ποθ’
 • Parse:
  • particle
 • Meaning:
  • at some time
 • Root: ποτέ
ποθεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ποθέω
ποθεῖν
ποθεινή
ποθεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: desired, fervent, eligible
 • Forms:
  • ποθεινή Adj: Nom Sing Fem
  • ποθεινοτέρα Comparative Adj: Nom Sing Fem
  • ποθεινοτέραν Comparative Adj: Acc Sing Fem
ποθεινοτέρα
ποθεινοτέραν
πόθεν
 • Parse: Interrogative Adverb
 • Meaning:
  • Locally: from what place? from where?
  • Of origin: from what source? brought about by whom? given by whom? born of whom?
  • Of cause or reason: how, why, in what way?
ποθέν
 • Parse: Enclitic particle
 • Meaning: from some place or other
ποθέω
 • Meaning:
  • to long for, yearn after what is absent
  • to desire
  • to miss or regret what is lost
 • Forms:
  • ποθῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ποθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ποθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ποθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ποθουμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • ποθοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ποθοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • ποθοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ποθήσεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ποθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ποθήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ποθούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
ποθή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: longing, fond, desire
 • Forms:
ποθήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ποθέω
ποθήσεις
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ποθέω
ποθήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ποθέω
ποθητόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ποθητός
ποθητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: longed-for, (much) beloved
 • Forms:
  • ποθητόν Adj: Acc Sing Masc
πόθι
 • Parse: Interrogative Adverb
 • Meaning: where?
ποθι
 • Parse: Enclitic adverb
 • Meaning: anywhere
 • Forms:
  • ποθί Enclitic adverb
πόθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: longing, wish, desire
πόθον
ποθούμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: ποθέω
ποθουμένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: ποθέω
ποθοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ποθέω
ποθοῦσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: ποθέω
ποθοῦσι, ποθοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποθέω
ποθῶν
 • Parse #1: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: πόθος
 • ——
 • Parse #2: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ποθέω
 • ——
 • Parse #3: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ποθή