ἀλλ’
ἀλλά
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • otherwise, on the contrary, contrariwise, and, however, indeed, nevertheless, no, notwithstanding, save, therefore
  • to indicate a transition to a new subject: but, however
  • after a negative: but, but rather, except

   οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι
   I did not come to destroy but rather to fulfill (Matt 5:17)

  • in comparison or contrast but, yet

   δεῖ γὰρ γενέσθαι· ἀλλ’ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος
   for all these things must come to pass, but the end is not yet (Matt 24:6)

  • in spite of, notwithstanding

   ἐὰν γὰρ καὶ νοήσῃ, ἀλλ’ οὐχ ὑπακούσεται.
   for even if he understands, nevertheless he won't obey (Prov 29:19)

  • in the apodosis of a conditional sentence: yet, certainly, at least

   εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ’ οὐκ ἐγώ
   if all were to stumble, yet surely not I (Mark 14:29)

  • rhetorically ascensive: not only this ... but rather

   πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν
   But rather what diligence it produced in you, but rather what clearing of yourselves, but rather what indignation, but rather what fear, but rather what vehement desire, but rather what zeal, but rather what vindication! (II Cor 7:11)

  • in consequence: now then

   ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ’ αὐτήν
   now then lay your hands on her (Matt 9:18), cf Mark 9:22; 16:7; Acts 10:20; 26:16

  • strongly disjunctive but

   εἰ δὲ καὶ ἐπιλάθοιτο ταῦτα γυνή, ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ ἐπιλήσομαί σου
   Now if a woman should even forget these, BUT I won't forget you (Isa 49:15)

  • in affirmation Yes! (after all that has been said, here is my response)

   ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι
   Yes! and I will rejoice (Phil 1:18)

  • ἀλλ’ ἤ other than, except

   ἐγὼ ἤκουσα ἀλλ’ ἢ σήμερον
   I didn't hear it other than today (Gen 21:26)

 • Forms:
  • ἀλλ’ Conjunction
ἄλλα
ἀλλαγάς
ἀλλά γε
 • Parse: Particle
 • Meaning: at least
 • Concord:

  NT: 1Cor 9:2

ἀλλαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a change
  • exchange
  • barter
  • alternation
 • Forms:
ἀλλαγῇ
ἀλλαγησόμεθα
ἀλλαγήσονται
ἄλλαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an exchange, substitute, something given in exchange, ransom, reward, price
  • something that replaces something or someone
  • payment made for services rendered
  • payment made for something purchased
  • changing into something else
  • an exchange, substitute, ransom, reward, price
 • Forms:
ἀλλάγμασι, ἀλλάγμασιν
ἀλλάγματα
ἀλλάγματι
ἀλλάγματος
ἄλλαι
ἄλλαις
ἀλλάξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀλλάσσω
ἀλλάξας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to change, alter
 • Root: ἀλλάσσω
ἀλλάξατε
ἀλλάξει
ἀλλάξεις
ἀλλάξεται
ἀλλάξῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀλλάσσω
ἀλλάξῃς
ἀλλάξομεν
ἀλλάξονται
ἀλλάξουσι, ἀλλάξουσιν
ἀλλάξω
ἀλλάξωνται
ἄλλας
ἀλλάσσει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀλλάσσω
ἀλλασσόμεθα
ἀλλασσομένας
ἀλλασσόμενοι
ἀλλασσομένων
ἀλλάσσουσι, ἀλλάσσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀλλάσσω
ἀλλάσσω
 • Meaning:
  • to change, make different, exchange, barter
  • to alter, make something other than it is now
  • to take in exchange for (another), substitute, replace
  • to give in exchange for something else
  • to alternate and be replaced by something else
 • Forms:
Present
 • ἀλλάσσει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἀλλάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀλλασσόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἀλλασσομένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • ἀλλασσόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀλλασσομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἀλλάσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀλλάσσουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἀλλάσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἤλλασσον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἀλλαγησόμεθα Verb: 2Fut Pass Ind 1st Plur
 • ἀλλαγήσονται Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀλλάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀλλάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀλλάξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀλλάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀλλάξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀλλάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀλλάξωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἀλλαγῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀλλάξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀλλάξατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀλλάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀλλάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἤλλαξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠλλάξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἠλλάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἤλλαξε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἀλλάσσων
ἀλλαχῆ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • elsewhere, in another place
 • Note: ἄλλος ἀλλαχῆ = one here, another there
 • Forms:
  • ἀλλαχῇ Adverb
ἀλλαχῇ
ἀλλαχόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • from elsewhere
  • from some other way
  • from another place
 • Forms:
  • ἀλλαχοῦ Adverb
ἀλλαχοῦ
ἅλλεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid Infin
 • Meaning: to spring, leap
 • Root: ἅλλομαι
ἄλλη
ἄλλῃ
ἀλληγορέω
 • Meaning: to allegorize, be an allegory (the Greek word itself)
 • Forms:
  • ἀλληγορούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἀλληγορουμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
ἀλληγορία
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Fem
 • Meaning: allegory
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀλληγορίαἀλληγορίαι
GENἀλληγορίαςἀλληγοριῶν
DATἀλληγορίᾳἀλληγορίαις
ACCἀλληγορίανἀλληγορίας
ἀλληγορούμενα
ἀλληγορουμένης
ἄλληλα
ἀλλήλαις
ἀλλήλας
ἀλλήλοις
ἀλληλούϊα
 • Meaning: alleluia, Hallelujah, Praise Jah
 • Hebrew:
ἀλλήλους
ἀλλήλων
 • Parse: Reciprocal Pronoun Gen Plur MFN
 • Meaning: each other, mutual, one another, mutually
 • Forms:
Dual
 MascFemNeut
GENἀλλήλοινἀλλήλαινἀλλήλοιν
DATἀλλήλοινἀλλήλαινἀλλήλοιν
ACCἀλλήλωἀλλήλαἀλλήλω
Plural
 MascFemNeut
GENἀλλήλωνἀλλήλωνἀλλήλων
DATἀλλήλοιςἀλλήλαιςἀλλήλοις
ACCἀλλήλουςἀλλήλαςἄλληλα
ἄλλην
ἄλλης
ἄλλο
ἀλλογενεῖ
ἀλλογενεῖς
ἀλλογενέσι
ἀλλογενῆ
ἀλλογενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • born in another race, stranger, foreigner, alien, non-Jew, non-Israelite, of another race, foreign
  • born into another family (i.e., a non-priestly family)
 • Forms:
ἀλλογενοῦς
ἀλλογενῶν
ἀλλόγλωσσον
ἀλλόγλωσσος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: using a strange language, speaking a foreign language
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀλλόγλωσσοςἀλλόγλωσσον
GENἀλλογλώσσου
DATἀλλογλώσσῳ
ACCἀλλόγλωσσον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀλλόγλωσσοιἀλλόγλωσσα
GENἀλλογλώσσων
DATἀλλογλώσσοις
ACCἀλλογλώσσουςἀλλόγλωσσα
ἀλλογλώσσους
ἀλλοδαπάς
ἀλλοδαπός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • foreign, strange
  • belonging to another people or land
 • Forms:
ἀλλοεθνέσι, ἀλλοεθνέσιν
ἀλλοεθνής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of a foreign nation, outlandish
 • Forms:
ἄλλοθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from elsewhere, from another place
ἄλλοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc

  ἄλλοι δή
  others no matter what

 • Root: ἄλλος
ἀλλοιοῖ
ἀλλοῖον
ἀλλοῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see ἀλλοιότερος
 • Meaning: different, of another sort, of another kind
 • Forms:
ἀλλοιότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἀλλοῖος
 • Meaning: more different
ἀλλοιοῦνται
ἀλλοιοῦσα
ἀλλοιούσθω
ἀλλοιοῦσι, ἀλλοιοῦσιν
ἀλλοιοῦται
ἀλλοιόω
 • Active Meaning:
  • to make different, alter
  • to change, reverse, switch
  • to discard and replace, change
 • Middle Meaning:
  • to change
 • Passsive Meaning:
  • to be changed
  • to be scorched
  • to be changed for the worse
  • to become estranged
 • Forms:
Present
 • ἀλλοιοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀλλοιοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀλλοιοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἀλλοιούσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀλλοιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀλλοιοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἀλλοιωθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀλλοιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀλλοιωθησομένοις Part: Fut Pass Dat Plur Masc
 • ἀλλοιωθησομένων Part: Fut Pass Gen Plur Masc
 • ἀλλοιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀλλοιωθεῖσαν Part: Aor Pass Acc Sing Fem
 • ἀλλοιωθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • ἀλλοιωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀλλοιωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀλλοιῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀλλοιώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀλλοιώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀλλοίωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἠλλοιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠλλοιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἠλλοίωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠλλοίωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠλλοίωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἠλλοίωμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἠλλοιωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἠλλοιωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
ἄλλοις
ἀλλοίῳ
ἀλλοιωθεῖσαν
ἀλλοιωθείσης
ἀλλοιωθῇ
ἀλλοιωθήσεται
ἀλλοιωθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀλλοιόω
ἀλλοιωθησομένοις
ἀλλοιωθησομένων
ἀλλοιωθῶσι, ἀλλοιωθῶσιν
ἀλλοιῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀλλοιόω
ἀλλοιώσει
ἀλλοιώσεως
ἀλλοιώσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀλλοιόω
ἀλλοιώσῃς
ἀλλοίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a change, alteration, changing, act of becoming different
ἀλλοίωσον
ἅλλομαι
 • Meaning: to jump, leap, spring up
 • Forms:
  • ἁλεῖται Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἁλλομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • ἁλλόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἁλλομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Neut
  • ἁλλομένους Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • ἁλοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἥλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἥλλετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἡλλόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
ἁλλομένοις
ἁλλόμενος
ἁλλομένου
ἁλλομένους
ἄλλον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἄλλος
ἄλλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: other (of the same kind), another, more
 • Note: while the distinction between ἄλλος and ἕτερος is seen in the NT, it is not always made in the LXX. For example compare Gen 41:3 (ἄλλαι ) with 41:19 (ἕτεραι ); Job 1:16,17 (ἕτερος ) with v18 (ἄλλος )
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄλλοςἄλληἄλλο
GENἄλλουἄλληςἄλλου
DATἄλλῳἄλλῃἄλλῳ
ACCἄλλονἄλληνἄλλο
Plural
 MascFemNeut
NOMἄλλοιἄλλαιἄλλα
GENἄλλων
DATἄλλοιςἄλλαιςἄλλοις
ACCἄλλουςἄλλαςἄλλα, τἄλλα
ἄλλοτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at another time
ἀλλοτρία
ἀλλότρια
ἀλλοτρίᾳ
ἀλλότριαι
ἀλλοτρίαις
ἀλλοτρίαν
ἀλλοτρίας
ἀλλοτριεπίσκοπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • meddler, busybody in other people's matters
  • someone who looks on others
  • scandalmonger, troublemaker, gossip
ἀλλοτριοεπίσκοπος
ἀλλότριοι
ἀλλοτρίοις
ἀλλότριον
ἀλλότριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • of or belonging to another
  • another's
  • alienated
  • foreign
  • strange
 • Substantival Meaning:
  • stranger
  • foreigner
  • alien
 • Forms:
ἀλλοτριότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: alienation, estrangement, fact of being alien
 • Forms:
ἀλλοτριότητι
ἀλλοτρίου
ἀλλοτρίους
ἀλλοτριόω
 • Meaning:
  • to pretend to be a stranger
  • to cast out from
  • to estrange from
  • to treat as an alien, ostracize, banish, exile
  • to be alienated from
  • to become an enemy
  • to disguise oneself from (Gen. 42:7)
 • Forms:
  • ἀλλοτριωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀλλοτριωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἠλλοτριοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἠλλοτριοῦτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἠλλοτριώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀλλοτρίῳ
ἀλλοτριωθῆναι
ἀλλοτριωθήσεται
ἀλλοτρίων
ἀλλοτρίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: strangely, hostilely, of or belonging to another, in a strange way
ἀλλοτριώσεως
ἀλλοτρίωσι, ἀλλοτρίωσιν
ἀλλοτρίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • something foreign, alien
  • estrangement, an indifferent stranger who keeps aloof
ἄλλου
ἄλλους
ἀλλόφυλα
ἀλλοφυλέω
 • Meaning: to adopt foreign customs, adopt foreign religions
 • Forms:
  • ἀλλοφυλῆσαι Verb: Aor Act Infin
ἀλλοφυλῆσαι
ἀλλοφυλισμόν
ἀλλοφυλισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: adoption of foreign customs, adoption of foreign religions, alien
ἀλλοφυλισμοῦ
ἀλλόφυλοι
ἀλλοφύλοις
ἀλλόφυλον
ἀλλόφυλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • of another tribe or nation, foreign, alien, heathen
  • Plural: Philistines (esp. in 1 Chronicles, 1 Samuel, Isaiah)
 • Forms:
ἀλλοφύλου
ἀλλοφύλους
ἀλλοφύλῳ
ἀλλοφύλων
ἀλλόφωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: speaking a foreign language
 • Forms:
ἀλλοφώνους
ἄλλῳ
ἄλλων
ἄλλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in another way, otherwise
  • differently
  • above all, especially
  • in vain, for no good reason
  • wrongly
  • at random

   καὶ ἄλλως = and besides

   ἄλλως καὶ ἄλλως here and there