ἀναδεδειγμένον
ἀναδέδειχα
ἀναδείκνυμι, ἀναδεικνύω
 • Active Meaning:
  • to lift up and display, exhibit
  • to indicate
  • to show clearly, reveal, declare in public
  • to appoint, commission
  • to disclose
 • Passive Meaning:
  • to be made known
  • to be dedicated
  • to be consecrated
 • Forms:
Present
Imperfect
Future
 • ἀναδειχθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἀναδείξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀναδείξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀναδείξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀναδειχθέντι Part: Aor Pass Dat Sing Masc
 • ἀναδεῖξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνάδειξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνεδείχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνέδειξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνέδειξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνέδειξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέδειξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἀναδεδειγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀναδεδειγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀναδέδειχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
ἀναδειχθῆναι
ἀναδεῖξαι
ἀναδείξας
ἀναδείξει
ἀναδείξεως
ἀνάδειξιν
ἀνάδειξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • indication
  • manifestation, displaying, exhibiting, showing, a proclamation, declaration
  • commissioning, installation
 • Forms:
ἀνάδειξον
ἀναδειχθέντι
ἀναδειχθήσῃ
ἀνάδελφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without a brother or sister
 • Forms:
ἀναδενδράδα
ἀναδενδράδες
ἀναδενδράδος
ἀναδενδράς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tree vine, a vine that grows up trees
 • Forms:
ἀναδεξάμενος
ἀναδέχεται
ἀναδέχομαι
 • Meaning:
  • to accept, receive
  • to welcome and entertain (a guest), receive
  • to take up, catch, receive
 • Forms:
  • ἀναδεξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • ἀνεδέξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀναδέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀναδέω
 • Meaning:
  • to acquire a crown
  • to bind up, tie up, fasten
  • with Accusative of a person: to crown (someone)
 • Forms:
  • ἀναδησάμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
ἀναδησάμενον
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Nom Sing Neut
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀναδέω
ἀναδίδωμι
 • Meaning:
  • to deliver, hand over, give up
  • to communicate orally, signal
  • to burst, burst out, issue forth
 • Forms:
  • ἀναδόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
  • ἀναδούς Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀναδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀναδίδωσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἀναδίδωσι, ἀναδίδωσιν
ἀναδόντες
ἀναδούς
ἀναδραμοῦσα
ἀναδραμών
ἀναδράμωσι, ἀναδράμωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀνατρέχω
ἀναδύντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to come to the top of the water
 • Root: ἀναδύνω
ἀναδύνω
 • Meaning: to come to the top of the water
ἀναδῦσα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to come to the top of the water
 • Root: ἀναδύνω
ἀνάδυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a drawing back, retreat
  • act of emerging from underneath
  • emerging of land as the water retreats
ἀναδώσει