ἐξᾶραι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐξαίρω
ἐξάραι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐξαίρω
ἐξάραντες
ἐξάρας
ἐξάρατε
ἐξαργυρίζω
 • Meaning: to turn into money
ἐξαργυρισάμενος
ἐξαργυρωσάμενος
ἐξαρεῖ
ἐξαρεῖς
ἐξαρεῖτε
ἐξάρῃ
ἐξάρητε
ἐξαρθῇ
ἐξαρθῆναι
ἐξαρθῇς
ἐξαρθήσεσθε
ἐξαρθήσεται
ἐξαρθήσῃ
ἐξαρθήσονται
ἔξαρθρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: dislocated (joint or limbs)
 • Forms:
ἐξαρθρόω
 • Meaning: to dislocate, disjoint
 • Forms:
  • ἐξήρθρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐξήρθρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἐξαριθμέω
 • Active Meaning:
  • to enumerate, count, number
  • to count completely
  • to determine the total number of (something)

   εἰ δύναταί τις ἐξαριθμῆσαι τὴν ἄμμον τῆς γῆς, καὶ τὸ σπέρμα σου ἐξαριθμηθήσεται
   if any one is able to determine the total number of the dust of the land, then the total number of your seed will be determined (Gen 13:16)

  • to size up, determine the size and extent completely
  • to go through (a period of time)
 • Middle Meaning:
  • to enumerate, count, number
 • Forms:
  • ἐξαριθμήσῃ Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἐξαριθμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξαριθμῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • ἐξαριθμήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐξαριθμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαριθμήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐξαριθμήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξαριθμήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐξηρίθμησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξηρίθμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηρίθμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξαριθμηθήσεται
ἐξαριθμῆσαι
ἐξαριθμήσασθαι
ἐξαριθμήσει
ἐξαριθμήσεις
ἐξαριθμήσεται
ἐξαριθμήσῃ
ἐξαριθμήσομαι
ἐξαρκέσει
ἐξαρκέω
 • Meaning: to satisfy, be generous, be sufficient, suffice
 • Forms:
  • ἐξαρκέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐξαρνέομαι
 • Meaning: to deny utterly, reject, renounce personal relationship with
 • Forms:
  • ἐξαρνήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἐξαρνήσομαι
ἐξάρξατε
ἔξαρον
ἐξαροῦμεν
ἐξαροῦσι, ἐξαροῦσιν
ἐξαρπάζω
 • Meaning: to snatch away, seize, kidnap
 • Forms:
  • ἐξαρπάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξήρπασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
ἐξαρπάσαι
ἐξάρσει
ἔξαρσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ruin, destruction
  • removal, departure, setting out (on a journey), march
  • rising, height of water (in a vessel)
ἐξαρτάω
 • Meaning:
  • to attach
  • to hang up, hang upon
  • to be attached to (someone)
  • to be an adherent (of someone)
 • Forms:
  • ἐξηρτημέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
ἐξαρτίζω
 • Meaning:
  • to finish, complete, accomplish
  • to equip, furnish
 • Forms:
  • ἐξαρτίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξηρτισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐξαρτίσαι
ἐξαρτισμόν
ἐξαρτισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: equipment
ἐξάρχειν
ἐξάρχετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐξάρχω
ἐξαρχόντων
ἔξαρχος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • leader, beginner
ἐξάρχω
 • Meaning:
  • to begin, lead off, take the lead
  • to act as a leader (in singing, lamenting)
  • to act as a song leader

   ἐξῆρχεν δὲ αὐτῶν Μαριάμ
   Miriam acted as song leader (Ex 15:21)

 • Forms:
  • ἐξάρχειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐξάρχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐξάρχετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξαρχόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • ἐξάρξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξῆρχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐξῆρχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐξῆρχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἐξαρῶ
ἐξάρωμεν
ἐξάρωσι, ἐξάρωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐξαίρω