ἐπιταγαῖς
ἐπιταγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • authority, commandment
  • an injunction, decree, command
 • Forms:
ἐπιταγῇ
ἐπιταγήν
ἐπιταγῆς
ἐπίταγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an injunction, command, order
 • Forms:
ἐπιτάγμασι, ἐπιτάγμασιν
ἐπιτάξαι
ἐπιτάξαντος
ἐπιτάξας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐπιτάσσω
ἐπιτάξατε
ἐπιταξάτω
ἐπιτάξεις
ἐπιτάξῃ
ἐπιτάξῃς
ἐπίταξον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐπιτάσσω
ἐπιταράσσω
 • Meaning:
  • to trouble
  • to deprive of peace of mind
 • Forms:
  • ἐπιταράσσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
ἐπιταράσσωνται
ἐπίτασιν
ἐπίτασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • increase in intensity, increase in force, stretching, diligence
  • intensified involvement
ἐπιτάσσει
ἐπιτάσσειν
ἐπιτασσόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐπιτάσσω
ἐπιτάσσοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to put upon
 • Root: ἐπιτάσσω
ἐπιτάσσω
 • Meaning:
  • to charge, command, enjoin, put upon
  • to order, give orders
  • to impose commands
 • Forms:
Present
 • ἐπιτασσόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐπιτασσόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐπιτάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιτάσσειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιτάσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἐπιτάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐπίταξον Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
Aorist
 • ἐπέταξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιτάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπιτάξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιτάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπετάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπέταξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπέταξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπέταξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέταξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιτάξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπιτάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπιταξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐπιτάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
Perfect
 • ἐπιτέτακται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιτεταγμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἐπιτάσσων
ἐπιτάττεις
ἐπιτάττω
 • Meaning:
  • to put upon, enjoin
  • to place next, place beside
ἐπιτάφιον
ἐπιτάφιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • over a tomb, at a tomb, upon a tomb or grave
 • Substantival Meaning:
  • tomb, grave, epitaph
 • Forms:
ἐπιταφίου
ἐπιτέθεινται
ἐπιτεθῇ
ἐπιτεθυμηκέναι
ἐπιτείνεται
ἐπιτεινόμενος
ἐπιτείνουσα
ἐπιτείνω
 • Active Meaning:
  • to stretch
  • to exert, urge on
  • to increase in intensity, add to the intensity of
  • to incite, urge on, inflame
  • to subject to intense pain
 • Middle Meaning:
  • to increase oneself
  • to put oneself out, exert oneself
  • to spread oneself widely and cover
 • Passive Meaning:
  • to be spread over
  • to suffer more intensely
 • Forms:
  • ἐπέτεινε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέτεινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐπέτεινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐπετέτατο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιτείνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιτεινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐπιτείνουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
ἐπιτελεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to accomplish
 • Root: ἐπιτελέω
ἐπιτέλει
ἐπιτελεῖ
ἐπιτέλεια
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: bringing to fulfilment
 • Root: ἐπιτέλειος
ἐπιτέλειαν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Fem
  • Adj: Gen Plur Fem
  • Adj: Gen Plur Masc
 • Meaning: fulfilling
 • Root: ἐπιτέλειος
ἐπιτελεῖν
ἐπιτέλειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fulfilling, completing, bringing to fulfilment
ἐπιτελεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to do, finish, accomplish
 • Root: ἐπιτελέω
ἐπιτελεῖσθαι
ἐπιτελεῖσθε
ἐπιτελεῖτε
ἐπιτελέσαι
ἐπιτελέσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to complete, finish, accomplish
 • Root: ἐπιτελέω
ἐπιτελέσας
ἐπιτελέσατε
ἐπιτελέσει
ἐπιτελέσεις
ἐπιτελέσῃ
ἐπιτελεσθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to complete, finish, accomplish
 • Root: ἐπιτελέω
ἐπιτελεσθῇ
ἐπιτελεσθῆναι
ἐπιτελεσθήσεται
ἐπιτελεσθησομένων
 • Parse: Part: Fut Pass Nom Plur MFN
 • Meaning: to complete, fulfill
 • Root: ἐπιτελέω
ἐπιτελεσθήτω
ἐπιτέλεσον
ἐπιτελέσουσι, ἐπιτελέσουσιν
ἐπιτελέσω
ἐπιτελέσωμεν
ἐπιτελέω
 • Meaning:
  • to accomplish, do, finish, make perfect, perfect, perform
  • to fulfill further (or completely)
  • to eat completely, be completely consumed
  • to celebrate
  • to execute, terminate, undergo, carry into effect
  • to discharge (a religious duty)
 • Forms:
Present
 • ἐπιτελεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιτελεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιτελεῖς Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐπιτελεῖς Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπιτελεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιτελούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐπιτελοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐπιτελοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ἐπιτελοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιτελῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἐπιτελῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐπετελεῖτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐπετέλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἐπιτελέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιτελέσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιτελέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιτελεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιτελέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐπιτελέσωμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
Aorist
 • ἐπετελέσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπετέλεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπετελέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιτελέσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιτελέσας Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἐπιτελέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπιτελέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιτέλεσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιτελεσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐπιτελεσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐπιτελεσθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
ἐπιτελῆται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Meaning: to accomplish
 • Root: ἐπιτελέω
ἐπιτέλλω
 • Meaning: to begin to appear
ἐπιτελοῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Meaning: to finish, complete, accomplish
 • Root: ἐπιτελέω
ἐπιτελοῖτο
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
 • Meaning: accomplish
 • Root: ἐπιτελέω
ἐπιτελούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἐπιτελέω
ἐπιτελουμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Meaning: to prescribe, command
 • Root: ἐπιτέλλω
ἐπιτελουμένων
ἐπιτελοῦντες
ἐπιτελοῦσαν
ἐπιτελοῦσι, ἐπιτελοῦσιν
ἐπιτελῶ
ἐπιτελῶν
ἐπιτεμεῖν
ἐπιτέμνω
 • Meaning:
  • to abridge, shorten, condense
  • to cut on the surface, make an incision
 • Forms:
  • ἐπιτεμεῖν Verb: Fut Act Infin
ἐπιτερπῆ
ἐπιτερπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • pleasing, delightful
  • conducive to enjoyment
 • Forms:
ἐπιτεταγμένους
ἐπιτέτακται
ἐπιτετηρήσθω
ἐπιτέτραπται
ἐπιτεύξεται
ἐπιτήδεια
ἐπιτήδειοι
ἐπιτήδειον
ἐπιτήδειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • made for a purpose
  • useful, serviceable, necessary
  • convenient, suitable, worthy, qualified
  • requisite
 • Forms:
ἐπιτηδείους
ἐπιτηδείῳ
ἐπίτηδες
 • Parse: Adverb
 • Meaning: designedly, deceitfully
ἐπιτηδεύει
ἐπιτήδευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a pursuit, business, practice, dealings, design, custom, habit of life
 • Forms:
ἐπιτηδεύμασι, ἐπιτηδεύμασιν
ἐπιτηδεύματα
ἐπιτηδευμάτων
ἐπιτηδεύσεις
ἐπιτηδεύω
 • Meaning:
  • to pursue, practice
  • to attempt to, endeavour to, undertake
  • to devote oneself to
  • to busy oneself with
 • Forms:
  • ἐπετήδευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπετήδευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιτηδεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιτηδεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐπιτηρεῖν
ἐπιτηρέω
 • Meaning:
  • to take into account, consider
  • to look out for, watch for, keep an eye on
  • to wait for (someone) vigilantly
 • Forms:
  • ἐπιτηροῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • ἐπιτηροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιτετηρήσθω Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ἐπιτηρεῖν Verb: Pres Act Infin
ἐπιτηρήσας
ἐπιτηροῦσι, ἐπιτηροῦσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιτηρέω
ἐπιτιθέασι, ἐπιτιθέασιν
ἐπιτιθεῖ
ἐπιτιθεῖς
ἐπιτιθέμενα
ἐπιτιθέμενοι
ἐπιτιθέμενον
ἐπιτιθέναι
ἐπιτίθενται
ἐπιτιθέντες
ἐπιτίθεσθαι
ἐπιτίθεσθε
ἐπιτίθεται
ἐπιτιθῇ
ἐπιτίθημι
 • Active Meaning:
  • to lay, put or place upon (as an offering on an altar or food on a table or lotion on a body)
  • to put on a covering or lid, put (a stone as a door to a cave)
  • to load a burden on (someone else)
  • to put to, grant or give besides
  • Time Meaning: to add, bring on
  • to put on as a finish, put an end to something
  • to put in place, set up
  • to conclude (something)
  • to impose or inflict a penalty
  • to try one's hand, attempt
  • to dispatch a letter
  • to arrest, apprehend, lay hands on
  • to turn one's attention to
  • to give (a name), assign (a name)
 • Middle Meaning:
  • to put on oneself or for oneself
  • to set oneself to, apply oneself to, employ oneself on
  • to make an attempt upon
  • to attack, assail, invade, raid
  • to supply, provide
  • to bring on oneself
  • to cause a penalty to be imposed
  • to lay commands
  • to give a name
 • Forms:
Present
 • ἐπιτιθέναι Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιθῶνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἐπιτιθέασι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιτιθέασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιτιθεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιτιθεῖς Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐπιτιθέμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐπιτιθέμενοι Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐπιτίθεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐπιτίθεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπιτιθῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιτιθῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἐπιτίθησι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιτίθησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιτιθοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
Imperfect
 • ἐπετίθεντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπετίθεσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐπετίθετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπετίθουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπετίθουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐπιθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιθήσειν Verb: Fut Act Infin
 • ἐπιθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπιθήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιθήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπιθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπεθέμεθα Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐπέθεντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπέθεσθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐπέθετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπέθηκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπέθηκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπέθηκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέθηκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέθου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐπιθεῖναι Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐπιθείς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπιθέμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἐπιθέμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἐπιθεμένους Part: Aor Mid Acc Plur Masc
 • ἐπιθέντα Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • ἐπιθέντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐπιθέντος Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
 • ἐπίθες Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιθέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐπίθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπιθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐπιθῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιθῇς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπιθήσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιθῆται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐπιθῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐπίθου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐπιθῶ Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐπιθώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • ἐπιτεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
Perfect
 • ἐπιτέθεινται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐπιτιθῇς
ἐπιτίθησι, ἐπιτίθησιν
ἐπιτιθῆται
ἐπιτιθοῦσαν
ἐπιτίμα
ἐπιτιμᾶν
ἐπιτιμάω
 • Meaning:
  • to rebuke, reprove, censure
  • to speak seriously, warn
  • to punish
  • to forbid
  • to lay a value upon
 • Forms:
Present
 • ἐπιτίμοις Verb: Pres Act Opt 2nd Sing
 • ἐπιτίμα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιτιμᾶν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιτιμῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐπετίμα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπετίμων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπετίμων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐπιτιμήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • ἐπετίμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπετίμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπετίμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπετίμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιτιμηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἐπιτιμῆσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐπιτιμήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπιτιμήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπιτίμησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἐπιτιμηθείς
ἐπιτιμῆσαι
ἐπιτιμήσας
ἐπιτιμήσει
ἐπιτιμήσετε
ἐπιτιμήσεως
ἐπιτιμήσῃς
ἐπιτίμησιν
ἐπιτίμησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: censure, criticism, rebuke, scolding
ἐπιτίμησον
ἐπιτιμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • punishment
  • esteem, i.e., citizenship; used (in the sense of ἐπίτιμος ) of a penalty
 • Forms:
,
ἐπιτιμίαν
ἐπιτιμίοις
ἐπιτίμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: punishment, penalty
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπιτίμιονἐπιτίμια
GENἐπιτιμίουἐπιτιμίων
DATἐπιτιμίῳἐπιτιμίοις
ACCἐπιτίμιονἐπιτίμια
ἐπιτίμοις
ἐπίτιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • liable to punishment
  • valuable, contraband
  • in possession of his rights and franchises
 • Forms:
ἐπιτιμῶν
ἐπιτοαυτό
 • Meaning:
  • at the same place, at the same time, in common, together
 • Note: some texts combine ἐπὶ τὸ αὐτό into one word
ἐπιτολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • rising of a star
 • Forms:
ἐπιτολῇ
ἐπιτομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • summary, epitome, abridgement
  • a cutting on the surface, incision
 • Forms:
ἐπιτομῆς
ἐπιτρέπεται
ἐπιτρέπετε
ἐπιτρέπῃ
ἐπιτρέπω
 • Meaning:
  • to turn over to, commit, entrust to
  • to confer
  • to give up, yield
  • to allow, permit
  • to give permission
  • to command, order, instruct
 • Forms:
Present
 • ἐπιτρέπεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιτρέπῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιτρέπετε Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
Imperfect
 • ἐπετρέπετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
Future
Aorist
 • ἐπέτρεψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπιτρέψατε Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • ἐπιτρέψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιτρέψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπιτρεψάντων Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐπιτρεψάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • ἐπετρέψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπετράπη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιτρέψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐπιτρέψαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπιτρέψειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐπιτρέψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπίτρεψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπέτρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέτρεψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐπιτέτραπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐπιτρέχω
 • Meaning: to run, run up, run upon, run toward, rush upon
 • Forms:
  • ἐπέδραμε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέδραμον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεδράμοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιτρέχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐπιτρέχων
ἐπιτρέψαντες
ἐπιτρέψαντος
ἐπιτρεψάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen plur Masc/Neut
 • Root: ἐπιτρέπω
ἐπιτρέψας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐπιτρέπω
ἐπιτρέψατε
ἐπιτρέψειεν
ἐπιτρέψῃ
ἐπίτρεψον
ἐπιτρέψωσι, ἐπιτρέψωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Meaning: to entrust to, permit
 • Root: ἐπιτρέπω
ἐπιτρίψεις
ἐπίτριψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • erosion
  • wearing away
 • Forms:
ἐπιτροπεύω
 • Meaning:
  • to hold the office of an ἐπίτροπος
  • to be a procurator
ἐπιτροπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • power to decide, decision, outcome
  • commission
  • permission, full power
 • Forms:
ἐπιτροπήν
ἐπιτροπῆς
ἐπίτροπον
ἐπίτροπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • steward, manager, foreman
  • governor, procurator
  • tutor, guardian, protector
ἐπιτρόπου
ἐπιτρόπους
ἐπιτρόπῳ
ἐπιτυγχάνει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to hit the mark
 • Root: ἐπιτυγχάνω
ἐπιτυγχάνουσι, ἐπιτυγχάνουσιν
ἐπιτυγχάνω
 • Meaning:
  • to be successful
  • to attain, reach, gain
  • to obtain
  • to chance upon, catch, encounter
  • to hit the mark, succeed, reach the goal
 • Forms:
  • ἐπιτυγχάνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιτυγχάνουσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • ἐπέτυχε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέτυχον Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιτεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπιτυγχάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐπιτυχεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἐπιτύχω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
ἐπιτυγχάνων
ἐπιτυχεῖν
ἐπιτυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: success, luck, chance
 • Forms:
ἐπιτυχίας
ἐπιτυχοῦσαι
 • Parse:
  • Part: Aor Act Dat Sing Fem
  • Part: Aor Act Nom Plur Fem
 • Meaning: to hit the mark
 • Root: ἐπιτυγχάνω
ἐπιτύχω