ἀνατάξασθαι
ἀνάτασιν
ἀνάτασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: extension
 • Forms:
  • ἀνάτασιν Noun: Acc Sing Fem
ἀνατάσσομαι
 • Meaning:
  • to arrange, set in order
  • to repeat in proper order
  • to list in consecutive order, list in sequential order
  • to chronicle, list in chronological order
 • Forms:
  • ἀνατέτακται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνατάξασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
ἀνατάσσω
 • Meaning: to countermand
ἀνατεθεματισμένον
ἀνατεθέντα
ἀνατεθῇ
ἀνατεθραμμένος
ἀνατεῖλαι
ἀνατείλαι
ἀνατείλαντες
ἀνατείλαντος
ἀνατειλάτω
ἀνατείλῃ
ἀνατείλω
ἀνατείνας
ἀνατείνει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἀνατείνω
ἀνατείνω
 • Meaning:
  • to hold up, lift up, raise
  • to extend upward, stretch out
 • Forms:
  • ἀνατείνει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀνατείνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀνέτεινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀνατελεῖ
ἀνατέλλει
ἀνατέλλοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀνατέλλω
ἀνατέλλοντος
ἀνατέλλουσα
ἀνατέλλουσαν
ἀνατέλλω
 • Meaning:
  • to rise, cause to arise, grow
  • to arise, at the rising of, spring (up), be up
  • to spring up, sprout
  • to rise (above the horizon), come up (e.g, the sun comes up, stars come up, moon rises)
  • to appear, become visible
  • to cause to come into being
 • Forms:
Present
 • ἀνατέλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνατέλλοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἀνατέλλοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀνατέλλουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἀνατέλλουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ἀνατέλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Future
 • ἀνατελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνατελοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀνατείλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀνατείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνατείλαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀνατεῖλαι Verb: 1Aor Act Infin
 • ἀνατείλαι Verb: 1Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀνατείλαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀνατειλάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀνέτειλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνέτειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέτειλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἀνατέταλκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἀνατέλλων
ἀνατελοῦσι, ἀνατελοῦσιν
ἀνάτεμε
ἀνατεμεῖν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Infin
  • Verb: Aor Act Infin
 • Meaning: to cut up, cut open
 • Root: ἀνατέμνω
ἀνατέμνω
 • Meaning: to cut open, fillet (fish)
 • Forms:
  • ἀνάτεμε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
ἀνατέτακται
ἀνατέταλκεν
ἀνατίθεμαι
 • Meaning: to set forth, propound, communicate, declare
ἀνατιθέναι
ἀνατιθέντες
ἀνατίθημι
 • Active Meaning:
  • to set up and leave (in a place)
  • to dedicate (to a god, God)
 • Middle Meaning:
  • to communicate (intimate knowledge)
  • to lay upon, put upon
  • to ascribe, dedicate, attribute
  • to refer, declare
 • Forms:
Present
 • ἀνατιθέναι Verb: Pres Act Infin
Imperfect
Future
 • ἀναθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἀναθέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀναθῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνατεθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἀνατεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀνεθέμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἀνέθετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀνέθηκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνέθηκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀνατίκτουσα
ἀνατίκτω
 • Meaning: to bring forth again, give birth anew
 • Forms:
  • ἀνατίκτουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
ἀνατιναγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shaking violently, shaking up and down
ἀνατλάω
 • Meaning: to endure, bear up against
ἀνατλῆναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀνέτλην
ἀνατλῶν
ἀνατολαί
ἀνατολαῖς
ἀνατολάς
ἀνατολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • east
  • morning, a rising of light, dawn, dayspring
  • rising, growing
  • rising (of sun, moon)
  • branch, sprout
 • Forms:
ἀνατολῇ
ἀνατολήν
ἀνατολῆς
ἀνατολικοῖς
ἀνατολικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eastern, in the eastern lands
 • Forms:
  • ἀνατολικοῖς Adj: Dat Plur MFN
ἀνατολῶν
ἀνατομαί
ἀνατομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cutting up, mutilation
 • Forms:
ἀνατραπῇ
ἀνατραφέντες
ἀνατρέπει
ἀνατρέποντες
ἀνατρέπουσι, ἀνατρέπουσιν
ἀνατρέπω
 • Active Meaning:
  • to overthrow, fall over backward, overturn, upset
  • to ruin, subvert, destroy, render ineffective, make harmless
  • to dishearten
  • to turn back, put to flight
  • to calm
 • Passive Meaning:
  • to be upset
  • to be discouraged
  • to be diverted from
 • Forms:
Present
 • ἀνατρέπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνατρέποντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀνατρέπουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀνατρέπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • ἀνατρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀνατραπῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνετράφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνατρέψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνατρέψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀνετράπην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀνετράπησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνέτρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέτρεψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀνατρεφόμενος
ἀνατρέφω
 • Active Meaning:
  • to rear, bring up, nourish (up)
  • to feed, nurse, nurture
  • to care for something so that it grows and matures
  • to educate
 • Passive Meaning:
  • to be brought up
  • to be educated
 • Forms:
  • ἀνατρεφόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἀνατραφέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • ἀνεθρέψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀνετράφη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνετράφην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἀνατεθραμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἀνατρέχω
 • Meaning:
  • to run up, run back, make up for, make amends for
  • to move with speed (toward someone or something)
 • Forms:
  • ἀναδράμωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἀναδραμών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀνέδραμε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀνατρέχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἀνατρέχων
ἀνατρέψαι
ἀνατρέψας
ἀνατρέψει
ἀνατροπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an upsetting, overthrow, overturning
  • ruin
  • a pouring out (of a drink)
 • Forms:
ἀνατροπῇ
ἀνατροπῆς
ἀνατροφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • education
  • rearing (of a child)
  • provide up with food
  • nurture
 • Forms:
ἀνατροφῆς
ἀνατυλίξωμεν
ἀνατυλίσσω
 • Meaning:
  • to unroll a book, study document
  • to think over, call to mind again
 • Forms:
  • ἀνατυλίξωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
ἀνατυπόω
 • Active Meaning:
  • to impress again
 • Middle Meaning:
  • to form an image of
  • to imagine
 • Forms:
  • ἀνατυπωσάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
ἀνατυπωσάμενοι