εἶτ’
 • Parse #1: Verb: Pres Act Opt 2nd Plur
 • Root: εἰμί
 • ——
 • Parse #2: interjection
 • Root: εἶτα
εἴτ᾽
 • Parse #1: Adverb
 • Meaning: either/or
 • Root: εἴτε
 • ——
 • Parse #2: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to be
 • Root: εἶμι
 • ——
 • Parse #3: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to go
 • Root: εἶμι
 • ——
 • Parse #4: Adverb
 • Meaning: then, next
 • Root: εἶτα
 • ——
 • Parse #5: Verb: Pres Act Opt 2nd Plur
 • Meaning: to be
 • Root: εἰμί
εἶτα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: then, next, afterward, furthermore, moreover
 • Forms:
  • εἶθ’ Interjection, Adverb
  • εἶτ’ interjection
  • εἴτεν Adverb
εἴτε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • even if
  • εἴτε ... εἴτε if ... if, whether ... or (1Cor 12:26; 2Cor 1:6; 1Th 5:10; Rom 12:6-8; 1Cor 3:22; 8:5; 2Cor 5:10; 1Cor 14:27
εἶτε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • if ... if
  • whether ... or
  • and also
εἴτεν
εἴ τις, εἴτις
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • everyone who, everyone whoever
  • if anyone, if someone
 • Note: Combination of εἴ + τις
εἴτοι
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • if, whether
  • εἴτοι ... εἴτοι whether ... or