ἀπεκαθίστων
ἀπεκαινέω
 • Meaning: to tear apart (from being whipped)
 • Forms:
  • ἀπεξαίνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀπεκάκησε, ἀπεκάκησεν
ἀπεκαλύφθη
ἀπεκαλύφθην
ἀπεκαλύφθησαν
ἀπεκάλυψα
ἀπεκάλυψαν
ἀπεκάλυψας
ἀπεκάλυψε, ἀπεκάλυψεν
ἀπεκαραδόκει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to wait for the outcome of
 • Root: καραδοκέω
ἀπεκατεστάθη
ἀπεκατέστη
ἀπεκατέστησε, ἀπεκατέστησεν
ἀπεκβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw out, cast out, throw ashore
ἀπεκδέδοσαι
ἀπεκδέχεται
ἀπεκδέχομαι
 • Meaning:
  • to expect fully
  • to look for eagerly
  • to wait for eagerly
 • Forms:
  • ἀπεκδέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπεκδεχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἀπεκδεχόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀπεκδεχομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc
  • ἀπεκδεχομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἀπεξεδέχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀπεκδεχόμενοι
ἀπεκδεχομένοις
ἀπεκδεχομένους
ἀπεκδεχόμεθα
ἀπεκδίδωμι
 • Active Meaning:
  • to give in marriage
  • to rent again (after cancelling a contract)
 • Passive Meaning:
  • to be given in marriage to (someone)
 • Forms:
  • ἀπεκδέδοσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
ἀπεκδύομαι
 • Meaning:
  • to take off, strip off, remove (clothing)
  • to disarm
  • to spoil
 • Forms:
  • ἀπεκδεχόμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • ἀπεκδυσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
ἀπεκδεχόμενοι
ἀπεκδυσάμενος
ἀπεκδύσει
ἀπέκδυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: removal, stripping off, putting off, divestment
ἀπεκέντησε, ἀπεκέντησεν
ἀπεκεφάλισα
ἀπεκεφάλισε, ἀπεκεφάλισεν
ἀπέκλεισαν
ἀπέκλεισε, ἀπέκλεισεν
ἀπέκλινε, ἀπέκλινεν
ἀπέκνισε, ἀπέκνισεν
ἀπεκόπησαν
ἀπεκόσμησε, ἀπεκόσμησεν
ἀπέκοψαν
ἀπέκοψε, ἀπέκοψεν
ἀπεκρέμασε, ἀπεκρέμασεν
ἀπεκρίθη
ἀπεκρίθην
ἀπεκρίθης
ἀπεκρίθησαν
ἀπεκρίθητε
ἀπεκρίνατε
ἀπεκρίνατο
ἀπεκρίνοντο
ἀπεκρύβη
ἀπεκρύβησαν
ἀπέκρυψας
ἀπέκρυψε, ἀπέκρυψεν
ἀπέκταγκα
ἀπεκτάγκασιν
ἀπεκτάγκατε
ἀπεκταμμένων
ἀπεκτάνθη
ἀπεκτάνθην
ἀπεκτάνθησαν
ἀπεκτάσεις
ἀπέκτασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of spreading out and expanding
ἀπέκτεινα
ἀπέκτειναν
ἀπέκτεινας
ἀπεκτείνατε
ἀπέκτεινε, ἀπέκτεινεν
ἀπέκτεινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀποκτείνω
ἀπέκτεννε, ἀπέκτεννεν
ἀπέκτεννον
ἀπεκτέννοντο
ἀπέκτονα
ἀπεκτονῆσθαι
ἀπεκύησε, ἀπεκύησεν
ἀπεκύλιον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀποκυλίω
ἀπεκύλισε, ἀπεκύλισεν
ἀπεκώλυσα
ἀπεκωλύσαμεν
ἀπεκώλυσαν
ἀπεκώλυσε, ἀπεκώλυσεν