εἷκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ἵημι
εἰκάδι
εἰκάδος
εἰκάζει
εἰκάζομεν
εἰκάζω
 • Meaning: to suppose, imagine, guess, conjecture, infer
 • Forms:
  • εἰκάσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • εἰκάσαι Verb: Aor Act Infin
  • εἰκασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • εἰκάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • εἰκάζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
εἰ καί
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: even if, even though, although
εἰκαιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: silliness, thoughtlessness
 • Forms:
εἰκαιότητος
εἰκάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: 20th day of the month
 • Forms:
εἰκάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: εἰκάζω
εἰκάσας
 • Parse:
  • Part: Fut Act Gen Sing Fem
  • Part: Fut Act Acc Plur Fem
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to suppose, imagine
 • Root: εἰκάζω
εἰκάσειεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: εἰκάζω
εἰκασθῇ
εἰκῇ, εἰκῆ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • randomly, without a cause
  • in vain, to no avail
  • to no purpose in view
  • capriciously
  • without a cause, vain; idly, i.e., without reason (or effect)
  • rashly, without due consideration, in a haphazard manner
εἰκόνα
εἰκόνας
εἰκόνι
εἰκονικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • copied, counterfeited, pretended
 • Forms:
  • εἰκονικῇ Adj: Dat Sing Fem
  • εἰκονικῆς Adj: Gen Sing Fem
  • εἰκονικούς Adj: Acc Plur Masc
εἰκονικῇ
εἰκονικῆς
εἰκονικούς
εἰκόνος
εἴκοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root:εἴκω
εἰκός
 • Parse: particle
 • Meaning: reasonable, probable, likely, possibly
 • Forms:
  • εἰκότι Part: Perf Act Dat Sing Masc/Neut
εἰκοσαδραχμία
εἰκοσαετηρίδας
εἰκοσαετηρίς
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • period of 20 years
 • Forms:
  • εἰκοσαετηρίδας Noun: Acc Plur Fem
εἰκοσαετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of twenty years, twenty years old
 • Forms:
εἰκοσαετοῦς
εἰκοσάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: twenty times
εἴκοσι, εἴκοσιν
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc
 • Meaning: twenty
 • Forms:
Twenty
NumberCodeGreek
20κ'εἴκοσι
21κα'εἴκοσι καὶ (εἷς , μία, ἕν)
22κβ'εἰκοσιδύο
23κγ'εἰκοσιτρεῖς
24κδ'εἰκοσιτέσσαρες
25κε'εἰκοσιπέντε
26κς'εἰκοσιέξ
27κζ'εἰκοσιεπτά
28κη'εἰκοσιοκτώ
29κθ'εἰκοσιεννέα
εἴκοσι εἷς, εἰκοσιεῖς
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: twenty-one
εἰκοσιδύο
 • Parse: Adj: Nom Sing MFN
 • Meaning: twenty-two, 22
εἰκοσιεννέα
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: twenty-nine, 29
εἰκοσιέξ
 • Parse: Adj: Nom Sing MFN
 • Meaning: twenty-six, 26
εἰκοσιεπτά
 • Parse: Adj: Nom Sing MFN
 • Meaning: twenty-seven, 27
eikosikaieis">εἴκοσι (καὶ) εἷς
 • Parse: Adjective
 • Meaning: twenty-one, 21
εἰκοσιοκτώ
 • Parse: Adj: Nom Sing MFN
 • Meaning: twenty-eight, 28
εἰκοσιπέντε
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: twenty-five, 25
εἰκοσιτέσσαρες
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: twenty-four, 24
εἰκοσιτρεῖς
 • Parse: number
 • Meaning: twenty-three, 23
εἰκοστῇ
εἰκοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: twentieth
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMεἰκοστόςεἰκοστήεἰκοστόν
GENεἰκοστοῦεἰκοστῆςεἰκοστοῦ
DATεἰκοστῷεἰκοστῇεἰκοστῷ
ACCεἰκοστόνεἰκοστήνεἰκοστόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMεἰκοστοίεἰκοσταίεἰκοστά
GENεἰκοστῶνεἰκοστῶνεἰκοστῶν
DATεἰκοστοῖςεἰκοσταῖςεἰκοστοῖς
ACCεἰκοστούςεἰκοστάςεἰκοστά
εἰκοστοῦ
εἰκοστῷ
εἰκότι
 • Parse: Part: Perf Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: εἰκός
εἰκότως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • expectedly
  • with good reason, reasonably
  • in all likelihood
  • suitably
  • fairly, sensibly, rightly
  • naturally
εἰκτικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: readily yielding, willingly, promptly
εἴκω
 • Meaning:
  • to yield, give way to
  • to withdraw from
 • Forms:
  • εἴκοντα
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • εἶξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἶξαι Verb: Aor Act Infin
  • εἴξαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
εἰκών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a likeness, image, portrait
  • form, appearance
  • phantom, apparition
  • something made to resemble something else
 • Forms: