ὅλα
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὅλος
ὅλαι
ὅλας
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Fem
  • Adj: Gen Sing Fem
 • Root: ὅλος
ὄλβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: worldly happiness, fortune, riches, prosperity
ὀλεθρευθήσεται
ὀλεθρεύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὀλεθρεύω
ὀλεθρεῦσαι
ὀλεθρεύσει
ὀλεθρεύσεις
ὀλεθρεύσητε
ὀλεθρεύσουσι, ὀλεθρεύσουσιν
ὀλεθρεύσω
ὀλεθρεύω
 • Meaning: to slay, destroy
 • Forms:
  • ὀλεθρευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὀλεθρεύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • ὀλεθρεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὀλεθρεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὀλεθρεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ὀλεθρεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ὀλεθρεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ὀλεθρεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ὀλεθρεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ὠλέθρευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ὠλέθρευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ὠλέθρευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ὠλέθρευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠλέθρευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠλέθρευτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ὀλεθρεύων
ὀλεθρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: destruction, ruin
 • Forms:
ὀλεθρίαν
ὀλεθρίας
ὀλέθριον
ὀλέθριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of destruction, destructive
 • Forms:
ὄλεθρον
ὄλεθρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ruin, destruction
ὀλέθρου
ὀλεθροφόρον
ὀλεθροφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: destruction-bringing, destructive, fatal, tends to lead to ruin
 • Forms:
  • ὀλεθροφόρον Adj: Acc Sing Fem
ὀλέθρῳ
ὀλεῖ
ὀλεῖται
ὀλέκει
ὀλέκεις
ὀλέκομαι
ὀλέκω
 • Meaning:
  • to ruin, destroy, kill
  • to harass, cause serious distress
 • Forms:
  • ὀλέκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὀλέκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ὀλέκομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
ὀλέσαισαν
ὀλέσητε
ὅλη
ὅλῃ
ὅλην
ὅλης
ὀλίγα
ὀλιγάδελφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: having few brothers
 • Forms:
ὀλίγαι
ὀλίγαις
ὀλίγας
ὀλίγη
ὀλίγῃ
ὀλίγην
ὀλίγης
ὀλιγόβιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: short-lived, temporary
 • Forms:
ὀλίγοι
ὀλίγοις
ὀλίγον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὀλίγος
ὀλιγόπιστε
ὀλιγοπιστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: littleness of faith, poverty of faith
 • Forms:
ὀλιγοπίστιαν
ὀλιγόπιστοι
ὀλιγόπιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of little faith, incredulous
 • Forms:
  • ὀλιγόπιστε Adj: Voc Sing Masc
  • ὀλιγοπίστιαν Adj: Acc Sing Fem
  • ὀλιγόπιστοι Adj: Voc Plur Masc
ὀλιγοποιέω
 • Meaning: to make few, diminish, reduce the quality of
 • Forms:
  • ὠλιγοποίησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠλιγοποίησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὀλίγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • strength: puny
  • time: short, brief
  • amount: few, little
  • size: small, tiny
 • Negative Meaning: (used only in Acts in the NT)
  • οὐκ ὀλίγος not small = big, many, long (Acts 12:18; 19:23; Job 10:20)
  • οὐκ ὀλίγου not small = big, severe (Acts 27:20)
  • οὐκ ὀλίγον not short = long (Acts 14:28)
  • οὐκ ὀλίγης not little = great (Acts 15:2; 19:24)
  • οὐκ ὀλίγην not little = much (Acts 19:24)
  • οὐκ ὀλίγοι not few = many, several (Acts 17:12)
  • οὐκ ὀλίγους not few = many (2Macc 8:6; 10:24; 14:30)
  • οὐκ ὀλίγαι not few = many, several (Acts 17:4)
  • οὐκ ὀλίγα not few = many (Isa 10:7)
 • Substantival Meaning:
  • καὶ ἔτι ὀλίγον = and yet a while (Ps 36:10)
  • δι’ ὀλίγων = a while later (2Macc 6:17)
  • κατ’ ὀλίγον = little by little (Wisdom 12:2)
  • μετ’ ὀλίγον = shortly later (Wisdom 15:8)
  • πρὸ ὀλίγου = a short while ago (Wisdom 14:20)
  • ὀλίγον σοφίας = a little bit of wisdom (Ecc 10:1)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὀλίγοςὀλίγηὀλίγον
GENὀλίγουὀλίγηςὀλίγου
DATὀλίγῳὀλίγῃὀλίγῳ
ACCὀλίγονὀλίγηνὀλίγον
VOCὀλίγεὀλίγηὀλίγε
Plural
 MascFemNeut
NOMὀλίγοιὀλίγαιὀλίγα
GENὀλίγωνὀλίγωνὀλίγων
DATὀλίγοιςὀλίγαιςὀλίγοις
ACCὀλίγουςὀλίγαςὀλίγα
VOCὀλίγοιὀλίγαιὀλίγα
ὀλιγοστοί
ὀλιγοστόν
 • Parse:
  • Superlative Adj: Nom Sing Neut
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὀλιγοστός
ὀλιγοστός
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: few, very small, one out of a few
 • Forms:
  • ὀλιγοστοί Superlative Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • ὀλιγοστόν Superlative Adj: Acc Sing MFN
  • ὀλιγοστόν Superlative Adj: Nom Sing Neut
  • ὀλιγοστούς Superlative Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • ὀλιγοστῷ Superlative Adj: Dat Sing MFN
ὀλιγοστούς
ὀλιγοστῷ
ὀλιγότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fewness, being small in number
 • Forms:
ὀλιγότητα
ὀλιγότητι
ὀλίγου
ὀλίγους
ὀλιγοχρόνια
ὀλιγοχρόνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • short-lived, lasting or living but little time, of short duration
  • temporary, transitory, ephemeral, momentary
 • Forms:
 • Forms:
ὀλιγοψυχέω
 • Meaning:
  • to become discouraged, become disheartened
  • to be worried
  • to lose one's will and purpose
  • to be faint
  • to become mentally worn-out
 • Forms:
  • ὀλιγοψυχήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ὀλιγοψυχοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ὀλιγοψυχοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ὠλιγοψύχησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ὠλιγοψύχησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὠλιγοψύχησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠλιγοψύχησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὀλιγοψυχήσῃς
ὀλιγοψυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: faint-heartedness, discouragement
 • Forms:
ὀλιγοψυχίαν
ὀλιγοψυχίας
ὀλιγόψυχοι
ὀλιγοψύχοις
ὀλιγόψυχον
ὀλιγόψυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • little-spirited, faint-hearted, discouraged
  • short-tempered
 • Forms:
ὀλιγοψυχοῦντας
ὀλιγοψυχοῦντες
ὀλιγοψύχους
ὀλιγόω
 • Meaning:
  • to reduce (the size of something); diminish
  • to reduce (the number or quantity of something); make scarce or sparse
  • to reduce (the quality of something)
  • to belittle
 • Forms:
  • ὀλιγωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὀλιγωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ὀλιγώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ὀλιγώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ὠλιγώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὠλιγώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ὀλίγῳ
ὀλιγωθήσεται
ὀλιγωθήτω
ὀλίγων
ολιγωρει
ὀλιγωρέω
 • Meaning:
  • to despise, belittle, think lightly, make light
  • to take no heed, remain unconcerned (when admonished)
 • Forms:
  • ολιγωρει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὀλιγωρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὀλιγωρήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ὀλιγωρήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ὀλιγωροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ὀλιγωρούντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ὀλιγωρούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • ὠλιγώρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ὀλιγωρήσει
ὀλιγωρήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ὀλιγωρέω
ὀλιγώρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an esteeming lightly, slighting, contempt
ὀλιγωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: contempt, light esteem, negligence
 • Forms:
ὀλιγωρίᾳ
ὀλιγωρίαν
ὀλιγωρίας
ὀλιγωροῦντες
ὀλιγωρούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ὀλιγωρέω
ὀλιγωροῦσι, ὀλιγωροῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to esteem little
 • Root: ὀλιγωρέω
ὀλιγωρῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to esteem little
 • Root: ὀλιγωρέω
ὀλίγως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: small, shortly, briefly
ὀλιγώσεις
ὀλιγώσῃς
ὀλισθαίνω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: ὀλισθάνω
ὀλισθάνειν
ὀλισθάνω
 • Meaning: to slip and fall, cause to fall
 • Forms:
  • ὀλισθαίνω Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • ὀλισθαίνω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ὀλισθάνειν Verb: Pres Act Infin
  • ὀλισθάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ὀλίσθῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ὀλισθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ὤλισθε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠλίσθησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ὠλίσθησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὀλισθάνων
ὀλίσθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a slip, fall, act of slipping
  • cause of slipping
  • slippery state, slipperiness
 • Forms:
ὀλισθήμασι, ὀλισθήμασιν
ὀλισθήματος
ὀλίσθῃς
ὀλισθήσας
ὀλισθήσουσι, ὀλισθήσουσιν
ὀλίσθρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • tactics (used to cause a fall)
  • slip, fall, deceitful way
 • Forms:
ὀλισθρήμασι, ὀλισθρήμασιν
ὀλισθών
ὁλκεῖα
ὁλκεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: large bowl, basin
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὁλκεῖονὁλκεῖα
GENὁλκείουὁλκείων
DATὁλκείῳὁλκείοις
ACCὁλκεῖονὁλκεῖα
ἀγκών
ὁλκή
ὁλκή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • scale-weight, a weight used on a scale
  • a heavy weapon
 • Forms:
ὁλκήν
ὁλκῆς
ὄλλυμι
 • Active Meaning:
  • to destroy (someone/something)
  • to ruin (someone/something)
  • to cause (someone/something) to perish
  • to kill (someone)
 • Middle/Passive Meaning:
  • to perish
  • to cease to exist
  • to die
 • Forms:
  • ὀλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὀλεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ὀλέσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • ὀλέσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ὀλλύντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • ὄλλυνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ὄλλυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὀλοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ὀλωλότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
  • ὤλεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὤλετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ὤλοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
ὀλλύντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὄλλυμι
ὄλλυνται
ὄλλυται
ὅλμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: round stone, smooth stone
ὁλοήμερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: all day long
 • Forms:
ὁλοημέρου
ὀλοθρεύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὀλοθρεύω
ὀλοθρευσα
ὀλοθρεύσει
ὀλοθρεύσεις
ὀλοθρεύσητε
ὀλοθρεύσω
ὀλοθρευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: destroyer
ὀλοθρευτοῦ
ὀλοθρεύω
 • Meaning: to destroy, ruin (someone)
 • Forms:
  • ὀλοθρευσα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • ὀλοθρεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ὀλοθρεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ὀλοθρεύσει Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὀλοθρεύσεις Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
ὀλοθρεύων
ὅλοι
ὅλοις
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὅλος
ὁλοκαρπόομαι
ὁλοκαρπούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ὁλοκαρπόω
ὁλοκαρπόω
 • Active Meaning:
  • to offer up a whole burnt-offering
 • Passive Meaning:
  • to be offered as a whole burnt-offering
 • Forms:
  • ὁλοκαρπόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ὁλοκαρπούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ὁλοκαρπωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
ὁλοκαρπωθήσονται
ὁλοκάρπωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: whole burnt-offering (an offering in which the entire object is burned, none of it was eaten)
ὁλοκαρπώσεις
ὁλοκαρπώσεως
ὁλοκάρπωσι, ὁλοκάρπωσιν
ὁλοκάρπωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: whole burnt-offering
ὁλόκαυστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: burnt-whole
 • Forms:
ὁλοκαυτέω
 • Meaning: o bring a burnt-offering
ὁλοκαυτον
ὁλόκαυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: completely burnt, burnt whole, burnt entirely, in full flame
 • Forms:
ὁλοκαυτοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to bring a burnt-offering
 • Root: ὁλοκαυτέω
ὁλοκαύτωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: (whole) burnt-offering, a wholly-consumed sacrifice, holocaust
 • Note: Usually in the plural in the Pentateuch
 • Forms:
ὁλοκαυτώμασι, ὁλοκαυτώμασιν
ὁλοκαυτώματα
ὁλοκαυτώματος
ὁλοκαυτωμάτων
ὁλοκαυτώσεις
ὁλοκαυτώσεως
ὁλοκαύτωσι, ὁλοκαύτωσιν
ὁλοκαύτωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • whole burnt-offering, sacrifice of a burnt-offering
  • integrity, physical wholeness, health, perfect soundness
 • Note: Never in the plural in the Pentateuch
ὁλοκληρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • physical wholeness, complete health, perfect health
  • integrity, soundness
  • completeness
 • Forms:
ὁλοκληρίαν
ὁλόκληροι
ὁλόκληρον
ὁλόκληρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • entire, whole, complete, intact
  • without defect (of animals)
  • unhewn (of stones)
  • full (of time)
  • perfect, flawless
 • Forms:
  • ὁλόκληροι Adj: Nom Plur Masc
  • ὁλόκληρον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ὁλόκληρον Adj: Acc Sing Masc
  • ὁλοκλήρου Adj: Gen Sing MFN
  • ὁλοκλήρους Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • ὁλοκλήρων Adj: Gen Plur MFN
ὁλοκλήρου
ὁλοκλήρους
ὁλοκλήρων
ὀλολυγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: howl, howling, a loud crying, wailing, shriek
 • Forms:
ὀλολύζεται
ὀλολύζετε
ὀλολύζοντες
ὀλολύζω
 • Meaning: to cry out aloud, wail, howl, shriek
 • Forms:
  • ὀλολύζεται Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὀλολύζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ὀλολύζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ὀλολύξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ὀλολυξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ὀλολύξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὀλολύξετε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ὀλόλυξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ὀλολύξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ὠλόλυζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ὠλόλυζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ὠλόλυξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠλόλυξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὀλολύξατε
ὀλολυξάτω
ὀλολύξει
ὀλολύξετε
ὀλόλυξον
ὀλολύξουσι, ὀλολύξουσιν
ὅλον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὅλος
ὁλοπόρφυρον
ὁλοπόρφυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: all-purple, entirely purple
 • Forms:
ὁλορριζεί
ὁλορριζί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: utterly, completely
 • Forms:
  • ὁλορριζεί Adverb
ὁλόρριζοι
ὁλόρριζος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: together with the entire root (e.g., "roots and all")
 • Forms:
  • ὁλόρριζοι Adj: Nom Plur Masc
  • ὁλορρίζους Adj: Acc Plur Masc
ὁλορρίζους
ὅλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • whole, entire, complete, all, altogether, every whit, throughout
  • ὅλος + article = entire, whole

   ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ
   in the whole house (Gen 31:35)

  • article + ὅλος = entirely

   ὅλον τὸν κριὸν
   the ram in its entirety (Ex 29:18)

  • ὅλος (without article) = fully

   ἐνιαυτὸς ὅλος
   a full year (Lev 25:30)

  • ὅλος (after a substantive) = wholly

   ἱμάτιον ὅλον ὑακίνθινον
   garment wholly blue

  • adverbially Meaning: utterly, by all accounts, altogether

   χαλεπὴ δὲ καὶ τοῖς ὅλοις
   Harsh and utterly grievous (2Macc 6:3)

  • with negative: nothing

   σὺ κύριε τῶν ὅλων ἀπροσδεὴς
   Lord, you have need of nothing (2Macc 14:35)

 • Note: Mostly found in the singular
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὅλοςὅληὅλον
GENὅλουὅληςὅλου
DATὅλῳὅλῃὅλῳ
ACCὅλονὅληνὅλον
VOCὅλεὅληὅλε
Plural
 MascFemNeut
NOMὅλοιὅλαιὅλα
GENὅλωνὅλωνὅλων
DATὅλοιςὅλαιςὅλοις
ACCὅλουςὅλαςὅλα
VOCὅλοιὅλαιὅλα
ὁλοσφύρητον
ὁλοσφύρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: made of solid beaten metal
 • Forms:
  • ὁλοσφύρητον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ὁλοσφύρητον Adj: Acc Sing Masc
ὁλοσχερῆ
ὁλοσχερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: whole, entire, complete, full (lacking nothing)
 • Forms:
ὁλοσχερῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: wholly, entirely, completely, perfectly
ὁλοτελεῖς
ὁλοτελῆ
ὁλοτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: wholly, complete to the end
 • Forms:
ὁλοτελῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: wholly, altogether
ὅλου
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ὅλος
ὀλοῦνται
ὅλους
ὀλοφύρομαι
 • Meaning: to lament, mourn, bewail, commiserate
 • Forms:
  • ὀλοφυρομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ὠλοφύρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ὀλοφυρόμενον
ὀλοφυρομένων
ὄλυνθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: unripe fig, untimely fig, late fig, summer fig
ὀλύνθους
ὀλύρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a kind of grain, spelt (Triticum spelta)
 • Forms:
ὄλυραν, ὀλύραν
ὀλυρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: spelt-grain
ὅλῳ
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ὅλος
ὀλωλότων
ὅλων
ὅλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • completely, utterly, totally
  • at all, actually
  • commonly, generally speaking