ἀλόα
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀλοάω
ἀλοάω
 • Meaning:
  • to thresh, thresh out
  • to tread out (the grain)
  • to tear, rip, crush and destroy
  • to move over and crush (something underneath like the crushing of the wheels of a wagon)
 • Forms:
  • ἀλόα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀλοηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀλοήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀλοήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀλοήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀλοῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀλοῶντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • ἀλοῶντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἠλόησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἄλογα
ἀλογέω
 • Active Meaning:
  • to disregard, pay no regard to, ignore
 • Passive Meaning:
  • to be disregarded
 • Forms:
  • ἀλογηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
ἀλογηθῆναι
ἀλογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: want of respect, lack of respect, lack of regard, heedless, regardless
 • Forms:
ἀλογίαν
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἀλογία
ἀλογίζεσθε
ἀλογίζομαι
 • Meaning: to be irrational, lack reason
 • Forms:
  • ἀλογίζεσθε Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass 2nd Plur
ἀλογιστέω
 • Meaning: to lose one's senses, rave, be thoughtless
 • Forms:
  • ἀλογιστοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
ἀλογιστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thoughtlessness, senselessness, rashness, recklessness
 • Forms:
ἀλογιστίᾳ
ἀλογιστίας
ἀλόγιστοι
ἀλογίστοις
ἀλόγιστον
ἀλόγιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • inconsiderate, thoughtless, unreasonable, irrational
  • without a logical explanation
  • incapable of logical reasoning (like the thinking of a child)
 • Forms:
ἀλογιστοῦμεν
ἀλογίστους
ἀλογίστῳ
ἀλογίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unreasoningly, inconsiderately, thoughtlessly, heedlessly, unreasonably, in a manner contrary to logical explanations
ἄλογοι
ἄλογον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: ἄλογος
ἄλογος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • without reason, contrary to reason, irrational, brute, unreasonable, illogical
  • without eloquence, without speech, speechless
  • not counted, null and void
  • lacking intelligence
  • absurd, stupid
 • Forms:
ἀλόγους
ἀλόγων
ἀλόγως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • unreasonably
  • against the best advice
  • speechlessly
ἀλόη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: aloes
 • Forms:
ἀλοηθήσονται
ἀλόης
ἀλοήσεις
ἀλοήσουσι, ἀλοήσουσιν
ἀλοήσω
ἀλοητός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: threshing (time), harvest (season)
ἄλοις
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Meaning: nail-head, stud
 • Root: ἧλος
ἀλοιφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ointment, grease, fat
  • erasure, wipe-out, deletion, eradication
  • any substance used to anoint, smear, paint, plaster over (something)
  • act of making something sticky like clay or mortar; to plaster
  • act of painting over (something to erase it)
  • something that has been painted
 • Forms:
ἀλοιφῇ
ἀλοιφήν
ἀλοιφῆς
ἁλόντες
ἁλός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: ἅλς
ἁλοῦνται
ἁλούς
ἀλοῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἀλοάω
ἀλοῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἀλοάω
ἀλοῶντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ἀλοάω