πῇ
 • Parse: Interrogative Adverb
 • Meaning:
  • in what way? how?
  • somewhere, anywhere
 • Forms:
  • πῆ Interrogative Adverb
πῄ
 • Parse: Enclitic particle
 • Meaning: somewhere, anywhere
 • Forms:
  • πη Enclitic particle
πηγαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: πηγή
πήγανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: rue (an herb)
πηγάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πηγή
πηγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • source of stream of fluid, esp. water
  • oasis (in an uninhabited area)
  • fountain, well, spring, running waters, streams
  • source of (assets, funds, income)
 • Forms:
πηγῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: πηγή
πηγήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: πηγή
πηγῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: πηγή
πῆγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • solid mass
  • something (like water) that is formed into a solid mass (like ice)
  • anything joined together, framework, skeleton
πήγνυμι
 • Active Meaning:
  • to make firm, stick, fix, impale

   δόρυ δ᾽ ἐν κραδίῃ ἐπεπήγει
   a spear was impaled in his heart

  • to fasten, attach
  • to position firmly
  • to make solid, congeal, freeze solid
  • to put together, build, pitch (a tent)
 • Passive Meaning:
  • to become solid
 • Forms:
Present
Imperfect
Future
 • παγήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • πήξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • πήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐπάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπάγης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἔπηξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔπηξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παγείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • παγεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • πήξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • πῆξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • πεπήγασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • πέπηγεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεπηγός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • πεπηγώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
πήγνυσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: πήγνυμι
πηγῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: πηγή
πηδάλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: rudder; a "pedal", i.e., helm
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπηδάλιονπηδάλια
GENπηδαλίουπηδαλίων
DATπηδαλίῳπηδαλίοις
ACCπηδάλιονπηδάλια
πηδαλίου
πηδαλιουχέω
 • Meaning: to steer (a ship), govern, pilot (a ship)
 • Forms:
  • πηδαλιουχῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
πηδαλιουχῶν
πηδαλίων
πηδᾶν
πηδάω
 • Meaning: to jump, bound, leap
 • Forms:
  • πηδᾶν Verb: Pres Act Infin
  • πηδῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
πηδήσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: πηδάω
πηδήσασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: πηδάω
πηδῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to jump, leap
 • Root: πηδάω
πηλίκαις
πηλίκη
πηλίκοις
πηλίκον
πηλίκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of size: how great?, how large?
  • Of quantity: how much?
  • Of quality: how great?, how dignified?
  • Of age: how old?, of what age?, of a certain age?
 • Forms:
  • πηλίκαις Adj: Dat Plur Fem
  • πηλίκοις Adj: Dat Plur Neut
  • πηλίκον Adj: Nom/Acc Sing Neut
πηλίνας
πήλινον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: πήλινος
πήλινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of clay
 • Forms:
  • πηλίνας Adj: Acc Plur Fem
  • πήλινον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πηλίνῳ Adj: Dat Sing Neut
πηλίνῳ
πηλόν
πηλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: clay, mortar, mud
πηλοῦ
πηλουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • working in clay
 • Substantival Meaning:
  • potter, a worker in clay
πηλῷ
πῆμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: misery, calamity
 • Forms:
  • πημάτων Noun: Gen Plur Neut
πημάτων
πήξας
πήξει
πήξεως
πῆξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an affixing, gluing, adhering, assembling, constructing
 • Forms:
πῆξον
πήξουσι, πήξουσιν
πήρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: leather pouch for food, small backpack, wallet, script, bag
 • Concord:

  NT: Matt 10:10; Mark 6:8; Luke 9:3; 10:4: 22:35,36
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
πήρᾳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: πήρα
πῆραι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: πήρα
πήραν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: πήρα
πήρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πήρα
πηροί
πηρόν
πηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: disabled, maimed, blinded
 • Forms:
  • πηρόν Adj: Acc Sing Masc
  • πηροί Adj: Nom Plur Masc
πηρόω
 • Meaning: to lame, maim, mutilate, blind (the eyes)
 • Forms:
  • ἐπήρωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πηρωθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
πηρωθεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Root: πηρόω
πήρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: imperfection, mutilation, deformity
πήχει
πήχεις
πήχεος, πήχεως
πήχεσι, πήχεσιν
πήχεων, πηχέων
πηχυαῖα
πηχυαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cubit long (about 46 cm)
 • Forms:
πῦχυν
πῆχυς
πῆχυς
πῆχυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the forearm
  • cubit, the distance from elbow to fingertip (about 46 cm)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπῆχυςπήχεις
GENπήχεως, πήχεοςπήχεων, πηχῶν
DATπήχειπήχεσι(ν)
ACCπῆχυνπήχεις
VOCπῆχυπήχεις
πηχῶν