ἐξιεῖς
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to send out, let go
 • Root: ἐξίημι
ἐξιέναι
ἐξίημι
 • Meaning: to let go, allow, send out
 • Forms:
  • ἐξεῖναι Verb: Pres Act Infin
  • ἐξιόντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἐξικνέομαι
 • Meaning: to reach, arrive at, gain
 • Forms:
  • ἐξικνούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
ἐξικνούμενοι
ἐξίλασαι
ἐξιλάσαι
ἐξιλασάμενος
ἐξιλάσαντο
ἐξιλάσασθαι
ἐξιλασάσθω
ἐξιλάσατο
ἐξιλάσεσθε
ἐξιλάσεται
ἐξιλάσεως
ἐξιλάσησθε
ἐξιλασθήσεται
ἐξίλασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: propitiation, atonement, appeasement
ἐξιλάσκεσθαι
ἐξιλάσκεσθε
ἐξιλάσκεται
ἐξιλάσκομαι
 • Middle Meaning:
  • to appease (someone offended)
  • to propitiate, atone
  • to perform the rite of atonement of sins
  • to effect atonement of sins
  • to make atonement for (a punishable deed)
  • to purge
  • to forgive someone
 • Passive Meaning:
  • to be atoned for
  • to be purged from
 • Forms:
Present
 • ἐξιλάσκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐξιλάσκεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐξιλάσκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξιλασκόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἐξιλάσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἐξιλάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξιλάσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐξιλάσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐξιλασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐξίλασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐξιλάσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐξιλάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐξιλάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐξιλασάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • ἐξιλάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξιλάσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ἐξιλάσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
ἐξιλασκόμενος
ἐξίλασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • ransom, propitiatory offering, bribe, atonement
  • something a person gives to obtain appeasement
ἐξιλασμόν
ἐξιλασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • atonement, ransom, propitiatory offering
  • act of purging
ἐξιλασμοῦ
ἐξιλασμῶν
ἐξιλάσομαι
ἐξιλάσονται
ἐξιλάσωμαι
ἕξιν
ἐξιόντες
ἐξιόντι
ἐξιόντων
ἐξιππάζομαι
 • Meaning: to ride out, ride away on horse-back
 • Forms:
  • ἐξιππάσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ἐξιππάσονται
ἐξίπτασθαι
ἐξίπταμαι
 • Meaning:
  • to fly out, fly away, flutter, smite hard, chasten severely
  • to lose one's senses
 • Forms:
  • ἐξίπτασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἕξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • state, constitution (of a body)
  • physique, bodily condition
  • physical condition
  • trained habit, skill, expertise
  • outward appearance
  • corpse
 • Forms:
ἐξισάζου
ἐξισάζω
 • Active Meaning:
  • to make equal
 • Middle Meaning:
  • to make oneself equal
 • Forms:
  • ἐξισάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
ἐξισούμενοι
ἐξισούμενον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐξισόω
ἐξισόω
 • Active Meaning:
  • to make equal to
 • Passive Meaning:
  • to be equal to
  • to be made equal to
 • Forms:
  • ἐξισούμενοι Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐξισούμενον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐξισούμενον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
ἐξιστάνειν
ἐξίσταντο
ἐξιστάνω
 • Meaning:
  • to divert from, put out of its place, change
  • to cause to dissociate oneself from
 • Forms:
  • ἐξιστάνειν Verb: Pres Act Infin
ἐξιστάνων
ἐξίστασθαι
ἐξίσταται
ἐξίστατο
ἐξίστημι
 • Active Meaning:
  • to put out of its place; to change or alter utterly

   ἐξέστησας ἡμῖν πᾶσαν τὴν ἔκστασιν ταύτην
   you altered for us with all this alteration (2Kings 4:13)

  • to drive out of his senses
  • to amaze, astonish
  • to take by surprise, startle
  • to confound, be dismayed, be distraught
  • to change, displace
  • to become separated from (something), lose (something)
  • to lose one's mind, go insane, faint away
 • Middle Meaning:
  • to be astonished
  • to be amazed at, stunned
  • to become separated from (something), lose (something)
  • to lose one's mind, go insane, faint away
  • to pass out, lose consciousness
 • Forms:
Present
 • ἐξιστάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐξίστασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐξιστῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐξίσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
 • ἐξίσταντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξίστατο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἐκστήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐκστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκστήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐκστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐκστήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐκστῆναι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκστῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἔκστητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐξεστάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξέστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξέστημεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐξέστην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξέστην Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέστησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέστησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξέστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐξεστακέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἐξεστηκυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • ἐξεστώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
ἐξιστῶν
ἐξισχύσητε
ἐξισχύω
 • Meaning:
  • to be able to
  • to be strong enough to
  • to be in a position to (plus infinitive)
  • to track out
 • Forms:
  • ἐξισχύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
ἐξισωθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Meaning: to make equal
 • Root: ἐξισόω
ἐξιχνεύσει
ἐξίχνευσε, ἐξίχνευσεν
ἐξίχνευσον
ἐξιχνεύω
 • Meaning: to fathom, examine, search out, trace out, track out
 • Forms:
  • ἐξιχνεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξίχνευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξίχνευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξιχνίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξιχνιάζω
 • Meaning: to explore, trace out, spy out, search
 • Forms:
  • ἐξιχνίασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξιχνιάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξιχνιάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐξιχνίασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξιχνιάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξιχνιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξιχνιάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξιχνιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξιχνίασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξιχνιάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἐξιχνίασα
ἐξιχνιάσαι
ἐξιχνιάσαμεν
ἐξιχνίασας
ἐξιχνιάσατε
ἐξιχνιάσει
ἐξιχνίασε, ἐξιχνίασεν
ἐξιχνιάσεται
ἐξιχνιάσῃ
ἐξιχνιασμοί
ἐξιχνιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tracking out, spy out, searching out
ἐξιχνίασον
ἐξιχνιάσω