ἁγνά
ἁγναί
ἁγνάς
ἄγναφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unshrunken, uncarded, unbleached
 • Forms:
ἀγνάφου
ἁγνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cleanliness, purity, chastity
  • consecration
  • religious purity
 • Forms:
  • Alternate form: ἁγνεῖαι Nom Plur Fem
ἁγνείᾳ
ἁγνείαις
ἁγνείαν
ἁγνείας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἁγνεία
ἁγνεύσεις
 • Parse:
  • Verb: Fut/FutPerf Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἁγνεύω
ἁγνεύσω
ἁγνευτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: place of purification, sanctuary
 • Forms:
ἁγνεύω
 • Meaning: to be pure
 • Forms:
  • ἁγνεύσεις Verb: Fut/FutPerf Act Ind 2nd Sing
  • ἁγνεύσεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἁγνεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἁγνή
ἁγνῇ
ἁγνήν
ἁγνίζει
ἁγνίζεται
ἁγνίζομαι
ἁγνιζόμενοι
ἁγνίζω
 • Active Meaning:
  • to make clean, sanctify, purify
 • Middle Meaning:
  • to purify oneself, dedicate oneself
  • to ready oneself for religious service
 • Forms:
Present
 • ἁγνίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἁγνίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἁγνίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἁγνίζωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • ἁγνιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
Future
 • ἁγνισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἡγνίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἥγνισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἁγνίσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἅγνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἁγνίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἁγνίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἡγνίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἁγνίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἡγνίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἡγνίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἁγνισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἁγνισθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • ἁγνίσθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἁγνίσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἁγνισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἁγνισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
Perfect
 • ἡγνίκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἡγνικότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • ἡγνισμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἡγνισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἡγνισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
ἁγνίζωνται
ἁγνίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἁγνίζω
ἁγνίσασθε
ἁγνίσατε
ἁγνισθείς
ἁγνισθέντες
ἁγνισθῆναι
ἁγνισθήσεται
ἁγνίσθητε
ἁγνίσθητι
ἁγνισθῶμεν
ἅγνισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a purification, expiation
 • Forms:
ἁγνισμόν
ἁγνισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • purification, expiation, cleansing
  • religious purity, moral purity
ἁγνισμοῦ
ἅγνισον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἁγνίζω
ἁγνίσωσι, ἁγνίσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἁγνίζω
ἀγνοεῖ
ἀγνόει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἀγνοέω
ἀγνοεῖν
ἀγνοεῖς
 • Parse: Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἀγνοέω
ἀγνοεῖται
ἀγνοεῖτε
ἀγνοείτω
ἀγνοέω
 • Meaning:
  • not to know, be ignorant, be unaware
  • to do wrong unknowingly, to act in ignorance
  • to fail to recognize, to fail to discern
  • to sin by deliberately ignoring and disregarding divine rules
  • to refuse or fail to acknowledge the existence or reality of [something, someone, God]
 • Forms:
Present
 • ἀγνοεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀγνόει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀγνόει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἀγνόει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀγνοεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀγνοεῖς Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἀγνοεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀγνοεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀγνοείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀγνοοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀγνοούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀγνοούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀγνοοῦνται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Plur
 • ἀγνοοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀγνοοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀγνοοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀγνοοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀγνοοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ἀγνοοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀγνοοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ἀγνοῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἠγνοημένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
Imperfect
 • ἀγνόει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠγνόουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠγνόουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀγνοῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀγνοήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀγνοήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἠγνοήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠγνόησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἠγνόηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἠγνοήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἠγνόηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἠγνοηκός Part: Perf Act Gen Sing Masc
ἀγνόημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • unintentional mistake
  • an unaware mistake, unwitting error
  • a fault of ignorance, error made by ignorance
  • a thing ignored, a thing someone is ignorant of
  • an error
 • Forms:
ἀγνοήμασι, ἀγνοήμασιν
ἀγνοήματα
ἀγνοημάτων
ἀγνοῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀγνοέω
ἀγνοήσαντες
ἀγνοήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀγνοέω
ἁγνοί
ἄγνοια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ignorance
  • sin of ignorance, sin, mistake
  • error made through ignorance
 • Forms:
ἀγνοίᾳ
ἄγνοιαι
ἀγνοίαις
ἄγνοιαν
ἀγνοίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἄγνοια
ἀγνοιῶν
ἁγνόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἁγνός
ἀγνοοῦμεν
ἀγνοούμενοι
ἀγνοούμενος
ἀγνοοῦν
ἀγνοοῦνται
ἀγνοοῦντας
ἀγνοοῦντες
ἀγνοοῦσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to be in ignorance
 • Root: ἀγνοέω
ἀγνοοῦσι, ἀγνοοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: ἀγνοέω
ἁγνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • modest, chaste, clean, pure
  • free from stain (morally)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἁγνόςἁγνήἁγνόν
GENἁγνοῦἁγνᾶςἁγνοῦ
DATἁγνῷἁγνῇἁγνῷ
ACCἁγνόνἁγνήνἁγνόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἁγνοίἁγναίἁγνά
GENἁγνῶν
DATἁγνοῖςἁγναῖςἁγνοῖς
ACCἁγνούςἁγνάςἁγνά
ἄγνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: willow tree, chaste tree
 • Concord:

  LXX: Lev 23:40; Job 40:22

 • Forms:
ἁγνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purity, sincerity, pureness, cleanness, blamelessness
 • Forms:
ἁγνότητι
ἁγνότητος
ἄγνου
ἁγνούς
ἀγνοῶ
ἀγνοῶν
ἄγνυμι
 • Meaning: to break, shiver
 • Forms:
  • ἄξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐάγην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἔαγα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἔαξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
ἀγνωμονεῖν
ἀγνωμονέω
 • Meaning: to act without right feeling, act unfairly
ἀγνώμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: ill-judging, senseless
ἁγνῶν
ἁγνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sincerely, purely, honestly

  καταγγέλλουσιν οὐχ ἁγνῶς
  preaching not sincerely (Phil 1:17)

ἀγνωσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ignorance, lack of spiritual discernment
 • Forms:
ἀγνωσίᾳ
ἀγνωσίαν
ἀγνωσίας
ἄγνωστον
ἄγνωστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unrecognized, unknown, unrecognizable
 • Forms:
ἀγνώστου
ἀγνώστους
ἀγνώστῳ