ἄρα
 • Parse: postpositive conjunction or inferential particle
 • Meaning:
  • Inferential particle
   • so then, consequently
   • then, as a result
   • so, as a result, consequently
   • therefore
   • indeed, surely
   • mark you
  • Conditional clause showing speaker's diffidence

   εἰ ἄρα εὗρον χάριν ἐναντίον σου
   if I have found favour in your sight (Gen 18:3)

   εἰ ἄρα δυνήσομαι πατάξαι αὐτὸν
   if indeed I shall be able to strike it (Num 22:11)

   ἐὰν ἄρα ἀκούσωσιν ἢ πτοηθῶσιν
   if they hear or are terrified (Ezek 2:5)

 • Combination:
  • εἰ ἄρα = if then, if on the other hand (Mark 11:13; Acts 8:22; 17:27)
 • Forms:
  • ἄραγε postpositive particle
ἀρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • curse, oath, imprecatory prayer, vow
  • imprecation, swearing, malediction
 • Concord:

  NT: Rom 3:14

 • Forms:
ἆρα
 • Parse: interrogative particle implying anxiety or impatience
 • Meaning: then indeed?; really?; actually?

  ἆρά γε ἀληθῶς τέξομαι;
  Sarah: Shall I then truly give birth? (Gen 18:13)

  ἄρα γε γυνή σου ἐστιν
  Is she really your wife? (Gen 26:9)

  ἆρά γε ... προσκυνῆσαί σοί ...;
  Shall we really do obeisance to you? (Gen 37:10)

  ἆρα θυσιάζουσιν; ἆρα δυνήσονται;
  Are they really sacrificing? Are they actually able? (Neh 4:2)

  πεποιθὼς ἐπὶ κύριον ἆρα σωθήσεται;
  will he actually trust in the Lord and be saved? (Job 27:8)

ἀρᾷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ἀρά
ἀραάβ
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: the chief, head
 • Concord:

  LXX: I Chron. 24:31

αραβωθ
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: desert place, flat plain
 • Concord:

  LXX: Num 26:3, 63; 31:12; Deut 34:1,8; Josh 13:14,32; 2Sam 15:28; 17:16; 23:31; 2Kings 25:5

ἄραγε, ἄρα γε
 • Parse: particle
 • Meaning: therefore, indeed
 • Concord:

  NT: Mt 7:20; 17:26; Ac 17:27
  LXX: Gen 26:9

 • Root: ἄρα
ἆραι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἀραί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ἀρά
ἄραι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἀραῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ἀρά
ἀραμένη
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Fem
 • Meaning: to take up, raise, lift up
 • Root: αἴρω
ἀράν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἀρά
ἄραντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: αἴρω
ἀράομαι
 • Meaning:
  • to curse, imprecate
  • to pray to, pray for
  • to vow, swear
 • Forms:
  • ἄρασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀράσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀράσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἀρᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀράσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • ἀρᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
  • ἠράσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
ἀραρότως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • punctually, compactly, closely, strongly
  • in full and strict conformity to a given instruction
ἄρας
ἀρᾶς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀρά
ἀράς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀρά
ἄρασαι
ἀράσασθαι
ἀράσηται
ἀρᾶσθαι
ἀράσωμαι
ἀρᾶται
ἄρατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: αἴρω
ἀρατός
 • Parse: Adv: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: prayed against, accursed, unblessed
ἀράτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἄραφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: seamless
 • Forms:
ἀραφώθ
 • Parse: Hebrew Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: the grain
 • Concord:

  LXX: 2Sam 17:19

ἀράχνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: spider, a spider's web
 • Forms:
ἀράχνην
ἀράχνης