δέῃ
 • Parse: Impersonal Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: δέομαι
δεηθείς
δεηθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δέομαι
δεηθέντων
δεηθῆναι
δεηθήσεται
δεηθήσῃ
δεηθήσομαι
δεηθήσονται
δεήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: δέομαι
δεήθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: δέομαι
δεηθῶμεν
δεηθῶσι, δεηθῶσιν
 • Parse: Impersonal Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: δέομαι
δεήσει
 • Parse #1: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: δέησις
 • ——
 • Parse #2: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: δεῖ
δεήσεις
δεήσεσι, δεήσεσιν
δεήσεων
δεήσεως
δέησιν
δέησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a petition, prayer, request, supplication, entreaty (esp. addressed to God)
δεήσομαι
δεήσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: δέω
δέηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: δέομαι