ἴσα
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἴσος
ἰσάγγελοι
ἰσάγγελος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • equal unto the angels, like an angel,
  • angelic
 • Forms:
  • ἰσάγγελοι Adj: Nom Plur Masc
ἰσάδελφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: like a brother
 • Forms:
ἴσαι
ἰσανά
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: old
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Neh 12:39
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

ἴσασι, ἴσασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: εἴδω
ἰσαστέρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: like a star, bright as a star, star-like
 • Forms:
ἰσαστέρους
ἴση
ἰσηγορεῖσθαι
ἰσηγορέομαι
 • Meaning: to speak as an equal, treat as an equal
 • Forms:
  • ἰσηγορεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἴσην
ἴσθι
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἴσμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Meaning: to know
 • Root: οἶδα
ἰσοδυναμεῖ
ἰσοδυναμέω
 • Meaning:
  • to have equal power
  • to have the same force
 • Forms:
  • ἰσοδυναμεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἰσοδύναμον
ἰσοδύναμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • equal in force or power
  • equal in value
 • Forms:
ἰσόθεα
ἰσόθεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: equal to God, equal to the gods, godlike
 • Forms:
  • ἰσόθεα Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἴσοι
ἰσόμοιρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • sharing equally
 • Substantival Meaning:
  • equal share
 • Forms:
ἰσομοίρους
ἴσον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἴσος
ἰσονομεῖν
ἰσονομέω
 • Meaning:
  • to act impartially
  • to apply the law impartially
  • to be equally lawful, properly lawful
  • to render equal rights
  • to render what is due
 • Forms:
  • ἰσονομεῖν Verb: Pres Act Infin
ἰσόπεδον
ἰσόπεδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of even surface, level with the ground
 • Forms:
ἰσοπολίτας
ἰσοπολίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: having equal citizenship, enjoying equal political rights
 • Forms:
  • ἰσοπολίτας Noun: Acc Plur Masc
ἰσοπολίτιδος
ἰσοπολῖτις
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: equal political rights, equal (ordeal)
 • Forms:
  • ἰσοπολίτιδος Adj: Gen Sing Fem
ἴσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • equal (in number, size, quality, value)
  • same, equivalent
  • similar, comparable
Singular
 MascFemNeut
NOMἴσοςἴσηἴσον
GENἴσουἴσηςἴσου
DATἴσῳἴσῃἴσῳ
ACCἴσονἴσηνἴσον
VOCἴσεἴσηἴσε
Plural
 MascFemNeut
NOMἴσοιἴσαιἴσα
GENἴσωνἴσωνἴσων
DATἴσοιςἴσαιςἴσοις
ACCἴσουςἴσαςἴσα
VOCἴσοιἴσαιἴσα
ἰσότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • equality, equity
  • fairness
  • that which amounts to, embodiment
  • dimension, size
 • Forms:
ἰσότητα
ἰσότητι
ἰσότητος
ἰσότιμον
ἰσότιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: equal in value, of the same kind
 • Forms:
  • ἰσότιμον Adj: Acc Sing Fem
ἴσου
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἴσος
ἴσους
ἰσόψυχε
ἰσόψυχον
ἰσόψυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of equal spirit, like-minded, peer
 • Forms:
  • ἰσόψυχε Adj: Voc Sing Masc
  • ἰσόψυχον Adj: Acc Sing Masc
ἰσόω
 • Active Meaning:
  • to make equal
  • to compare
  • to consider equal to
 • Middle Meaning:
  • to compare oneself
 • Passive Meaning:
  • to be made like
  • to be made equal
  • to be equaled
  • to be compared to
 • Forms:
  • ἰσωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἱσταίη
ἵσταμαι
ἱσταμένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to make a stand
 • Root: ἵστημι
ἱστάμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to make a stand
 • Root: ἵστημι
ἱστάμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to make a stand
 • Root: ἵστημι
ἱσταμένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἵστημι
ἱσταμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Meaning: to make a stand
 • Root: ἵστημι
ἱστάνειν
ἵστασθαι
ἱστάνομεν
 • Parse: Verb: Pres/Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: ἱστάνω
ἵστανται
ἵσταντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἵστημι
ἱστάνω
 • Meaning: to establish (a covenant)
 • Forms:
  • ἱστάνειν Verb: Pres Act Infin
  • ἱστάνομεν Verb: Pres/Imperfect Act Ind 1st Plur
  • ἵστανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἵστασθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἵστημι
ἵσταται
ἵστατε
ἵστατο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἵστημι
ἴστε
 • Parse: Verb: Perf Act Imperative 2nd Plur
 • Root: εἴδω
ἵστη
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to make a stand
 • Root: ἵστημι
ἵστημι
 • Meaning:
  • Intransitive:
   • to stand still, stop (doing)
   • to stop flowing, staunch (blood), stop flow (of water, olive oil)
   • to come up, stand, appear before (someone)
   • to linger, stand around, stand idle
   • to offer resistance
   • to stand firm, hold one's ground, hold out (against assailants)
   • to stand up (as a mark of respect)
   • to stand by, observe allegiance to
   • to stand by to assist, protect, or serve
   • to set (in place), fix, make permanent, make enduring
   • to become legal property of
   • to become legally established and binding
   • to enter someone's service
   • to present oneself (in someone's presence)
   • to be set in motion
  • Transitive:
   • to set, place, bring, allow to come
   • to set or place in the balance, weigh, pay

    καὶ ἔστησα αὐτοῖς τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον
    I weighed for them the silver and gold (Ezra 8:25)
    τίς ἔστησεν τὰ ὄρη σταθμῷ
    Who has weighed the mountains with a scale (Isa 40:12)

   • to establish, confirm, make valid, consider valid
   • to make (someone) stand
   • to cause to stand (in a legal court)
   • to appoint (someone for a purpose), assign, designate
   • to put forward, propose
   • to erect, post

    σεαυτῷ στῆσον σκοπὸν
    post a sentry for yourself (Isa 21:6)

   • to bring about, cause
   • to realize, perform, accomplish (i.e., to achieve someone's intention)
   • to establish; to bring into existence; to create; to found
   • to execute the terms provided in (an oath)
   • to stand, station (something or someone)
   • to place and present
   • to establish as legally applicable and binding
   • to impose (a condition, command) upon (someone)
   • to fix by agreement
   • to establish a relationship with
   • to hold firmly established
   • to bring to a standstill
 • Forms:
Present
 • ἵστασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἱσταμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • σταθεισῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἱσταίη Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • ἵστασθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἵσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἵστατε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἴστησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἴστωμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἱστῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἱστῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἵσταντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἕστηκε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἵστατο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • σταθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • σταθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • σταθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • στήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • στήσειν Verb: Fut Act Infin
 • στήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • στήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • στήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • στήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • στήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • στήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • στησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • στήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • στήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • στήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἑστάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἑστάθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἑστάθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἔστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔστην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔστην Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔστησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐστήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔστησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔστησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐστήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔστητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • σταθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • σταθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • σταθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • στῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • στῆθι Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • στῆναι Verb: 2Aor Act Infin
 • στῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • στῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • στήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • στήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • στῆτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • στῆτε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • στήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • στήτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • στησάτωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • στῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • στῶ Verb: Aor Mid Ind/Imperative 2nd Sing
 • στήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • στῆσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • στήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • στήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
Aorist Participle
 • στάς Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • στήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • στάντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • στήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • στᾶσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • στάντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • στήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • στᾶσαι Part: Aor Act Nom Plur Fem
 • στήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • σταθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • σταθεῖσαι Part: Aor Pass Nom Plur Fem
 • σταθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • σταθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • σταθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • σταθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
Perfect
 • εἱστήκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • ἑστηκυῖαν Part: Perf Act Acc Sing Fem
 • ἑστηκυῖαι Part: Perf Act Dat Sing Fem
 • ἑστηκυῖαι Part: Perf Act Nom Plur Fem
 • εἱστήκειμεν Verb: PluPerf Act Ind 1st Plur
 • εἱστήκειν Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • εἱστήκεις Verb: PluPerf Act Ind 2nd Sing
 • εἱστήκεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • ἑστάκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἑσταμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἑστάναι Verb: Perf Act Infin
 • ἕσταται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἕστηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἑστήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἕστηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἑστήκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἑστήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἑστήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἕστηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἑστήκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • ἕστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἑστήκεσαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • ἑστηκός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἑστηκότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἑστηκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • ἑστηκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • ἑστηκότι Part: Perf Act Dat Sing Masc
 • ἑστηκότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • ἑστηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • ἑστηκυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • ἑστηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • ἑστός Part: 2Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἑστώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • ἑστῶσα Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • ἑστῶσαι Part: Perf Act Nom Plur Fem
 • ἑστῶτα Part: Perf Act Acc Sing Masc
 • ἑστῶτα Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἑστῶτας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • ἑστῶτες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • ἑστῶτος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • ἑστώτων Part: Perf Act Gen Plur Masc
ἴστησιν
ἱστία
ἱστίοις
ἱστίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a curtain
  • a sail
 • Forms:
ἱστίων
ἱστόν
ἱστορεῖ
ἱστορέω
 • Meaning:
  • to inquire into a thing, learn by inquiry
  • to record what is learned, narrate what is learned
  • to record as history
 • Forms:
  • ἱστορεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἱστορηθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἰστόρησαι Verb: Aor Act Infin
  • ἱστόρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἱστόρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἱστορουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἱστοροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἱστοροῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
ἱστορηθέντα
ἰστόρησαι
ἱστόρησε, ἱστόρησεν
ἱστόρηται
ἱστορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a learning by inquiry, inquiry
  • story, narrative, account
  • history (of past events)
 • Forms:
ἱστορίᾳ
ἱστορίαν
ἱστορίας
ἱστορικοί
ἱστορικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: historical, historian
 • Forms:
ἱστορικῶν
ἱστοριῶν
ἱστορουμένων
ἱστοροῦσι, ἱστοροῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἱστορέω
ἱστός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mast, pole, anything that stands
  • web (cut from the loom)
ἱστούς
ἴστωμεν
ἱστῶν
ἴστωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: wise man, judge, one who knows what is right
ἱστῶσι, ἱστῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἵστημι
ἰσχάδα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: dried fig
 • Root: ἰσχάς
ἰσχάδας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: dried fig
 • Root: ἰσχάς
ἰσχάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dried fig
ἰσχίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: hip-joint
 • Forms:
ἰσχίων
ἰσχνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dry, withered
ἰσχνόφωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • checked in one's voice, stuttering, stammering, weak-voiced
  • having a speech impediment
 • Forms:
ἴσχυε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύει
ἴσχυειν
ἴσχυεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύϊ, ἰσχύι
ἰσχυκός
 • Parse: Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἰσχύω
ἰσχυκότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύν
ἰσχύομεν
ἴσχυον, ἰσχῦον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύοντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύος
ἰσχύουσαν
ἰσχύουσι, ἰσχύουσιν
 • Parse: Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἰσχύω
ἰσχυροποίησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: strengthening
ἰσχυρά
ἰσχυρᾷ
ἰσχυραί
ἰσχυράν
ἰσχυράς
ἰσχυρᾶς
ἰσχυροί
ἰσχυροῖς
ἰσχυρόν
ἰσχυροποίει
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἰσχυροποιέω
ἰσχυροποιεῖται
ἰσχυροποιέω
 • Meaning: to strengthen, make strong
 • Forms:
  • ἰσχυροποιοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἰσχυροποίησιν Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • ἰσχυροποίησιν Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἰσχυροποιήσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἰσχυροποιήσει Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἰσχυροποιήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἰσχυροποιῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἰσχυροποιῆσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἰσχυροποιῆσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἰσχυροποιεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἰσχυροποίει Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἰσχυροποίει Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
  • ἰσχυροποίει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἰσχυροποιοῦ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἰσχυροποιήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἰσχυροποιήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἰσχυροποιῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἰσχυροποιέω
ἰσχυροποιήσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἰσχυροποιέω
ἰσχυροποιήσῃ
ἰσχυροποίησιν
ἰσχυροποιοῦ
ἰσχυροποιοῦνται
ἰσχυρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see ἰσχυρότερος
 • Note: For superlative, see ἰσχυρότατος
 • Meaning:
  • strong, boisterous, mighty, powerful, valiant
  • fervent, ardent, intense
  • grave, serious, severe, grievous
  • characterized by powerful effect
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἰσχυρόςἰσχυράἰσχυρόν
GENἰσχυροῦἰσχυρᾶςἰσχυροῦ
DATἰσχυρῷἰσχυρᾷἰσχυρῷ
ACCἰσχυρόνἰσχυράνἰσχυρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἰσχυροίἰσχυραίἰσχυρά
GENἰσχυρῶν
DATἰσχυροῖςἰσχυραῖςἰσχυροῖς
ACCἰσχυρούςἰσχυράςἰσχυρά
ἰσχυρότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἰσχυρός
 • Meaning: strongest, most fervent
ἰσχυροτάτους
ἰσχυρότερα
ἰσχυρότεραι
ἰσχυροτέρας
ἰσχυρότεροι
ἰσχυρότερον
ἰσχυρότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἰσχυρός
 • Meaning: stronger, mightier, more fervent
ἰσχυροτέρου
ἰσχυροτέρους
ἰσχυροτέρῳ
ἰσχυροτέρων
ἰσχυρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: power, strength, solidity
 • Forms:
ἰσχυρότητα
ἰσχυροῦ
ἰσχυρούς
ἰσχυρόω
 • Meaning:
  • to fasten
  • to strengthen
 • Forms:
  • ἰσχύρωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἰσχυρῷ
ἰσχυρῶν
ἰσχυρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: strongly, mightily, dependably, exceedingly, very much
ἰσχύρωσαν
ἰσχύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an expert, one with ability
  • strength, might, power, ability, forcefulness
  • physical strength, bodily strength
  • military might
  • politically influential position, socially influential position
  • innate ability (to do something)
  • wealth, material possessions
 • Forms:
ἴσχυσα
ἰσχῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύσαμεν
ἴσχυσαν
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • Part: 1Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύσαντες
ἰσχύσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἰσχύω
ἴσχυσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύσατε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἰσχύω
ἰσχυσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἰσχύω
ἰσχύσει
ἰσχύσεις
ἴσχυσε, ἴσχυσεν
ἰσχύσεσιν
ἰσχύσῃ
ἰσχύσητε
ἴσχυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: strength
ἰσχύσομεν
ἰσχύσουσι, ἰσχύσουσιν
ἰσχύσω
ἰσχύω
 • Meaning:
  • to have power, be competent, be able
  • to be successful
  • to have sufficient finances; to afford
  • to be capable, confident
  • to be in possession of one's powers, be in good health
  • to be strong, be mighty
  • to make strenuous efforts, endeavour
  • to have meaning, be valid
  • to be strong (physically), have power, prevail, have strength
  • to make (someone/something) strong
 • Forms:
Present
 • ἰσχύῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἴσχυε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἰσχύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἴσχυειν Verb: Pres Act Infin
 • ἰσχύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἰσχύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἰσχύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἰσχύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἰσχύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἰσχύοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἰσχύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἰσχύουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ἰσχύουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ἰσχύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἴσχυεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἴσχυον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἴσχυον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἰσχύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἰσχύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἰσχύσομεν Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἰσχύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἴσχυσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἰσχῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἰσχύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἴσχυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἰσχύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἴσχυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἴσχυσας Part: Aor Nom Sing Masc
 • ἰσχύσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἰσχύσας Part: Aor Nom Sing Masc
 • ἰσχύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἰσχυσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἴσχυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἴσχυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἰσχύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἰσχύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἰσχύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
Perfect
 • ἰσχυκός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἰσχυκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
ἰσχύων
 • Parse #1: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἰσχύω
 • ——
 • Parse #2: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ἰσχύς
ἰσω
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: equal
 • Root: ἴσος
ἴσῳ
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἴσος
ἰσωθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἰσόω
ἴσων
ἴσως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: perhaps, probably, likely, maybe, perchance