ἐπελάβετο
ἐπελαβόμην
ἐπελάβοντο
ἐπελάβου
ἐπελάθεσθε
ἐπελάθετο
ἐπελαθόμεθα
ἐπελαθόμην
ἐπελάθοντο
ἐπελάθου
ἐπελαμβάνετο
ἐπέλαμψε, ἐπέλαμψεν
ἐπελανθάνετο
ἐπέλειχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιλείχω
ἐπελειώθη
ἐπελέκησαν
ἐπελέξαμεν
ἐπέλεξαν
ἐπελέξατο
ἐπέλεξε, ἐπέλεξεν
ἐπελεύσεσθαι
ἐπελεύσεται
ἐπελεύσομαι
ἐπεληλύθει
ἐπελήσθη
ἐπελήσθην
ἐπελήσθησαν
ἐπελθεῖν
ἐπέλθῃ
ἐπέλθῃς
ἐπέλθοι
ἐπελθόν
ἐπελθόντα
ἐπελθόντας
ἐπελθόντες
ἐπελθόντος
ἐπελθόντων
ἐπελθοῦσαν
ἐπελθούσῃ
ἐπελθούσης
ἐπελθών
ἐπελιώθη
ἐπελπιζέτω
ἐπελπίζω
 • Meaning:
  • to buoy up with hope
  • to pin one's hopes upon
  • to hope in
  • to cheat with false hopes
 • Forms:
  • ἐπελπιζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπήλπισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπήλπισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπήλπισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐπέλυε, ἐπέλυεν