ἀνέλαβε, ἀνέλαβεν
ἀνελάβετε
ἀνέλαβον
ἀνέλαμψε, ἀνέλαμψεν
ἄνελε
ἀνελεήμονα
ἀνελεήμονας
ἀνελεήμονες
ἀνελεήμονος
ἀνελεημόνων
ἀνελεημόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mercilessly, ruthlessly
ἀνελεήμοσι, ἀνελεήμοσιν
ἀνελεήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: merciless, without mercy, unmerciful
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνελεήμωνἀνελεήμονον
GENἀνελεήμονος
DATἀνελεήμονι
ACCἀνελεήμονα
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνελεήμονεςἀνελεήμονα
GENἀνελεημόνων
DATἀνελεήμοσι(ν)
ACCἀνελεήμοναςἀνελεήμονα
ἀνελεῖ
ἀνελεῖν
ἀνελεῖς
ἀνέλεξαν
ἀνελέξαντο
ἀνέλεξε, ἀνέλεξεν
ἀνέλεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: merciless
 • Forms:
ἀνέλεσθε
ἀνελέτω
ἀνέλῃ
ἀνελήλυθεν
ἀνελήμφθη
ἀνελήμφθην
ἀνελήμωθην
ἀνέλῃς
ἀνελήφθη
ἀνελήφθην
ἀνελθεῖν
ἀνέλθῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Meaning: to go up
 • Root: ἀνέρχομαι
ἀνελθοῦσα
ἀνελίσσω
 • Meaning: to unroll, unfold
ἀνελογισάμην
ἀνελογίσατο
ἀνέλοι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀναιρέω
ἀνελόμενοι
ἀνελόμενος
ἀνέλπιστον
ἀνέλπιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unhoped for, not looked for, unexpected, hopeless, having lost hope
 • Forms:
ἀνελπίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unexpectedly, hopelessly
ἀνελύθη
ἀνέλυσα
ἀνέλυσαν
ἀνέλυσε, ἀνέλυσεν
ἀνελῶ
ἀνέλωμεν
ἀνελών
ἀνέλωσι, ἀνέλωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀναιρέω