ἔνθα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • there, then
  • in the previously mentioned place
  • ἔνθα καὶ ἔνθα = on either side
  • οὐ ... ἔνθα καὶ ἔνθα = not ... to any place
ἐνθάδε
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • at this place, here, there, within
  • to this place, hither
ἐνθεῖναι
ἔνθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • ornament (around the neck of a woman)
  • deposit (of money)
 • Forms:
ἐνθέματι
ἐνθεμένη
ἐνθέμια
ἐνθέμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • socket (of a lampstand)
  • artificial flowers
  • cabin (on the poop of a ship)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐνθέμιονἐνθέμια
GENἐνθεμίουἐνθεμίων
DATἐνθεμίῳἐνθεμίοις
ACCἐνθέμιονἐνθέμια
ἔνθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Of Place: from here
  • Of Time: from then
  • Of Position: on this side (from speaker's perspective)
  • ἔνθεν καὶ ἔνθεν = on either side, on both sides, inside and outside

   ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἦσαν γεγραμμέναι
   they were written on this side and on that side (Ex 32:15)

ἐνθένδε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: hence, thereafter
ἐνθέντες
ἔνθεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inspired by God
 • Forms:
  • ἐνθέῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ἔνθεσθε
ἔνθεσμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: lawful
 • Forms:
  • ἐνθέσμου Adj: Gen Sing Fem
ἐνθέσμου
ἐνθέῳ
ἐνθουσιάζουσι, ἐνθουσιάζουσιν
ἐνθουσιάζω
 • Meaning:
  • to be devoted, be inspired
  • to be madly taken up by
  • to be possessed by a god
 • Forms:
  • ἐνθουσιάζουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
ἐνθρονίζω
 • Meaning: to place on a throne, enthrone
 • Forms:
  • ἐνεθρόνισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐνθρύπτω
 • Meaning: to crumble and put into a liquid
 • Forms:
  • ἐνέθρυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐντεθρυμμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἐνθυμεῖσθε
ἐνθυμέομαι
 • Meaning:
  • to feel irritated
  • to take to heart
  • to reflect on, consider, think (over)
  • to conceive, ponder
  • to give serious thought to
  • to plan, think out a thing
  • to conceive mentally
  • to infer, conclude
  • to take a liking to
  • to covet, desire
 • Forms:
Present
 • ἐνθυμεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐνθυμούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐνθυμουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • ἐνθυμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐνεθυμεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἐνθυμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνθυμηθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐνεθυμήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐνεθυμήθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνεθυμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐνθυμηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἐνθυμηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἐνθυμηθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • ἐνθυμηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐνθυμηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐνθυμήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐνθυμηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
Perfect
 • ἐντεθυμημένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἐντεθύμημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
ἐνθυμηθείς
ἐνθυμηθέντες
ἐνθυμηθέντος
ἐνθυμηθῆναι
ἐνθυμηθῇς
ἐνθυμηθήσεται
ἐνθυμήθητι
ἐνθυμηθῶμεν
ἐνθύμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a thought, piece of reasoning, argument, idea
  • invention, device, imagination
  • something that a heart desires or is disposed to
 • Forms:
ἐνθυμήμασι, ἐνθυμήμασιν
ἐνθυμήματα
ἐνθυμήματος
ἐνθυμημάτων
ἐνθυμήσεις
ἐνθυμήσεων
ἐνθυμήσεως
ἐνθύμησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thought, reflection, idea
ἐνθύμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: inward thought, concept, taken to heart, weighing on the mind
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐνθύμιονἐνθύμια
GENἐνθυμίουἐνθυμίων
DATἐνθυμίῳἐνθυμίοις
ACCἐνθύμιονἐνθύμια
ἐνθυμίου
ἐνθυμούμενος
ἐνθυμουμένου
ἐνθυμοῦνται
ἐνθυμόω
 • Meaning: to provoke to anger, be wroth, enrage, make angry
 • Forms:
  • ἐνεθυμώθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing