ποῖ
 • Parse: Interrogative Adverb
 • Meaning: to where? whither?
ποί
 • Parse: Enclitic adverb
 • Meaning: somewhere, to some place, in some way
ποῖα
ποιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Root: πόα
ποία
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Root: ποῖος
 • ----------
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: grass, herb, weed
ποίᾳ
ποῖαι
ποίαν
ποιᾶς
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: ποῖος
ποίει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιεῖν
ποιεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: ποιέω
ποιεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποιεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποιείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιείτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to do, make
    • to make, produce, manufacture, build

     ποίησον ἡμῖν θεούς
     let us make gods for ourselves (Ex 32:1)

     ἡτοίμασεν τὸν τόπον τῇ κιβωτῷ
     he built a place for the ark (1Chron 15:1)

    • to make (something out of something else)

     ἐκ τῶν τοῦ πατρὸς ἡμῶν πεποίηκεν πᾶσαν τὴν δόξαν ταύτην
     he has made all this glory out of what was our father’s (Gen 31:1)

    • to do an action: cause, accomplish, bring about, produce, prepare
     • to do a deed, do deeds

      εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραὰμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε
      if you are the children of Abraham, do the deeds of Abraham

     • to do, perform (a miracle); to perform (some task); to perform (some action)

      οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν
      He did not do many miracles there because of their unbelief (Matt 13:58)

     • to bring about a certain condition

      ποιῶν εἰρήνην
      establishing peace (Eph 1:15)

      ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν
      he will, with the temptation, also provide a way out

      ἐπίστασιν ποιοῦντα ὄχλου
      to cause a riot of the crowd

      γινώσκεται κύριος κρίματα ποιῶν
      the Lord is known for executing judgments (Ps 9:16)

    • to keep or celebrate a feast or festival

     ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον
     when you give a meal or dinner (Luke 14:12)

     ποιῶ τὸ πάσχα
     I will keep the passover (Matt 26:18)

    • to cause growth among plants, to produce, yield

     τὰ πεδία οὐ ποιήσει βρῶσιν
     the field won't produce food (Hab 3:17)

    • to cause investment to grow

     ἡ μνᾶ σου ἐποίησεν πέντε μνᾶς
     your mina has made five minas (Luke 19:18)

    • to cause someone or something to do something

     ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι
     causes her to commit adultery (Matt 5:32)

    • to make someone into something

     ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων
     I will make you into fishers of men (Matt 4:19)

    • to do, practice virtue; to show mercy

     ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς
     But he who practices the truth comes to the light (John 3:21)

     ποιήσαντι ἔλεος
     showing mercy (James 1:13)

    • to do, commit, be guilty of (sin or vice)

     πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας
     everyone who commits sin is the slave of sin (John 8:34)

    • to provide, get, gain, obtain

     ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια
     get money belts for yourselves (Luke 12:33)

    • to wage (war)

     ἐποίησεν Ἰησοῦς πρὸς τοὺς βασιλεῖς τούτους τὸν πόλεμον
     Jacob waged war with these kings (Josh 11:18)

    • to suppose, assume, take as an example

     Ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν
     suppose the tree is good (Matt 12:33)

    • to take someone, put someone, put out

     ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ τοὺς ἀνθρώπους ποιῆσαι
     he gave orders to put the men outside for a short time (Acts 5:34)

    • Time: to take (time) (i.e., delay); spend (time), stay

     δίκαιοι ποιήσουσιν ἐν πλούτῳ ἔτη πολλά
     The righteous shall spend many years in wealth (Prov 13:23)

   • to do, act, proceed (describing the manner of action)
    • do good, do well

     ἔξεστιν τοῖς σάββασιν καλῶς ποιεῖν
     it is lawful to do good on the sabbath (Mat 12:12)

    • do treat, deal with

     ποιῆσαι αὐτούς, ποιήσω ὑμῖν
     I will treat them as I treat you (Num 33:56)

     ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως
     they treated them likewise (Matt 21:36)

    • to please, do well to

     σύ τε καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος
     you have been kind enough to come (Acts 10:33)

     καλῶς ποιήσεις προπέμψας
     you will do well to send (i.e., please send) (3John 6)

    • to work, be employed, be active

     οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν
     these last have worked for only one hour

   • to do (some action)
    • to act, do, work
    • to manufacture (something)
    • to make, produce, create
    • to fashion (something) and provide with (something else)
   • to build
    • to fashion, construct, manufacture
    • to create
   • to engage oneself in and effect
   • to compose, write
   • to transform and cause to be
   • to occasion, give a cause for
   • to present as cultic offering
   • to celebrate (a religious festival)
   • to cause, compel to do
   • to arrange and stage
   • to set in order
   • to procure
   • to appoint
   • to spend (a period of time involved in some activity)
   • to forge and enter a relationship based on
   • to process and work on
   • to act upon and implement
   • to bring to pass bring about, cause (war, peace)
  • Middle:
   • to hold, deem, consider, reckon, esteem
   • to forge and enter a relationship based on
   • used periphrastically with nouns
   • With an adjective: to make some condition, e.g., to make one hungry, make one angry
 • Forms:
Present
 • ποίει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ποιεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ποιεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ποιεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ποιεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ποιεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ποιεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ποιεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ποιεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ποιεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ποιείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ποιείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ποιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ποιῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • ποιῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ποιῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ποιῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ποιῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ποιοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ποιοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ποιῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ποιῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ποιούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ποιοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ποιοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ποιοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Present Active Participle
 • ποιοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ποιοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ποιούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ποιούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • ποιούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ποιοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ποιοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • ποιοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ποιοῦσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • ποιοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ποιῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ποιουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ποιούσαις Part: Pres Act Dat Plur Fem
 • ποιοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ποιοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ποιοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ποιοῦντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • ποιοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Present Mid/Pass Participle
Imperfect
 • ἐποίει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐποίεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ποιούμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἐποιοῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἐποίουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐποίουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐποιείτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐποιοῦσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐποιεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐποιοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ποιηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ποιηθησόμενον Part: Fut Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ποιήσειν Verb: Fut Act Infin
 • ποιήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ποιήσω > Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ποιήσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • ποιήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ποιήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ποιήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ποιήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ποιήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ποιήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ποιήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ποιησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ποιηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist Verbs
 • ἐποιήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐποίησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐποιήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐποιησάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐποιησάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐποίησαν, ἐποιήσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐποιήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐποίησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐποίησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐποίησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐποιήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐποιήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ποιηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ποιῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ποιήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ποίησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ποιήσαιεν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • ποιήσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • ποιῆσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ποιήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ποιήσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ποιήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ποιήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ποιήσειαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur Aeolic
 • ποίησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ποιήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ποιήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ποιήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ποιήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ποιήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ποιήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ποιήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ποιησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ποιησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐποιήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
Aorist Participles
 • ποιησάμεναι
  • Part: Aor Mid Nom Plur Fem
  • Part: Aor Mid Dat Sing Fem
 • ποιησάσης Part: Aor Gen Sing Fem
 • ποιησάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ποιησαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
 • ποιῆσας Part: Aor Act Nom Sing Masc/Neut
 • ποιήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ποιήσασαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • ποιήσασιν Part: Aor Act Dat Plur Neut
 • ποιησάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ποιῆσαν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • ποιήσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • ποιήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ποιήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ποιήσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • ποιήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ποιησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ποιήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
 • πεποίηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • πεποιήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • πεποίηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • πεποιήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • πεποιήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • πεποιήκεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • πεποίηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεποίηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεποιηκέναι Verb: Perf Act Infin
 • πεποιῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • πεποίηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
Perfect Participle
 • πεποιηκόσι Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • πεποιηκόσιν Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • πεποιηκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • πεποιηκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • πεποιηκότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • πεποιηκυῖα Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • πεποιηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • πεποιημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • πεποιημέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • πεποιημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • πεποιημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • πεποιημένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • πεποιημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
ποιῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιηθησόμενον
 • Parse: Part: Fut Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ποιέω
ποιηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποίημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • deed, thing that is made, workmanship
  • a product i.e., fabric, working, work
  • a creation
  • act
 • Forms:
ποιήμασι, ποιήμασιν
ποιήματα
ποιήματι
ποιήματος
ποιημάτων
ποιῇς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποίησαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσαιεν
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσαισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιησάμενοι
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιησάμενος
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιησαμένου
 • Parse: Part: Aor Mid Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ποιέω
ποιησαμένων
 • Parse: Part: Aor Mid Gen Plur MFN
 • Meaning: to do, make
 • Root: ποιέω
ποιῆσαν
 • Parse: Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ποιέω
ποιήσαντα
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιήσαντας
 • Parse: Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιήσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιήσαντι
 • Parse: Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ποιέω
ποιήσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ποιέω
ποιησάντων
 • Parse: Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ποιέω
ποιήσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιῆσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc/Neut
 • Root: ποιέω
ποιήσασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: ποιέω
ποιήσασαν
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • Root: ποιέω
ποιήσασθαι
ποιήσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσασιν
 • Parse: Part: Aor Act Dat Plur Neut
 • Root: ποιέω
ποιήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποιησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσει
ποιήσειαν
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Plur Aeolic
 • Root: ποιέω
ποιήσειν
ποιήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσεσι, ποιήσεσιν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Meaning: fabrication, creation, construction
 • Root: ποίησις
ποιήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσεως
ποιήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσηται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποίησιν
ποίησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of doing something
  • act of working
  • act of fabricating, making
  • act of practicing in conformity
  • a performance, fulfilment
  • a work, creation, fabrication, production
ποιήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: ποιέω
ποιησόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ποιέω
ποίησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσουσι, ποιήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσων
 • Parse: Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιήσωσι, ποιήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιῆται
ποιητάς
ποιῆτε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποιητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a person who does something
  • someone who puts into practice
  • a maker
  • poet, performer
 • Note: ποιῆται Alternate form for Noun: Nom/Voc Plur Masc
ποιητοῦ
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Meaning: poet, worker, maker
 • Root: ποιητής
ποιητῶν
ποικίλα
ποικίλαι
ποικίλαις
ποικίλας
ποικίλη
ποικίλην
ποικίλης
ποικιλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • marking with various colours
  • something multi-coloured
  • variety, diversity
  • embroidering, embroidery
 • Forms:
ποικιλίᾳ
ποικιλίαι
ποικιλίαν
ποικιλίας
ποικίλλω
 • Meaning:
  • Active:
   • to clothe elegantly
   • to wrought with skill
   • to manufacture skilfully
  • Passive:
   • to be dressed with embroidery
   • to be adorned with embroidery
 • Forms:
  • πεποικιλμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
ποίκιλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • embroidery, colourful embroidered work
  • something multicoloured
 • Forms:
ποικίλματα
ποικίλοι
ποικίλοις
ποικίλον
ποικίλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • multi-coloured, variegated, spotted, dappled
  • various kinds, diversified, manifold
  • of various sorts
  • various in character
  • ambiguous, crafty, sly, deceitful
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMποικίλοςποικίληποικίλον
GENποικίλουποικίληςποικίλου
DATποικίλῳποικίλῃποικίλῳ
ACCποικίλονποικίληνποικίλον
VOCποικίλεποικίληποικίλε
Plural
 MascFemNeut
NOMποικίλοιποικίλαιποικίλα
GENποικίλωνποικίλωνποικίλων
DATποικίλοιςποικίλαιςποικίλοις
ACCποικίλουςποικίλαςποικίλα
VOCποικίλοιποικίλαιποικίλα
ποικίλου
ποικίλους
ποικιλτά
ποικιλτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: embroiderer, pattern-weaver
 • Forms:
ποικιλτικά
ποικιλτικήν
ποικιλτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: skilful in embroidery
 • Forms:
  • ποικιλτικά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ποικιλτικήν Adj: Acc Sing Fem
ποικιλτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: variegated, embroidered
 • Forms:
  • ποικιλτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
ποικιλτοῦ
ποικιλτῶν
ποικίλων
ποικίλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • variously, motley, spotted
  • in various manners
  • by various colours
ποίμαινε
ποιμαίνει
ποιμαίνειν
ποιμαίνεις
ποιμαίνετε
ποιμαίνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ποιμαίνω
ποιμαίνοντας
ποιμαίνοντες
ποιμαίνοντι
ποιμαίνουσαι
ποιμαίνουσιν
ποιμαίνω
 • Meaning:
  • to herd, tend, (lead to) pasture
  • to tend a flock, feed (cattle)
  • Figurative: to rule, supervise, lead, guide
  • to act as a shepherd
  • to protect, care for, nurture
 • Forms:
Present
 • ποίμαινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ποιμαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ποιμαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • ποιμαίνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ποιμαίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ποιμαίνοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ποιμαίνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ποιμαίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ποιμαίνοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ποιμαίνουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • ποιμαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ποιμαίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐποίμαινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐποίμαινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
Future
 • ποιμανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ποιμανεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ποιμανοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ποιμανθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ποιμανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐποίμανε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ποιμάνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ποίμανον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ποιμαίνων
ποιμάνατε
ποιμανεῖ
ποιμανεῖς
ποιμανθήσῃ
ποίμανον
ποιμανοῦσι, ποιμανοῦσιν
ποιμανῶ
ποιμένα
ποιμένας
ποιμένες
ποιμένι
ποιμενικά
ποιμενικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or for a shepherd
 • Forms:
  • ποιμενικά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ποιμενικῷ Adj: Dat Sing Neut
ποιμενικῷ
ποιμένος
ποιμένων
ποιμέσι, ποιμέσιν
ποιμήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • shepherd, sheep-herder, pastor
  • someone who tends livestock
  • Figuratively: leader
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMποιμήνποιμένες
GENποιμένοςποιμένων
DATποιμένιποιμέσι(ν)
ACCποιμέναποιμένας
VOCποιμήνποιμένες
ποίμνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • flock, fold (of sheep)
  • herd of small livestock
  • drove (UK term for a large herd of sheep or cattle being moved)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMποίμνηποῖμναι
GENποίμνηςποιμνῶν
DATποίμνῃποίμναις
ACCποίμνηνποίμνας
VOCποίμνηποῖμναι
ποίμνῃ
ποίμνας
ποίμνην
ποίμνης
ποίμνια
ποιμνίοις
ποίμνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • flock (of sheep)
  • herd (of goats)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMποίμνιονποίμνια
GENποιμνίουποιμνίων
DATποιμνίῳποιμνίοις
ACCποίμνιονποίμνια
ποιμνίου
ποιμνίῳ
ποιμνίων
ποῖοι
ποίοις
ποῖον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ποῖος
ποῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Manner: of what sort?, of what kind?
  • Identity: which?, what?, which one?
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMποῖοςποίαποῖον
GENποίουποίας
ποιᾶς
ποίου
DATποίῳποίᾳποίῳ
ACCποῖονποίανποῖον
VOCποῖεποίαποῖε
Plural
 MascFemNeut
NOMποῖοιποῖαιποῖα
GENποίων ποίωνποίων
DATποίοιςποίαιςποίοις
ACCποίουςποίας
ποιᾶς
ποῖα
VOCποῖοιποῖαιποῖα
ποίου
ποιοῦ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιοῦμαι
ποιούμεθα
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ποιέω
ποιοῦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ποιέω
ποιούμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to do, make
 • Root: ποιέω
ποιούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιουμένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ποιέω
ποιουμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Meaning: to do, make
 • Root: ποιέω
ποιουμένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ποιέω
ποιουμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: ποιέω
ποιοῦν
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ποιέω
ποιοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ποιέω
ποιοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιοῦντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ποιέω
ποιοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ποιέω
ποιούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ποιέω
ποίους
ποιοῦσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: ποιέω
ποιοῦσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: ποιέω
ποιούσαις
 • Parse: Part: Pres Act Dat Plur Fem
 • Root: ποιέω
ποιοῦσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: ποιέω
ποιοῦσι, ποιοῦσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: ποιέω
ποίῳ
ποιῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: ποιέω
ποιῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Meaning: to do, make
 • Root: ποιέω
ποιῶσι, ποιῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ποιέω