αἷς
 • Parse: Relative Pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: ὅς
αἰσθάνεσθαι
αἰσθάνεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: αἰσθάνομαι
αἰσθάνεται
αἰσθανθήσεται
αἰσθάνομαι
 • Meaning:
  • to perceive, notice
  • to apprehend by the senses, feel
  • to understand, grasp mentally
 • Forms:
Present
 • αἰσθάνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • αἰσθάνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • αἰσθάνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • αἰσθάνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • αἰσθάνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ᾐσθάνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ᾐσθάνου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
Future
 • αἰσθανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • αἰσθηθήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • αἰσθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
Aorist
 • αἰσθέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • αἰσθηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • αἰσθοίμην Verb: Aor Mid Opt 1st Sing
 • αἴσθωνται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἤσθετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ᾔσθοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
αἰσθάνονται
αἰσθέσθαι
αἴσθεται
αἰσθηθῇ
αἰσθηθήσεσθε
αἰσθήσει
αἰσθήσεων
αἰσθήσεως
αἰσθήσῃ
αἴσθησιν
αἴσθησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: discretion, perception by the senses, discernment, insight, experience, judgment, feeling, knowledge
αἰσθήσομαι
αἰσθητήρια
αἰσθητήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: senses, organ of perception, judgment
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMαἰσθητήριοναἰσθητήρια
GENαἰσθητηρίουαἰσθητηρίων
DATαἰσθητηρίῳαἰσθητηρίοις
ACCαἰσθητήριοναἰσθητήρια
αἰσθητηρίων
αἰσθητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: perceiver, someone who perceives
 • Forms:
αἰσθητική
αἰσθητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sensitive, perceptive
 • Forms:
  • αἰσθητική Adj: Nom Sing Fem
αἰσθητῶν
αἰσθοίμην
αἰσθόμενοι
αἰσθόμενος
αἴσθωνται
αἴσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: auspicious, opportune, appropriate
 • Forms:
αἰσιώτατα
αἰσιώτατos
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most auspicious, most opportune
 • Root:αἴσιος
ἀίσσω
 • Meaning:
  • to dart, shoot, glance
  • to move with a quick shooting motion (e.g., the mouse darted away from the cat)
αἰσχίσταις
αἰσχίστην
 • Parse:
  • Irreg. Superl Adj: Acc Sing Fem
 • Meaning:
  • dishonouring, reproachful, ugly
 • Root:αἰσχρός
αἴσχιστος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of αἰσχρός
 • Meaning: most ugly, most shameful, dishonouring, reproachful
αἰσχίστῳ
 • Parse:
  • Irreg. Superl Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Meaning:
  • ugly, causing shame, dishonouring
 • Root:αἰσχρός
αἶσχος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: shame, disgrace
αἰσχρά
αἰσχραί
αἰσχράς
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • ugly, causing shame, dishonouring
 • Root:αἰσχρός
αἰσχρᾶς
αἰσχροκέρδεια
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • greedy for gain, covetousness
 • Forms:
  • αἰσχροκερδείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • αἰσχροκερδίᾳ
   • Noun: Dat Sing Fem
   • Noun: Nom Plur Fem
αἰσχροκερδεῖς
αἰσχροκερδῆ
αἰσχροκερδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • greedy for money, avaricious
  • fond of dishonest gain
  • sordid, sleazy
  • given to (greedy of) filthy lucre
 • Forms:
αἰσχροκερδίᾳ
αἰσχροκερδώς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: greedily, in fondness for dishonest gain, sordidly, for filthy lucre's sake
αἰσχρολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: obscene speech, filthy language, vile conversation
 • Forms:
αἰσχρολογίαν
αἰσχρολόγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: foul-mouthed person
αἰσχρόν
αἰσχρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For Comparative, see αἰσχρότερος
 • Note: For Superlative, see αἴσχιστος
 • Adjectival Meaning:
  • Appearance: ugly, ill-favoured, dirty, filthy, deformed, revolting, sordid
  • Morally: shameful, disgraceful, dishonouring, reproachful, infamous, disreputable, dishonest
 • Substantival Meaning:
  • dishonour, disgrace
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMαἰσχρόςαἰσχράαἰσχρόν
GENαἰσχροῦαἰσχρᾶς αἰσχροῦ
DATαἰσχρῷαἰσχρᾷαἰσχρῷ
ACCαἰσχρόναἰσχράναἰσχρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMαἰσχροίαἰσχραίαἰσχρά
GENαἰσχρῶν
DATαἰσχροῖςαἰσχραῖςαἰσχροῖς
ACCαἰσχρούςαἰσχράςαἰσχρά
αἰσχροτέρας
αἰσχρότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of αἰσχρός
 • Meaning: uglier, more shameful
αἰσχρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: foul language, filthiness, shamefulness, obscenity, ugliness, wickedness
 • Forms:
αἰσχροῦ
αἰσχρουργία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • shameless conduct
 • Forms:
  • αἰσχρουργίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
αἰσχρουργίας
αἰσχρουργότατα
αἰσχρουργός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • obscene
 • Forms:
  • αἰσχρουργότατα
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
αἰσχρῶν
αἰσχρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ugly, disgracefully, shamefully
αἰσχύνας
αἰσχύνει
αἰσχυνεῖ
αἰσχύνεσθε
αἰσχυνέσθω
αἰσχύνεται
αἰσχύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • modesty
  • sense of shame, shame (as a feeling)
  • disgrace, loss of face
  • ignominy (as an experience
  • shameful deed (as an act committed)
  • genitals
 • Forms:
αἰσχύνῃ
αἰσχύνην
αἰσχύνης
αἰσχυνθείησαν
αἰσχυνθείητε
αἰσχυνθέντες
αἰσχυνθῇς
αἰσχυνθήσεσθε
αἰσχυνθήσεται
αἰσχυνθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: αἰσχύνω
αἰσχυνθήσομαι
αἰσχυνθήσονται
αἰσχύνθητε
αἰσχύνθητι
αἰσχυνθήτωσαν
αἰσχυνθῶ
αἰσχυνθῶμεν
αἰσχυνθῶσι, αἰσχυνθῶσιν
αἰσχύνομαι
αἰσχυνόμεθα
αἰσχυνόμενοι
αἰσχυνόμενος
αἰσχύνονται
αἰσχυντηρά
αἰσχυντηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bashful, modest, blushed
 • Forms:
  • αἰσχυντηρά Adj: Nom Sing Fem
  • αἰσχυντηροῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
αἰσχυντηροῦ
αἰσχύνω
 • Active Meaning:
  • to dishonour, put to shame, embarrass
  • to confound
  • to disfigure, turn into something shameful
 • Middle Meaning:
  • to feel ashamed
  • to stand in awe of, feel overawed by
  • to honour, have respect for, reverence
  • to feel diffident about and hesitant to do
 • Passive Meaning:
  • to be made to feel ashamed
 • Forms:
Present
 • αἰσχύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • αἰσχύνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • αἰσχυνέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • αἰσχύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • αἰσχύνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • αἰσχυνόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • αἰσχυνόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • αἰσχυνόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • αἰσχύνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ᾐσχύνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ᾐσχυνόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ᾐσχύνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • αἰσχυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • αἰσχυνθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • αἰσχυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • αἰσχυνθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • αἰσχυνθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • αἰσχυνθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • αἰσχυνθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • αἰσχυνθείητε Verb: Aor Pass Opt 2nd Plur
 • αἰσχυνθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • αἰσχυνθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • αἰσχύνθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • αἰσχύνθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • αἰσχυνθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • αἰσχυνθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • αἰσχυνθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • αἰσχυνθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ᾔσχυναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ᾐσχύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ᾐσχύνθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ᾐσχύνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ᾐσχύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • ᾔσχυμμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ᾔσχυνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
Αἰσώπειον
Αἰσωπείων
Αἴσωπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Aesop
Αἰσώπειος
 • Parse: Adj: Nom Sing MFN
 • Meaning: of Aesop
 • Forms:
  • Αἰσωπείων Adj: Gen Plur MFN
  • Αἰσώπειον Adj: Nom/Acc Sing Neut; Adj: Acc Sing Masc