διέβαιναν
διέβαινε, διέβαινεν
διέβαινον
διέβαλον
διεβεβαιοῦτο
διέβη
διέβην
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαβαίνω
διέβησαν
διέβητε
διεβίβασαν
διεβίβασε, διεβίβασεν
διέβλεψε, διέβλεψεν
διεβλήθη
διεβλήθης
διεβοήθη
διεγγυάω
 • Meaning:
  • to mortgage (property)
  • to give bail for
 • Forms:
  • διεγγυῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
διεγγυῶμεν
διεγείρας
διεγείρασα
διεγείρει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: διεγείρω
διεγείρειν
διεγείρετο
διεγειρομένας
διεγειρόμενος
διεγειρομένους
διεγείρουσι, διεγείρουσιν
διεγείρω
 • Active Meaning:
  • to wake up, arouse, awaken stir up
  • to raise, erect
  • to make active
 • Middle Meaning:
  • to become awake (after a dream)
  • to extend vertically
 • Forms:
  • διεγείρας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • διεγείρασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • διεγείρειν Verb: Pres Act Infin
  • διεγείρετο Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διεγειρομένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
  • διεγείρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διεγερθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • διήγειραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διηγείρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
διεγένετο
διεγερθείς
διεγερτική
διεγερτικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • exciting, stimulant
διεγνώκει
διεγνώκειν
διέγνωμεν
διέγνων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to recognize
 • Root:διαγιγνώσκω
διεγνώρισαν
διέγνωσαν
διεγνωσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: διαγινώσκω
διεγόγγυζε, διεγόγγυζεν
διεγογγύζετε
διεγόγγυζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαγογγύζω
διεγόγγυσαν
διεδέξαντο
διεδέξατο
διεδέξω
διεδέχετο
διέδησαν
διεδίδετο
διεδίδοτο
διεδίδρασκεν
διεδίδρασκον
διέδραμεν
διέδρασαν
διεδόθη
διέδυ
διέδωκα
διέδωκε, διέδωκεν
διεζευγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • to be separated
 • Root:διαζεύγνυμαι
διεζευγμένους
διεζεῦχθαι
διέζη
διεζώσατο
διέζωσε, διέζωσεν
διεζώσμενος
διεθέμην
διέθεντο
διεθέρμαινε, διεθέρμαινεν
διεθερμάνθη
διέθετο
διέθηκας
διέθηκε, διέθηκεν
διέθου
διέθρεψας
διέθρεψε, διέθρεψεν
διεθρύβη
διεθρύβησαν
διειδές
διειδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: transparent, clear
 • Forms:
  • διειδές Adj: Nom Sing Neut
διείλαντο
διείλεκται
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to pick up
 • Root:λέγω
διεῖλε, διεῖλεν
διείληφα
διειλήφαμεν
διείληφεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to take, receive
 • Root: διαλαμβάνω
διειληφότες
διειληφότος
διειληφότων
διειληχότων
διεῖλον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: διαιρέω
διείρομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to question closely
διεῖπεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: διεῖπον
διεῖπον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Imperativ 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • to tell fully
 • Forms:
  • διεῖπεν
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διείς
διεκάθισαν
διέκαιον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διακαίω
διεκάλυψεν
διέκαμψε, διέκαμψεν
διεκαρτέρει
διεκβαλεῖ
διεκβάλλει
διεκβάλλω
 • Active Meaning:
  • to pass through, pass a needle through
  • to march through
 • Middle Meaning:
  • to move through an area till reaching an end-point
 • Forms:
  • διεκβαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διεκβάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
διεκβολαί
διεκβολάς
διεκβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • passage through, the passage from one place to another (e.g., a mountain pass)
  • way out (of a city) (e.g., city gate)
  • outlet (outlet of a river or estuary of a lake)
  • the ends (of something), the end-point
 • Forms:
διεκβολῇ
διεκβολήν
διεκβολῆς
διεκβολῶν
διεκδικέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to avenge, punish; to claim
 • Forms:
  • διεκδικοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
διεκδικοῦντες
διεκδρομάς
διεκδρομή
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • passing through
διεκείμην
διέκειτο
διεκίνει
διεκκύπτω
 • Meaning: to peer out, peep out, lean out (e.g., lean out of a window)
 • Forms:
  • διεξέκυπτον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • διεξέκυπτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
διεκλέπτετο
διεκολύμβησαν
διεκόμισαν
διεκόμισας
διεκόμισεν
διεκομίσθη
διεκόπη
διέκοπτον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διακόπτω
διεκόπτοντο
διεκόσμησε, διεκόσμησεν
διέκοψαν
διέκοψας
διέκοψε, διέκοψεν
διεκράτησαν
διεκρίθη, διεκρίθην
διεκρίθητε
διέκρινας
διέκρινε, διέκρινεν
διεκρίνομεν
διεκρίνοντο
διέκυπτε, διέκυπτεν
διέκυψαν
διέκυψε, διέκυψεν
διεκώλυε, διεκώλυεν
διέλαβε, διέλαβεν
διέλαθον
διελαλεῖτο
διελάλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαλαλέω
διελάμβανον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαλαμβάνω
διέλαμπεν
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to shine through
 • Root:διαλάμπω
διελάνθανον
διελαύνω
 • Meaning:
  • to drive through, thrust through, pierce through
  • to pass through, penetrate
  • to ride through, go through
 • Forms:
  • διήλασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διελέγξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Root: διελέγχω
διελεγχθήσεται
διελεγχθῶμεν
διελεγχούσης
διελέγχω
 • Active Meaning:
  • to refute utterly, convict, convince
 • Middle Meaning:
  • to discuss
  • to engage in critical debate
  • to argue a case
 • Passive Meaning:
  • to discuss, reason, dispute, argue
 • Forms:
  • διελεγχούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • διελέγχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • διελέγξαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • διελεγχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διελεγχθῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
διελέγχων
διελέγετο
διελεῖ
διελεῖν
διέλειπον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαλείπω
διελεῖσθε
διελεῖται
διελεῖτε
διελέξαντο
διελέξατο
διελέσθαι
διέλετε
διελεύσεται
διελεύσῃ
διελεύσομαι
διελευσόμεθα
διελεύσονται
διελέχθη
διελέχθημεν
διελέχθην
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: διαλέγω
διελέχθησαν
διελήλυθα
διεληλύθαμεν
διεληλύθασιν
διελήλυθεν
διεληλυθότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: διέρχομαι
διεληλυθώς
διέλῃς
διέλθατε
διελθάτω
δίελθε
διελθεῖν
διέλθετε
διελθέτω
διελθέτωσαν
διέλθῃ
διέλθῃς
διέλθοι
διελθόντα
διελθόντες
διελθόντος
διελθόντων
διελθοῦσαι
διέλθω
διέλθωμεν
διελθών
διέλθωσι, διέλθωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: διέρχομαι
διελίμπανε, διελίμπανεν
διέλιπε, διέλιπεν
διελίπομεν
διέλιπον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: διαλείπω
διέλκομεν
διέλκω
 • Meaning: to rend, tear apart, pull apart, pull through (something)
 • Forms:
  • διέλκομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
διελογίζεσθε
διελογίζετο
διελογιζόμην
διελογίζοντο
διελογισάμην
διελογίσαντο
διελογίσατο
διελόντες
διελοῦνται
διελοῦσι, διελοῦσιν
διέλυε, διέλυεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: διαλύω
διελύθησαν
διελύοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: διαλύω
διελύσαμεν
διελύσατο
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to split apart
 • Root:διαλύω
διελών
 • Parse #1:
  • Part: Fut Act Nom Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to cleave in two
 • Root: διαιρέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Fut Act Nom Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to drive through
 • Root: διελαύνω
διεμαρτυράμεθα
διεμαρτυράμην
διεμαρτύραντο
διεμαρτύρατο
διεμαρτύρετο
διεμαρτύρω
διεμάχοντο
διεμβάλλω
 • Meaning: to insert, put in through
 • Forms:
  • διεμβαλοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • διενέβαλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διεμβαλοῦσι, διεμβαλοῦσιν
διέμειναν
διέμεινε, διέμεινεν
διέμενε, διέμενεν
διεμέριζε, διεμέριζεν
διεμέριζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαμερίζω
διεμερίσαντο
διεμέρισας
διεμέρισε, διεμέρισεν
διεμερίσθη
διεμερίσθησαν
διεμέτρησε, διεμέτρησεν
διεμπίμπλημι
 • Meaning:
  • to fill completely, fill up
  • to fill thoroughly
 • Forms:
  • διεμπιπλαμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
διεμπιπλαμένων
διενέβαλε, διενέβαλεν
διενέγκας
διενέγκασαι
διενεγκεῖν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
 • Meaning:
  • to carry over
 • Root:διαφέρω
διενέγκῃ
διενεγκόντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root:διαφέρω
διενεγκόντας
διενεγκόντες
διένειμε, διένειμεν
διένεμον
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to distribute; to govern
 • Root:διανέμω
διενεχθῆναι
διενηνεγμένων
διενηνοχώς
διενήξατο
διενήχοντο
διενθυμέομαι
 • Meaning: to ponder, consider, reflect, think
 • Forms:
  • διενθυμουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
διενθυμουμένου
διενοεῖτο
διενοήθη
διενοήθην
διενοήθης
διενοήθησαν
διενοούμην
διεξαγαγόντα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: διεξάγω
διέξαγε
διεξάγειν
διεξάγεται
διεξάγοντες
διεξάγοντι
 • Parse: Part: Pres/Fut Act Dat Sing Masc/Neut
 • Meaning: to lead out, lead away
 • Root: διεξάγω
διεξαγόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Meaning: to lead out, lead away
 • Root: διεξάγω
διεξάγω
 • Meaning:
  • to bring to an end, conclude
  • to administer, bring to completion
  • to accomplish, perform
  • to manage, treat
  • to conduct and handle
  • to lead through
 • Forms:
  • διεξαγαγόντα Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • διέξαγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • διεξάγειν Verb: Pres Act Infin
  • διεξάγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διεξάγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διεξάγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
διεξαγωγή
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • settlement (of a dispute), decision
  • inquiry, inquest, trial
  • a way of living
 • Forms:
  • διεξαγωγῆς Noun: Gen Sing Fem
διεξαγωγῆς
διεξάγωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Meaning: to lead out, lead away
 • Root: διεξάγω
διεξάγων
διεξάγωσι, διεξάγωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Meaning: to lead out, lead away
 • Root: διεξάγω
διέξανε
διέξειμι
 • Meaning:
  • to go through
  • to traverse the whole area
 • Forms:
  • διέξιμεν
   • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
   • Verb: Pres Act Infin
  • διεξῄεσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • διεξιέναι Verb: Pres Act Infin
  • διεξιούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • διεξῄει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
διέξεισι, διέξεισιν
διεξέκυπτον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 2Macc. 3:19
  Apostolic Fathers: _

 • Root: διεκκύπτω
διεξελεύσῃ
διεξέλθοι
διεξελήλυθεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: διεξέρχομαι
διεξελθοῦσα
διεξελθών
διεξέρχεται
διεξέρχομαι
 • Meaning: to go through, pass through, pierce, come forth, go out, depart, escape, get out, go abroad, go away, go forth, proceed forth, spread abroad
 • Forms:
  • διεξέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διεξελθών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • διεξελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • διεξέλθοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • διεξελθοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
  • διεξῆλθε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διεξῄει
διεξῄεσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διέξειμι
διεξῆλθε, διεξῆλθεν
διεξῆλθον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to go through
 • Root: διεξέρχομαι
διεξιέναι
διεξίημι
 • Meaning: to let pass through, empty itself
διεξιόντι
 • Parse #1:
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Meaning: to go through
 • Root: διέξειμι
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • Part: Fut Act Dat Sing Masc/Neut
 • Meaning: to keep apart
 • Root: διέχω
διεξιόντος
 • Parse #1: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: διέξειμι
 • ——
 • Parse #2: Part: Fut Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: διέχω
διεξιούσης
διεξιών
διεξίπταμαι
 • Meaning: to dash out in different directions
διεξοδεύω
 • Meaning: to have a way out, escape, break away
 • Forms:
  • διεξώδευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διέξοδοι
διεξόδοις
διέξοδον
διέξοδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a street through (a city), highway, through road
  • main street, main road
  • a port
  • issue
  • place for exit
  • far end of a strip of land
  • spring, stream (of water)
  • an outlet through, water outlet
 • Forms:
διεξόδους
διεξώδευσε
διεπαρετηροῦντο
διεπαρθενεύθησαν
διεπαρθένευσαν
διέπειν
διέπεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: διέπω
διεπεμψάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • Meaning: to send off in different directions
 • Root: διαπέμπω
διέπεμψαν
διεπέμψατο
διεπέρασαν
διεπέρασε, διεπέρασεν
διέπεσαν
διέπεσε, διέπεσεν
διεπέτασα
διεπετάσαμεν
διεπέτασε, διεπέτασεν
διέπῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: διέπω
διεπλάνα
διέποντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: διέπω
διέποντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: διέπω
διεπόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: διέπω
διεπορεύετο
διεπορευόμην
διεπορεύοντο
διεπραγματεύσαντο
διεπραγματεύσατο
διεπράξατο
διεπράττετο
διέπρεπε
διέπρεπον
 • Parse:
  • Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Imperf Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to appear prominent
 • Root:διαπρέπω
διέπρεψαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to appear prominent
 • Root:διαπρέπω
διέπρεψεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to appear prominent
 • Root:διαπρέπω
διεπρίοντο
διέπρισε, διέπρισεν
διέπτη
διεπυνθάνετο
διέπω
 • Meaning:
  • to manage, order, conduct, administer, follow up, move through, attend to
  • to take charge of and conduct
 • Forms:
  • διέπων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • διέποντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • διεπόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • διέποντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διέπειν Verb: Pres Act Infin
  • διέπεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • διέπῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
διεπώλει
διέπων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: διέπω
διεργασθείς
διεργάζομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cultivate, work thoroughly
  • to make an end of, kill, destroy
 • Forms:
  • διεργασθείς Part: Aor Mid/Pass Nom Sing Masc
διερεθίζον
διερεθίζοντες
διερεθίζω
 • Meaning:
  • to stimulate, provoke greatly
  • to add intensity to (e.g., fanning the fire)
  • to fan (a flame)
 • Forms:
  • διερεθίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διερεθίζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
διερευνᾶσθαι
διερευνάω
 • Meaning:
  • to search through, examine closely, inquire
  • to track down
  • to scrutinize
 • Forms:
  • διερευνᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διερευνωμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • διερευνησάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • διερευνώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • διερευνωμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • διερευνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διερευνῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
διερευνησάμενοι
διερευνήσει
διερευνωμένη
διερευνώμενος
διερευνωμένου
διερευνῶσι, διερευνῶσιν
διερῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root:διείρομαι
διερμηνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: explanation, interpretation, translation
 • Forms:
διερμηνεύει
διερμηνεύεται
διερμηνευέτω
διερμηνεύῃ
διερμηνευομένη
διερμηνεύουσι, διερμηνεύουσιν
διερμηνεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to interpret, expound
 • Root: διερμηνεύω
διερμηνευσάντων
 • Parse: Part: 1Aor Act Gen Plur Masc/Neut
διερμήνευσε, διερμήνευσεν
διερμηνευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a translator, explainer, interpreter
διερμηνεύω
 • Active Meaning:
  • to translate
  • to explain, interpret, expound
 • Passive Meaning:
  • to be translatable
 • Forms:
  • διερμηνεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διερμηνεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διερμηνευέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • διερμηνεύῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διερμηνευομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • διερμηνεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διερμηνεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διερμήνευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διηρμήνευε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
διερράγη
διερράγησαν
διέρραγκα
διερρηγμένα
διερρηγμένοι
διερρήγνυντο
διερρήγνυτο
διερρηγότα
διέρρηξα
διέρρηξαν
διέρρηξας, διέῤῥηξας
διέρρηξε, διέρρηξεν
διερρήσσετο
διερρηχότες
διερρηχώς
διερριμμένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • to shoot through
 • Root:διαρρίπτω
διερρύθμισα
διερρωγότα
διερρωγότας
διέρχεσθαι
διέρχεται
διέρχομαι
 • Meaning:
  • simply:
   • to go, come
   • to spread out, disperse
   • to go directly, go straight
  • + Acc: to go through (a place)
  • + διά to go through (something) (e.g., through a needle); to pass through
  • + ἐν to go about, go among
  • + κατά to go (from place to place)
  • + ἀπό to go from (some place)
  • Temporal: to elapse, e.g., go through the night
  • Figurative: to go through one's mind, review
 • Forms:
Present
 • διέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • διέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διερχομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • διερχόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • διερχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διέρχωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
Imperfect
 • διήρχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διήρχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • διελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • διελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • διελεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • διελευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • διελεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • διελθόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • διεληλύθασιν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διέλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διελθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • δίελθε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • διέλθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διελθέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • διελθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • διέλθῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • διέλθῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • διέλθοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • διελθόντα Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • διελθόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • διελθόντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • διελθοῦσαι Part: Aor Act Nom Plur Fem
 • διέλθω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • διέλθωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • διελθών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • διέλθωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • διῆλθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • διῆλθες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διήλθομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • διῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • διῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • διήλθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • διεληλύθαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • διεληλυθώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • διελήλυθα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • διελήλυθεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • διεληλυθότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
διερχομένα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: διέρχομαι
διερχομένη
διερχόμενοι
διερχομένοις
διερχόμενον
διερχόμενος
διέρχονται
διέρχωμαι
διερωτήσαντες
διερωτάω
 • Meaning: to question intently, ascertain by interrogation, make inquiry for, interrogate, cross-examine
 • Forms:
  • διηρώτα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • διερωτῶντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • διερωτήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
διερωτῶντος
διεσαφεῖτο
διεσάφησα
διεσάφησαν
διεσάφησε, διεσάφησεν
διεσάφουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to make very clear, show plainly
 • Root: διασαφέω
διέσεισε
διέσεως
διεσήμαναν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to mark out, point out clearly
 • Root: διασημαίνω
δίεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • deliberation, release
  • careful investigation
  • sending through, discharge
διεσκεδάσαμεν
διεσκέδασαν
διεσκέδασε, διεσκέδασεν
διεσκεδάσθαι
διεσκέδασται
διεσκευάσθησαν
διεσκευασμένοι
διεσκίρτησαν
διεσκόρπισα
διεσκόρπισας
διεσκορπίσατε
διεσκόρπισε, διεσκόρπισεν
διεσκορπίσθη
διεσκορπίσθησαν
διεσκορπίσθητε
διεσκορπισμένα
διεσκορπισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: διασκορπίζω
διεσπάραξεν
διεσπάραττεν
διεσπάρη
διεσπάρησαν
διεσπαρμένοι
διεσπαρμένοις
διεσπαρμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: διασπείρω
διεσπαρμένος
διεσπαρμένους
διέσπασας
διέσπασε, διέσπασεν
διεσπάσθαι
διεσπάσθησαν
διέσπειρα
διέσπειρας
διέσπειρε, διέσπειρεν
διεσπόρπισε, διεσπόρπισεν
διεστάλη
διεστάλησαν
διεστάλμεθα
 • Parse: Verb: Perf/PluPerf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Meaning: to expand, separate
 • Root: διαστέλλω
διεσταλμένα
διεσταλμένον
διέστειλα
διεστειλάμεθα
διέστειλαν
διέστειλας
διεστείλατο
διέστειλε, διέστειλεν
διεστείλω
διέστελλε, διέστελλεν
διεστέλλετο
διέστελλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαστέλλω
διέστη
διεστηκότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to set apart, separate
 • Root: διΐστημι
διεστηκώς
διέστησαν
διεστήσατο
διέστησε, διέστησεν
διεστραμμένα
διεστραμμέναι
διεστραμμένας
διεστραμμένη
διεστραμμένῃ
διεστραμμένης
διεστραμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: διαστρέφω
διεστραμμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • haphazardly, going in all directions, inconsistently
  • perversely, distortedly, crookedly
διεστράφησαν
διεστρέφετε
διέστρεφον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαστρέφω
διέστρεψαν
διέστρεψε, διέστρεψεν
διέστρωσαν
διεστώς
διεστῶσα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • to set apart
 • Root:διίστημι
διεστῶτα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
 • Meaning:
  • to set apart
 • Root:διίστημι
διεστώτων
 • Parse:
  • Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning:
  • to set apart
 • Root:διίστημι
διεσφαλμένος
διέσχισε, διέσχισεν
διεσχίσθησαν
διεσχισμέναι
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Meaning:
  • to sever
 • Root:διασχίζω
διεσώζετο
διεσῴζοντο
διεσώθη
διεσώθημεν
διεσώθην
διεσώθησαν
διέσωσα
διεσώσατο
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to preserve through
 • Root:διασῴζω
διέσωσε, διέσωσεν
διετάκη
διέταξα
διεταξάμην
διέταξας
διετάξατε
διετάξατο
διέταξε, διέταξεν
διετάξω
διετάραξε
διεταράχθη
διέτασσον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διατάσσω
διετέθη
διετέθην
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to arrange
 • Root:διατίθημι
διέτειναν
διετείνετο
διετείνοντο
διετέλει
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to accomplish
 • Root: διατελέω
διετελεῖτε
διετέλεσα
διετέλεσαν
διετέλεσε, διετέλεσεν
διετέλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διατελέω
διετῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: διετής
διετήρει
διετηρήθη
διετηρήθης
διετήρησε, διετήρησεν
διετηρίδα
διετηρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: space of two years, two-year span
 • Forms:
διετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • two years old, of two years
  • lasting two years, two-year lapse
 • Forms:
διετία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: two years
 • Forms:
διετίαν
διετίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: διετία
διετίθεσαν
διετίθουν
διέτιλε, διέτιλεν
διετόρευσαν
διετοῦς
διετράπη
διετράπην
διετράφησαν
διέτρεφε, διέτρεφεν
διέτρεχε, διέτρεχεν
διέτρεχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διατρέχω
διέτριβε, διέτριβεν
διέτριβον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διατρίβω
διετρίψαμεν
διέτριψαν
διέτριψε
διετυποῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to form perfectly
 • Root: διατυπόω
διετυποῦτο
διετυπωσάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • Meaning: to form perfectly
 • Root: διατυπόω
διετυπώσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Meaning: to form perfectly
 • Root: διατυπόω
διευθύνειν
διευθύνοις
διεύθυνον
διευθύνονται
διευθύνοντες
διευθύνω
 • Meaning:
  • to guide (through a straight route); to make straight, keep straight
  • to set right, correct, amend
  • to settle (an account)
  • to direct, govern
 • Forms:
  • διευθύνων
   • Part: Pres Act Nom Sing Masc
   • Part: Fut Act Nom Sing Masc
  • διευθύνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διευθύνονται Verb: Pres/Fut Act 3rd Plur
  • διεύθυνον Part: Pres/Fut Act Nom/Acc Sing Neut
  • διευθύνειν Verb: Pres/Fut Act Infin
διευθύνων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • Root: διευθύνω
διευκρινέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to arrange carefully
 • Forms:
  • διευκρινῆσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
διευκρινῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Root: διευκρινέω
διευλαβέομαι
 • Meaning:
  • to take good heed to
  • to dread
  • to beware of
  • to be afraid of
  • to be on one's guard against
  • to hold in respect, reverence
 • Forms:
  • διευλαβηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • διευλαβοῦ Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • διευλαβοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
διευλαβηθείς
διευλαβοῦ
διευλαβοῦντο
διευτονέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make one's way through; to win through
 • Forms:
  • διευτονοῦν
   • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
   • Part: Pres Act Nom/Acc Neut
διευτονοῦν
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Neut
 • Root: διευτονέω
διεφαίνετο
διέφαυσε, διέφαυσεν
διέφερε, διέφερεν
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to carry over
 • Root:διαφέρω
διεφέρετο
διέφερον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαφέρω
διεφέροντο
διεφήμισαν
διεφημίσθη
διεφθάρη
διεφθάρησαν
διεφθάρητε
διεφθαρμένα
διεφθαρμέναις
διεφθαρμένας
διεφθαρμένην
διεφθαρμένοι
διεφθαρμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: διαφθείρω
διεφθαρμένος
διεφθαρμένων
διέφθαρται
διέφθαρτο
διέφθειραν
διέφθειρας
διεφθείρατε
διέφθειρε, διέφθειρεν
διεφθείρετο
διέφθειρον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαφθείρω
διεφθείροντο
διαφθονέω
 • Meaning: to envy
διεφθόνουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαφθονέω
διεφόρησεν
διέφυγε, διέφυγεν
διεφύλαξαν
διεφύλαξε, διεφύλαξεν
διεφύλαττε, διεφύλαττεν
διεφύλαττον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαφυλάσσω
διεφυλάχθη
διεφυλάχθησαν
διεφώνησαν
διεφώνησε, διεφώνησεν
διεφώνουν
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
 • Root:διαφωνέω
διεχάραξαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to make pointed, sharpen, whet
 • Root:χαράσσω
διεχάραξεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to make pointed, sharpen, whet
 • Root:χαράσσω
διεχάραττον
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to make pointed, sharpen, whet
 • Root:χαράσσω
διέχεας
διεχέετο
 • Parse:
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root:διαχέω
διεχειρίσασθε
διεχεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: διαχέω
διεχρήσατο
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to proclaim
 • Root:διαχράω
διεχύθη
διεχύθησαν
διέχω
 • Meaning: to keep apart
διεχώρισε, διεχώρισεν
διεχωρίσθησαν
διεψεύσατο
διεψευσμένας
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Meaning:
  • to deceive
 • Root:διαψεύδω
διεψευσμένης
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Meaning:
  • to deceive
 • Root:διαψεύδω
διεψευσμένος