λέαινα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a lioness
 • Forms:
  • λεαίνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • λεαίνης Noun: Gen Sing Fem
λεαίνῃ
λεαίνης
λεαίνω
 • Meaning:
  • to smooth, polish
  • to pound or grind in a mortar
  • to grind (with the teeth)
  • to crush, extirpate
  • to smooth (away wrinkles)
  • to smooth or soften (harsh words)
 • Forms:
  • ἐλέανα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐλέαναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • λεανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
λεανῶ
λέβης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: kettle, cauldron
 • Forms:
λέβησι, λέβησιν
λέβητα
λέβητας
λέβητες
λέβητι
λέβητος
λεβήτων
λέγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λέγω
λέγει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
λέγειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: λέγω
λέγεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: λέγω
λέγεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: λέγω
λεγέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: λέγω
λέγεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
λέγετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: λέγω
λεγέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: λέγω
λεγέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: λέγω
λεγεών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: legion
 • Forms:
λεγεῶνα
λεγεῶνας
λέγῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: λέγω
λέγῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: λέγω
λέγητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: λέγω
λεγιών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: legion
 • Forms:
λεγιῶνα
λεγιῶνας
λέγοι
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Meaning: to say, speak
 • Root: λέγω
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Meaning: to pick up
 • Root: λέγω
 • ——
 • Parse #3:
  • Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Meaning: to lay
 • Root: λέγω
 • ——
 • Parse #4:
  • Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: lewd
 • Root: λέγος
λέγοιτο
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
 • Meaning:
  • to speak; to pick up; to lay
 • Root:λέγω
λέγομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: λέγω
λεγόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: λέγω
λεγομένας
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: λέγω
λεγομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: λέγω
λεγομένῃ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: λέγω
λεγομένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: λέγω
λεγομένης
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: λέγω
λεγόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: λέγω
λεγομένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: λέγω
λεγόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: λέγω
λεγόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: λέγω
λεγομένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λέγω
λεγομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: λέγω
λεγομένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: λέγω
λεγομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: λέγω
λέγον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: λέγω
λέγοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: λέγω
λέγονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: λέγω
λέγοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: λέγω
λέγοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: λέγω
λέγοντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: λέγω
λέγοντος
 • Parse:
 • Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λέγω
λεγόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: λέγω
λέγος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lewd
λέγουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: λέγω
λέγουσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: λέγω
λέγουσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: λέγω
λεγούσῃ
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • Root: λέγω
λεγούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: λέγω
λέγουσι, λέγουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: λέγω
λέγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Note: Three distinctive meanings
 • Meaning #1:
  • to utter, say, state, speak, tell
  • to address, direct oneself to someone in speech
  • to give a command to
  • to think, speak internally (e.g., he spoke in his heart)
  • to designate as; to categorize as
  • to call by the name of
  • to speak about someone or something in a certain way (e.g., to speak ill of the king)
  • to wish to say; to mean; to be referring to (e.g., He is a good boy, I mean, a faithful boy)
 • Meaning #2:
  • to gather, pick up, choose, pick out, select
  • to count, tell, reckon up
 • Meaning #3:
  • to lay asleep, lull to sleep
 • Forms:
Present Verbs
 • λέγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • λέγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • λέγομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • λέγετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • λέγουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • λέγουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • λέγειν Verb: Pres Act Infin
 • λέγῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • λέγωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • λέγητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • λέγωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • λέγωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • λέγωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • λέγῃ Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • λέγῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • λέγῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • λέγεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • λέγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • λέγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • λεγέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • λέγετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • λεγέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • λεγέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
Present Active Participle
 • λέγον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • λέγοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • λέγοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • λέγοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • λέγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • λέγοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • λέγοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • λέγουσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • λεγόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • λέγουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • λέγουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • λέγουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • λεγούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • λεγούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • λέγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Present Mid/Pass Participle
Aorist Verbs
 • λεχθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • εἶπα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • εἶπας Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • εἶπες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • εἶπε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔλεξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εἶπαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • εἴπωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • εἴπωσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • εἰπέ Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εἰπάτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
Aorist Participles
 • λεχθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • εἴπας Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • λεχθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
Perfect
 • εἰρημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἔλεγες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἔλεγε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐλέγομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἐλέγετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἔλεγον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔλεγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐλέγετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
λέγωμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • Root: λέγω
λέγωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: λέγω
λέγων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: λέγω
λέγωσι, λέγωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: λέγω
λεηλασία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • plundering, robbery
 • Forms:
  • λεηλασίᾳ
   • Noun: Dat Sing Fem
   • Noun: Nom Plur Fem
λεηλασίᾳ
λεηλατεῖν
λεηλατέω
 • Meaning: to plunder, spoil, drive away cattle as booty, make booty
 • Forms:
  • λεηλατεῖν Verb: Pres Act Infin
  • λεηλατοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
λεηλατοῦντες
λεῖα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: captives, a crowd of people under one's absolute control
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 4Macc 8:2
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • λείας Noun: Gen Sing Fem
  • λείας Noun: Acc Plur Fem
λεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bowl
 • Forms:
  • λείαν
   • Noun: Gen Plur Fem
   • Noun: Acc Sing Fem
λείαν
 • Parse:
  • Noun: Gen Plur Fem
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Root: λεία
λείας
 • Parse #1:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: λεῖα
 • ——
 • Parse #2:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: λεῖος
λείβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to pour, pour forth, make a libation
λεῖμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: remnant, a remainder
 • Forms:
λείμματος
λειμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • meadow
  • euphemism for female genitalia
 • Forms:
λειμῶνος
λειμῶνας
λειμῶνι
λείξουσι, λείξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: λείχω
λειοπετρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: smooth rock
 • Note: Also spelled λεωπετρία
 • Forms:
λεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • smooth, free from heavy body hair
  • smooth, (smooth lips, glib voice)
  • smooth, level (opposite of rough)
 • Forms:
  • λείους Adj: Acc Plur Masc
  • λείας Adj: Acc Plur Fem
  • λεῖα Adj: Nom/Acc Plur Neut
λείους
λείπει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λείπω
λείπεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: λείπω
λείπεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λείπω
λείπῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λείπω
λείποιτο
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
 • Root: λείπω
λειπόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: λείπω
λειπομένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: λείπω
λειπομένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λείπω
λειπομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: λείπω
λεῖπον
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: λείπω
λείποντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: λείπω
λειποτακτεῖν
λειποτακτέω
 • Meaning:
  • to desert, abandon, leave
  • to lack concern
 • Forms:
  • λειποτακτεῖν Verb: Pres Act Infin
  • λειποτακτήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
λειποτακτήσητε
λείπουσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: λείπω
λειποψυχοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Nom/Act Acc Plur Neut
 • Root: λιποψυχέω
λείπω
 • Active Meaning:
  • to leave, leave behind
  • to sever ties with and abandon
  • to forsake
  • to leave unaffected by
  • to be wanting to someone, be lacking to someone
  • to be absent and missing when it should be present
 • Passive Meaning:
  • to be left without, do without, lack, be in need, want
  • to be forsaken of
  • to be left behind
  • to be defeated
  • to lack, fall short
 • Forms:
  • λεῖπον
   • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
   • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • λειπομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • λειπομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • λείπων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • λείποιτο Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
  • λείπεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • λειπώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • ἔλιπε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔλιπον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐλλεῖπον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • λείπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λείπεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • λείπῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λειπόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • λειπομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • λείποντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • λείπουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • λελειμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
λειπώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: λείπω
λείπων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: λείπω
λειτουργεῖν
λειτουργείτωσαν
λειτουργέω
 • Meaning:
  • to minister, render service
  • to be a public servant
 • Forms:
Present
 • λειτουργεῖν Verb: Pres Act Infin
 • λειτουργείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • λειτουργοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • λειτουργοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • λειτουργούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • λειτουργοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • λειτουργοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • λειτουργοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • λειτουργοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • λειτουργοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • λειτουργῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐλειτούργει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐλειτούργουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐλειτούργουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • λειτουργήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • λειτουργήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • λειτουργήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐλειτούργησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • λειτουργήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • λειτουργῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • λειτουργήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
Perfect
 • λελειτουργηκότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
λειτούργημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • the performance of a liturgy
  • object of worship
 • Forms:
λειτουργήματα
λειτουργῆσαι
λειτουργήσαντας
λειτουργήσατε
λειτουργήσει
λειτουργήσετε
λειτουργήσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pertaining to religious service
  • liturgical, for service
 • Forms:
  • λειτουργησίμων Adj: Gen Plur MFN
λειτουργησίμων
λειτουργήσουσι, λειτουργήσουσιν
λειτουργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ministration, ministry, service
  • public function (as priest or almsgiver)
 • Note: origin of English word "liturgy"
 • Forms:
λειτουργίᾳ
λειτουργίαι
λειτουργίαις
λειτουργίαν
λειτουργίας
λειτουργικά
λειτουργικάς
λειτουργικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • one who renders public or religious service
  • ministering; functional publicly ( i.e., beneficent)
 • Note: origin of English "liturgic"
 • Forms:
  • λειτουργικά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • λειτουργικάς Adj: Acc Plur Fem
λειτουργιῶν
λειτουργοί
λειτουργοῖς
λειτουργόν
λειτουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a minister
  • a public servant, i.e., a functionary in the Temple or of the Gospel
  • genitive casea worshipper (of God) or benefactor (of man)
 • Forms:
λειτουργοῦντας
λειτουργοῦντες
λειτουργούντων
λειτουργούς
λειτουργοῦσα
λειτουργοῦσαν
λειτουργοῦσι, λειτουργοῦσιν
λειτουργῶν
λειτουρεσέω
 • Meaning: to minister, perform service
 • Forms:
  • ἐλειτούργησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
λειχήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • skin disease, tetter (e.g., eczema, herpes, ringworm, scurvy) (Lev. 21:20)
  • tree-moss lichen
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMλειχήνλειχένες
GENλειχένοςλειχένων
DATλειχένιλειχέσι(ν)
ACCλειχέναλειχένας
VOCλειχήνλειχένες
λειχῆνας
λείχω
 • Meaning: to lick up (as a dog drinks)
 • Forms:
  • ἔλειξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • λείξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
λείψανα
λείψανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: remnant, remains
 • Forms:
  • λείψανα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • λειψάνου Noun: Gen Sing Neut
λειψάνου
λεῖψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: omission, failure, lack
λείψω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: λείπω
λεκάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a basin, bowl, dish, pot, pan
 • Note: Attic spelling for Hellenistic λακάνη
 • Forms:
λεκάνῃ
λεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • chosen, selected, gathered
  • capable of being spoken, uttered
  • word, expression, prediction
λελάληκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: λαλέω
λελάληκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: λαλέω
λελαλήκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: λαλέω
λελαλήκατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: λαλέω
λελάληκε, λελάληκεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λαλέω
λελαληκέναι
λελάλημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: λαλέω
λελαλημένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to talk
 • Root: λαλέω
λελαλημένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Neut
 • Root: λαλέω
λελάληται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λελαξευμέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: λαξεύω
λελαξευμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: λαξεύω
λελαξευμένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λαξεύω
λελαξευμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: λαξεύω
λελατομημένοι
λελατομημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: λατομέω
λελατομημένους
λελατομημένων
λέλειμμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: λείπω
λελειμμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: λείπω
λελειτουργηκότα
λελεπρωμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: λεπρόω
λελευκανθισμένη
λελέχθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root: λέγω
λελέχθω
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Imperativ 3rd Sing
 • Root: λέγω
λέληθα
λέληθεν
λεληθός
λεληθότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: λανθάνω
λεληθότως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: secretly, imperceptibly
λεληθυῖαν
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Fem
  • Part: Perf Act Gen Plur Fem
 • Root: λανθάνω
λέλησμαι
λελιβανωμένου
λελιθοβόληται
λελικμημένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: λικμάω
λελογίσμεθα
λελογισμένος
λελόγισται
λελόγχασι
λελογχώς
λέλοιπα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: λείπω
λέλουμαι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: λούω
λελουμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: λούω
λελουμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: λούω
λελουσμέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: λούω
λελουσμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: λούω
λέλυκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: λύω
λέλυμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: λύω
λελυμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: λύω
λελυμέναι
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: λύω
λελυμένας
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: λύω
λελυμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: λύω
λελυμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: λύω
λελυμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λύω
λελυμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: λύω
λελυμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: λύω
λελύπηκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λελύπημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: λυπέω
λελύπησαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: λυπέω
λελύπηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λέλυσαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: λύω
λελύσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root: λύω
λέλυται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
λελῦτο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
λελυτρωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: λυτρόω
λελυτρωμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: λυτρόω
λελυτρωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: λυτρόω
λελύτρωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λυτρόω
λελωβημένους
λελωφηκότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λωφάω
λεμά
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: for what? why? wherefore?
 • Concord:

  NT: Matt 27:46; Mark 15:34
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

λέντιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: towel, a "linen" cloth, i.e., apron
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMλέντιονλέντια
GENλεντίουλεντίων
DATλεντίῳλεντίοις
ACCλέντιονλέντια
λεντίῳ
λέξεις
λέξεων
λέξεως
λέξιν
λέξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • speech
  • manner of speech, style of speech
  • expression, formulation
  • single word, phrase
  • language, dialect
 • Forms:
λέξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: λέγω
λέοντα, λέοντ’
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: λέων
λέοντας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: λέων
λεοντέη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lion's skin
 • Forms:
  • λεοντῆν Noun: Acc Sing Fem
λέοντες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: λέων
λεοντηδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: like a lion
λεοντῆν
λέοντι
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: λέων
λέοντος
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: λέων
λεόντων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: λέων
λεοπάρδοις
λεόπαρδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: leopard
λέουσι, λέουσιν
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: λέων
λεπίδα
λεπίδας
λεπίδες
λεπίζω
 • Meaning:
  • to peel off (the husk, skin or bark)
  • to strip away
 • Forms:
  • ἐλέπισε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐλεπίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • λεπίσαι Verb: Aor Act Infin
λεπίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an object that is thin and flat
  • scales (of a fish)
  • flakes
  • plate
 • Forms:
λεπίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: λεπίζω
λέπισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something that has been peeled off
  • peel, skin, bark, husk, rind
 • Forms:
λεπίσματα
λέπρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: leprosy, scaliness, mould, mildew
 • Forms:
λεπρᾷ
λέπρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: λέπρα
λεπράω
 • Meaning: to have leprosy, be leprous, become leprous, catch leprosy, become scaly or rough
 • Forms:
  • λεπρῶσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
λεπροί
λεπρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: λεπρός
λεπρόομαι
λεπρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • leprous, scaly
  • suffering leprosy
 • Substantival Meaning:
  • leprosy
  • leper
 • Forms:
  • λεπροί Adj: Nom Plur Masc
  • λεπρόν Adj: Acc Sing Masc
  • λεπροῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • λεπρούς Adj: Acc Plur Masc
λεπροῦ
λεπρούς
λεπρόω
 • Meaning: to afflict with leprosy, become leprous
 • Forms:
  • λελεπρωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • λεπρόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
λεπρῶσα
λεπτά
λεπταί
λεπτή
λεπτήν
λεπτῆς
λεπτοί
λεπτοῖς
λεπτόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: λεπτός
λεπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see λεπτότερος
 • Note: For superlative, see λεπτότατος
 • Adjectival Meaning:
  • thin, small, light, fine
  • skinny, scrawny
  • subtle
  • capable of discerning subtleties
  • having a thin top layer
  • gentle and not harsh to the eardrums

   μετὰ τὸ πῦρ φωνὴ αὔρας λεπτῆς
   after the fire a sound of a gentle breeze (1Kings 19:12)

  • in small particles, powdery

   θυμίαμα σύνθετον λεπτόν
   powdery, compound incense (Ex 30:7)

 • Substantival Meaning:
  • powder
  • a small coin, mite (having the purchasing power of a couple of meals)
 • Note: See money
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMλεπτόςλεπτήλεπτόν
GENλεπτοῦ λεπτῆςλεπτοῦ
DATλεπτῷλεπτῇλεπτῷ
ACCλεπτόνλεπτήνλεπτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMλεπτοίλεπταίλεπτά
GENλεπτῶνλεπτῶνλεπτῶν
DATλεπτοῖς λεπταῖςλεπτοῖς
ACCλεπτούςλεπτάςλεπτά
λεπτότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of λεπτός
 • Meaning: thinest, smallest, most gentle
λεπτοτάτων
λεπτότερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: λεπτότερος
λεπτότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of λεπτός
 • Meaning: thiner, smaller, more gentle
λεπτοῦ
λεπτουργία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fine workmanship, working in detail
 • Forms:
  • λεπτουργίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • λεπτουργίαις Noun: Dat Plur Fem
λεπτουργίαις
λεπτουργίας
λεπτύνει
λεπτυνεῖ
λεπτυνεῖς
λεπτῦνον
λεπτυνοῦσι, λεπτυνοῦσιν
λεπτύνω
 • Meaning:
  • to grind or make small or fine or thin
  • to pulverize
  • to thresh out
  • to winnow
 • Forms:
  • λεπτύνεται Verb: Pres/Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἐλέπτυνα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐλέπτυναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐλέπτυνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐλεπτύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • λεπτύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λεπτυνεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • λεπτῦνον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • λεπτυνοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • λεπτυνῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
λεπτυνῶ
λέπυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a shell, husk, rind, bark (of a plant)
λέσχαι
λέσχη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • talk, gossip (malicious gossip)
  • inn, tavern
  • rowdy quarrels found in a tavern
 • Forms:
λευκά
λευκαθίζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: λευκαθίζω
λευκαθίζω
 • Meaning: to be white
 • Forms:
  • λευκαθίζοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
λευκαί
λευκαίνουσα
λευκαίνω
 • Meaning:
  • to make white, whiten
  • to become white
 • Forms:
  • ἐλεύκαναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐλεύκανε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • λευκαίνουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • λευκᾶναι Verb: Aor Act Infin
  • λευκανθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • λευκανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
λευκαῖς
λευκᾶναι
λευκανθήσομαι
λευκανθίζοντα
λευκανθίζω
 • Meaning: to have white blossoms
 • Forms:
  • λευκανθίζοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • λευκανθίζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
λευκανίζω
 • Meaning: to dress in white
 • Forms:
  • λελευκανθισμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
λευκανῶ
λευκάς
λευκή
λεύκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: white poplar
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλεύκηλευκαί
GENλεύκηςλευκῶν
DATλεύκῃλεύκαῖς
ACCλεύκηνλεύκας
VOCλεύκηλευκαί
λευκῇ
λευκήν
λεύκην
λευκῆς
λευκοί
λευκοῖς
 • Parse:
  • Adj: Dat Plur Neut
  • Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: λευκός
λευκόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: λευκός
λευκός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • white
  • bright, shining, gleaming, brilliant
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMλευκόςλευκήλευκόν
GENλευκοῦλευκῆςλευκοῦ
DATλευκῷλευκῇλευκῷ
ACCλευκόνλευκήνλευκόν
Plural
 MascFemNeut
NOMλευκοίλευκαίλευκά
GENλευκῶνλευκῶνλευκῶν
DATλευκοῖςλευκαῖςλευκοῖς
ACCλευκούςλευκάςλευκά
λευκότατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • brightest, most brilliant
λευκότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: whiteness
 • Forms:
λευκότητος
λευκοῦ
 • Parse #1: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λευκός
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: λευκόω
λευκούς
 • Parse #1: Adj: Acc Plur Masc
 • Root: λευκός
 • ——
 • Parse #2: Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: λευκόω
λευκόω
 • Meaning: to whiten over, make white, paint white
 • Forms:
  • λευκοῦ Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • λευκοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • λευκοῦ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • λευκοῦ Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • λευκούς Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
λεύκωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • whiteness
  • notice board, a tablet covered with gypsum
  • white spot in the eye, white film in the eye
 • Forms:
λευκώμασι, λευκώμασιν
λευκώμασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: whiteness
λευκώματα
λευκωμάτων
λευσθησομένους
 • Parse: Part: Fut Pass Acc Plur Masc
 • Root: λεύω
λεύω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stone
 • Forms:
  • λευσθησομένους Part: Fut Pass Acc Plur Masc
λεχθείη
 • Parse: Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • Root: λέγω
λεχθεῖσαν
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Fem
  • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
 • Root: λέγω
λεχθείσας
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Plur Fem
  • Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Root: λέγω
λεχθέντα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: λέγω
λεχθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: λέγω
λεχθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λέγω
λεχθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: λέγω
λεχθήσεσθαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Infin
 • Root: λέγω
λεχθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
λεχώ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a woman in childbed, woman in childbirth
λέων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lion
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMλέωνλέοντες
GENλέοντοςλεόντων
DATλέοντιλέουσι(ν)
ACCλέονταλέοντας
VOCλέονλέοντες
λεωπετρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: smooth rock, bare rock
 • Forms:
λεωπετρίαν
λεωφόρος
λεωφόρους
λεωφόρῳ
λεώς
 • Parse #1:
  • Noun: Nom Sing Masc
  • Noun: Nom/Acc Plur Masc
 • Meaning: people, men
 • Root: λαός
 • ——
 • Parse #2:
  • Adverb
 • Meaning: entirely, wholly