φυγάδα
φυγάδας
φυγαδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: banishment, exile; banished group
 • Forms:
φυγαδείαι
φυγαδεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: place of refuge
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφυγαδεῖονφυγαδεῖα
GENφυγαδείουφυγαδείων
DATφυγαδείῳφυγαδείοις
ACCφυγαδεῖονφυγαδεῖα
φυγάδες
φυγαδευθείς
φυγαδεύοντες
φυγαδεύσαντας
φυγαδευτήρια
φυγαδευτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: (city of) refuge, place of refuge
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφυγαδευτήριονφυγαδευτήρια
GENφυγαδευτηρίουφυγαδευτηρίων
DATφυγαδευτηρίῳφυγαδευτηρίοις
ACCφυγαδευτήριονφυγαδευτήρια
φυγαδευτηρίου
φυγαδευτηρίῳ
φυγαδευτηρίων
φυγαδεύω
 • Meaning:
  • to drive out of a country, banish
  • to be a fugitive, live in exile
  • to take refuge
  • to become a fugitive, banish from the country
  • to escape as a fugitive
  • to flee away
 • Forms:
  • ἐφυγάδευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεφυγαδευκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
  • πεφυγαδευκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
  • φυγαδευθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • φυγαδεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • φυγαδεύσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • φυγαδεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
φυγαδεύων
φυγάδια
φυγάδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a place of refuge
  • hide out
  • asylum
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφυγάδιονφυγάδια
GENφυγαδίουφυγαδίων
DATφυγαδίῳφυγαδίοις
ACCφυγάδιονφυγάδια
φυγάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fugitive, someone who flees
 • Note: Also see φυγάς flight, escape
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMφυγάςφυγάδες
GENφυγάδοςφυγάδων
DATφυγάδιφυγάσι
ACCφυγάδαφυγάδας
φυγάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: φυγή
φύγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φεύγω
φυγεῖν
φυγέτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: φεύγω
φυγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • flight, fleeing, escape
  • act of fleeing
 • Forms:
φυγῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φυγή
φύγῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φεύγω
φυγήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φυγή
φυγῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: φυγή
φύγῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: φεύγω
φύγητε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: φεύγω
φυγόντα
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: φεύγω
φυγόντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: φεύγω
φύγω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: φεύγω
φύγωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: φεύγω
φυγών
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: φεύγω
φύγωσι, φύγωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: φεύγω
φύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φύω
φυέν
 • Parse: Part: 2Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φύω
φύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φύω
φυή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • stump (of roots)
  • height, original form
  • stately shape
  • growth, stature, esp. fine growth, noble stature
  • something that grows out of something else
 • Forms:
φυή
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φύος
φυήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φυή
φυῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Meaning: to bring forth, produce
 • Root: φύω
φυήσουσι, φυήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: φύω
φύκει
φῦκος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • orchil, rouge, red
  • sea-weed, sea-grass
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφῦκοςN/A
GENφύκεοςN/A
DATφύκειN/A
ACCφῦκοςN/A
φύλαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • precept, commandment
  • protection
  • requirement
  • observance, obligation, commandment
 • Forms:
φυλάγματα
φυλαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: φυλή
φυλαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: φυλή
φύλακα
φυλακαῖς
φυλακάς
φύλακας
φύλακες
φυλακή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the act of keeping guard (i.e., the duty of a jailer)
  • guard duty
  • the state of being kept under guard, custody
  • guard, sentinel, watchman
  • guardpost, guard station
  • place of guarding, prison, prison, cage
  • a watch of the night, a division of the night
  • the act of keeping (the law) or conforming (to a standard)
  • task, responsibility
  • task, responsibility
  • precaution, preservation
 • Forms:
φυλακῇ
φυλακήν
φυλακῆς
φύλακι
φυλακίζω
 • Active Meaning:
  • to throw into prison, imprison, incarcerate
  • to keep confined and guarded
 • Passive Meaning:
  • to be imprisoned, keep imprisoned
 • Forms:
  • ἐφυλακίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • φυλακισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • φυλακίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
φυλακίζων
φυλακισθῆναι
φυλάκισσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: woman custodian, woman jailer, woman keeper
 • Forms:
φυλάκισσαν
φύλακος
φυλακτέον
φυλακτέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: to be observed
 • Forms:
  • φυλακτέον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
φυλακτήρια
φυλακτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • phylactery (for wearing slips of Scripture texts)
  • a safeguard, means of protection
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφυλακτήριονφυλακτήρια
GENφυλακτηρίουφυλακτηρίων
DATφυλακτηρίῳφυλακτηρίοις
ACCφυλακτήριονφυλακτήρια
φύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: guard, sentinel, keeper, sentry, watchman
 • Forms:
φυλάξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: φυλάσσω
φύλαξαι
φυλάξαις
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: φυλάσσω
φυλάξαντες
φυλάξαντος
φυλάξασθαι
φυλάξασθε
φυλαξάσθω
φυλάξατε
φυλάξει
φυλάξεις
φυλάξεσθε
φυλάξεται
φυλάξετε
φυλάξῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φυλάσσω
φυλάξῃς
φυλάξησθε
φυλάξηται
φυλάξητε
φυλάξομαι
φύλαξον
φυλάξονται
φυλάξουσι, φυλάξουσιν
φυλάξω
φυλάξωμαι
φυλάξωνται
φυλάξωσι, φυλάξωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: φυλάσσω
φυλάρχην
φυλάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief of a tribe, commander
 • Forms:
φυλάρχοις
φύλαρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • chief of a tribe
  • chief priest
φυλάρχους
φυλάρχων
φυλάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: φυλή
φύλασσε
φυλάσσει
φυλάσσειν
φυλάσσεις
φυλάσσεσθαι
φυλάσσεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: φυλάσσω
φυλάσσεται
φυλάσσετε
φυλασσέτω
φυλάσσῃ
φυλάσσῃς
φυλάσσησθε
φυλάσσηται
φυλάσσομαι
φυλάσσομεν
φυλασσόμενα
φυλασσόμενοι
φυλασσόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φυλάσσω
φυλασσόμενος
φυλασσομένους
φυλασσομένων
φυλάσσον
φυλάσσοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: φυλάσσω
φυλάσσονται
φυλάσσοντας
φυλάσσοντες
φυλάσσοντι
φυλάσσοντος
φυλασσόντων
φυλάσσου
φυλάσσουσαν
φυλάσσουσι, φυλάσσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: φυλάσσω
φυλάσσω
 • Note: Alt: φυλάττω
 • Active Meaning:
  • to watch, guard, defend
  • to guard (someone), prevent (from escaping)
  • to guard, protect, watch over (someone)
  • to stand guard
  • to keep (something from being broken)
  • to observe (i.e., to acknowledge that something is significant and important to affect one's behaviour)
  • to follow
  • to keep, maintain
 • Middle Meaning:
  • to guard against, protect
  • to look out for, observe
  • to avoid, beware of
  • to keep watch, guard
  • to preserve, maintain
  • to cherish
  • to be careful, give heed
 • Forms:
Present Verbs
 • φυλάσσηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • φυλάσσῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • φυλάξωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • φυλάξωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • φυλάττεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • φυλάττεσθε Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • φύλασσε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • φυλάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φυλάσσειν Verb: Pres Act Infin
 • φυλάσσεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • φυλάσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • φυλάσσεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • φυλάσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • φυλάσσετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • φυλασσέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • φυλάσσῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φυλάσσησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • φυλάσσομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • φυλάσσου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • φυλάσσομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • φυλάσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φυλασσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • φυλάσσωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • φυλάσσωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • φυλάττειν Verb: Pres Act Infin
 • φυλάσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • φυλάττεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • φυλάττεσθε Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
Present Active Participles
 • φυλασσομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • φυλάσσοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • φυλάσσοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • φυλάσσοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • φυλάσσοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • φυλασσόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • φυλάσσουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • φυλάσσουσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • φυλάσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • φυλάττοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • φυλάσσον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • φυλάσσοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἐφύλασσε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐφυλάσσετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐφύλασσον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐφύλασσον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐφυλάττετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐφυλάττομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἐφύλαττον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐφύλαττον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • φυλαχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • φυλάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • φυλάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • φυλάξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • φυλάξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • φυλάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • φυλάξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • φυλαχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • φυλάξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • φυλάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • φυλάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist Verbs
 • φυλάξαις Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • ἐφύλαξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐφυλάξαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐφυλαξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐφύλαξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐφυλάξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐφύλαξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐφυλάξασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐφυλάξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐφυλάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐφύλαξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐφύλαξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐφυλάχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • φυλάξαι Verb: Aor Act Infin
 • φυλάξαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • φύλαξαι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • φυλάξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • φυλάξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • φυλαξάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • φυλάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • φυλάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • φυλάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • φυλάξησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • φυλάξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • φυλάξητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • φύλαξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • φυλάξωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • φυλάξωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • φυλαχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • φυλαχθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • φυλαχθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • φυλάξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Aorist Participles
 • φυλάξαις Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • φυλάξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • φυλάξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • φυλάξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
Perfect
 • πεφυλακότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • πεφυλαγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • πεφυλαγμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • μένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • πεφύλακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • πεφύλακται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πεφύλαξαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
φυλασσώμεθα
φυλάσσων
φυλάσσωνται
φυλάσσωσι, φυλάσσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: φυλάσσω
φυλάττειν
φυλάττεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning: to watch, guard, protect
 • Root: φυλάσσω
φυλάττεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: φυλάσσω
φυλάττετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • Meaning: to watch, guard, protect
 • Root: φυλάσσω
φυλάττομαι
φυλαττόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Meaning: to watch, guard, protect
 • Root: φυλάσσω
φυλαττομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to watch, guard, protect
 • Root: φυλάσσω
φυλαττομένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Meaning: to watch, guard, protect
 • Root: φυλάσσω
φυλαττόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to watch, guard, protect
 • Root: φυλάσσω
φυλάττονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to watch, guard, protect
 • Root: φυλάσσω
φυλάττοντας
φυλαττόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to watch, guard, protect
 • Root: φυλάσσω
φυλάττω
φυλαχθῆναι
φυλαχθήσεται
φυλαχθήσονται
φυλαχθήτω
φυλαχθῶσι, φυλαχθῶσιν
φυλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tribe, family, kindred, clan, race
  • nation, people, community of people
 • Forms:
φυλῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φυλή
φυλήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φυλή
φυλῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: φυλή
φύλλα
φυλλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to strip of leaves, strip leaves from a plant
φύλλοις
 • Parse: Noun: Dat Plur Neut
 • Meaning: foliage, leaf, sprout
 • Root: φύλλον
φύλλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: foliage, leaf, sprout
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφύλλονφύλλα
GENφύλλουφύλλων
DATφύλλῳφύλλοις
ACCφύλλονφύλλα
φυλλοροεῖ
φυλλοροέω
 • Meaning: to shed leaves, lose foliage
 • Forms:
  • φυλλοροεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
φύλλου
φύλλων
 • Parse: Noun: Gen Plur Neut
 • Meaning: foliage, leaf, sprout
 • Root: φύλλον
φῦλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: race, people, nation
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφῦλονφῦλα
GENφύλουφύλων
DATφύλῳφύλοις
ACCφῦλονφῦλα
φυλῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: φυλή
φυόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc/Voc Plur Neut
 • Root: φύω
φυόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φύω
φύονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φύω
φύος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stature, height
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφύοςφύη
GENφύουςφυῶν
φύεων
DATφύειφύεσιν
ACCφύοςφύη
φύουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: φύω
φύουσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: φύω
φύραμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: batter, lump, a mass of dough
 • Forms:
φυράμασι, φυράμασιν
φυράματα
φυράματος
φυράσεως
φύρασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mixing, mixture, kneading
φύρασον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φυράω
φυράω
 • Meaning:
  • to mix (flour), make dough, make batter, make a paste
  • to knead
 • Forms:
  • ἐφύρασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεφυραμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • πεφυραμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • πεφυραμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • πεφυραμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • φύρασον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
φύρδην
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mixed up, in utter confusion, with confusion
φύρεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φύρω
φυρμόν
φυρμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mixture, confused mass, disorder
φυρμῷ
φύρονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φύρω
φύρω
 • Active Meaning:
  • to wet, moisten
  • to drench
  • to soak
  • to mix (something) dry with (something) wet (to spoil what was dry)
 • Passive Meaning:
  • to be steeped
  • to be soaked with
  • to be weltering in
  • to be steeped with
 • Forms:
  • πέφυρμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • πεφυρμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
  • πεφυρμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • πεφυρμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • πεφυρμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • πεφυρμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • πεφυρμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • φύρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • φύρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
φυσάω
 • Meaning: to puff, blow up, blow on, breathe, distend, inflate, belch forth
 • Forms:
  • φυσήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • φυσῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • φυσῶντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
φύσει
φύσεις
φύσεως
φυσηθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to blow, puff
 • Root: φυσάω
φυσηθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to blow, puff
 • Root: φυσάω
φυσήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to blow, puff
 • Root: φυσάω
φυσήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: φυσάω
φυσητήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bellows, an instrument for blowing, blowpipe
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφυσητήρφυσητῆρες
GENφυσητῆροςφυσητήρων
DATφυσητῆριφυσητῆρσι(ν)
ACCφυσητῆραφυσητῆρας
φυσικά
φυσικήν
φυσικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • natural
  • physical,
  • instinctive
 • Forms:
φυσικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • naturally
  • physically
  • instinctively
φύσιν
φυσιοῖ
φυσιουμένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: φυσιόω
φυσιούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: φυσιόω
φυσιοῦσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • Root: φυσιόω
φυσιούσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: φυσιόω
φυσιοῦσι, φυσιοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: φυσιόω
φυσιοῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φυσιόω
φυσιούτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: φυσιόω
φυσιόω
 • Active Meaning:
  • to puff up, inflate
  • to flatter
  • to make proud
 • Passive Meaning:
  • to be conceited
  • to be arrogant, cocky
 • Forms:
  • ἐφυσιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πεφυσιωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • πεφυσιωμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • φυσιούσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • φυσιοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φυσιουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • φυσιούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • φυσιοῦσθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • φυσιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φυσιοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • φυσιοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • φυσιούτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
φύσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • natural endowment, natural condition
  • natural characteristics, natural disposition
  • nature (regular natural order)
  • natural being, product of nature, creature
  • something that grows out of something else
  • the existing physical world
φυσιώσεις
φυσίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pride, conceit, swelling, inflation
φυσῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: φυσάω
φυσῶντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: φυσάω
φυτά
φυτεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • plant, shrub, vegetable
  • planting
  • plantation, plot of farming land
 • Forms:
φυτείαν
φυτείας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: φυτεία
φυτεύει
φυτεύειν
φυτεύθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: φυτεύω
φυτευθῶσι, φυτευθῶσιν
φύτευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: plant, tree, something planted, planting
 • Forms:
φυτεύοντας
φυτεύουσι, φυτεύουσιν
φυτεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: φυτεύω
φυτεύσας
φυτεύσασα
φυτεύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φυτεύω
φυτεύσεις
φυτεύσῃς
φύτευσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φυτεύω
φυτεύσουσι, φυτεύσουσιν
φυτεύσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: φυτεύω
φυτεύσωμεν
φυτεύσωσι, φυτεύσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: φυτεύω
φυτεύω
 • Active Meaning:
  • to plant (i.e., set into the earth) (e.g., plant a tree, plant tent stake)
  • to plant (something) for (someone)
  • to beget, engender
  • to establish
  • to implant, instill (doctrine)
 • Passive Meaning:
  • to be firmly fastened (of nails)
  • to be planted
 • Forms:
Present
 • φυτεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φυτεύειν Verb: Pres Act Infin
 • φυτεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • φυτεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φυτεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐφύτευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐφύτευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • φυτεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • φυτεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐφύτευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐφύτευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐφύτευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐφυτεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐφύτευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐφύτευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • φυτευθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • φυτεύθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • φυτεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • φυτεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • φυτεύσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • φυτεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • φυτεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • φύτευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • φυτεύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • φυτεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • φυτεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • πεφυτευμέναι Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • πεφυτευμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • πεφύτευται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πεφύτευκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • πεφυτευμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • πεφυτευμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • πεφυτευμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • πεφυτευμένον Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
φυτεύων
φυτόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • plant, bush, thicket, tree, shoot
  • offspring
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφυτόνφυτά
GENφυτοῦφυτῶν
DATφυτῷφυτοῖς
ACCφυτόνφυτά
VOCφυτόνφυτά
φυτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fruitful
 • Forms:
φυτοῦ
φυτῷ
φυτῶν
φύω
 • Active Meaning:
  • to spring (up), grow up
  • to germinate, sprout, produce
  • to put forth shoots
  • to put forth roots
  • to cause to grow
  • Perfect: to be by nature, be natural
 • Middle Meaning:
  • to grow
 • Forms:
  • ἐφύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • πέφυκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεφυκότα
   • Part: Perf Act Acc Sing Masc
   • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
  • φύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φυέν Part: 2Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
  • φύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • φυήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • φυόμενα Part: Pres Mid/Pass Voc Plur Neut
  • φυόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • φύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • φύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • φύουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem