καμάκων
κάμαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pike, spear, vine-pole, vine-prop
  • the shaft of a spear
 • Forms:
καμάρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • arch vault, vaulted room
  • vaulted ceiling
  • anything with an arched cover
  • covered carriage
 • Forms:
καμάραν
καμάρας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: καμάρα
καμάτοις
κάματος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: toil, trouble
κἀμέ
 • Parse: Personal Pronoun: 1st Acc Sing
 • Note: Crasis for καὶ μέ
 • Root: κἀγώ
καμεῖν
καμῇ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: κάμνω
κάμηλοι
καμήλοις
κάμηλον
καμηλοπάρδαλιν
καμηλοπάρδαλις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cameleopard, giraffe
 • Note: A giraffe has the shape of a camel (although the neck is much longer) and the spotted pattern of a leopard
 • Note: Interestingly, while the camel was ritually unclean for food, the LXX translators mistake the meaning of word for a mountain sheep (which is clean) as the word for a giraffe thus calling it clean, Deut 14:5
 • Forms:
  • καμηλοπάρδαλιν Noun: Acc Sing Fem
κάμηλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: camel
καμήλου
καμήλους
καμήλῳ
καμήλων
κάμῃς
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: κάμνω
κάμητε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: κάμνω
κάμιλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rope, ship's cable
καμιναία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: furnace
 • Forms:
καμιναίας
κάμινον
κάμινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • oven, furnace
  • womb
  • Figurative: extreme hardship and distress
καμίνου
καμίνῳ
καμμύσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: καμμύω
καμμύσει
καμμύω
 • Meaning: to close eyes, blind, obscure
 • Forms:
  • ἐκάμμυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • καμμύσαι Verb: Aor Act Infin
  • καμμύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καμμύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
καμμύων
κάμνειν
κάμνεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: κάμνω
κάμνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: κάμνω
κάμνοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: κάμνω
κάμνοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: κάμνω
καμνόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperat 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root:κάμνω
κάμνω
 • Meaning:
  • to be weary, be fatigued, be faint, be tired, be exhausted
  • to grow weary
  • to be ill, sick
  • to suffer, be distressed
  • to labour, toil
  • to meet with disaster
  • to die
 • Forms:
  • καμνόντων
   • Verb: Pres Act Imperat 3rd Plur
   • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • καμεῖν Verb: Aor Act Infin
  • κάμνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • κάμνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • κεκμηκότι Part: Perf Act Dat Sing Masc/Neut
  • κάμνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • καμῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • κάμῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
  • κάμητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • κάμνειν Verb: Pres Act Infin
  • κάμνοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • κάμνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • καμών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • κέκμηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • κεκμηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
  • κεκμηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • κεκμηκότα
   • Part: Perf Act Acc Sing Masc
   • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
κάμνων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: κάμνω
κἀμοί
 • Parse: Personal Pronoun: 1st Dat Sing
 • Note: Crasis for καὶ μοί
 • Root: κἀγώ
κἀμοῦ
 • Parse: Conjunction
 • Note: Crasis for καὶ ἐμοῦ
 • Root: κἀγώ
καμπανή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: companion
 • Forms:
καμπανῇ
κάμπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • caterpillar, a sea monster
 • Forms:
καμπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a bend (of a road), turning, switchback, corner
 • Forms:
κάμπην
κάμπης
καμπῆς
κάμπτειν
κάμπτεσθαι
καμπτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bend, angle
 • Forms:
  • καμπτῆρας Noun: Acc Plur Masc
καμπτῆρας
κάμπτω
 • Meaning:
  • to bend, bow, double over, double up
  • to turn, turn back
  • to submit, overcome, bring into submission
  • to suppress the will
 • Forms:
  • κάμπτειν Verb: Pres Act Infin
  • κάμψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • κάμψητε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐκάμφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἔκαμψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔκαμψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κάμπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • κάμπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • καμφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κάμψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • κάμψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • κάμψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κάμψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κάμψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κάμψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κάμψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κάμψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
κάμπτων
καμπύλαι
καμπύλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bent, curved, winding, crooked
 • Forms:
  • καμπύλαι Adj: Nom Plur Fem
καμφθῆναι
κάμψαντες
κάμψας
κάμψει
κάμψεις
κάμψῃ
κάμψῃς
κάμψητε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: κάμπτω
κάμψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κάμπτω
κάμψουσι, κάμψουσιν
καμών
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: κάμνω