ἀναθάλῃ
ἀναθάλλει
ἀναθάλλουσα
ἀναθάλλω
 • Meaning:
  • to shoot up again, revive, flourish again, bloom again, sprout afresh
  • to cause to grow again, cause to bloom again
 • Forms:
  • ἀναθάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναθάλλουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • ἀναθάλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀναθάλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀναθάλοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀνέθαλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνεθάλετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
ἀναθάλλων
ἀναθάλοι
ἀνάθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • accursed, anathema, condemned
  • a votive offering (set up in a temple)
  • a dedicated thing
  • something devoted to the divinity (either consecrated or accursed)
  • anything devoted to evil
  • the object of a curse, an accursed thing
  • ban, excommunication
 • Forms:
ἀναθέματι
ἀναθεματιεῖς
ἀναθεματιεῖτε
ἀναθεματίζειν
ἀναθεματίζω
 • Meaning:
  • to bind with an oath, place under a curse
  • to consign by cursing to destruction
  • to declare or vow under penalty upon defaulting
  • to curse, anathematize
  • to condemn, denounce
 • Forms:
  • ἀναθεματίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀναθεματίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνεθεματίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀναθεμάτισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεθεμάτισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνεθεμάτισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνατεθεματισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἀνατεθεματισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἀναθεματιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀναθεματιεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀναθεματισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀναθεματιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀναθεματίσαι
ἀναθεμάτισαν
ἀναθεματισθήσεται
ἀναθεματιῶ
ἀναθέματος
ἀναθεμάτων
ἀναθέσθαι
ἀνάθεσιν
ἀνάθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: setting up in public, dedicating
 • Forms:
  • ἀνάθεσιν Noun: Acc Sing Fem
ἀναθεωρέω
 • Meaning: to examine, observe carefully, look again, behold, consider, look attentively
 • Forms:
  • ἀναθεωροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀναθεωρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἀναθεωροῦντες
ἀναθεωρῶν
ἀναθῇ
ἀνάθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • accursed, anathema, condemned
  • a votive offering (set up in a temple)
  • a dedicated thing
  • something devoted to the divinity (either consecrated or accursed)
  • anything devoted to evil
  • the object of a curse, an accursed thing
  • ban, excommunication
 • Forms:
ἀναθήμασι, ἀναθήμασιν
ἀναθήματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: accursed, dedicated thing
 • Root: ἀνάθημα
ἀναθήσεις