συμβαίη
συμβαίῃ
συμβαίνει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: συμβαίνω
συμβαίνειν
συμβαίνῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: συμβαίνω
συμβαῖνον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to stand with feet together
 • Root: συμβαίνω
συμβαίνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: συμβαίνω
συμβαίνοντι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Dat Sing Masc/Neut
 • Root:συμβαίνω
συμβαίνοντος
συμβαινόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Meaning: to stand with feet together
 • Root: συμβαίνω
συμβαίνουσι, συμβαίνουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to stand with feet together
 • Root: συμβαίνω
συμβαίνω
 • Meaning:
  • to meet
  • to stand with feet together
  • to happen, turn out, come to pass
  • to happen, befall, come about
  • to occur
 • Forms:
Present
 • συμβαίνει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • συμβαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συμβαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • συμβαίνῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • συμβαίνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • συμβαίνοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • συμβαίνοντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
Imperfect
 • συνέβαινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • συνέβαινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • συνέβαινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • συμβήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • συμβησόμενον Part: Fut Mid Nom/Acc Sing Neut
Aorist
 • συμβαίῃ Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • συμβάντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • συμβάντων Part: 2Aor Act Gen Plur Masc
 • συμβῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • συμβῆναι Verb: Aor Act Infin
 • συνέβη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • συμβέβηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • συμβέβηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • συμβεβηκός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • συμβεβηκόσιν Part: Perf Act Dat Plur Neut
 • συμβεβηκότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • συμβεβηκότι Part: Perf Act Dat Sing Neut
 • συμβεβηκότων Part: Perf Act Gen Plur Neut
συμβαλεῖν
συμβάλετε
συμβάλλει
συμβάλλεις
συμβαλλόμενοι
συμβαλλομένου
συμβάλλουσα
συμβάλλω
 • Active Meaning:
  • to compare (someone with something)
  • to bring into conflict
  • to meet, fall in with (someone), join battle with (someone)
  • to get involved in
  • to set up (someone) against (πρός) (someone)
  • to fight, come to blows
  • to converse, confer (with someone)
  • to contribute (something)
  • to consider, ponder, draw conclusions about
  • to help, be of assistance (to someone)
 • Middle Meaning:
  • to be profitable for
  • to contribute
 • Forms:
Present
 • συμβάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συμβάλλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • συμβαλλόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • συμβάλλουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
Imperfect
 • συνέβαλλε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • συνέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • συνέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
Aorist
 • συμβαλεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • συμβάλετε Verb: Aor Act Ind/Imperative/Subj 2nd Plur
 • συνέβαλε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνεβάλετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • συνέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνεβλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
 • συμβεβληκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • συμβεβληκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • συμβεβληκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • συμβέβληται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
συμβάν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root:συμβαίνω
συμβάντα
συμβάντων
συμβασιλεῖς
συμβασιλεύς
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • co-ruler
 • Forms:
  • συμβασιλεῖς Noun: Nom Plur Masc
  • συμβασιλεῦσιν Noun: Dat Plur Masc
  • συμβασιλεῦσι Noun: Dat Plur Masc
  • συμβασιλέων Noun: Gen Plur Masc
συμβασιλεῦσι
συμβασιλεῦσιν
συμβασιλεύσομεν
συμβασιλεύσωμεν
συμβασιλεύω
 • Meaning: to be co-regent, reign with
 • Forms:
  • συμβασιλεύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • συμβασιλεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
συμβασιλέων
συμβαστάζω
 • Active Meaning:
  • to carry together with
  • to regard as of comparable value
 • Passive Meaning:
  • to be compared with
 • Forms:
  • συμβασταχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
συμβασταχθήσεται
συμβεβήκασι
συμβέβηκε
συμβέβηκεν
συμβεβηκός
συμβεβηκόσι, συμβεβηκόσιν
συμβεβηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: συμβαίνω
συμβεβηκότι
συμβεβηκότων
συμβεβληκότες
συμβεβληκότων
συμβεβληκώς
συμβέβληται
συμβεβούλευσαι
συμβῇ
συμβῆναι
συμβήσεται
συμβησόμενον
 • Parse:
  • Part: Fut Mid Acc Sing Masc
  • Part: Fut Mid Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συμβαίνω
συμβιβᾷ
συμβιβαζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συμβιβάζω
συμβιβάζοντες
συμβιβάζω
 • Active Meaning:
  • to prove logically
  • to teach, instruct
  • to bring together
  • to bring together, reconcile
  • to put together, compare, examine
  • to advise
  • to guide
  • to conclude, deduce, infer, figure, decide
 • Passive Meaning:
  • to be joined or knit together, framed
 • Forms:
Present
 • συμβιβαζόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • συμβιβάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • συμβιβάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • συμβιβᾷ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συμβιβάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συμβιβάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • συμβιβῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • συμβιβάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • συμβιβάσαι Verb: Aor Act Infin
 • συμβιβασάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • συμβιβασθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • συμβιβασθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
 • συμβιβάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • συνεβίβασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνεβίβασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνεβίβασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
συμβιβάζων
συμβιβάσαι
συμβιβασάτω
συμβιβάσει
συμβιβάσεις
συμβιβασθέντες
συμβιβασθέντων
συμβιβάσω
συμβιβῶ
συμβίοις
σύμβιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • living together
 • Substantival Meaning:
  • companion, spouse
 • Forms:
συμβιοῦν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συμβιόω
συμβίους
συμβιόω
 • Meaning: to live with
 • Forms:
  • συμβιώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
συμβίῳ
συμβιώσεται
συμβίωσι, συμβίωσιν
συμβίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • living with, companionship, shared life
  • close
  • intimate company, intimate association
συμβιωτάς
συμβιωτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • someone who lives with (someone else)
  • companion
  • partner
  • confidant
 • Forms:
σύμβλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • joint (linking metal or wood)
  • seam
σύμβλησιν
σύμβλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • juncture
  • seam
  • union
  • a joint (where two things are joined)
συμβοηθοί
συμβοηθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • assisting, helping
 • Substantival Meaning:
  • assistant, helper, ally
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσυμβοηθόςσυμβοηθόν
GENσυμβοηθοῦ
DATσυμβοηθῷ
ACCσυμβοηθόν
Plural
 MascFemNeut
NOMσυμβοηθοίσυμβοηθά
GENσυμβοηθῶν
DATσυμβοηθοίς
ACCσυμβοηθούςσυμβοηθά
σύμβολα
συμβολαῖς
συμβολάς
συμβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a coming together, meeting, joining
  • something that joins two adjacent things
  • joint meal
  • expenses (incurred and their payment)
 • Forms:
συμβολῇ
συμβολήν
συμβολῆς
συμβολικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • symbolic, signifying by a sign or symbol
 • Forms:
συμβόλοις
συμβολοκοπέω
 • Meaning:
  • to share in meals, share in parties
  • to revel
  • to be given to feasting
 • Forms:
  • συμβολοκοπήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • συμβολοκοπῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
συμβολοκοπήσῃς
συμβολοκοπῶν
σύμβολον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a sign, seal, token (by which one infers a thing)
  • something that signifies something else
  • something that indicates something else
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσύμβολονσύμβολα
GENσυμβόλουσυμβόλων
DATσυμβόλῳσυμβόλοις
ACCσύμβολονσύμβολα
συμβοσκηθήσεται
συμβόσκω
 • Active Meaning:
  • to tend (cattle, flock) with
 • Passive Meaning:
  • to feed with, feed together
  • to pasture with
 • Forms:
  • συμβοσκηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
σύμβουλε
συμβουλεύετε
συμβουλευομένου
συμβουλεύοντα
συμβουλεύοντες
συμβουλευόντων
συμβουλεύου
συμβουλεύσαιμι
συμβουλεύσαντα
συμβουλεύσας
συμβουλεύσασι, συμβουλεύσασιν
συμβουλεύσομαι
συμβουλεύσω
συμβουλευταῖς
συμβουλευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: adviser, counsellor
 • Forms:
συμβουλεύω
 • Active Meaning:
  • to advise, give advice
  • to counsel
  • to agree after consultation
 • Middle Meaning:
  • to counsel (someone)
  • to take counsel
  • to consult, plot
  • to deliberate
  • to meditate on, consider
 • Forms:
Present
 • συμβουλευομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • συμβουλεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • συμβουλεύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • συμβουλεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • συμβουλευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • συμβουλεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • συμβουλεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • συμβουλεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • συμβουλεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • συμβουλεύσαντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • συμβουλεύσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • συμβουλεύσαιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • συμβουλεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • συμβουλεύσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • συνεβούλευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • συνεβούλευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνεβουλεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • συνεβουλεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • συνεβούλευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνεβούλευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • συμβεβούλευσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
συμβουλεύων
συμβουλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: advice, counsel
 • Forms:
συμβουλαῖς
συμβουλεύει
συμβουλεύειν
συμβουλεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Imperat Mid 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root:συμβουλεύω
συμβουλήν
συμβουλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: advice, counsel
 • Forms:
συμβουλίαι
συμβουλίαις
συμβουλίαν
συμβουλίας
συμβούλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • council
  • council session, meeting (e.g., convene a council)
  • consultation and plan, consultation and purpose
  • formulation of a plan, decision, plot
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσυμβούλιονσυμβούλια
GENσυμβουλίουσυμβουλίων
DATσυμβουλίῳσυμβουλίοις
ACCσυμβούλιονσυμβούλια
συμβουλίου
σύμβουλοι
συμβούλοις
σύμβουλον
σύμβουλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an adviser, counsellor
συμβούλου
συμβούλους
συμβούλῳ
συμβούλων
συμβραβεύω
 • Meaning:
  • to be assessor with, become fellow arbitrator
  • to act as a co-judge
  • to act as a co-assessor
 • Forms:
  • συνεβράβευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur