πλέγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • anything entwined, woven, braided, twisted
  • broidered hair, braided hair
 • Forms:
πλέγμασι, πλέγμασιν
πλέθρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a measurement: about 30 metres
 • Forms:
  • πλέθρου Noun: Gen Sing Neut
πλέθρου
πλεῖν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: πλέω
πλεῖον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πλείων
πλείονα
 • Parse:
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Comparative Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πλείων
πλείονας
 • Parse: Comparative Adj: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: πλείων
πλείονες
 • Parse: Comparative Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Root: πλείων
πλείονι
πλείονος
πλειόνων
πλειόνως
πλείοσι, πλείοσιν
πλείους
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • Comparative Adj: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: πλείων
πλεῖστα
πλείσται
πλείσταις
πλειστάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mostly, most often, very often
πλείστας
πλείστῃ
πλείστην
πλεῖστοι
πλείστοις
πλεῖστον
πλεῖστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very great, most; the largest number or very large
 • Note: Superlative of πολύς
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπλεῖστοςπλείστηπλεῖστον
GENπλείστουπλείστηςπλείστου
DATπλείστῳπλείστῃπλείστῳ
ACCπλεῖστονπλείστηνπλεῖστον
Plural
 MascFemNeut
NOMπλεῖστοιπλείσταιπλεῖστα
GENπλείστων
DATπλείστοιςπλείσταιςπλείστοις
ACCπλείστουςπλείσταςπλεῖστα
πλείστῳ
πλείω
 • Parse: Comparative Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πλείων
πλείων
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Quantity: more, further
  • Size: larger, greater
  • Distance: farther, beyond
  • Time: longer
  • Quality: exceed, above, more excellent, beyond
  • in plural: the major portion, majority
 • Note: Comparative of πολύς
 • Note: Adverb: πλειόνως
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπλείωνπλείωνπλέιον
πλεῖον
πλέον
GENπλείονος
DATπλείονι
ACCπλείοναπλείωπλέιον
πλεῖον
πλέον
Plural
 MascFemNeut
NOMπλείονες
πλείους
πλείονες
πλείους
πλείονα
πλείω
πλέονα
GENπλειόνων
DATπλείοσι(ν)
ACCπλείονας
πλείους
πλείονας
πλείους
πλείονα
πλείω
πλέονα
πλέκειν
πλεκόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to plait, twine
 • Root: πλέκω
πλέκουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: πλέκω
πλέξαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: πλέκω
πλέκω
 • Meaning:
  • to weave, plait, twist, braid, interweave
  • to make by braiding
 • Forms:
  • πλέκουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • πλέκειν Verb: Pres Act Infin
  • πεπλεγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • πλακείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • πλέξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
πλέον
 • Parse #1: Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πλείων
 • ——
 • Parse #2: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πλέω
πλέονα
πλεονάζει
πλεονάζειν
πλεονάζον
πλεονάζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: πλεονάζω
πλεονάζοντας
πλεονάζοντες
πλεοναζόντων
πλεοναζούσῃ
πλεοναζούσης
πλεονάζουσι, πλεονάζουσιν
πλεονάζω
 • Meaning:
  • to exceed the normal boundaries, overstay (a time limit), prolong (a duration of time)

   μηνὸς ἡμέρας πλεοναζούσης τῆς νεφέλης
   months or days the cloud overstaying (Num 9:22)

  • to multiply
  • to be more, be great, be present in abundance, increase, be in excess
  • to grow in quantity
  • to have more (than necessary), have too much, have in excess
  • to increase, bring forth in abundance
  • to cause to increase, become rich
  • to add to the quantity of
 • Forms:
Present
 • πλεονάζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • πλεονάζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πλεονάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πλεονάζειν Verb: Pres Act Infin
 • πλεονάζοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • πλεονάζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • πλεονάζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • πλεονάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • πλεοναζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • πλεοναζούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • πλεοναζούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • πλεονάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • πλεονάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐπλεόνασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπλεόνασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπλεόνασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπλεόνασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπλεονάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • πλεονάσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • πλεονάσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • πλεονάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • πλεονάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • πλεονάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
πλεονάζων
πλεονάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: more frequently, often, oftener, many times
πλεονάσαι
πλεονάσασα
πλεονάσεις
πλεονάσῃ
πλεόνασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: abundance, superfluity, surplus, excess amount
πλεονασμόν
πλεονασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • usury, unjust gains
  • excessive added value
  • superabundance, excess
πλεονασμῷ
πλεονασμῶν
πλεοναστόν
πλεοναστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: numerous
 • Forms:
  • πλεοναστόν Adj: Acc Sing Masc
πλεονάσω
πλεονάσωσι, πλεονάσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πλεονάζω
πλεονέκται
πλεονέκταις
πλεονεκτεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πλεονεκτέω
πλεονεκτεῖν
πλεονεκτέω
 • Meaning:
  • to be greedy, be grasping, be covetous, arrogant
  • to take advantage of, outwit, defraud, cheat (someone)
  • to increase the number of
 • Forms:
  • πλεονεκτεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • πλεονεκτεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • πλεονεκτεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλεονέκτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπλεονεκτήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπλεονέκτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλεονέκτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πλεονεκτεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πλεονεκτηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • πλεονεκτούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • πλεονεκτῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • πλεονεκτῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
πλεονεκτηθῶμεν
πλεονέκτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: advantage, gain
 • Forms:
  • πλεονεκτημάτων Noun: Gen Plur Neut
πλεονεκτημάτων
πλεονέκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a covetous person
  • a greedy person
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπλεονέκτηςπλεονέκται
GENπλεονέκτουπλεονεκτῶν
DATπλεονέκτῃπλεονέκταις
ACCπλεονέκτην πλεονέκτας
πλεονέκτας
πλεονέκτην
πλεονέκτου
πλεονεκτούντων
πλεονεκτῶν
πλεονεκτῶσι, πλεονεκτῶσιν
πλεονεξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • greediness, greed, insatiableness, avarice, covetousness
  • the gain obtained (from one's greed)
 • Forms:
πλεονεξίᾳ
πλεονεξίαι
πλεονεξίαις
πλεονεξίαν
πλεονεξίας
πλεονεξιῶν
πλέοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: πλέω
πλέοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: πλέω
πλεόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: πλέω
πλέοντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root:πλέω
πλέουσι, πλέουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root:πλέω
πλευρά
πλευρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • rib, rib cage
  • side (of something, e.g., side of the altar)
  • chamber on either side of a passage (Ezek 41:6)
 • Forms:
πλευρᾷ
πλευραί
πλευραῖς
πλευράν
πλευρᾶς
πλευράς
πλευροῖς
πλευρόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • Of a body: a rib, rib cage, side
  • Of a house: rafter, joist, strut, stud
 • Forms:
πλευροῦ
πλευρῶν
πλεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πλέω
πλεύσεις
 • Parse #1:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: πλέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Root: πλεῦσις
πλεῦσις
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Fem
 • Meaning: sailing
πλεύσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: πλέω
πλέω
 • Meaning: to sail, travel by sea
 • Forms:
  • πλέοντων
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
   • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • πλέουσι(ν)
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • ἐπλέομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
  • ἔπλευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπλευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πλέοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • πλέοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • πλεόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • πλεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • πλέων Part: Pres Act Nom Sing Masc
πλέων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: πλέω
πλέως
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Plur Masc
 • Meaning: MM