ἁνδάνω
 • Meaning: to please, delight, gratify
ἄνδρα
ἀνδραγαγαέω
 • Meaning: to do worthy deeds, do brave deeds
 • Forms:
  • ἠνδραγάθησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀνδραγαθέω
 • Meaning:
  • to behave as an adult, behave in a manly, upright manner
  • to act heroically (on the battlefield)
  • to act bravely
 • Forms:
  • ἀνδραγαθῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνδραγαθήσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
ἀνδραγαθῆσαι
ἀνδραγαθήσασι, ἀνδραγαθήσασιν
ἀνδραγαθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bravery, manly virtue, heroism, the character of a brave honest man
 • Forms:
ἀνδραγαθίαν
ἀνδραγαθίας
ἀνδραγαθιῶν
ἀνδράποδα
ἀνδραποδισταῖς
ἀνδραποδιστής
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Meaning: an enslaver, slave-dealer, kidnapper, men-stealer
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀνδραποδιστήςἀνδραποδισταί
GENἀνδραποδιστοῦἀνδραποδιστῶν
DATἀνδραποδιστῇἀνδραποδισταῖς
ACCἀνδραποδιστήνἀνδραποδιστάς
ἀνδράποδον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • captured slave
  • someone taken in war and sold as a slave
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀνδράποδονἀνδράποδα
GENἀνδραπόδουἀνδραπόδων
DATἀνδραπόδῳἀνδραπόδοις
ACCἀνδράποδονἀνδράποδα
ἄνδρας
ἀνδράσι, ἀνδράσιν
ἀνδρεῖα
ἀνδρεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • manliness, manhood, manly spirit, virtue, courage
  • brave attitude
  • hard-working life-style, diligence, industry
  • mature skill
 • Forms:
ἀνδρείᾳ
ἀνδρείαν
ἀνδρείας
ἀνδρεῖοι
ἀνδρεῖον
ἀνδρεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see ἀνδρειότερος
 • Meaning:
  • manly, strong, masculine
  • heroic, courageous, bold
  • virtuous, brave
  • staunch, reliable, loyal
  • industrious, hardworking, not lazy or slothful
  • vigorous, diligent
 • Forms:
ἀνδρειοτέρα
ἀνδρειότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἀνδρεῖος
 • Meaning: stronger, braver
ἀνδρείου
ἀνδρείους
ἀνδρειόω
 • Meaning: to fill with courage, give courage to
 • Forms:
  • ἀνδρειώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἀνδρείων
ἀνδρείως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: manly, manfully, maturely, bravely
ἀνδρειώσας
ἀνδράδελφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: brother-in-law, husband's brother
ἄνδρες
 • Parse: Noun: Nom/Voc Plur Masc
 • Root: ἀνήρ
ἀνδρί
ἀνδρίζεσθαι
ἀνδρίζεσθε
ἀνδρίζεται
ἀνδρίζομαι
ἀνδριζομένη
ἀνδρίζου
ἀνδρίζω
 • Active Meaning:
  • to come to manhood, act like a man, be manly, act manly
  • to come to adulthood, act as an adult
  • to be courageous, be valiant
 • Middle Meaning:
  • to strengthen oneself
  • to conduct oneself in a determined (bold) manner
  • to act in a way common to a man
  • to perform the man's part in sexual intercourse
 • Forms:
  • ἀνδριζομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἀνδρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνδρίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀνδρίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀνδρίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἀνδρίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἄνδρισαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνδριοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀνδριούμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
ἀνδριοῦμαι
ἀνδριούμεθα
ἄνδρισαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: ἀνδρίζω
ἀνδρογύναιον
ἀνδρογύναιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: effeminate man
 • Forms:
ἀνδρόγυνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: effeminate man, a man-woman, hermaphrodite
 • Forms:
ἀνδρόγυνον
ἀνδρογύνων
ἀνδρολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • enlisted soldiers
  • a gathering of soldiers, a list of soldiers
 • Forms:
ἀνδρολογίαν
ἀνδρός
ἀνδροφονέω
 • Meaning:
  • to murder (a man)
  • to slay (a man)
 • Forms:
  • ἀνδροφονήσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
ἀνδροφονήσαντα
ἀνδροφόνοις
ἀνδροφόνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • man-slaying
 • Substantival Meaning:
  • a murderer
 • Forms:
ἀνδρόω
 • Meaning:
  • to reach manhood, become a man
  • to become an adult, become an adult man, be mature
 • Forms:
  • ἀνδρωθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • ἀνδρωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
ἀνδρωδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: manly, courageously (esp. on the battlefield)
ἀνδρωθέντα
ἀνδρωθῶσι, ἀνδρωθῶσιν
ἀνδρῶν