ἐπενδύομαι
 • Middle Meaning:
  • to be clothed upon
  • to clothe upon oneself
  • to put on
  • to wear
 • Forms:
  • ἐπενδύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
ἐπενδύσασθαι
ἐπενδύτας
ἐπενδύτην
ἐπενδύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • outer coat
  • outer garment
  • fisher's coat
 • Forms:
ἐπενέγκαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐπιφέρω
ἐπενεγκεῖν
ἐπενέγκῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἐπιφέρω
ἐπενέγκητε
ἐπένευσαν
ἐπένευσε, ἐπένευσεν
ἐπενεχθέντος
ἐπένθει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πενθέω
ἐπενθεῖτε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: πενθέω
ἐπενθήθησαν
ἐπένθησα
ἐπένθησαν
ἐπενθήσατε
ἐπένθησε, ἐπένθησεν
ἐπένθουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πενθέω
ἐπενοήθη
ἐπενόησε, ἐπενόησεν
ἐπεντρίβω