τραγέλαφον
τραγέλαφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the goat-stag, wild goat
τραγελάφων
τράγοι
τράγον
τράγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: male goat
τράγε
τράγου
τράγους
τράγῳ
τραγῳδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tragic
 • Forms:
τραγῳδιῶν
τράγων
τρανάς
τρανή
τρανόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τρανός
τρανός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: clear, distinct, articulate
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτρανόςτρανήτρανόν
GENτρανοῦτρανῆςτρανοῦ
DATτρανῷτρανῇτρανῷ
ACCτρανόντρανήντρανόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτρανοίτραναίτρανά
GENτρανῶντρανῶντρανῶν
DATτρανοῖςτραναῖςτρανοῖς
ACCτρανούςτρανάςτρανά
τράπεζα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a table, a dining table with four legs
  • objects on a table
  • the meal served on a table
  • a money-changer's table (i.e., a bank)
  • the company of guests at the dinner table
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτράπεζατράπεζαι
GENτραπέζηςτραπεζῶν
DATτραπέζῃτραπέζαις
ACCτράπεζαντραπέζας
VOCτράπεζατραπέζαι
τράπεζαι
τραπέζαις
τράπεζαν
τραπέζας
τραπέζῃ
τραπέζης
τραπεζίταις
τραπεζίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a banker, exchanger, money changer
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτραπεζίτηςτραπεζίται
GENτραπεζίουτραπεζιῶν
DATτραπεζίτῃτραπεζίταις
ACCτραπεζίτηντραπεζίτας
τραπεζῶν
τραπείη
 • Parse: Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • Meaning: to turn from
 • Root: τρέπω
τραπείης
 • Parse: Verb: Aor Pass Opt 2nd Sing
 • Root: τέρπω
τραπείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: τρέπω
τραπείσης
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Root: τρέπω
τραπέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: τρέπω
τραπέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to turn about
 • Root: τρέπω
τραπῆναι
τραπήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τρέπω
τραπήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to turn toward, direct toward
 • Root: τρέπω
τραπησόμεθα
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • Meaning: to turn toward
 • Root: τρέπω
τραῦμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: physical wound, injury, hurt
 • Forms:
τραύματα
τραυματίᾳ
τραυματίαι
τραυματίαις
τραυματίαν
τραυματίας
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
  • Noun: Acc Plur Masc
 • Meaning:
  • wounded, injured
  • casualty
  • slain, corpse of slain man
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτραυματίαςτραυματίαι
GENτραυματίουτραυματιῶν
DATτραυματίᾳτραυματίαις
ACCτραυματίαντραυματίας
τραυματίζω
 • Meaning: to wound, injure
 • Forms:
  • ἐτραυμάτισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐτραυματίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐτραυματίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • τετραυματισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • τετραυματισμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • τετραυματισμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • τραυματίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
τραυματίου
τραυματίσαντες
τραυματιῶν
τραύματος
τραυμάτων
τραφείς
 • Parse: Part: 1Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: τρέφω
τραφῇ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τρέφω
τραφήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: τρέφω
τραφῶσι, τραφῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: τρέφω
τραχεῖα
τραχεῖαι
τραχεῖαν
τραχείας
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Fem
  • Adj: Gen Sing Fem
 • Root: τραχύς
τραχεῖς
τραχέος
τραχηλιάω
 • Meaning:
  • to stiffen, arch one's neck, be haughty
  • to harden the neck
  • to proudly raise the neck
 • Forms:
  • ἐτραχηλίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτραχηλίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
τραχηλίζω
 • Active Meaning:
  • to bend the head back exposing the neck as a wrestling hold to overpower the opponent
  • to seize by the throat
  • to expose the throat before cutting it
 • Passive Meaning:
  • to be laid open
  • to be laid bare
 • Forms:
  • τετραχηλισμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
τραχήλοις
τράχηλον
τράχηλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: neck, throat
τραχήλου
τραχήλους
τραχήλῳ
τραχήλων
τραχύ
τραχύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of ground:
   • uneven, rocky, rough, rock-strewn, rugged, craggy
   • wildly flowing
  • Of creature: harsh, savage, rough (disposition)
  • Of situation: hard to take and handle
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτραχύςτραχεῖατραχύ
GENτραχέοςτραχείαςτραχέος
DATτραχεῖτραχείᾳτραχεῖ
ACCτραχύντραχεῖαντραχύ
Plural
 MascFemNeut
NOMτραχεῖςτραχεῖαιτραχέα
GENτραχέωντραχειωντραχέων
DATτραχέσιτραχείαιςτραχέσι
ACCτραχεῖςτραχείαςτραχέα
τραχύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • harshness, uproar, disturbance, roughness, ruggedness
  • sharp exchange of views
 • Forms:
τραχύτητα