ἠδάφισαν
ἥδε
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Sing Fem
 • Root: ὅδε
ᾖδε, ᾖδεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to sing
 • Root: ἀείδω
ᾔδει
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἴδω
ἡδεῖ
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἡδύς
ἡδεῖα
ἡδεῖαν
 • Parse:
  • Adj: Gen Plur Fem
  • Adj: Acc Sing Fem
 • Meaning: pleasant
 • Root: ἡδύς
ἡδείας
ᾔδειμεν
ᾔδειν
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • Root: εἴδω
ᾔδεις
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 2nd Sing
 • Root: εἴδω
ᾔδεισαν
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: εἴδω
ᾔδειτε
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 2nd Plur
 • Root: εἴδω
ᾔδεσαν
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to know
 • Root:οἶδα
ᾐδέσατο
ἥδεσθε
ᾐδέσθης
ἥδεται
ἡδέων
 • Parse: Adj: Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἡδύς
ἡδέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • gladly; sweetly, i.e., (figuratively) with pleasure
  • pleasantly
  • in a cheerful and merry mood
ἤδη
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • now, already, by this time, before this time
  • immediately
  • very soon after now
  • really
  • + ποτέ = now at length, at last
ἠδίκει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to do wrong
 • Root: ἀδικέω
ἠδικήθην
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to do wrong
 • Root: ἀδικέω
ἠδίκηκα
ἠδίκηκεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀδικέω
ἠδικηκός
ἠδικηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to do wrong
 • Root: ἀδικέω
ἠδικηκότι
ἠδικηκότος
ἠδικημένοι
ἠδικημένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἠδικημένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to do wrong
 • Root: ἀδικέω
ἠδίκησα
ἠδικήσαμεν
ἠδίκησαν
ἠδίκησας
ἠδικήσατε
ἠδίκησε, ἠδίκησεν
ἠδίκηται
ἠδίκουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀδικέω
ἥδιον
 • Parse: Comparative Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἡδίων
ἥδιστα
 • Parse: Adverb; Comparative Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • most gladly, very gladly
  • with great pleasure
 • Root: ἡδίων
ἥδιστος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most gladly, very gladly
  • with great pleasure
 • Note: Superlative of ἡδύς
ἡδίστου
ἡδίστῳ
ἡδίων
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἡδύς
 • Meaning: sweeter, more pleasant, more suitable
ἠδολέσχει
ἠδολέσχησα
ἠδολέσχουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀδολεσχέω
ἥδομαι
 • Meaning: to be pleased with, delight in, rejoice in
 • Forms:
  • ἥδεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἥδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἥσθετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἡσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
ᾖδον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀείδω
ἡδοναῖς
ἡδονάς
ἡδονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • physical pleasure, enjoyment, pleasantness
  • agreeable taste, flavour, taste, sensual delight
  • sexual desire
 • Forms:
ἡδονῇ
ἡδονήν
ἡδονῆς
ἡδονοκρασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rule of pleasure
ἡδονοκρασίαν
ἡδονῶν
ἥδρασε, ἥδρασεν
ἡδρασμένη
ἡδρασμένῃ
ἡδρασμένην
ἡδρασμένους
ἡδρυμμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἁδρύνω
ἡδρύνθη
ἡδρύνθησαν
ἡδύ
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἡδύς
ἠδυνάμην
ἥδυναν
ἠδύναντο
ἠδύνασθε
ἠδυνάσθη
ἠδυνάσθην
ἠδυνάσθης
ἠδυνάσθησαν
ἠδυνάτει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to lack strength
 • Root: ἀδυνατέω
ἠδύνατο
ἠδυνήθη
ἠδυνήθημεν
ἠδυνήθην
ἠδυνήθης
ἠδυνήθησαν
ἠδυνήθητε
ἡδύνῃς
 • Parse: Verb: Pres/Aor Act Subj 2nd Sing
 • Meaning: to sweeten, season, flavour
 • Root: ἡδύνω
ἡδυνθείη
ἡδύνθη
ἡδύνθης
ἡδύνθησαν
ἡδύνουσι, ἡδύνουσιν
ἡδύνω
 • Meaning:
  • to sweeten, season, give a flavour
  • to gladden, please
 • Forms:
  • ἥδυναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἡδύνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἡδυνθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
  • ἡδύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἡδύνθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἡδύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἡδύοσμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mint
ἡδυπάθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • enjoyment, pleasure, comfort, pleasant living
  • luxury (with carnal overtones)
 • Forms:
ἡδυπάθειαν
ἡδυπαθείαις
ἡδυπαθείας
ἡδύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see ἡδίων
 • Note: For superlative, see ἥδιστος
 • Meaning: pleasant, sweet, suitable; well pleased, glad, delicious, agreeable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἡδύςἡδεῖαἡδύ
GENἡδέοςἡδείαςἡδέος
DATἡδεῖἡδείᾳἡδεῖ
ACCἡδύνἡδεῖανἡδύ
Plural
 MascFemNeut
NOMἡδεῖςἡδεῖαιἡδέα
GENἡδέωνἡδειωνἡδέων
DATἡδέσιἡδείαιςἡδέσι
ACCἡδεῖςἡδείαςἡδέα
ἥδυσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • that which gives a relish or flavour
  • spice, seasoning, flavouring, sauce
  • aromatic
 • Forms:
ἡδύσματα
ἡδύσματος
ἡδυσμάτων
ἡδυσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a sweet savour, sweetness
ἡδυσμοῦ
ἡδυτέρα
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom Sing Fem
  • Comparative Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: more pleasant
 • Root: ἡδύς
ἡδύτερον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pleasant
 • Root: ἡδύς
ἡδύφωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sweet-voiced
 • Forms:
  • ἡδυφώνου Adj: Gen Sing Neut
ἡδυφώνου
ἥδω
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: or, whether
ἠδώ
 • Parse: Transliterated Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: rainbow, his light, his bow, his disaster, his mist
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Job 36:30
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _