμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • κέκριται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κεκριμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
κρινῶ
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: κρίνω
κρίνωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: κρίνω
κρίνων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: κρίνω
κρίνωσι, κρίνωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κρίνω
κρινωτάς
κρινωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: adorned with lilies
κριοί
κριοῖς
κριόν
κριός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • ram, uncastrated male sheep
  • battering ram
κριοῦ
κριούς
κρίσει
κρίσεις
κρίσεων
κρίσεως
κρίσιν
κρίσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • judgment, sentence
  • acting as judge
  • decision, decision taken (about what to do)
  • justice
  • an act of uprightness
  • judicial interpretation
  • moral and ethical integrity
  • lawsuit, cause, case
  • a court proceeding
  • accusation
  • societal standing, standing in society
  • condemnation, damnation
  • trial, dispute
  • judicial procedure
  • contention and dispute (calling for a resolution)
  • decisive settling of an issue
  • interpretation (of a dream)
κριταί
κριταῖς
κριτάς
κριτῇ
κριτήν
κριτήρια
κριτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • law court, tribunal, judgment seat, court of justice
  • lawsuit, legal action
  • a rule of judging, i.e., (by implication) a tribunal
 • Note: origin of English word "criterion"
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκριτήριονκριτήρια
GENκριτηρίουκριτηρίων
DATκριτηρίῳκριτηρίοις
ACCκριτήριονκριτήρια
κριτηρίου
κριτηρίων
κριτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a judge, a person who decides after considering the evidence
  • a jury, tribunal, umpire
 • Forms:
κριτικόν
κριτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • able to judge
  • discerner
  • decisive i.e., discriminative
 • Note: origin of English word "critical"
 • Forms:
  • κριτικόν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
κριτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: separated, chosen, selected
κριτοῦ
κριτῶν
κριῷ
κριῶν
woof
κρόκη
κρόκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the woof, weft, the thread which is passed between the stationary strands of the warp (στήμων)
 • Forms:
κρόκῃ
κρόκην
κρόκης
κρόκινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: yellow, saffron made
 • Forms:
  • κροκίνῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
κροκίνῳ
κροκόδειλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lizard, crocodile
κρόκον
κρόκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a crocus, saffron
 • Hebrew:
κρόκῳ
κροκώδη
κροκώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: saffron-yellow
 • Forms:
  • κροκώδη Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • κροκώδη Adj: Nom/Acc Plur Neut
κρόμμυα
κρόμμυον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: onion
 • Forms:
  • κρόμμυα Noun: Nom/Acc Plur Neut
κροσσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fringe, tassel
κροσσούς
κροσσωτά
κροσσωτοῖς
κροσσωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: tasseled, fringed
 • Forms:
  • κροσσωτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • κροσσωτοῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
κροτάφοις
κρόταφον
κρόταφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the side of the forehead, the temples
κροτάφῳ
κροτάφων
κροτέω
 • Meaning:
  • to clap (hands out of joy, contempt, malice, grief)
  • to knock, strike, rattle, beat, stamp
 • Forms:
  • ἐκρότησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκρότησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κροτήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κροτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κρότησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κροτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κροτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
κροτήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κροτέω
κροτήσει
κρότησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κροτέω
κροτήσουσι, κροτήσουσιν
κροτήσω
κρότος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rattling noise, applause
κρότῳ
κρούει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρούω
κρούειν
κρούετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κρούω
κρουόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: κρούω
κρουνηδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: like a spring, gushing
κρούοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: κρούω
κρούοντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • Root: κρούω
κρούσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κρούω
κρουσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: gnashing (of teeth)
κρούω
 • Meaning: to knock, rap, strike, beat (upon a door), pound (upon a door)
 • Forms:
  • κρουόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἔκρουσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔκρουσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔκρουσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κρούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κρούειν Verb: Pres Act Infin
  • κρούετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • κρούοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • κρούοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • κρούσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • κρούων Part: Pres Act Nom Sing Masc
κρούων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: κρούω
κρύβδην
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • secretly
κρύβεσαι
κρυβῇ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: secretly
κρύβηθι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: κρύπτω
κρυβῆναι
κρυβῇς
κρυβήσεσθε
κρυβήσεται
κρυβήσομαι
κρυβήσονται
κρυβόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: κρύπτω
κρυβόμενος
κρύβω
 • Active Meaning:
  • to hide
 • Passive Meaning:
  • to be hidden
κρυβῶ
κρύος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: icy cold, frost
 • Forms:
  • κρύους Noun: Gen Sing Neut
κρύους
κρυπτά
κρυπταί
κρυπτάς
κρύπτει
κρύπτειν
κρύπτεσθαι
κρύπτεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: κρύπτω
κρύπτεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κρύπτω
κρύπτῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κρύπτω
κρύπτη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: secret place, a hidden place, i.e., cellar
 • Note: origin of English "crypt"
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκρύπτηκρυπταί
GENκρύπτηςκρυπτῶν
DATκρύπτῃκρυπταῖς
ACCκρύπτηνκρυπτάς
VOCκρύπτηκρυπταί
κρύπτην
κρυπτήν
κρυπτομένης
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: κρύπτω
κρυπτόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: κρύπτω
κρυπτόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κρυπτός
κρυπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • hidden, secret
  • concealed, private
 • Substantival Meaning:
  • a hidden thing
  • a secret thing
 • Adverbal Meaning:
  • in secret
  • inwardly, internally
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκρυπτόςκρυπτήκρυπτόν
GENκρυπτοῦκρυπτῆςκρυπτοῦ
DATκρυπτῷκρυπτῇκρυπτῷ
ACCκρυπτόνκρυπτήνκρυπτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMκρυπτοίκρυπταίκρυπτά
GENκρυπτῶνκρυπτῶνκρυπτῶν
DATκρυπτοῖςκρυπταῖςκρυπτοῖς
ACCκρυπτούςκρυπτάςκρυπτά
κρύπτω
 • Active Meaning:
  • to hide (from sight), prevent from being seen
  • to conceal, hide (something in the earth)
  • to hide (oneself), keep in hiding
  • to withdraw from sight or knowledge, keep secret
  • to cause to disappear
  • to store (as valuable)
  • to keep in the dark (by withholding information)
 • Middle Meaning:
  • to go into hiding
 • Passive Meaning:
  • to go into hiding, be in hiding
  • to be invisible, unknowable
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: Sir 22:25
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
Present
 • κρύπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κρύβεσαι Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
 • κρυβόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • κρυβῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • κρύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κρύπτειν Verb: Pres Act Infin
 • κρύπτεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • κρύπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κρύπτῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • κρυπτομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • κρυπτόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
Imperfect
Future
 • κρυβήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • κρυβήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κρυβήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • κρύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κρύψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κρύψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • κρυβήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • κρύψαντας Part: Aor act Acc Plur Masc
 • ἐκρύβη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκρύβημεν Verb: 2Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐκρύβην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐκρύβης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐκρύβησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἔκρυψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κρυβῆναι Verb: 2Aor Pass Infin
 • κρύβηθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • κρύψαι Verb: Aor Act Infin
 • κρύψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κρύψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἔκρυψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔκρυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔκρυψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔκρυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κρυβόμενος Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • κρυβῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing (Sir 22:25)
 • κρύψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κρύψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κρύψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κρύψωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • κρύψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • κεκρυμμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • κεκρυμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • κεκρυμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • κεκρυμμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • κεκρυμμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κεκρυμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κεκρυμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • κεκρυμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κεκρυμμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • κεκρυμμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • κεκρυμμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • κέκρυπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
κρυπτῷ
κρύπτων
κρυπτῶν
κρυπτῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: secretly, in secret, unnoticed by others
κρυσταλλίζοντι
κρυσταλλίζω
 • Meaning:
  • to be clear as crystal
  • to make ice
  • to resemble ice
 • Note: origin of English word "crystallize"
 • Forms:
  • κρυσταλλίζοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
κρυσταλλοειδές
κρυσταλλοειδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: like ice, like crystal, crystalline
 • Forms:
κρύσταλλον
κρύσταλλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • crystal, rock-crystal
  • ice, hail, snow, hoar frost
κρυστάλλου
κρυστάλλῳ
κρύφα
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • secretly, without the knowledge of
κρυφαίᾳ
κρυφαίοις
κρυφαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: in secret, hidden, not observable
 • Forms:
κρυφαίῳ
κρυφαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: secretly, in secret, unnoticed by others
κρυφῆ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in secret, privately, in stealth
κρυφῇ
κρύφια
κρύφιε
κρυφίοις
κρύφιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: secret, hidden
 • Forms:
κρυφίων
κρυφίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: hidden, concealed
κρύφοις
κρύφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hidden, hiding-place
κρύφους
κρύψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κρύπτω
κρύψαντας
κρύψας
κρύψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κρύπτω
κρύψει
κρύψῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: κρύπτω
κρύψῃς
κρύψητε
κρυψίνουν
κρυψίνους
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dissembling, concealing one's thoughts
 • Forms:
  • κρυψίνουν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing MFN
κρύψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κρύπτω
κρύψουσι, κρύψουσιν
κρύψω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: κρύπτω
κρύψωμεν
κρωσσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • water pail, pitcher
  • tassel, fringe
κρωσσούς