ὑπόκαιε
ὑποκαιομένης
ὑποκαιόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὑποκαίω
ὑποκαιομένους
ὑποκαίω
 • Note: Also spelled ὑποκάω
 • Active Meaning:
  • to burn by applying fire below
  • to set fire underneath; burn underneath (something)
  • to heat from below
 • Passive Meaning:
  • to be heated from underneath
 • Forms:
  • ὑπεκαίετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὑπέκαιον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ὑπέκαιον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ὑπόκαιε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὑποκαιομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • ὑποκαιόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ὑποκαιομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
ὑποκαλύπτω
 • Meaning:
  • to fold over
  • to drape over
  • to let hang down to cover (something)
  • to uncover below
 • Forms:
  • ὑποκαλύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ὑποκαλύψεις
ὑποκαταβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw down
 • Note: Like καταβάλλω
ὑποκἀτος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • following
 • Forms:
  • ὑποκἀτου Adj: Gen Sing MFN
ὑποκἀτου
ὑποκάτω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: under, beneath, below, underneath
ὑποκάτωθεν
 • Parse: Prep
 • Meaning: from below, underneath
ὑποκάω
 • Meaning: to heat from underneath
 • Forms:
 • Note: Alternate spelling of ὑποκαίω
ὑπόκειμαι
 • Meaning:
  • to lie under, be underneath
  • to lie below
  • to be subject to, be exposed to, be liable to
  • to be given below (in the text)
  • to be, exist
 • Forms:
  • ὑπέκειτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὑποκείμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ὑποκειμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • ὑπόκειται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὑποκείμεθα Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
ὑποκείμεθα
ὑποκείμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὑπόκειμαι
ὑποκειμένου
ὑποκειμένων
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to lie under
 • Root: ὑπόκειμαι
ὑπόκειται
ὑποκριθείς
ὑποκριθῆναι
ὑποκριθῇς
ὑποκρίνασθαι
ὑποκρίνεσθαι
ὑποκρίνομαι
ὑποκρινόμενος
ὑποκρινομένους
ὑποκρινομένων
ὑποκρίνω
 • Active Meaning:
  • to separate gradually
  • to subject to inquiry
 • Middle Meaning:
  • to expound, deliver a speech
  • to perform as an actor on stage
  • to pretend, feign
  • to be a hypocrite; act as a hypocrite
 • Forms:
Present
 • ὑποκρίνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ὑποκρινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ὑποκρινομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ὑποκρινομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
Imperfect
 • ὑπεκρίνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
Aorist
 • ὑπεκρίθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ὑποκριθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ὑποκριθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ὑποκριθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ὑποκρίνασθαι Verb: Aor Mid Infin
Perfect
ὑποκρίνωνται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Meaning: to reply
 • Root: ὑποκρίνομαι
ὑποκρίσει
ὑποκρίσεις
ὑποκρίσεως
ὑπόκρισιν
ὑπόκρισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hypocrisy, pretense, dissimulation
  • act of pretending to be what one is not in reality
ὑποκριτά
ὑποκριταί
ὑποκριτάς
ὑποκριτήν
ὑποκριτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hypocrite, pretender, impious person
 • Forms:
ὑποκριτοῦ
ὑποκριτῶν
ὑποκύπτοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to stoop under a yoke
 • Root: ὑποκύπτω
ὑποκύπτω
 • Meaning: to stoop under a yoke