ἀναπαήσονται
ἀνάπαλιν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: on the contrary, back again, on the other side, on the opposite side
ἀναπάρτιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: imperfect
 • Forms:
ἀναπαύεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἀναπαύω
ἀναπαύεσθαι
ἀναπαύεται
ἀναπαυθῆναι
ἀνάπαυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a repose, rest
ἀναπαυόμενα
ἀναπαυομένην
ἀναπαυόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἀναπαύω
ἀναπαυόμενος
ἀναπαυομένων
ἀναπαύου
ἀνάπαυσαιἀνάπαυσαι
ἀναπαῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀναπαύω
ἀναπαύσασθαι
ἀναπαύσασθε
ἀναπαύσει
ἀναπαύσεις
ἀναπαύσεται
ἀναπαύσεως
ἀναπαύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἀναπαύω
ἀναπαύσηται
ἀνάπαυσιν
ἀνάπαυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • stopping, ceasing
  • restraint, calm
  • rest, intermission, recreation
  • a resting place
  • being freed from danger or threat, liberation
ἀναπαύσομαι
ἀνάπαυσον
ἀναπαύσονται
ἀναπαύσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀναπαύω
ἀναπαύσωμαι
ἀναπαύσωνται
ἀναπαύω
 • Active Meaning:
  • to cause to rest
  • to give rest
  • to pacify, repress
  • to put an end to
  • to refresh
  • to revive
 • Middle Meaning:
  • to rest, take ease, leave off working
  • to give rest
  • to relax
  • to top moving and come to rest
  • to be free from agitation and worries
 • Passive Meaning:
  • to have a rest
 • Forms:
Present
 • ἀναπαύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀναπαύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἀναπαύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναπαυόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἀναπαυομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἀναπαυόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀναπαυόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀναπαυόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀναπαυομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἀναπαύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
Future
 • ἀναπαήσονται Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναπαύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀναπαύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀναπαύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀναπαύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀναπαύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀναπαύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀναπαύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀναπαύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀνεπαύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀναπαυθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀνάπαυσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀναπαύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀναπαύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἀναπαύσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἀνάπαυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναπαύσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἀναπαύσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἀνεπαύθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἀνεπαυσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἀνέπαυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνεπαύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀνεπαύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀνέπαυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέπαυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἀναπέπαυμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀναπέπαυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀναπείθει
ἀναπειθέτωσαν
ἀναπείθω
 • Meaning: to persuade, incite, bring over, convince, induce
 • Forms:
  • ἀνεπείσθησαν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπείθει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπειθέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ἀνέπεισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀναπείρεσθαι
ἀνάπειρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: maimed, mutilated, piercing
ἀναπείρους
ἀναπείρω
 • Meaning: to pierce, pierce through, penetrate
 • Forms:
  • ἀναπείρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀναπείρους Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
ἀναπέμπω
 • Meaning:
  • to send back, send again, send up
  • to refer back
 • Forms:
  • ἀναπέμψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀναπέμψαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀναπέμψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀναπέμψατε Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • ἀναπέμψαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἀναπέμψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἀναπέμψω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀνέπεμψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀνέπεμψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναπέμψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀναπέμπω
ἀναπέμψαντες
ἀναπέμψαντος
ἀναπέμψατε
ἀναπέμψω
ἀναπέπαυμαι
ἀναπέπαυται
ἀναπεπλάσμεθα
ἀναπεπλήρωνται
ἀναπεποιημένα
ἀναπεποιημένη
ἀναπεποιημένην
ἀναπεποιημένης
ἀναπεποιημένους
ἀνάπεσαι
ἀνάπεσε
ἀναπεσεῖν
ἀναπεσεῖται
ἀνάπεσον
ἀναπεσών
ἀναπετάννυμι
 • Meaning: to spread out, unfold (wings)
ἀναπετάζω
 • Meaning: to spread out, unfold (wings)
 • Forms:
  • ἀναπετάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἀναπετάσας
ἀναπέτομαι
 • Meaning: to fly up, fly away
 • Forms:
  • ἀνιπτάμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
ἀναπέφηνεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Perf Act Infin
 • Root: ἀναφαίνω
ἀναπηδάω
 • Meaning:
  • to jump up, leap up
  • to leap back, be startled
  • to shrink back
 • Forms:
  • ἀνεπήδησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεπήδησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπηδήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀναπηδήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἀναπηδήσας
ἀναπηδήσασα
ἀναπηδήσω
ἀναπηδύει
ἀναπηδύω
 • Meaning: to spring forth, gush forth
 • Note: alternate spelling of ἀναπιδύω
 • Forms:
  • ἀναπηδύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἀνάπηρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: maimed, crippled, mutilated, mangled
 • Forms:
ἀναπήρους
ἀναπιδύω
ἀναπίμπλημι
 • Meaning: to fill up, fit together
 • Forms:
  • ἀνέπλησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀναπίπτω
 • Meaning:
  • to fall back, lean, lie down, lean back, sit down (to eat), recline
  • to have sexual intercourse
 • Forms:
  • ἀναπεσεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀναπεσεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀνέπεσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀνέπεσε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνέπεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνάπεσε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀνάπεσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀνάπεσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀναπεσών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
ἀναπλάσσει
ἀναπλάσσοντος
ἀναπλάσσω
 • Meaning:
  • to mould, do the work of a potter
  • to form anew, mould again, remodel, renew, reshape
 • Forms:
  • ἀναπλάσσοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἀναπεπλάσμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἀναπλάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεπλάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἀναπλέκω
 • Meaning: to entwine, enwreath
ἀναπληροῦνται
ἀναπληροῦσθαι
ἀναπληροῦται
ἀναπληροῦτε
ἀναπληρόω
 • Active Meaning:
  • to fill a gap, fill a void (by supplying what is lacking)
  • to fulfill
  • to replace
  • to make complete, finish
  • to go through a period of time, last (i.e., to last two months) (Est 2:12)
  • to increase abundantly (Ex 23:26)
 • Passive Meaning:
  • to elapse, spend a period of time

   ἀνεπληρώθησαν ἑπτὰ ἡμέραι μετὰ τὸ πατάξαι κύριον τὸν ποταμόν
   seven days elapsed after the Lord struck the river (Ex 7:25)

 • Forms:
Present
 • ἀναπληροῦτε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • ἀναπληροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναπληροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀναπληροῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναπληρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Future
 • ἀναπληρωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναπληρώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • ἀναπληρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀναπληρωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀναπληρῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναπληρώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀναπληρώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀναπληρώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀνεπληρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνεπληρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνεπλήρωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνεπλήρωσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἀναπεπλήρωνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἀναπληρωθῇ
ἀναπληρωθήσονται
ἀναπληρωθῶσι, ἀναπληρωθῶσιν
ἀναπληρῶν
ἀναπληρῶσαι
ἀναπληρῶσαντας
ἀναπληρώσατε
ἀναπληρώσετε
ἀναπληρώσεως
ἀναπληρώσῃ
ἀναπλήρωσι, ἀναπλήρωσιν
ἀναπλήρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fulfilment, a filling up, completing
  • act of reaching the full extent of
  • coming true (of what was promised or foretold)
ἀναπληρώσω
ἀναπνεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀναπνέω
ἀναπνέω
 • Meaning: to breathe again, recover, take breath, revive, catch one's breath, recover one's breath, enjoy a respite
 • Note: also spelled ἀναπνεύω
 • Forms:
  • ἀναπνεῦσαι Verb: Aor Act Infin
ἀναπνοάς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: recovery of breath
 • Root: ἀναπνοή
ἀναπνοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: recovery of breath
ἀναπνοήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: recovery of breath
 • Root: ἀναπνοή
ἀναποδίζω
 • Meaning:
  • to revert, return
  • to step back, make to step back, move backward
  • to cross-examine, call back
 • Forms:
  • ἀναποδισάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
  • ἀνεπόδισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναποδισάντων
ἀναποδισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: return, reversal, going back
ἀναποιέω
 • Meaning:
  • to make up, prepare
  • to prepare by mixing various ingredients
 • Forms:
  • ἀναπεποιημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἀναπεποιημένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἀναπεποιημένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • ἀναπεποιημένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • ἀναπεποιημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἀναπολόγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: indefensible, without an excuse, inexcusable
 • Forms:
ἀναπολογήτους
ἀναπράσσω
 • Meaning: to unroll (a scroll)
ἀνάπτει
ἀναπτεροῦσι, ἀναπτεροῦσιν
ἀναπτερόω
 • Active Meaning:
  • to excite with expectation
  • to raise its feathers
  • to carry on wings
 • Passive Meaning:
  • to be capricious, flighty, fickle
 • Forms:
  • ἀναπτερωμένοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • ἀναπτεροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεπτερωμένη Part: Aor Mid Nom Sing Fem
  • ἀνεπτέρωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀναπτερωθείς
ἀναπτερωμένοι
ἀναπτερώσεως
ἀναπτέρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: clamour, commotion, ruckus
ἀναπτῆναι
ἀναπτομένη
ἀνάπτον
ἀνάπτοντες
ἀναπτύξας
ἀναπτύξουσι, ἀναπτύξουσιν
ἀναπτυσσόμεναι
ἀναπτυσσόμενος
ἀναπτύσσω
 • Active Meaning:
  • to unroll (a scroll)
  • to unfold
  • to open
  • to spread out
 • Passive Meaning:
  • to be folded back (e.g., doors folded back)
  • to be opened, make an opening
 • Forms:
  • ἀναπτυσσόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
  • ἀναπτυσσόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἀναπτύξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀνέπτυξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀναπτύξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἀνάπτω
 • Meaning:
  • to kindle, light, ignite, burn
  • to set on fire
  • to cause to flare up
  • to fasten up, attach
 • Forms:
Present
 • ἀνάπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀναπτομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἀνάπτον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀνάπτοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Future
 • ἀνάψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνάψεται Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνάψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀνάψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀναφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀναφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀναφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀνάψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνάψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀνήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνήφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνῆψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναπτώσεως
ἀνάπτωσι
ἀνάπτωσιν
ἀνάπτωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: reclining at meals
 • Forms:
  • ἀνάπτωσι, ἀνάπτωσιν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀναπτώσεως Noun: Gen Sing Fem