ἀκοά
ἀκοαί
ἀκοαῖς
ἀκοάς
ἀκοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the faculty of hearing
  • the act of hearing: listening, obeying
  • the organ of hearing: the ear
  • that which is heard: sound, fame, report, rumour, account, preaching, message
 • Note: ἀκοά Alt. form Noun: Nom Sing Fem
 • Forms:
ἀκοῇ
ἀκοήν
ἀκοῆς
ἀκοίμητον
ἀκοίμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: sleepless, restless, liable to become inactive
 • Concord:

  Apocrypha: Wis 7:10

 • Forms:
ἀκοιμήτων
ἀκοιμήτου
ἀκοινώνητον
ἀκοινώνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • incommunicable, incapable of being communicated
  • not shared with, unshared
  • having nothing in common, unique
 • Forms:
ἀκολασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: licentiousness, recalcitrance, defiance, unruliness, intemperance, wantonness, debauchery
 • Concord:

  Apocrypha: 4Macc 13:7

 • Forms:
ἀκολασίαν
ἀκολάστοις
ἀκόλαστον
ἀκόλαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: licentious, incorrigible, intemperate, wanton
 • Forms:
ἀκολάστου
ἀκόλουθα
ἀκολούθει
ἀκολουθεῖ
ἀκολουθεῖν
ἀκολουθεῖτε
ἀκολουθείτω
ἀκολουθέω
 • Meaning:
  • to come after (in time), follow in succession, succeed (e.g., David succeeded Saul as king
  • to accompany, go along with
  • to follow the footsteps of (someone)
  • to obey
 • Forms:
Present
 • ἀκολουθέω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἀκολούθει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀκολουθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀκολουθεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀκολουθεῖτε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • ἀκολουθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀκολουθοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀκολουθοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀκολουθοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀκολουθοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἀκολουθούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ἀκολουθοῦσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀκολουθοῦσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ἀκολουθῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἠκολούθει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠκολούθουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠκολούθουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀκολουθήσει Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀκολουθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀκολουθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀκολουθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀκολουθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀκολουθῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀκολουθήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀκολουθησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ἀκολουθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀκολουθήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀκολουθήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἀκολούθησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀκολουθήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀκολουθήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠκολουθήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠκολούθησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠκολούθησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠκολούθησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἠκολουθήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἠκολουθηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
ἀκολουθῆσαι
ἀκολουθήσαντες
ἀκολουθησάντων
ἀκολουθήσασα
ἀκολουθήσατε
ἀκολουθήσει
ἀκολουθήσεις
ἀκολουθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἀκολουθέω
ἀκολούθησον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀκολουθέω
ἀκολουθήσουσι, ἀκολουθήσουσιν
ἀκολουθήσω
ἀκολουθήσωμεν
ἀκολουθήσωσι, ἀκολουθήσωσιν
ἀκολουθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sequence, a following, train, something that follows something else
 • Forms:
ἀκολουθίαι
ἀκόλουθοι
ἀκόλουθον
ἀκόλουθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • following, subsequent
  • attending on, appropriate to, belonging to
  • corresponding
 • Forms:
ἀκολουθοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἀκολουθέω
ἀκολουθοῦντας
ἀκολουθοῦντες
ἀκολουθοῦντι
ἀκολουθούσης
ἀκολουθοῦσι, ἀκολουθοῦσιν
ἀκολουθῶν
ἀκολούθως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • accordingly, in conformity with, according to (someone)
  • consistently
ἀκονᾶν
 • Parse #1:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: whetstone
 • Root: ἀκόνη
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to sharpen
 • Root: ἀκονάω
ἀκονάω
 • Meaning: to sharpen, whet
 • Forms:
  • ἠκονημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἠκονημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἠκονημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἠκόνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀκόνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: whetstone
ἄκοντα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀέκων
ἄκοντες
ἀκοντίζειν
ἀκοντίζεται
ἀκοντίζω
 • Meaning:
  • to hurl (a javelin, missile, arrow)
  • to fling, fire, shoot, sling, launch, propel
  • to hit (a target with a javelin)
 • Forms:
  • ἀκοντίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀκοντίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀκοντίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀκοντίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀκοντίσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀκοντίσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἠκόντιζε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκόντιζε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀκοντίζων
ἀκόντιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: javelin
ἀκοντίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἀκοντίζω
ἀκοντισταί
ἀκοντιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • javelin-thrower, archer
  • act of javelin-hurling
ἀκοπιάστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • untiringly, unwearied, never tiring, tirelessly
  • drinking moderately
ἀκοπιάτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • never tiring, tirelessly
  • drinking moderately
ἀκόπως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unwearied
ἀκόρεστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: insatiable
 • Forms:
ἄκοσμον
ἄκοσμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: disorderly, inappropriate
 • Forms:
ἀκόσμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: disorderly, dishonourably, in dishonour
ἄκου᾽
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἄκουε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούει
ἀκούειν
ἀκούεις
ἀκούεσθαι
ἀκούεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκουέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούομεν
ἀκουόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκουομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἀκούω
ἀκουόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἀκούω
ἀκούουσι, ἀκούουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκοῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούσαιμι
ἀκούσαντα
 • Parse: Part: 1Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούσαντες
ἀκουσάντων
ἀκούσας
ἀκούσασα
ἀκούσασαι
ἀκούσασιν
ἀκούσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκουσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκουσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούσει
ἀκούσεσθαι
ἀκούσεσθε
ἀκούσεται
ἀκούσετε
ἀκούσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούσῃς
ἀκούσητε
ἀκουσθεῖσι, ἀκουσθεῖσιν
 • Parse: Part: Aor Pass Dat Plur Neut
 • Root: ἀκούω
ἀκουσθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκουσθῆναι
ἀκουσθήσεται
ἀκουσθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκουσθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκουσιάζομαι
ἀκουσιάζω
 • Meaning: to sin through ignorance, sin inadvertently, sin unintentionally
 • Forms:
  • ἀκουσιάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀκουσιασθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
ἀκουσιασθείσης
ἀκούσιον
ἀκούσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: against one's will, involuntary, unintentional, constrained, under duress, committed not on purpose
 • Forms:
ἀκουσίων
ἀκουσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unintentionally, involuntarily, inadvertently
ἀκούσομαι
ἀκουσόμεθα
ἀκούσομεν
ἄκουσον
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀκούω
ἀκούσονται
ἀκούσουσι, ἀκούσουσιν
ἀκουστά
ἀκουσταί
ἀκουστάς
ἀκουστή
ἀκουστήν
ἀκουστής
ἀκουστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hearer, listener
ἀκουστόν
ἀκουστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: heard, audible, hear-able
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκουστόςἀκουστήἀκουστόν
GENἀκουστοῦἀκουστήςἀκουστοῦ
DATἀκουστῷἀκουστῇἀκουστῷ
ACCἀκουστόνἀκουστήνἀκουστόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκουστοίἀκουσταίἀκουστά
GENἀκουστῶνἀκουστῶνἀκουστῶν
DATἀκουστοῖςἀκουσταῖςἀκουστοῖς
ACCἀκουστούςἀκουστάςἀκουστά
ἀκούσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκουσώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούσωμεν
ἀκούσωσι, ἀκούσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκουτιεῖς
ἀκουτίζω
 • Meaning: to make to hear, cause to hear, make known orally
 • Forms:
  • ἀκουτιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀκουτίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἀκούτισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀκουτιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠκούτισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκούτισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἀκουτίσασθε
ἀκούτισον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀκουτίζω
ἀκουτιῶ
ἀκούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj, 1st Sing
 • Meaning:
  • to hear, harken, be noised, be reported, understand

   ἀκούω + GEN = to hear without understanding
   οἱ δὲ ἄνδρες ... εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες
   the men ... stood speechless, hearing the voice but seeing no one (Acts 9:7)

   ἀκούω + ACC = to hear with understanding
   οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες ... φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι
   And those who were with me ... did not understand the voice of the One who was speaking to me (Acts 22:9)

  • to pay attention to; to listen to, harken, obey, respond to

   οὗτοι κληδόνων καὶ μαντειῶν ἀκούσονται
   these pay attention to omens and divinations (Deut 18:14)

  • to learn about (something), be informed about (something)
  • to learn (something about someone)
  • to listen to (someone or something)
  • to consent
  • to be called, hear oneself called, hear one be spoken of
  • to understand, hear and comprehend
  • to be noised, be reported
 • Forms:
Present Verbs
 • ἄκου᾽ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἄκουε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀκούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀκούειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀκούεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀκούεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀκούεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀκούετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀκούετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀκουέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀκούῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἀκούῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • ἀκούηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἀκούομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀκούονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀκούωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἀκούωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἀκουσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
Present Participles
 • ἀκούοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἀκούοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀκούοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀκούοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀκούοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἀκούοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀκουόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἀκούουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ἀκούουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀκούων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἀκουόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀκουομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
Imperfect
 • ἄκου᾽ Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἤκουε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠκούετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἤκουον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἤκουον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀκούσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀκούσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀκούσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀκούσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀκούσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • ἀκούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀκούσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀκούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀκουσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἀκούσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἀκούσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀκουσθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἀκουσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist Active Verbs
 • ἀκοῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἤκουσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἤκουσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἤκουσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἤκουσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠκούσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠκούσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἤκουσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀκούσαιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • ἄκουσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀκουσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀκούσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀκουσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἀκούσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀκούσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀκούσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀκούσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀκούσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀκούσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀκούσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Aorist Passive Verbs
 • ἠκούσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠκούσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀκουσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀκουσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀκουσθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
Aorist Participles
 • ἀκούσαντα Part: 1Aor Act Acc Sing Masc
 • ἀκούσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀκουσάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ἀκούσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀκούσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἀκούσασαι Part: Aor Act Nom Plur Fem
 • ἀκούσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • ἀκουσθεῖσι(ν) Part: Aor Pass Dat Plur Neut
Perfect
 • ἀκήκοα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἀκηκόαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἀκήκοας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἀκηκόασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἀκηκόασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἀκηκόατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἀκηκόει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • ἀκηκόειν Verb: Perf Act Infin
 • ἀκηκόειν Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • ἀκήκοεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀκηκοέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἀκηκοότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • ἀκηκοότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • ἀκηκοώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • ἤκουσται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀκούων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούωσι, ἀκούωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀκούω