ἀπωδύρετο
ἀπωθεῖς
ἀπωθεῖσθε
ἀπωθεῖται
ἀπωθέομαι
ἀπωθέω
 • Active Meaning:
  • to push away, push aside, push back
  • to drive away (from a place)
  • to remove
  • to reject
  • to leave off, discontinue
 • Middle Meaning:
  • to drive away (from oneself)
  • to reject, repudiate, decline, refuse to accept
 • Forms:
Present
 • ἀπωθέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀπωθεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἀπωθεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀπωθεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπωθοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἀπωθουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἀπωθούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἀπώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀπώσηται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀπωσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀπεώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἄπωσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀπωσαμένη Part: Aor Mid Nom Sing Fem
 • ἀπωσάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἀπωσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἀπωσαμένων Part: Aor Mid Gen Plur MFN
 • ἀπωσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἀπώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀπώσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀπωσάσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • ἀπώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀπώσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀπώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπώσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἀπώσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπωσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀπωσθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἀπώσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀπώσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
Perfect
 • ἀπῶσμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀπωσμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἀπῶσται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀπωθῇ
ἀπωθοῦ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπωθέω
ἀπωθουμένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀπωθέω
ἀπωθούμενος
ἀπωθοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to thrust back, push back
 • Root: ἀπωθέω
ἀπῴκισα
ἀπῴκισαν
ἀπῴκισας
ἀπῴκισε, ἀπῴκισεν
ἀπῳκίσθη
ἀπῴκισται
ἀπώλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • destruction, ruin, damnation, perdition
  • loss (of property)
  • something lost
 • Concord:

  LXX: Prov 11:6

 • Forms:
ἀπωλείᾳ
ἀπωλείαις
ἀπώλειαν
ἀπωλείας
ἀπώλεσα
ἀπώλεσαν
ἀπώλεσας
ἀπώλεσε, ἀπώλεσεν
ἀπώλετο
ἀπώλλυντο
ἀπωλόμην
ἀπώλοντο
ἀπώλου
ἀπών
ἀπώργισται
ἀπώρυγας
ἀπῶρυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • shoot, layer of a vine
  • canal from (a place)
 • Forms:
  • ἀπώρυγας Noun: Acc Plur Fem
ἄπωσαι
ἀπωσαμένη
ἀπωσάμενοι
ἀπωσάμενος
ἀπωσαμένων
ἀπωσάμην
ἀπώσαντο
ἀπώσασθαι
ἀπωσάσθωσαν
ἀπώσατο
ἀπώσειεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀπωθέω
ἀπώσεσθαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Infin
 • Meaning: to thrust away, push back
 • Root: ἀπωθέω
ἀπώσεται
ἀπώσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἀπωθέω
ἀπώσηται
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: ἀπωθέω
ἀπώσθη
ἀπωσθῆναι
ἀπωσθῇς
ἀπώσθησαν
ἀπωσθήσεται
ἀπῶσμαι
ἀπωσμένην
ἀπωσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rejection, rebuff, repulsion
ἀπωσμῶν
ἀπώσομαι
ἀπῶσται
ἀπώσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀπωθέω
ἀπωτέρω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: farther off, farther away, further off
ἀπῴχετο
ἀπῴχοντο