ἧκα
 • Parse #1: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ἥκω
 • ——
 • Parse #2: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ἵημι
ἠκαιρεῖσθε
ἥκαμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ἥκω
ἥκασι, ἥκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἥκω
ἠκαταστάτησαν
ἥκατε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἥκω
ἧκε
 • Parse #1: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἥκω
 • ——
 • Parse #2: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἵημι
ἧκε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἵημι
ἥκει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἥκω
ἥκειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ἥκω
ἥκεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἥκω
ἧκε, ἧκεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἵημι
ἥκετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἥκω
ἥκῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj/Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act 3rd Sing
 • Meaning: to have come, be present
 • Root: ἥκω
ἠκηδίασε, ἠκηδίασεν
ᾐκίζετο
 • Parse:
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to mistreat, maltreat
 • Root:αἰκίζω
ᾐκίζοντο
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: αἰκίζω
ᾐκισμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: αἰκίζω
ᾐκισμένους
ἤκμασαν
ἠκολούθει
ἠκολουθήκαμεν
ἠκολουθηκότων
ἠκολουθήσαμεν
ἠκολούθησαν
ἠκολούθησε, ἠκολούθησεν
ἠκολούθουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀκολουθέω
ἥκομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ἥκω
ἧκον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἥκω
ἠκονημένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀκονάω
ἠκονημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀκονάω
ἠκόνησαν
ἥκοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἥκω
ἥκοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ἥκω
ἥκοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἥκω
ἠκόντιζε, ἠκόντιζεν
ἥκοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἥκω
ἤκουε, ἤκουεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἠκούετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἤκουον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἤκουσα
ἠκούσαμεν
ἤκουσαν
ἤκουσας
ἠκούσατε
ἤκουσε, ἤκουσεν
ἠκούσθη
ἠκούσθησαν
ἡκουσιάσαντο
ἡκουσιάσθησαν
ἠκούσθην
ἥκουσι, ἥκουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἥκω
ἤκουσμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἀκούω
ἤκουσται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἠκούτισας
ἠκούτισε, ἠκούτισεν
ἠκριβάσθη
ἠκριβωμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exactlly
ἠκρίβωσε, ἠκρίβωσεν
ἠκροαμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to listen to, hearken
 • Root: ἀκροάομαι
ἠκροάσατο
ἦκται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass 3rd Sing
 • Root: ἄγω (to lead)
ἠκυρώσατε
ἠκύρωσε, ἠκύρωσεν
ἥκω
 • Meaning:
  • to come, go, arrive, i.e., be present
  • to reach (a certain point)
 • Note: In contrast to ἔρχομαι, ἥκω emphasizes the end-point of the process of physical movement
 • Forms:
Present
 • ἥκαμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἥκασι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἥκατε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἥκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἥκειν Verb: Pres Act Infin
 • ἥκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἥκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἥκομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἥκοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἥκοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἥκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἥκοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἥκουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἥκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἥκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἧκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἧκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἥξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἥξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἥξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἥξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἥξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἥξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἥξων Part: Fut Act Nom Sing Masc
Aorist
 • ἥξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἥξω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἥξωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἥξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • ἥκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
ἥκων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἥκω