διαχαράξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: διαχαράσσω
διαχαράξαντες
διαχαράσσω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sever, divide
 • Forms:
  • διαχαράττει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • διαχαράξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • διαχαράξαι
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Infin
διαχαράττει
διαχέηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: διαχέω
διαχειρίζω
 • Active Meaning:
  • to confiscate (property)
  • to manage
 • Middle Meaning:
  • to lay violent hands on, handle
  • to kill, murder, slay, put to death
 • Forms:
  • διακεχειρίσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  • διαχειρίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • διαχειρίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • διεχειρίσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
διαχειρίζομαι
διαχειρίσασθαι
διαχεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: διαχέω
διαχεομένης
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: διαχέω
διαχέω
 • Active Meaning:
  • to scatter, disperse, spread throughout, quarter, cut up in pieces
  • to spread widely, diffuse
 • Middle Meaning:
  • to relax and enjoy thoroughly
  • to spread broadly through a space
 • Passive Meaning:
  • to permeate
 • Forms:
Present
 • διαχέηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • διαχεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διαχεομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
Imperfect
 • διεχεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • διαχυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • διαχυθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • διαχυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • διαχυθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • διαχυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • διέχεας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διεχύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
 • διακεχυμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διακέχυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
διαχλευάζοντες
διαχλευάζω
 • Meaning: to deride, mock, deceive
 • Forms:
  • διαχλευάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
διαχράομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to use constantly
 • Forms:
  • διαχρήσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
διαχράω
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fall upon, attack, assail
 • Root: χράω
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to proclaim
 • Root: χράω
διαχρήσασθαι
διαχρίω
 • Meaning: to smear all over (a surface with liquid)
 • Forms:
  • διακεχρισμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
διάχρυσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: interwoven with gold
διαχρύσους
διαχρύσῳ
διαχυθείς
διαχυθῇ
διαχυθήσεται
διαχυθήσομαι
διαχυθήσονται
διαχύσει
διάχυσιν
διάχυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: diffusion, spreading
διαχωρέω
 • Meaning: to split
διαχωρίζει
διαχωρίζειν
διαχωρίζεσθαι
διαχωρίζομαι
διαχωρίζον
διαχωρίζω
 • Active Meaning:
  • to regard and declare as different and separate
  • to separate out
  • to separate from one another
  • to separate, part, depart, divide, distinguish
 • Middle Meaning:
  • to part company
 • Forms:
Present
 • διαχωρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διαχωρίζειν Verb: Pres Act Infin
 • διαχωρίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • διαχωρίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • διαχωρίζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
Imperfect
Future
 • διαχωρισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • διαχωρίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διεχώρισε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • διαχωρισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • διεχωρίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διαχωρίσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • διαχώρισον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • διακεχωρισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διακεχωρισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διακεχωρισμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
διαχωρίσατε
διαχωρισθῆναι
διαχωρισθήσεται
διαχωρίσθητι
διαχώρισον