συνδάκνω
 • Active Meaning:
  • to bite together
 • Middle Meaning:
  • to smart
  • to feel sudden great pain
 • Forms:
  • συνεδήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
συνδεδεμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: συνδέω
συνδεδεμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: συνδέω
συνδεδεμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: συνδέω
συνδέθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: συνδέω
συνδεθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: συνδέω
συνδείπνει
συνδειπνέω
 • Meaning: to eat together with, dine together
 • Forms:
  • συνδείπνει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • συνδειπνοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
συνδειπνῆσαι
σύνδειπνοι
σύνδειπνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a dinner companion
συνδείπνους
συνδειπνοῦσι, συνδειπνοῦσιν
σύνδενδρον
σύνδενδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: forested, covered with trees
 • Forms:
  • σύνδενδρον Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • σύνδενδρον Adj: Nom/Acc Sing Neut
σύνδεσιν
σύνδεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: binding together
 • Forms:
  • σύνδεσιν Noun: Acc Sing Fem
σύνδεσμοι
σύνδεσμον
σύνδεσμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a bond (that holds things together)
  • a bond (uniting in peace)
  • a bond (that hinders), fetter
  • a difficult problem
  • conspiracy
συνδέσμους
συνδέσμῳ
συνδέσμων
συνδέω
 • Active Meaning:
  • to fasten (something) to (something)
  • to bind together
  • to bind tight, bind up
 • Passive Meaning:
  • to be bound (together) with (someone)
  • to be joined closely in prayer together
  • to form a close union
 • Forms:
Present
Imperfect
Future
 • συνδήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • συνεδέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνδέθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • συνδεθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • σύνδησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • συνέδησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέδησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • συνδεδεμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • συνδεδεμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
σύνδησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: συνδέω
συνδήσω
συνδιαβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to cross together
συνδιάγοντες
συνδιάγω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go through together
  • to live together
 • Forms:
  • συνδιάγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
συνδιαιτάομαι
 • Meaning: to live together with
συνδιαιτᾶσθαι
συνδιδασκαλίταις
συνδιδασκαλίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fellow-pupil, fellow-disciple
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυνδιδασκαλίτηςσυνδιδασκαλίται
GENσυνδιδασκαλίτουσυνδιδασκαλιτῶν
DATσυνδιδασκαλίτῃσυνδιδασκαλίταις
ACCσυνδιδασκαλίτηνσυνδιδασκαλίτας
συνδιεκβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw out
 • Note: Like ἐκβάλλω
συνδιῃτᾶτο
συνδιώκω
 • Meaning:
  • to pursue (someone)
  • to chase away together
  • to join in the chase
 • Forms:
  • συνδιώξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
συνδιώξαντες
σύνδουλοι
συνδούλοις
σύνδουλον
σύνδουλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a co-slave, fellow servant
συνδούλου
συνδούλους
συνδούλων
συνδοξάσῃ
συνδοξασθῶμεν
συνδοξάζω
 • Active Meaning:
  • to join with others in glorifying
  • to join with others in praising (someone)
 • Passive Meaning:
  • to be glorified with (someone)
 • Forms:
  • συνδοξάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • συνδοξασθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
συνδραμόντες
συνδραμοῦνται
συνδράω
 • Meaning:
  • to sit in judgment
  • to do together, help in doing
  • to do likewise
 • Forms:
  • συνέδρων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • συνέδρων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
συνδρομάς
συνδρομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a mob of people running together
  • a forming of a mob, forming a crowd
 • Forms:
συνδυάσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: συνδυάζω
συνδυάζω
 • Meaning:
  • to join two by two
  • to couple
  • to pair up
  • to be joined with (someone)
  • to be in collusion
  • to act in unison with
 • Forms:
  • συνδυάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing