πονεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πονέω
πονεῖν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πονέω
πονεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: πονέω
πονέσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: πονέω
πονέσουσι, πονέσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: πονέω
πονέω
 • Meaning:
  • to labour, toil, work hard
  • to be troubled (about someone, for someone)
  • to be sorry (about someone, for someone), feel sorry
  • to be hurt (by something)
  • to suffer, be wounded
  • to be pained
  • to undertake hard labour
  • to be oppressed
  • to cause distress and suffering
 • Forms:
Present
 • πονεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • πονεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πονοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • πονούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • πονῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • πονῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • πονεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
Imperfect
Future
 • πονέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πονέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐπόνεσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπόνεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπονέσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπόνεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • πονήσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • πονήσαντα Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • πονεῖν Verb: Aor Act Infin
πονηρά
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Nom Sing Fem
 • Root: πονηρός
πονηρᾷ
πονηραί
πονηραῖς
πονηράν
πονηρᾶς
πονηράς
πονηρέ
πονηρεύεσθαι
πονηρεύεσθε
πονηρεύεται
πονηρεύηται
πονηρεύομαι
 • Meaning:
  • to maliciously allege, maliciously intend
  • to act wickedly, do wickedness, commit evil
  • to slander
  • to conduct oneself immorally
  • to connive, conspire
  • to be evil, play the rogue
 • Forms:
Present
 • πονηρεύηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • πονηρεύσῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • πονηρεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • πονηρεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • πονηρευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • πονηρευομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • πονηρευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • πονηρευομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • πονηρευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • πονηρεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πονηρεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐπονηρεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • πονηρεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐπονηρεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπονηρεύσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐπονηρεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπονηρεύσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • πονηρεύσησθε Verb: 1Aor Mid Subj 2nd Plur
 • πονηρεύσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
Perfect
 • πεπονηρεῦσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
πονηρευόμενοι
πονηρευομένοις
πονηρευόμενος
πονηρευομένους
πονηρευομένων
πονηρεύονται
πονηρεύσεται
πονηρεύσῃ
πονηρεύσησθε
πονηρεύσηται
πονηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • iniquity, wickedness, evilness
  • evil design and intention
  • depravity, i.e., (esp.), malice
  • painful, grievous situation, calamity, disaster
  • poor quality (e.g., poor quality of fruit)
  • Plur (concretely) plots, sins
 • Forms:
πονηρίᾳ
πονηρίαι
πονηρίαις
πονηρίαν
πονηρίας
πονηριῶν
πονηροί
πονηροῖς
πονηρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: πονηρός
πονηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see πονηρότερος
 • Note: For superlative, see πονηρότατος
 • Adjectival Meaning:
  • evil, morally wrong, ethically wrong, bad
  • harmful, injurious
  • seriously dangerous, grievous
  • out of favour
  • deficient, of poor quality
  • harmful, hurtful
  • lewd, malicious, wicked
 • Substantival Meaning:
  • evil things, immorality
  • disaster, calamity
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπονηρόςπονηράπονηρόν
GENπονηροῦπονηρᾶςπονηροῦ
DATπονηρῷπονηρᾷπονηρῷ
ACCπονηρόνπονηράνπονηρόν
VOCπονηρέπονηράπονηρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMπονηροίπονηραίπονηρά
GENπονηρῶν
DATπονηροῖςπονηραῖςπονηροῖς
ACCπονηρούςπονηράςπονηρά
πονηρότατα
 • Parse:
  • Superlative Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Superlative Adj: Nom Sing Fem
 • Root: πονηρός
πονηρότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of πονηρός
 • Meaning: most evil, worst
πονηροτάτου
πονηροτάτῳ
πονηρότερα
πονηροτέρα
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Comparative Adj: Nom Sing Fem
 • Root: πονηρός
πονηρότερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
 • Root: πονηρός
πονηρότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of πονηρός
 • Meaning: more evil, worse
πονηροῦ
πονηρούς
πονήροφρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: evil-minded
 • Forms:
  • πονηρόφρων Adj: Gen Plur MFN
πονηρόφρων
πονηρῷ
πονηρῶν
πονηρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: basely, wickedly
πονήσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πονέω
πόνοι
πόνοις
πόνον
πόνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • labour, hard work, toil, exertion, zeal, concern
  • product as a result of toil (e.g., honey produced by bees)
  • suffering, physical pain, distress, affliction, anguish, misery, grief
πόνου
πονοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: πονέω
πονοῦντι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πονέω
πονούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: πονέω
πόνους
ποντίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to plunge, sink in the sea
ποντόβροχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: drowned in the sea
 • Forms:
  • ποντοβρόχους Adj: Acc Plur Masc/Fem
ποντοβρόχους
ποντοπορέω
 • Meaning: to pass through the sea (like a ship)
 • Forms:
  • ποντοπορούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
ποντοπορούσης
πόντος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the sea, the open sea, ocean
πόντῳ
πονῶ
πόνῳ
πόνων
πονῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: πονέω